Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0235(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0382/2006

Předložené texty :

A6-0382/2006

Rozpravy :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0484

Přijaté texty
PDF 532kWORD 174k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro řízení letového provozu (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro řízení letového provozu (SESAR) (KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0602)(1),

-   s ohledem na článek 171 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0002/2006),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0382/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1
- s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 171 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 171 a 173 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2
(2)  Projekt modernizace řízení letového provozu v Evropě (dále jen "projekt SESAR") je technologickou součástí jednotného evropského nebe. Jeho cílem je zajistit Společenství výkonnou kontrolní infrastrukturu, která umožní vývoj bezpečné letecké dopravy respektující životní prostředí a plně využívající technologických výhod spojených s programy, jako je například GALILEO.
(2)  Projekt modernizace řízení letového provozu v Evropě (dále jen "projekt SESAR") je technologickou součástí jednotného evropského nebe. Jeho cílem je zajistit Společenství výkonnou kontrolní infrastrukturu, která umožní vývoj bezpečné, energeticky účinné letecké dopravy respektující životní prostředí a plně využívající technologických výhod spojených s programy, jako je například GALILEO. Usiluje rovněž o integraci jak řízení rychlosti letadel z důvodu energetické účinnosti, tak také intenzivní spolupráce se službami předpovědi počasí s cílem omezit dopad letectví na změnu klimatu.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3
(3)  Cílem projektu SESAR je spojit a koordinovat činnosti, které byly dříve ve Společenství vykonávány jednotlivě a nesynchronizovaně.
(3)  Cílem projektu SESAR je spojit a koordinovat činnosti, které byly dříve ve Společenství vykonávány jednotlivě a nesynchronizovaně, což se týká i odlehlých a vzdálených regionů Společenství uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6
(6)  Po definiční fázi bude následovat prováděcí fáze plánu modernizace řízení letového provozu ve Společenství, rozdělená do dvou navazujících etap: vývoj (20082013) a zavádění (20142020).
(6)  Po definiční fázi budou následovat dvě navazující fáze: vývojová fáze (20082013) a zaváděcí fáze (20142020).
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6a (nový)
(6a) Každá fáze by měla stanovit hlavní složky svého obsahu a právní ustanovení pro zaváděcí fázi by měla být předmětem samostatného návrhu.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 12
(12)  S ohledem na počet účastníků, kteří musejí zasahovat do tohoto procesu i na finanční prostředky a nutné technické poradenství je bezpodmínečně nutné vytvořit právní subjekt schopný zajistit koordinované řízení prostředků přidělených projektu SESAR v průběhu prováděcí fáze.
(12)  S ohledem na počet účastníků, kteří musejí zasahovat do tohoto procesu, i na finanční prostředky a nutné technické poradenství je bezpodmínečně nutné vytvořit právní subjekt schopný zajistit koordinované řízení prostředků přidělených projektu SESAR v průběhu vývojové fáze.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13
(13)  Tento subjekt, který odpovídá za řízení veřejného výzkumného projektu v evropském zájmu, musí být považován za mezinárodní organizaci podle druhé odrážky čl. 15 odst. 10 šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně a podle druhé odrážky čl. 23 odst. 1 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
(13)  Tento subjekt bude odpovídat za řízení veřejného výzkumného projektu v evropském zájmu podle druhé odrážky čl. 15 odst. 10 šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně a podle druhé odrážky čl. 23 odst. 1 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 14
(14)  Také je třeba, aby se na tento subjekt vztahovalo osvobození od daní ze strany členských států v otázce zdanění a daní jiných než jsou DPH a spotřební daně, a aby platy vyplacené jejich pracovníkům byly osvobozeny od veškerých vnitrostátních daní z příjmů.
(14)  Také je třeba, aby se na tento subjekt vztahovalo osvobození od daní ze strany členských států v otázce zdanění a daní jiných, než jsou DPH a spotřební daně, a aby platy vyplacené jejich pracovníkům byly v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 15
(15)  SESAR je projektem výzkumu a vývoje, který prokazuje financování z rámcových programů Společenství týkajících se výzkumu a vývoje. Je proto nezbytné zřídit společný podnik podle článku 171 Smlouvy, aby bylo možno dosáhnout značného pokroku ve vývoji technologií týkajících se systémů letové kontroly, pokud jde o fázi vývoje (2008-2013).
(15)  SESAR je projektem výzkumu a vývoje, který prokazuje financování z rámcových programů Společenství týkajících se výzkumu a vývoje. Je proto nezbytné zřídit společný podnik podle článků 171 a 173 Smlouvy, aby bylo možno dosáhnout značného pokroku ve vývoji technologií týkajících se systémů letové kontroly, pokud jde o fázi vývoje (20082013).
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 17
(17)  Hlavním úkolem společného podniku musí být organizovat a koordinovat projekt SESAR spojením veřejných a soukromých prostředků na základě externích technických zdrojů, zejména od svých členů s důrazem na zkušenosti organizace Eurocontrol.
(17)  Hlavním úkolem společného podniku musí být organizovat a koordinovat projekt SESAR spojením veřejných a soukromých prostředků na základě externích technických zdrojů, zejména od svých členů s důrazem na zkušenosti a odborné znalosti organizace Eurocontrol.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 17a (nový)
(17a) Aby byla v zaváděcí fázi zaručena odpovědnost účastníků ze soukromého sektoru, je žádoucí náležitě zapojit soukromý sektor do všech fází, zvláště do vývojové fáze.
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 20
(20)  Je třeba vymezit pravidla organizace a fungování společného podniku, a to tím, že se vypracují stanovy společného podniku.
(20)  Je třeba vymezit pravidla organizace a fungování společného podniku a pravidla s cílem zamezit střetu zájmů v rámci společného podniku a stanovit postup jmenování úředníků společného podniku, a to tím, že se vypracují stanovy společného podniku stanovené v příloze.
Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 20a (nový)
(20a) Evropský parlament by měl získat status pozorovatele ve správní radě společného podniku.
Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 20b (nový)
(20b) Žádosti o přistoupení nových členů ke společnému podniku by měly být schvalovány v souladu s ustanoveními čl. 1 odst. 3 přílohy.
Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 22a (nový)
(22a) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat každé tři roky zprávu provádění tohoto nařízení a v případě potřeby navrhnout jeho změnu.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 1
1.   Na provedení vývojových činností prováděcí fáze projektu modernizace řízení letového provozu v Evropě (dále jen "projekt SESAR") je vytvořen společný podnik (dále jen "společný podnik SESAR"), a to na období do 31. prosince 2013.
1.  Tímto se vytváří společný podnik (dále jen "společný podnik"). Jeho hlavním cílem je řídit činnosti vývojové fáze projektu modernizace řízení letového provozu v Evropě (dále jen "projekt SESAR"), a to na období, které začíná dnem, kdy Rada schválí generální plán řízení letového provozu (generální plán ATM) podle níže uvedeného odst. 1a písm. a) a končí skončením vývojové fáze.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 odst. 1a (nový)
1a. Projekt SESAR sestává ze tří fází:
a) z "definiční fáze", která usiluje o definování technických možností a opatření, jež je nutno přijmout, a priorit v programu modernizace, jakož i operativních prováděcích plánů. Tato fáze začala v říjnu 2005 a ukončení se předpokládá v prosinci 2007, přičemž výsledkem bude generální plán ATM. Tento plán vypracuje konsorcium podniků pod dohledem organizace Eurocontrol;
b) z "vývojové fáze", která bude zahájena dne 1. ledna 2008, jakmile Rada na návrh Komise a po konzultaci Evropského parlamentu schválí generální plán ATM. Vývojová fáze skončí dne 31. prosince 2013;
c) ze "zaváděcí fáze", která bude zahájena dne 1. ledna 2014 a skončí dne 31. prosince 2020 a která bude zahrnovat vytváření a provádění infrastruktury řízení letového provozu v širokém měřítku. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh definující:
i) přechod od vývojové fáze k zaváděcí fázi,
ii) mechanismy proplacení, které se budou vztahovat na jakýkoli subjekt, který bude nástupcem společného podniku, a
iii) převedení vybraných hmotných a nehmotných aktiv na nový subjekt, který bude nástupcem společného podniku.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 1 odst. 1b (nový)
1b. Působnost, způsob řízení, financování a trvání společného podniku SESAR přezkoumá v případě potřeby Rada podle vývoje projektu a generálního plánu ATM. Rada vezme v úvahu hodnocení uvedené v článku 6 a ustanovení článku 6a.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 odst. 2 úvodní část
2.  Cílem společného podniku je zajistit modernizaci systému řízení letového provozu v Evropě spojením úsilí při výzkumu a vývoji ve Společenství. Společný podnik je odpovědný za vykonávání následujících úkolů:
2.  Cílem společného podniku je zajistit modernizaci systému řízení letového provozu v Evropě koordinací a koncentrací veškerého příslušného výzkumu a vývoje. Společný podnik je odpovědný za vykonávání následujících úkolů:
Pozměňovací návrh 22
Čl. 1 odst. 2 odrážka 1
– organizovat a koordinovat provádění projektu SESAR podle plánu modernizace řízení letového provozu v Evropě, který vypracovala Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol (dále jen "plán") spojením veřejných a soukromých prostředků;
– organizovat a koordinovat činnosti vývojové fáze projektu SESAR podle generálního plánu ATM, který je výsledkem definiční fáze projektu řízeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol spojením veřejných a soukromých prostředků a jejich řízením v rámci jednotné struktury;
Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 odst. 2 odrážka 2a (nová)
– zajišťovat nezbytné financování vývojové fáze v souladu s generálním plánem ATM;
Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 2 odrážka 2b (nová)
zajišťovat zapojení všech účastníků řízení letového provozu v Evropě jak do rozhodování, tak do financování;
Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 odst. 3
3.  Sídlem společného podniku je Brusel.
3.  Sídlo společného podniku bude stanoveno v souladu s ustanovením nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství1.
_________________
1 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 2
2.  Společný podnik je uznán jako mezinárodní organizace ve smyslu druhé odrážky čl. 15 odst. 10 směrnice 77/388/EHS a druhé odrážky čl. 23 odst. 1 směrnice 92/12/EHS.
vypouští se
Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 odst. 3
3.  Na společný podnik se vztahuje osvobození od daní ze strany členských států v otázce daní jiných než jsou DPH a spotřební daň. Je také osvobozen od placení poplatků spojených s registrací a zdanění společností nebo obdobných daní. Platy vyplacené pracovníkům společného podniku jsou osvobozeny od veškerých vnitrostátních daní z příjmů.
3.  Na společný podnik se vztahuje osvobození od daní ze strany členských států v otázce daní jiných než jsou DPH a spotřební daň. Je také osvobozen od placení poplatků spojených s registrací a zdanění společností nebo obdobných daní. Platy se pracovníkům společného podniku vyplácejí podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 3 odst. 1
1.  Stanovy společného podniku se přijímají ve znění přílohy tohoto nařízení.
1.  Stanovy společného podniku se přijímají ve znění přílohy tohoto nařízení, která je nedílnou součást tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 29
Čl. 3 odst. 2
2.  Stanovy mohou být změněny postupem podle čl. 5 odst. 2, zejména pokud jde o články 3, 4, 5, 6 a 8 stanov.
2.  Stanovy mohou být změněny postupem podle článku 6a.
Pozměňovací návrhy 63 + 61
Čl. 4 odst. 1 písm. a) a b)
a) příspěvků svých členů podle článku 1 svých stanov a
a) příspěvků svých členů podle článků 1, 3 a 11 svých stanov a
b) případnými poplatky za letovou navigaci podle čl. 15 odst. 3 písm. e) druhé odrážky nařízení (ES) č. 550/2004. V souladu s postupem podle čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 550/2004 Komise stanoví postup vyměření daně a použití těchto poplatků.
b) případnými poplatky za letovou navigaci podle čl. 15 odst. 3 písm. e) druhé odrážky nařízení (ES) č. 550/2004. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh stanovující postup vyměření daně a použití těchto poplatků.
Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 odst. 3
3.  Všechny finanční příspěvky Společenství přestanou být vypláceny společnému podniku po skončení období uvedeného v článku 1.
3.  Všechny finanční příspěvky Společenství přestanou být vypláceny společnému podniku po skončení vývojové fáze, pokud Evropský parlament a Rada na základě návrhu Komise nerozhodnou jinak.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 2a (nový)
2a. Stanovisko Komise k rozhodnutím správní rady týkajícím se technických změn v generálním plánu ATM se přijímá postupem podle článku 3 rozhodnutí 1999/468/ES.
Pozměňovací návrh 35
Článek 5a (nový)
Článek 5a
Přistoupení nových členů
Přistoupení nových členů společného podniku oznámí Komise Evropskému parlamentu a Radě. Přistoupení nových členů, včetně členů ze třetích zemí, musí schválit Evropský parlament a Rada.
Pozměňovací návrh 36
Článek 6
Každé tři roky od zahájení činností společného podniku a po ukončení trvání společného podniku Komise vyhodnotí provádění tohoto nařízení, výsledky dosažené společným podnikem a jeho způsoby práce.
Od zahájení činností společného podniku a po ukončení trvání společného podniku Komise v souladu s článkem 173 Smlouvy vyhodnotí provádění tohoto nařízení, výsledky dosažené společným podnikem a jeho způsoby práce. Zprávy o výsledcích těchto hodnocení a o závěrech, které je z nich třeba vyvodit, předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 37
Článek 6a (nový)
Článek 6a
Přezkum
Jestliže to Komise pokládá za nezbytné nebo Evropský parlament nebo Rada vznesou v rámci postupu projednávání ve výborech požadavek provést revizi tohoto nařízení nebo stanov společného podniku, předloží Komise příslušný právní návrh postupem stanoveným Smlouvou.
Pozměňovací návrh 38
Příloha čl. 1 odst. 2 odrážka 3
– každý jiný veřejný nebo soukromý podnik nebo subjekt.
– každý jiný veřejný nebo soukromý podnik nebo subjekt, který uzavřel se Společenstvím alespoň jednu dohodu v oblasti letové přepravy.
Pozměňovací návrh 39
Příloha čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec
Správní rada rozhodne o tom, zda se žádost přijme nebo zamítne. V případě kladného rozhodnutí vyjedná výkonný ředitel podmínky přistoupení a poté je předloží správní radě. Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména ustanovení týkající se finančních příspěvků a příspěvků na zastoupení ve správní radě.
Správní rada doporučí Komisi, zda má žádost přijmout nebo zamítnout, a Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 5a předloží v tomto smyslu návrh. V případě kladného rozhodnutí vyjedná výkonný ředitel podmínky přistoupení a poté je předloží správní radě. Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména ustanovení týkající se finančních příspěvků a příspěvků na zastoupení ve správní radě.
Pozměňovací návrh 40
Příloha čl. 1 odst. 3a (nový)
3a. Při rozhodování o tom, zda schválit jednání o přistoupení vedená s veřejným nebo soukromým podnikem či subjektem, zohlední správní rada, kromě dohody uvedené v příloze v čl. 1 odst. 2 třetí odrážce, zejména tato kritéria:
– doložené znalosti a zkušenosti v oblasti řízení letového provozu nebo výroby zařízení nebo poskytování služeb pro řízení letového provozu;
– příspěvek, který tento podnik nebo subjekt může představovat pro výkon generálního plánu ATM;
– finanční spolehlivost daného podniku nebo subjektu;
– jakýkoli případný střet zájmů.
Pozměňovací návrh 41
Příloha čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové)
aa) jednoho zástupce ozbrojených sil;
Pozměňovací návrh 42
Příloha čl. 3 odst. 2
2.  Zástupci uvedení v odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) jmenuje Poradní orgán odvětví, ustavený na základě článku 6 nařízení (ES) č. 549/2004.
2.   Evropský parlament bude mít ve správní radě status pozorovatele.
Pozměňovací návrh 43
Příloha čl. 3 odst. 2a (nový)
2a. Správní radě předsedá Komise.
Pozměňovací návrh 44
Příloha čl. 4 odst. 1
1.  Zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) mají hlasovací právo.
1.  Všichni zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 disponují hlasem, jehož váha je úměrná výši jejich příspěvků do prostředků společného podniku, a podléhají ustanovením odstavce 2.
Pozměňovací návrh 46
Příloha čl. 4 odst. 5
5.  Každé rozhodnutí týkající se přistoupení nových členů podle čl. 1 odst. 2, jmenování výkonného ředitele nebo likvidace společného podniku musí získat kladné vyjádření zástupce Společenství ve správní radě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 47
Příloha čl. 4 odst. 5a (nový)
5a. Rozhodnutí týkající se přijetí generálního plánuATM a jakýchkoli závažných změn plánu vyžadují při hlasování souhlas všech zakládajících členů. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 nelze taková rozhodnutí přijmout, pokud zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. c) až f) vyjádří jednomyslně nesouhlas.
Pozměňovací návrh 48
Příloha čl. 4 odst. 5b (nový)
5b. Generální plán ATM bude sdělen a zaslán Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 49
Příloha čl. 5 odst. 1 písm. b)
b) rozhoduje o přistoupení nových členů;
b) navrhuje přistoupení nových členů;
Pozměňovací návrh 50
Příloha čl. 5 odst. 1 písm. c)
c) jmenuje výkonného ředitele a schvaluje organizační schéma;
c) jmenuje výkonného ředitele postupem stanoveným v čl. 6 odst. 1 a 2 přílohy a schvaluje organizační schéma;
Pozměňovací návrh 51
Příloha článek 5a (nový)
Článek 5a
Zamezení střetu zájmů
1.  Členové společného podniku nebo správní rady a zaměstnanci společného podniku se nebudou podílet na postupech přípravy výzev k účasti ve veřejné soutěži ani na hodnocení uchazečů nebo zadávání zakázek, jestliže vlastní subjekty nebo mají partnerské dohody se subjekty, které jsou potenciálními uchazeči v rámci výzev k účasti ve veřejné soutěži, nebo takovéto subjekty zastupují.
2.  Členové společného podniku a členové správní rady musejí vyloučit jakýkoli přímý či nepřímý osobní či společný zájem na výsledcích jednání správní rady ve vztahu ke kterékoli záležitosti na programu jednání. Tento požadavek se rovněž vztahuje na zaměstnance společného podniku ve vztahu k jakýmkoli úkolům, které jsou jim uloženy.
3.  Na základě prohlášení uvedených v odstavci 2 může správní rada rozhodnout o vyloučení členů, účastníků nebo zaměstnanců z rozhodování nebo z plnění úkolů v případech, kdy může vzniknout střet zájmů. Vyloučení členové, účastníci a zaměstnanci nebudou mít přístup k informacím týkajícím se záležitosti, ve kterých se ocitají v potenciálním střetu zájmů.
Pozměňovací návrh 52
Příloha čl. 6 odst. 1
1.  Výkonný ředitel odpovídá za každodenní řízení společného podniku a je jeho právním zástupcem. Ředitele jmenuje správní rada na návrh Komise. K výkonu pracovních povinností je řediteli poskytnuta úplná nezávislost.
1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada podle jeho předpokladů k výkonu této funkce a na základě doložených administrativních a řídících schopností, jakož i příslušné kvalifikace a zkušeností, ze seznamu alespoň tří kandidátů navržených Komisí a organizací Eurocontrol na základě výsledků veřejného výběrového řízení poté, co se seznámí se stanoviskem zástupce jmenovaného Evropským parlamentem. Rozhodnutí správní rady se přijímají většinou tří čtvrtin jejích členů.
Pozměňovací návrh 53
Příloha čl. 6 odst. 1a (nový)
1a. Funkční období výkonného ředitele je pět let. Na návrh Komise a po seznámení se stanoviskem zástupce jmenovaného Evropským parlamentem a po vypracování hodnocení může být funkční období jedenkrát prodlouženo nejdéle o tři roky.
Pozměňovací návrh 54
Příloha čl. 8 úvodní část
Aby mohl vykonávat úkoly definované v prvním článku tohoto nařízení, společný podnik uzavře dohodu s organizací Eurocontrol, v níž:
1.  Aby mohl vykonávat úkoly definované v prvním článku tohoto nařízení, společný podnik uzavře specifické dohody se svými členy.
1a. Úloha a příspěvek organizace Eurocontrol jsou vymezeny v dohodě se společným podnikem. Tato dohoda:
Pozměňovací návrh 55
Příloha čl. 8 písm. a) a b)
a)  Eurocontrol sdílí výsledky definiční fáze se společným podnikem;
a) stanoví způsoby předávání výsledků definiční fáze společnému podniku a jejich používání;
b) organizaci Eurocontrol je svěřena odpovědnost za následující úkoly, které vyplývají z provádění "plánu" i z řízení přidružených finančních prostředků:
b) popisuje úkoly a povinnosti organizace Eurocontrol při provádění generálního plánu ATM, např.:
Pozměňovací návrh 56
Příloha čl. 11 odst. 3 pododstavec 1
3.  Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé a třetí odrážce se zavazují poskytnout vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 milionů EUR do jednoho roku od schválení jejich přijetí do společného podniku. Tato částka se snižuje na 5 milionů EUR pro členy, kteří se zapíší do společného podniku do 12 měsíců po jeho založení.
3.  Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé a třetí odrážce se zavazují poskytnout vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 milionů EUR do jednoho roku od schválení jejich přijetí do společného podniku.
Pozměňovací návrh 57
Příloha čl. 11 odst. 3 pododstavec 2
V případě podniků, které se zapisují jednotlivě nebo kolektivně a které lze pokládat za podniky malé nebo střední ve smyslu doporučení Komise ze dne 6.05.2003, které se týká definice malých a středních podniků, se tato částka snižuje na 250 000 EUR nezávisle na okamžiku jejich přistoupení.
V případě podniků, které se zapisují jednotlivě nebo kolektivně a které lze pokládat za podniky malé nebo střední ve smyslu doporučení Komise ze dne 6. května 2003, které se týká definice malých a středních podniků, se tato částka snižuje na 250 000 EUR nezávisle na okamžiku jejich přistoupení. Zakládající členové mají možnost tuto částku rozdělit do několika splátek rozložených do období, na kterém se dohodnou dotčené strany.
Pozměňovací návrh 58
Příloha čl. 11 odst. 5
5.  Nepeněžité příspěvky jsou povoleny. Podléhají posouzení jejich materiální a užitné hodnoty z hlediska plnění úkolů společného podniku.
5.  Nepeněžité příspěvky jsou povoleny a měly by být stanoveny v dohodě uvedené v článku 8 této přílohy. Podléhají posouzení jejich materiální a užitné hodnoty z hlediska plnění úkolů společného podniku.
Pozměňovací návrh 59
Příloha článek 17
Společný podnik vlastní veškeré hmotné i nehmotné majetky, které se pro podnik vytvoří nebo se na něj převedou pro účely prováděcí fáze projektu SESAR.
Společný podnik vlastní veškeré hmotné i nehmotné majetky, které vytvoří nebo se na něj převedou pro účely vývojové fáze projektu SESAR v souladu s dohodou o členství, kterou uzavřel. Společný podnik může udělit právo přístupu ke znalostem získaným z projektu zejména svým členům, ale také členským státům Evropské unie nebo organizaci Eurocontrol pro vlastní, nekomerční využití.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí