Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0235(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0382/2006

Esitatud tekstid :

A6-0382/2006

Arutelud :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0484

Vastuvõetud tekstid
PDF 376kWORD 130k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühisettevõtte loomist Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) elluviimiseks (KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0602)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 171, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0002/2006);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A6-0382/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
ESIMENE VOLITUS
– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 171;
– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 171 ja 173;
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2
(2)  Euroopa lennuliikluse korraldamise moderniseerimise projekt, edaspidi "projekt SESAR", on ühtse Euroopa õhuruumi tehnoloogiliseks aluseks. Nimetatud projekti kohaselt luuakse ühenduses tõhus lennujuhtimise infrastruktuur, mis võimaldab välja arendada usaldusväärse ja keskkonnasõbraliku lennutranspordi, kasutades täiel määral ära selliste programmidega nagu GALILEO seotud tehnoloogilised edusammud.
(2)  Euroopa lennuliikluse korraldamise moderniseerimise projekt, edaspidi "projekt SESAR", on ühtse Euroopa õhuruumi tehnoloogiliseks aluseks. Nimetatud projekti kohaselt luuakse ühenduses tõhus lennujuhtimise infrastruktuur, mis võimaldab välja arendada usaldusväärse, energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku lennutranspordi, kasutades täiel määral ära selliste programmidega nagu GALILEO seotud tehnoloogilised edusammud. Selle eesmärk on integreerida lennukite kiiruse haldamine säästliku energiakasutuse nimel ja aktiivne koostöö meteoroloogiateenistustega, et vähendada lennunduse mõju kliimamuutustele.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3
(3)  Projekti SESAR eesmärk on hallata ja koordineerida tegevusi, mida senini oli ühenduses teostatud hajutatult ja koordineerimata.
(3)  Projekti SESAR eesmärk on hallata ja koordineerida tegevusi, mida senini oli ühenduses teostatud hajutatult ja koordineerimata, sealhulgas asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 osutatud kõige kaugemates ja äärepoolsemates piirkondades.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6
(6)  Määratlemisetapile järgneb ühenduse lennuliikluse korraldamise moderniseerimise kava elluviimise etapp, mis omakorda hõlmab kaht järjestikust etappi: väljaarendamist (2008-2013) ja kasutuselevõtmist (2014-2020).
(6)  Määratlemisetapile järgneb kaks järjestikust etappi: väljaarendamine (2008-2013) ja kasutuselevõtt (2014-2020).
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a) Igas etapis tuleks sätestada selle sisu põhielemendid ning kasutuselevõtu etapi puhul tuleks õigusnormid välja tuua eraldi ettepanekus.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 12
(12)  Võttes arvesse osaliste arvu, keda on tarvis käesolevasse protsessi kaasata, ning vajalike rahaliste vahendite ning tehnilise oskusteabe mahtu, on hädavajalik luua juriidiline isik, kes suudaks tagada projektile SESAR selle elluviimisetapi käigus eraldatavate summade kooskõlastatud kasutamise.
(12)  Võttes arvesse osaliste arvu, keda on tarvis käesolevasse protsessi kaasata, ning vajalike rahaliste vahendite ning tehnilise oskusteabe mahtu, on hädavajalik luua juriidiline isik, kes suudaks tagada projektile SESAR selle väljaarendamisetapi käigus eraldatavate summade kooskõlastatud kasutamise.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13
(13)  Nimetatud juriidiline isik, kelle ülesandeks on Euroopa üldistes huvides elluviidava avaliku teadusprojekti haldamine peab olema käsitletav rahvusvahelise asutusena, millele osutatakse nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) artikli 15 punkti 10 teises lõigus ja nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) artikli 23 lõike 1 teises lõigus.
(13)  Nimetatud juriidilise isiku ülesandeks on Euroopa üldistes huvides elluviidava avaliku teadusprojekti haldamine, millele osutatakse nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) artikli 15 punkti 10 teises lõigus ja nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) artikli 23 lõike 1 teises lõigus.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14
(14)  On soovitatav, et liikmesriigid annaksid nimetatud juriidilisele isikule maksuvabastuse kõikide maksude puhul, välja arvatud käibemaks ja aktsiisimaks, ning et ettevõtte töötajatele makstav töötasu oleks vabastatud tulumaksust.
(14)  On soovitatav, et liikmesriigid annaksid nimetatud juriidilisele isikule maksuvabastuse kõikide maksude puhul, välja arvatud käibemaks ja aktsiisimaks, ning et ettevõtte töötajatele makstav töötasu oleks Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega kooskõlas.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 15
(15)  SESAR on teadus- ja arendusprojekt, mis võimaldab rahastamist ühenduse teadus- ja arendusprogrammide raames. Seega tuleks luua ühisettevõte asutamislepingu artikli 171 tähenduses, et võimaldada väljaarendamise (2008–2013) etapis ära kasutada lennuliikluse juhtimissüsteemide tehnoloogiate arengus tehtud märkimisväärsed edusammud.
(15)  SESAR on teadus- ja arendusprojekt, mis võimaldab rahastamist ühenduse teadus- ja arendusprogrammide raames. Seega tuleks luua ühisettevõte asutamislepingu artiklite 171 ja 173 tähenduses, et võimaldada väljaarendamise (2008–2013) etapis ära kasutada lennuliikluse juhtimissüsteemide tehnoloogiate arengus tehtud märkimisväärsed edusammud.
Muudatusettepanek 12
Põhjendus 17
(17)  Ühisettevõtte peamiseks eesmärgiks oleks korraldada ja koordineerida projekti SESAR elluviimist, kaasates sellesse riiklikku ja eraõiguslikku rahastamist ning väliseid tehnilisi ressursse, mida saadakse nii oma liikmetelt kui ka Eurocontroli kogemustest.
(17)  Ühisettevõtte peamiseks eesmärgiks oleks korraldada ja koordineerida projekti SESAR elluviimist, kaasates sellesse riiklikku ja eraõiguslikku rahastamist ning väliseid tehnilisi ressursse, mida saadakse nii oma liikmetelt kui ka Eurocontroli kogemustest ja oskusteabest.
Muudatusettepanek 13
Põhjendus 17 a (uus)
(17 a) On soovitav, et erasektor oleks asjakohaselt kaasatud kõikidesse etappidesse, eelkõige väljaarendamisetappi, et tagada erasektori osalejate vastutus kasutuselevõtu etapis.
Muudatusettepanek 14
Põhjendus 20
(20)  Ühisettevõtte põhikirja abil tuleks määrata kindlaks ettevõtte töökorralduse ja tegevuse põhimõtted.
(20)  Lisas esitatud ühisettevõtte põhikirja abil tuleks määrata kindlaks ettevõtte töökorralduse, tegevuse, ühisettevõtte siseste huvide konfliktide vältimise ja selle ametnike ametissemääramise korra põhimõtted.
Muudatusettepanek 15
Põhjendus 20 a (uus)
(20 a) Euroopa Parlamendile tuleks anda ühisettevõtte haldusnõukogus vaatleja staatus.
Muudatusettepanek 16
Põhjendus 20 b (uus)
(20 b) Tuleks tervitada uute liikmete ühisettevõttega ühinemise taotlusi lisa artikli 1 lõike 3 sätete alusel.
Muudatusettepanek 17
Põhjendus 22 a (uus)
(22 a) Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga kolme aasta järel käesoleva määruse kohaldamisest aru andma ja vajaduse korral tegema ettepanekuid määruse muutmiseks.
Muudatusettepanek 18
Artikli 1 lõige 1
1.  Euroopa õhuruumi lennuliikluse korraldamise moderniseerimise projekti (edaspidi "projekt SESAR") elluviimisetapi arendustegevuse läbiviimiseks moodustatakse kestusega kuni 31. detsember 2013 ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte SESAR").
1.  Käesolevaga moodustatakse ühisettevõte (edaspidi "ühisettevõte"). Selle peaeesmärk on juhtida tegevust projekti väljaarendamisetapis, et moderniseerida Euroopa õhuruumi lennuliikluse korraldamist (edaspidi "projekt SESAR"), alates kuupäevast, mil nõukogu kiidab heaks artiklis 1 a punktis a nimetatud lennuliikluse korraldamise üldplaani, kuni väljaarendamisetapi lõpuni.
Muudatusettepanek 19
Artikli 1 lõige 1 a (uus)
1a. Projekt SESAR koosneb kolmest etapist:
a) "määratlemisetapp", mille eesmärk on määratleda tehnilised võimalused ja võetavad sammud ning moderniseerimisprogrammi prioriteedid, samuti elluviimise toimingute ajakavad. See algas 2005. a oktoobris, lõpeb eeldatavalt 2007. a detsembris ning selle tulemuseks on lennuliikluse korraldamise üldplaan. Lennuliikluse korraldamise üldplaani arendab Eurocontroli juhtimisel välja ettevõtete konsortsium;
b) "väljaarendamisetapp", mis algab 1. jaanuaril 2008 pärast seda, kui nõukogu on komisjoni ettepaneku alusel ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist lennuliikluse korraldamise üldplaani heaks kiitnud. Väljaarendamisetapp lõpeb 31. detsembril 2013;
c) "kasutuselevõtu etapp", mis algab 1. jaanuaril 2014, lõpeb 31. detsembril 2020 ning hõlmab uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslikku tootmist ja rakendamist. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, kus määratletakse:
i) üleminek väljaarendamisetapilt kasutuselevõtu etapile,
ii) tagasimaksmismehhanismid, mida kohaldatakse ühisettevõtte mis tahes järglasele ning
iii) valitud materiaalse ja mittemateriaalse vara ülekandmine ühisettevõtte järglaseks olevale uuele asutusele.
Muudatusettepanek 20
Artikli 1 lõige 1 b (uus)
1 b. Ühisettevõtte SESAR tegevusvaldkonna, juhtimise, rahastamise ja kestvuse vaatab vajaduse korral läbi nõukogu vastavalt projekti ja lennuliikluse korraldamise üldplaani arengule. Nõukogu võtab arvesse käesoleva määruse artiklis 6 nimetatud hindamist ning artikli 6 a sätteid.
Muudatusettepanek 21
Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav osa
2.  Ühisettevõtte eesmärk on tagada Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi kaasajastamine, ühendades selleks teadus- ja arendustegevused kogu ühenduse ulatuses. Ühisettevõte on vastutav eelkõige järgmiste ülesannete täitmise eest:
2.  Ühisettevõtte eesmärk on tagada Euroopa lennuliikluse korraldamise süsteemi kaasajastamine, koordineerides ja koondades asjaomast uurimis- ja arendustegevust. Ühisettevõte on vastutav eelkõige järgmiste ülesannete täitmise eest:
Muudatusettepanek 22
Artikli 1 lõike 2 esimene taane
– korraldada ja koordineerida projekti SESAR elluviimist vastavalt Eurocontroli koostatud Euroopa lennuliikluse korraldamise moderniseerimise kava (edaspidi "kava"), mille on riikliku ja eraõigusliku rahastamise ühendamise abil töötanud välja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol);
riikliku ja eraõigusliku rahastamise ühendamise ja ühise struktuuri kaudu haldamise abil korraldada ja koordineerida projekti SESAR väljaarendamisetapi tegevusi vastavalt Eurocontroli juhitava määratlemisetapi tulemusel valmivale lennuliikluse korraldamise üldplaanile;
Muudatusettepanek 23
Artikli 1 lõike 2 teine a taane (uus)
– tagada väljaarendamisetapis toimuva tegevuse piisav rahastamine kooskõlas lennuliikluse korraldamise üldplaaniga;
Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõike 2 teine b taane (uus)
– tagada Euroopa lennuliikluse korraldamise huvirühmade kaasatus nii otsuste tegemisse kui ka rahastamisse;
Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõige 3
3.  Ühisettevõtte asukohaks on Brüssel.
3.  Ühisettevõtte asukoht määratakse vastavalt nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded1.
_________________
1EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
Muudatusettepanek 26
Artikli 2 lõige 2
2.  Ühisettevõtet käsitatakse rahvusvahelise organisatsioonina direktiivi 77/388/EMÜ artikli 15 punkti 10 teise taande ning direktiivi 92/12/EMÜ artikli 23 lõike 1 teise taande tähenduses.
välja jäetud
Muudatusettepanek 27
Artikli 2 lõige 3
3.  Liikmesriigid vabastavad ühisettevõtte maksudest, välja arvatud käibemaks ja aktsiisimaks. Ühisettevõte on eelkõige vabastatud registreerimistasust, ettevõtte tulumaksust ning samalaadsetest maksudest. Ühisettevõtte töötajatele makstav töötasu on vabastatud igasugusest riiklikust tulumaksust.
3.  Liikmesriigid vabastavad ühisettevõtte maksudest, välja arvatud käibemaks ja aktsiisimaks. Ühisettevõte on eelkõige vabastatud registreerimistasust, ettevõtte tulumaksust ning samalaadsetest maksudest. Ühisettevõtte töötajatele makstakse töötasu Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt.
Muudatusettepanek 28
Artikli 3 lõige 1
1.  Käesolevaga võetakse vastu ühisettevõte põhikiri, mis on esitatud käesoleva määruse lisas.
1.  Käesolevaga võetakse vastu ühisettevõte põhikiri, mis on esitatud käesoleva määruse lisas ning on määruse lahutamatu osa.
Muudatusettepanek 29
Artikli 3 lõige 2
2.  Põhikirja võib muuta vastavalt artikli 5 lõikes 2 osutatud menetlusele, eelkõige kui muudatused käsitlevad põhikirja artikleid 3, 4, 5, 6 ja 8.
2.  Põhikirja võib muuta artiklis 6 a osutatud korras.
Muudatusettepanekud 63 ja 61
Artikli 4 lõike 1 punktid a ja b
a) tema liikmete osamaksud vastavalt põhikirja artiklile 1 ja
a) tema liikmete osamaksud vastavalt põhikirja artiklitele 1, 3 ja 11 ja
b) navigatsioonitasude tuludelt võetav võimalik maks määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 15 lõike 3 punkti e teise taande tähenduses. Komisjon määrab vastavalt määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 15 lõikes 4 osutatud korrale nimetatud maksu sissenõudmise ja kasutamise üksikasjad.
b) navigatsioonitasude tuludelt võetav võimalik maks määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 15 lõike 3 punkti e teise taande tähenduses. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, kus määratletakse nimetatud maksu sissenõudmise ja kasutamise üksikasjad.
Muudatusettepanek 32
Artikli 4 lõige 3
3.  Kõik ühenduse rahastamistoimingud ühisettevõttele lõpevad artiklis 1 nimetatud ajavahemiku lõppemisel.
3.  Kõik ühenduse rahastamistoimingud ühisettevõttele lõpevad väljaarendamisetapi lõppemisel, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole komisjoni ettepaneku alusel otsustanud teisiti.
Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 2 a (uus)
2 a. Komisjoni seisukoht haldusnõukogu otsuste tegemise kohta seoses lennuliikluse korraldamise üldplaani tehniliste kohandustega võetakse vastu vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 esitatud korrale.
Muudatusettepanek 35
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Uute liikmete ühinemine
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu uute liikmete ühinemisest ühisettevõttega. Uute liikmete, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit liikmete osalus esitatakse heakskiidu saamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 36
Artikkel 6
Iga kolme aasta järel alates ühisettevõtte tegevuse alustamisest kuni ühisettevõtte tegevusaja lõppemiseni annab komisjon hinnangu käesoleva määruse elluviimise, ühisettevõtte poolt saavutatud tulemuste ja töömeetodite kohta.
Asutamislepingu artikli 173 kohaselt alates ühisettevõtte tegevuse alustamisest kuni ühisettevõtte tegevusaja lõppemiseni annab komisjon hinnangu käesoleva määruse elluviimise, ühisettevõtte poolt saavutatud tulemuste ja töömeetodite kohta. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanded nende hindamiste tulemuste ja nendest tehtavate järelduste kohta.
Muudatusettepanek 37
Artikkel 6 a (uus)
Artikkel 6 a
Läbivaatamine
Kui komisjon peab vajalikuks või kui kas Euroopa Parlament või nõukogu nõuab komitoloogiamenetluse raames, et käesolev määrus või ühisettevõtte põhikiri tuleb läbi vaadata, esitab komisjon asjakohase õigusakti ettepaneku EÜ asutamislepingus sätestatud korras.
Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 1 lõike 2 kolmas taane
– muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ettevõtted või asutused.
– muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ettevõtted või asutused, kes on sõlminud ühendusega lennutranspordi valdkonnas vähemalt ühe kokkuleppe.
Muudatusettepanek 39
Lisa artikli 1 lõike 3 teine lõik
Haldusnõukogu otsustab, kas taotlus kiidetakse heaks või lükatakse tagasi. Positiivse otsuse korral lepib tegevdirektor liitujaga kokku ühinemistingimused ning esitab need haldusnõukogule. Need tingimused võivad eelkõige hõlmata sätteid, mis on seotud tasutavate osamaksetega ja haldusnõukogus esindatusega.
Haldusnõukogu annab komisjonile nõu, kas taotlus heaks kiita või tagasi lükata, ning komisjon teeb sellekohase ettepaneku artikli 5 a sätestatud korras. Positiivse otsuse korral lepib tegevdirektor liitujaga kokku ühinemistingimused ning esitab need haldusnõukogule. Need tingimused võivad eelkõige hõlmata sätteid, mis on seotud tasutavate osamaksetega ja haldusnõukogus esindatusega.
Muudatusettepanek 40
Lisa artikli 1 lõige 3 a (uus)
3 a. Tehes ettepanekut selle kohta, kas anda luba ühinemisläbirääkimisteks avalik-õigusliku või eraettevõtte või –asutusega, võtab haldusnõukogu lisa artikli 1 lõike 2 kolmandas taandes nimetatud kokkulepet silmas pidades arvesse eelkõige järgmisi kriteeriume:
– dokumenteeritud teadmised ja kogemused lennuliikluse korraldamise ja/või seadmete tootmise ja/või lennuliikluse korraldamisega seotud teenuste valdkonnas;
– ettevõtte või asutuse eeldatav panus lennuliikluse korraldamise üldplaani elluviimisse;
– ettevõtte või asutuse rahaline kindlustatus;
– võimalik huvide konflikt.
Muudatusettepanek 41
Lisa artikli 3 lõike 1 punkt a a (uus)
a a) sõjaväe esindaja;
Muudatusettepanek 42
Lisa artikli 3 lõige 2
2.  Lõike 1 punktides b, c, d, e ja f nimetatud esindajad nimetab määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 6 kohaselt moodustatud majandusharu nõuandekomitee.
2.   Euroopa Parlamendil on haldusnõukogus vaatleja staatus.
Muudatusettepanek 43
Lisa artikli 3 lõige 2 a (uus)
2 a. Haldusnõukogu juhib komisjon.
Muudatusettepanek 44
Lisa artikli 4 lõige 1
1.  Hääleõigus on artikli 3 lõike 1 punktides a ja b osutatud esindajatel.
1.  Kõigil artikli 3 lõikes 1 osutatud esindajatel on hääleõigus vastavalt lõike 2 sätetele, kusjuures hääle kaal on võrdeline esindaja panusega ühisettevõtte SESAR rahastamisse.
Muudatusettepanek 46
Lisa artikli 4 lõige 5
5.  Kõik otsused, mis käsitlevad uute liikmete liitumist artikli 1 lõike 2 tähenduses, tegevdirektori nimetamist ja ühisettevõtte tegevuse lõpetamist peavad saama haldusnõukogus ühenduse esindajalt heakskiitva hinnangu.
välja jäetud
Muudatusettepanek 47
Lisa artikli 4 lõige 5 a (uus)
5 a. Lennuliikluse korraldamise üldplaani vastuvõtmise ja selle muutmisega seotud otsuste poolt peavad poolthääle andma kõik asutajaliikmed. Hoolimata lõike 1 sätetest ei saa niisuguseid otsuseid vastu võtta, kui artikli 3 lõike 1 punktides c–f osutatud esindajad on üksmeelselt otsuse vastu.
Muudatusettepanek 48
Lisa artikli 4 lõige 5 b (uus)
5 b. Lennuliikluse korraldamise üldplaan tehakse teatavaks ja edastatakse Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 49
Lisa artikli 5 lõike 1 punkt b
b) otsustada uute liikmete vastuvõtmise üle;
b) teha ettepanek uute liikmete vastuvõtmise kohta;
Muudatusettepanek 50
Lisa artikli 5 lõike 1 punkt c
c) nimetada ametisse tegevdirektor ja kiita heaks organisatsiooniline struktuur;
c) nimetada ametisse tegevdirektor lisa artikli 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras ja kiita heaks organisatsiooniline struktuur;
Muudatusettepanek 51
Lisa artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Huvide konflikti vältimine
1.  Ühisettevõtte või haldusnõukogu liikmed ning ühisettevõtte personal ei osale avaliku pakkumise kutsete ettevalmistamises, pakkumiste hindamises või lepingute sõlmimises, kui neile kuuluvad asutused või kui neil on partnerluskokkulepe asutustega, mis on avaliku pakkumise kutsete potentsiaalsed kandidaadid või esindavad selliseid asutusi.
2.  Ühisettevõtte liikmed ning haldusnõukogus osalejad peavad avalikustama mis tahes otsese või kaudse isikliku või korporatiivse huvi haldusnõukogu arutelude tulemuste vastu seoses päevakorras oleva mis tahes teemaga. Kõnealust nõuet kohaldatakse ka ühisettevõtte personali suhtes seoses neile määratud ülesannetega.
3.  Lõikes 2 nimetatud avalikustamise alusel võib haldusnõukogu otsustada liikmeid, osalejaid või personali otsuste tegemisse või ülesannete täitmisse mitte kaasata, kui võib tekkida huvide konflikt. Välja jäetud liikmed, osalejad ja personal ei pääse ligi huvide konflikti põhjustada võivate valdkondadega seotud teabele.
Muudatusettepanek 52
Lisa artikli 6 lõige 1
1.  Tegevdirektor on ühisettevõtte igapäevase juhtimise eest vastutav tegevjuht ning selle seaduslik esindaja. Direktori nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni ettepaneku põhjal. Direktor täidab oma ametikohustusi täiesti sõltumatult.
1.  Tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu teenete ning dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskuste, samuti asjaomase pädevuse ja kogemuse põhjal komisjoni ja Eurocontroli esitatud vähemalt kolme kandidaati sisaldavast nimekirjast, mis põhineb avaliku töölevõtukonkursi tulemustel, ning pärast Euroopa Parlamendi määratud esindaja arvamuse ärakuulamist. Haldusnõukogu võtab otsuse vastu oma liikmete ¾ häälteenamusega.
Muudatusettepanek 53
Lisa artikli 6 lõige 1 a (uus)
1 a. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Seda võib pikendada üks kord kuni kolm aastat komisjoni ettepaneku alusel ning pärast Euroopa Parlamendi määratud esindaja ärakuulamist ja hindamise läbiviimist.
Muudatusettepanek 54
Lisa artikli 8 sissejuhatav osa
Käesoleva määruse artiklis 1 määratletud ülesannete täitmiseks sõlmib ühisettevõte Eurocontroliga kokkuleppe, mille kohaselt:
1.  Käesoleva määruse artiklis 1 määratletud ülesannete täitmiseks sõlmib ühisettevõte oma liikmetega konkreetsed kokkulepped.
1 a. Eurocontroli roll ja panus määratletakse ühisettevõttega sõlmitavas kokkuleppes. Kõnealuses kokkuleppes
Muudatusettepanek 55
Lisa artikli 8 punktid a ja b
a)  Eurocontrol jagab koos ühisettevõttega määratlemisetapi tulemusi;
a) kehtestatakse määratlemisetapi tulemuste ühisettevõttele ülekandmise ja ühise kasutamise viis;
b)  Eurocontrol vastutab järgmiste kava elluviimisest ja sellega seotud fondide haldamisest tulenevate ülesannete eest:
b) kirjeldatakse Eurocontroli ülesandeid ja kohustusi lennuliikluse korraldamise üldplaani rakendamisel:
Muudatusettepanek 56
Lisa artikli 11 lõike 3 esimene lõik
3.  Artikli 1 lõike 2 teises ja kolmandas taandes osutatud liikmed kohustuvad sisse maksma esimese osamakse suuruses vähemalt 10 miljonit eurot ühe aasta jooksul alates nende ühisettevõttega liitumise taotluse heakskiitmisest. Liikmete jaoks, kes on märkinud ühisettevõtte aktsiaid 12 kuu jooksul pärast selle asutamist, vähendatakse seda summat 5 miljoni euroni.
3.  Artikli 1 lõike 2 teises ja kolmandas taandes osutatud liikmed kohustuvad sisse maksma esimese osamakse suuruses vähemalt 10 miljonit eurot ühe aasta jooksul alates nende ühisettevõttega liitumise taotluse heakskiitmisest.
Muudatusettepanek 57
Lisa artikli 11 lõike 3 teine lõik
Nimetatud summat vähendatakse 250 000 euroni selliste üksi või ühiselt aktsiaid märkivate ettevõtete puhul, mida võib käsitada väikeste või keskmise suurusega ettevõtetena väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust käsitleva komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse tähenduses, sõltumata nende ettevõtete liitumise hetkest.
Nimetatud summat vähendatakse 250 000 euroni selliste üksi või ühiselt aktsiaid märkivate ettevõtete puhul, mida võib käsitada väikeste või keskmise suurusega ettevõtetena väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust käsitleva komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse tähenduses, sõltumata nende ettevõtete liitumise hetkest. Asutajaliikmetel on võimalik jagada makse mitmeks osamakseks, mis makstakse asjaosaliste poolte vahel kokkulepitud aja jooksul.
Muudatusettepanek 58
Lisa artikli 11 lõige 5
5.  Sissemakse võib olla mitterahaline. Selliste sissemaksete puhul hinnatakse nende väärtust ning kasulikkust ühisettevõtte tegevuse läbiviimisel.
5.  Sissemaksed võivad olla mitterahalised ning need sätestatakse lisa artiklis 8 nimetatud lepingutes. Selliste sissemaksete puhul hinnatakse nende väärtust ning kasulikkust ühisettevõtte tegevuse läbiviimisel.
Muudatusettepanek 59
Lisa artikkel 17
Ühisettevõte on kõigi loodud või projekti SESAR elluviimise etapiks talle loovutatud materiaalse ja immateriaalse vara omanik.
Ühisettevõte on kõigi tema loodud või projekti SESAR väljaarendamisetapiks talle loovutatud materiaalse ja immateriaalse vara omanik vastavalt tema poolt sõlmitud liikmelepingutele. Ühisettevõte võib anda õiguse juurdepääsuks projekti tulemusena saadud teadmistele, eelkõige oma liikmetele ja Euroopa Liidu liikmesriikidele ja/või Eurocontrolile nende isiklikuks ja mittekaubanduslikuks tarbeks.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika