Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0287/2006

Ingivna texter :

A6-0287/2006

Debatter :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0483

Antagna texter
PDF 475kWORD 199k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***I
P6_TA(2006)0483A6-0287/2006
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0069)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0064/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0287/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/.../EG om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver
P6_TC1-COD(2006)0018

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  I kommissionens meddelande av den 28 januari 2005 om gemenskapens kvicksilverstrategi, som behandlade alla användningsområden för kvicksilver, konstaterades att det vore lämpligt att på gemenskapsnivå införa en begränsning av utsläppandet på marknaden för viss icke-elektrisk eller icke-elektronisk mät- och kontrollutrustning som innehåller kvicksilver, vilken är den största gruppen kvicksilverprodukter som ännu inte omfattas av någon gemenskapsbestämmelse.

(2)  En begränsning av utsläppandet på marknaden av mätinstrument som innehåller kvicksilver skulle medföra vinster för miljön, och på lång sikt för människors hälsa, genom att kvicksilver inte kommer in i avfallsflödet.

(3)  Med beaktande av teknisk och ekonomisk genomförbarhet visar tillgängliga belägg för mät- och kontrollinstrument att omedelbara begränsande åtgärder bör omfatta endast sådana mätinstrument som är avsedda att saluföras till allmänheten och alla febertermometrar.

(4)  Import av mätinstrument som innehåller kvicksilver och som är äldre än 50 år omfattar antingen antika föremål, eller kulturföremål enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål(3). Denna typ av handel är inte omfattande och verkar inte utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön. Sådan handel bör således inte begränsas.

(5)  För att så litet kvicksilver som möjligt skall släppas ut i miljön, och för att garantera en utfasning av de återstående mätinstrument för yrkesmässigt och industriellt bruk som innehåller kvicksilver, i synnerhet blodtrycksmätare inom sjukvården, bör kommissionen göra en översyn av tillgången till säkrare alternativa lösningar som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. När det gäller blodtrycksmätare inom sjukvården bör medicinska experter konsulteras för att det skall kunna garanteras att behoven i termer av diagnostik och behandling av särskilda sjukdomstillstånd uppfylls.

(6)  Genom detta direktiv är det endast utsläppande på marknaden av nya mätinstrument som bör begränsas. Begränsningen bör därför inte gälla instrument som redan används eller som redan släppts ut på marknaden.

(7)  Skillnaderna mellan de lagar och andra administrativa åtgärder som medlemsstaterna antagit vad gäller begränsning av kvicksilver i olika mät- och kontrollinstrument kan utgöra handelshinder, snedvrida konkurrensen i gemenskapen och därigenom direkt påverka den inre marknadens upprättande och funktion. Det är därför nödvändigt att tillnärma medlemsstaternas lagar om mät- och kontrollinstrument genom att införa harmoniserade bestämmelser för sådana produkter som innehåller kvicksilver, och på så sätt upprätthålla den inre marknaden samtidigt som en hög nivå på människors hälsa och på miljön säkerställs.

(8)  Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)(4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)  Detta direktiv påverkar inte de gemenskapbestämmelser som fastställer minimikrav för arbetstagares säkerhet i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(5) och i enskilda direktiv som grundar sig på detta, särskilt rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd för arbetstagare mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet(6).

(10)  I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning(7) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.  Medlemsstaterna skall senast den ...(8) anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...(9) *.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Följande punkt skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

"19a

Kvicksilver

CAS-nummer: 7439-97-6

1. Får inte släppas ut på marknaden

a) i febertermometrar

b) i andra mätinstrument som avses saluföras till allmänheten (t.ex. manometrar, barometrar, blodtrycksmätare och andra termometrar än febertermometrar)."

c) i andra mätinstrument som inte är avsedda för försäljning till allmänheten, efter den …(10).

d) i blodtrycksmätare, både för konsumenter och inom sjukvården (med undantag för blodtrycksmanschetter inom sjukvården), vilka innehåller kvicksilver.

Tillverkarna får ansöka om undantag från punkt c före den …(11)*. Undantagen skall beviljas för en begränsad tidsperiod som fastställs från fall till fall, i situationer då kvicksilver måste användas, förutsatt att tillverkarna kan visa att de gjort allt för att utveckla säkrare alternativ eller alternativa processer och att dessa säkrare alternativ eller alternativa processer ännu inte finns att tillgå.

2. Begränsningen i punkt 1 b skall genom undantag inte gälla för

a) mätinstrument som är äldre än 50 år den ...(12)**

eller

b) barometrar. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga och effektiva mekanismer för tillståndsgivning och kontrollera utsläppandet på marknaden av dessa instrument för att garantera att direktivets syften inte undergrävs.

3. Kommissionen skall senast den ...(13) göra en översyn av tillgången till tillförlitliga samt tekniskt och ekonomiskt genomförbara säkrare alternativa lösningar till blocktrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som används inom sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål.

På grundval av denna översyn, eller så snart som nya uppgifter om tillförlitliga säkrare alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver finns att tillgå, skall kommissionen om så är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utvidga begränsningarna i punkt 1 till att omfatta blodtrycksmätare och andra mätinstrument som används inom sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål, så att kvicksilver i mätinstrument kan fasas ut så snart detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

(1) Yttrande av den 13 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 november 2006.
(3) EGT L 395, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(4) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/90/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 28).
(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(6) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
(8)* Ett år efter datum för ikraftträdandet av detta direktiv.
(9)** Arton månader efter det att detta direktiv trätt i kraft.
(10)* 3 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(11)** 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(12)*** Datumet för detta direktivs ikraftträdande.
(13)* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft."

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy