Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0018(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0287/2006

Pateikti tekstai :

A6-0287/2006

Debatai :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0483

Priimti tekstai
PDF 420kWORD 86k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0069)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0064/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6-0287/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar neskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. lapkričio 14 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu
P6_TC1-COD(2006)0018

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(2),

kadangi:

1)   2005 m. sausio 28 d. Komisijos komunikate dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio, kuriame buvo nagrinėjamos visos gyvsidabrio naudojimo sritys, buvo padaryta išvada, kad Bendrijos lygiu reikėtų riboti prekybą tam tikrais gyvsidabrio turinčiais neelektriniais arba ne elektroniniais matavimo ir kontrolės įtaisais, sudarančiais pagrindinę gyvsidabrio gaminių grupę, kuriai iki šiol netaikomi Bendrijos veiksmai.

(2)  Jei būtų taikomi apribojimai prekiauti gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais, būtų užkirstas kelias gyvsidabriui patekti į atliekų srautą, ir tai būtų naudinga aplinkai, o ilgainiui ir žmonių sveikatai.

(3)  Atsižvelgiant į techninį ir ekonominį pagrįstumą, turimi duomenys apie matavimo ir kontrolės įtaisus rodo, kad skubios ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos tik matavimo įtaisams, skirtiems parduoti plačiajai visuomenei, ir visiems termometrams karščiui matuoti.

(4)  Gyvsidabrio turinčių senesnių nei 50 metų matavimo įtaisų importas susijęs su senovinėmis arba kultūrinėmis vertybėmis, kaip apibrėžta 1992 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto(3). Tokia prekyba yra ribotos apimties ir panašu, kad nekelia pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai. Taigi tokia prekyba neturėtų būti varžoma.

(5)  Siekdama sumažinti gyvsidabrio patekimą į aplinką ir užtikrinti gyvsidabrio turinčių išlikusių matavimo prietaisų, naudojamų profesinėje ir pramonės srityse, ypač sveikatos priežiūros srityje naudojamų sfigmomanometrų, naudojimo nutraukimą, Komisija turėtų atlikti saugesnių alternatyvių, techniškai ir ekonomiškai pagrįstų sprendimų galimumo peržiūrą. Sfigmomanometrų sveikatos priežiūros srityje atveju reikėtų konsultuotis su medicinos ekspertais, kad būtų užtikrinta, jog su diagnoze ir tam tikromis medicininėmis sąlygomis susiję poreikiai būtų tinkamai tenkinami.

(6)  Šia direktyva turėtų būti ribojamas tik naujų matavimo įtaisų pateikimas į rinką. Todėl šis apribojimas neturėtų būti taikomas jau naudojamiems arba į rinką jau pateiktiems įtaisams.

(7)  Valstybių narių priimtų teisės aktų arba administracinių priemonių skirtumai dėl gyvsidabrio naudojimo įvairiuose matavimo ir kontrolės įtaisuose apribojimo galėtų sudaryti kliūtis prekybai, iškreipti konkurenciją Bendrijoje ir taip tiesiogiai veikti vidaus rinkos kūrimą ir veikimą. Todėl būtina suderinti valstybių narių teisės aktus matavimo ir kontrolės įtaisų srityje priimant suderintas nuostatas dėl gyvsidabrio turinčių gaminių ir tokiu būdu apsaugant vidaus rinką bei tuo pat metu užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir gamtos apsaugos lygį.

8)   1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo(4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)  Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių mažiausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, visų pirma, 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo(5) ir atskirų ja pagrįstų direktyvų, ypač 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe(6).

(10)  Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos(7) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitikimą, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedas šiuo dokumentu iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės vėliausiai iki ...(8) priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją.

Jos šias nuostatas taiko nuo ...(9)*.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiuo punktu:

"19a

Gyvsidabris

CAS Nr.: 7439-97-6

(1) Negali būti pateiktas į rinką:

(a) termometruose karščiui matuoti;

(b) kituose matavimo įtaisuose, skirtuose parduoti plačiajai visuomenei (pvz., manometruose, barometruose, sfigmomanometruose, kituose termometruose nei karščiui matuoti).

(c) kituose matavimo prietaisuose, neskirtuose parduoti visai visuomenei, nuo ...(10);

(d) sfigmomanometruose (išskyrus tenzometrus, skirtus sveikatos apsaugos reikmėms), naudojamuose buityje ir sveikatos apsaugos sektoriuje.

Gamintojai iki...(11)* gali prašyti, kad nuo c punkto būtų leidžiama nukrypti. Leidimas nukrypti nuo šių nuostatų turėtų būti suteikiamas būtinajam naudojimui ribotą laiką, kuris nustatomas apsvarsčius konkrečius atvejus, jei gamintojai gali įrodyti, kad jie dėjo visas pastangas siekdami sukurti saugesnius pakaitus arba alternatyvius procesus ir kad saugesni pakaitai arba alternatyvūs procesai vis dar negalimi.

(2) Išimties tvarka 1 dalies b punkto apribojimai netaikomi:

a) matavimo įtaisams, kurie ...(12)** yra daugiau nei 50 metų senumo;

arba

b) barometrams. Valstybės narės nustato tinkamus ir veiksmingus būdus išduoti lincencijoms ir kontroliuoti jų pateikimą į rinką, siekdamos užtikrinti, kad nebūtų paminami šios direktyvos tikslai.

(3) Iki ...(13) Komisija atlieka patikimų saugesnių techniškai ir ekonomiškai pagrįstų alternatyvų galimumo peržiūrą gyvsidabrio turintiems sfigmomanometrams ir kitiems sveikatos priežiūros srityje ir kitose profesinėse ir pramonės srityse naudojamiems matavimo įtaisams.

Remiantis šia peržiūra arba iš karto po to, kai gaunama nauja informacija apie patikimas saugesnes alternatyvas gyvsidabrio turintiems sfigmomanometrams ir kitiems matavimo įtaisams, Komisija, jei to reikia, pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl 1 dalyje nurodytų apribojimų taikymo išplėtimo sfigmomanometrams ir kitiems sveikatos priežiūros srityje ir kitose profesinėse ir pramonės srityse naudojamiems matavimo įtaisams, kad gyvsidabrio naudojimas matavimo prietaisuose būtų nutrauktas iš karto po to, kai tai techniškai ir ekonomiškai pagrįsta.

(1) 2006 m. rugsėjo 13 d. nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) 2006 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 395, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).
(4) OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 28).
(5) OL L 183, 1989 06 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(6) OL L 131, 1998 5 5, p. 11.
(7) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
(8)* Vieneri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(9)** Aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(10)* Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(11)** Aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
(12)*** Šios direktyvos įsigaliojimo diena.
(13)* Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Teisinė informacija - Privatumo politika