Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0235(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0382/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0382/2006

Keskustelut :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0484

Hyväksytyt tekstit
PDF 360kWORD 149k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmästä (SESAR) vastaava yhteisyritys *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0602)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0002/2006),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0382/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 171 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 171 ja 173 artiklan,
Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke, jäljempänä 'SESAR-hanke', on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tekninen perusta. Sen tarkoituksena on tarjota yhteisölle suorituskyvyltään huipputasoinen lennonjohtoinfrastruktuuri, jonka avulla voidaan varmistaa lentoliikenteen turvallinen ja ympäristöystävällinen kehitys hyödyntäen täysimääräisesti GALILEOn kaltaisissa ohjelmissa saavutettua teknistä kehitystä.
Euroopan ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke, jäljempänä 'SESAR-hanke', on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tekninen perusta. Sen tarkoituksena on tarjota yhteisölle suorituskyvyltään huipputasoinen lennonjohtoinfrastruktuuri, jonka avulla voidaan varmistaa lentoliikenteen turvallinen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen kehitys hyödyntäen täysimääräisesti Galileon kaltaisissa ohjelmissa saavutettua teknistä kehitystä. Siihen pyritään myös yhdistämään energiatehokkuussyistä lentokoneen nopeudenhallinta sekä tiivis yhteistyö sääpalvelujen kanssa ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämiseksi.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  SESAR-hankkeella pyritään liittämään toisiinsa toimintoja, jotka yhteisössä on aiemmin toteutettu erillisinä ja yhteensovittamattomina, sekä koordinoimaan niitä.
(3)  SESAR-hankkeella pyritään liittämään toisiinsa toimintoja, jotka yhteisössä, mukaan lukien perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisön syrjäiset ja syrjäisimmät alueet, on aiemmin toteutettu erillisinä ja yhteensovittamattomina, sekä koordinoimaan niitä.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Määrittelyvaihetta seuraa yhteisön ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamissuunnitelman toteutusvaihe, joka muodostuu kahdesta perättäisestä osasta: kehitys (2008–2013) ja käyttöönotto (2014–2020).
(6)  Määrittelyvaihetta seuraa kaksi perättäistä vaihetta: kehitysvaihe (2008–2013) ja käyttöönottovaihe (2014–2020).
Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a) Jokaisen vaiheen pääasiallinen sisältö tulisi määritellä ja käyttöönottovaiheeseen liittyvät oikeussäännökset olisi määritettävä erillisessä ehdotuksessa.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Tähän prosessiin osallistuvien toimijoiden suuren määrän sekä tarvittavien rahoitusvarojen ja teknisen asiantuntemuksen vuoksi on välttämätöntä, että perustetaan oikeushenkilö, joka kykenee varmistamaan, että SESAR-hankkeen toteutusvaiheeseen myönnettyjä varoja hallinnoidaan yhtenäisesti.
(12)  Tähän prosessiin osallistuvien toimijoiden suuren määrän sekä tarvittavien rahoitusvarojen ja teknisen asiantuntemuksen vuoksi on välttämätöntä, että perustetaan oikeushenkilö, joka kykenee varmistamaan, että SESAR-hankkeen kehitysvaiheeseen myönnettyjä varoja hallinnoidaan yhtenäisesti.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tätä oikeushenkilöä, jonka tehtävä on Euroopan etua koskevan julkisen tutkimushankkeen hallinnointi, on pidettävä kansainvälisenä toimielimenä siten, kuten on tarkoitettu jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste, 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 15 artiklan 10 kohdan toisessa luetelmakohdassa, sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa.
(13)  Tämän oikeushenkilön tehtävänä on Euroopan etua koskevan julkisen tutkimushankkeen hallinnointi siten, kuten on tarkoitettu jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste, 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 15 artiklan 10 kohdan toisessa luetelmakohdassa, sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jäsenvaltioiden olisi myös myönnettävä tälle oikeushenkilölle vapautus muista veroista kuin arvonlisä- ja valmisteverosta, ja yhteisyrityksen henkilöstölle maksettavat palkat olisi vapautettava kaikista kansallisista tuloveroista.
(14)  Jäsenvaltioiden olisi myös myönnettävä tälle oikeushenkilölle vapautus muista veroista kuin arvonlisä- ja valmisteverosta, ja yhteisyrityksen henkilöstölle maksettavien palkkojen olisi oltava Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisia.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  SESAR on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoitus yhteisön tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmista on perusteltua. Näin ollen on tarpeen perustaa yhteisyritys Euroopan unionin perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla, jotta lennonjohtojärjestelmiin liittyvän teknologian kehityksessä saavutettaisiin huomattavaa edistystä kehitysvaiheessa (2008–2013).
(15)  SESAR on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoitus yhteisön tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmista on perusteltua. Näin ollen on tarpeen perustaa yhteisyritys perustamissopimuksen 171 ja 173 artiklan nojalla, jotta lennonjohtojärjestelmiin liittyvän teknologian kehityksessä saavutettaisiin huomattavaa edistystä kehitysvaiheessa (2008–2013).
Tarkistus 12
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä on organisoida ja koordinoida SESAR-hanketta yhdistämällä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatu rahoitus ja hyödyntämällä ulkoisia, erityisesti yhteisyrityksen osakkailta peräisin olevia teknisiä voimavaroja sekä Eurocontrolin kokemusta.
(17)  Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä on organisoida ja koordinoida SESAR-hanketta yhdistämällä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatu rahoitus ja hyödyntämällä ulkoisia, erityisesti yhteisyrityksen osakkailta peräisin olevia teknisiä voimavaroja sekä Eurocontrolin kokemusta ja asiantuntemusta.
Tarkistus 13
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a) On toivottavaa, että yksityissektori on asianmukaisesti mukana kaikissa vaiheissa, erityisesti kehitysvaiheessa, jotta voidaan varmistaa yksityissektorin osallistujien sitoutuminen käyttöönottovaiheessa.
Tarkistus 14
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  On syytä määritellä yhteisyrityksen organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt laatimalla yhteisyrityksen yhtiöjärjestys.
(20)  On syytä määritellä yhteisyrityksen organisaatiota ja toimintaa, eturistiriitojen välttämistä yhteisyrityksessä ja sen henkilöstön palvelukseenottomenettelyä koskevat säännöt laatimalla yhteisyrityksen yhtiöjärjestys siten kuin liitteessä esitetään.
Tarkistus 15
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a) Euroopan parlamentille tulisi myöntää tarkkailijan asema yhteisyrityksen hallintoneuvostossa.
Tarkistus 16
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)
(20 b) Yhteisyrityksen uudeksi osakkaaksi pääsyä koskevat pyynnöt olisi hyväksyttävä liitteessä olevan 1 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti.
Tarkistus 17
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a) Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen soveltamisesta kolmen vuoden välein ja esitettävä tarvittaessa sen muuttamista.
Tarkistus 18
1 artiklan 1 kohta
1.   Euroopan ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen, jäljempänä 'SESAR-hankkeen', toteutusvaiheen kehittämistoimien täytäntöönpanemiseksi perustetaan yhteisyritys, jäljempänä 'yhteisyritys SESAR', 31 päivään joulukuuta 2013 ulottuvaksi ajaksi.
1.  Perustetaan yhteisyritys (jäljempänä yhteisyritys). Sen tärkeimpänä tehtävänä on hallinnoida hankkeen kehitysvaiheen toimintaa ja nykyaikaistaa Euroopan ilmaliikenteen hallintaa, jäljempänä SESAR-hanke, ajanjaksolla, joka alkaa siitä päivästä, kun neuvosto hyväksyy 1 a kohdan a alakohdassa tarkoitetun yhteisön ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman, ja päättyy kehitysvaiheen päättyessä.
Tarkistus 19
1 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a. SESAR-hanke koostuu kolmesta vaiheesta:
a) määrittelyvaihe, jossa pyritään määrittelemään tekniset vaihtoehdot, toteutettavat toimet ja uudistusohjelman prioriteetit sekä toimintaan liittyvät täytäntöönpanosuunnitelmat. Se alkoi lokakuussa 2005, ja sen arvioidaan päättyvän joulukuussa 2007 ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskevan yleissuunnitelman valmistumisen myötä. Ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskevan yleissuunnitelman kehittää Eurocontrolin valvonnassa toimiva yritysten yhteenliittymä;
b) kehitysvaihe, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008, kun neuvosto komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan on hyväksynyt ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskevan yleisen toteutussuunnitelman. Kehitysvaihe päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013;
c) käyttöönottovaihe, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020 ja koostuu uuden ilmaliikenteen hallintajärjestelmän infrastruktuurin laajamittaisesta tuotannosta ja täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jossa määritellään:
i) siirtyminen kehitysvaiheesta käyttöönottovaiheeseen,
ii) korvausmekanismit, joita sovelletaan kaikkiin yhteisyrityksen tilalle tuleviin elimiin, ja
iii) tietyn aineellisen ja aineettoman omaisuuden siirto yhteisyrityksen tilalle tuleville uusille elimille.
Tarkistus 20
1 artiklan 1 b kohta (uusi)
1 b. Neuvoston on tarvittaessa tarkistettava yhteisyrityksen laajuus, hallinto, rahoitus ja kesto hankkeen kehityksen sekä ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman mukaisesti. Neuvosto ottaa huomioon 6 artiklassa tarkoitetun arvioinnin ja 6 a artiklan säännökset.
Tarkistus 21
1 artiklan 2 kohdan johdantokappale
2.  Yhteisyrityksen tarkoituksena on varmistaa Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän uudenaikaistaminen koordinoimalla tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteisössä. Erityisesti se vastaa seuraavista tehtävistä:
2.  Yhteisyrityksen tarkoituksena on varmistaa Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän uudenaikaistaminen koordinoimalla ja keskittämällä kaikki merkittävä tutkimus- ja kehitystoiminta. Erityisesti se vastaa seuraavista tehtävistä:
Tarkistus 22
1 artiklan 2 kohdan 1 luetelmakohta
–  SESAR-hankkeen toteuttamisen organisoiminen ja koordinoiminen Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) laatiman Euroopan ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamissuunnitelman, jäljempänä 'suunnitelma', mukaisesti yhdistämällä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatava rahoitus,
–  SESAR-hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden organisoiminen ja koordinoiminen ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu Euroopan lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) hallinnoiman hankkeen määrittelyvaiheessa, yhdistämällä ja hallinnoimalla julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta yhden organisaation kautta,
Tarkistus 23
1 artiklan 2 kohdan 2 a luetelmakohta (uusi)
– tarvittavan rahoituksen varmistaminen kehitysvaiheen toimille ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman mukaisesti;
Tarkistus 24
1 artiklan 2 kohdan 2 b luetelmakohta (uusi)
  Euroopan ilmaliikenteen hallinnan sidosryhmien osallisuuden varmistaminen sekä päätöksenteossa että rahoituksessa;
Tarkistus 25
1 artiklan 3 kohta
3.  Yhteisyrityksen päätoimipaikka on Bryssel.
3.  Yhteisyrityksen päätoimipaikka perustetaan tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/20031 mukaisesti.
________
1 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1
Tarkistus 26
2 artiklan 2 kohta
2.  Yhteisyritystä on pidettävä direktiivin 77/388/ETY 15 artiklan 10 kohdan toisessa luetelmakohdassa sekä direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä toimielimenä.
Poistetaan.
Tarkistus 27
2 artiklan 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot myöntävät yhteisyritykselle vapautuksen muista veroista kuin arvonlisä- ja valmisteverosta. Erityisesti se vapautetaan rekisteröintimaksuista sekä yritysveroista ja niitä vastaavista. Yhteisyrityksen henkilöstölle maksettavat palkat vapautetaan kaikista kansallisista tuloveroista.
3.  Jäsenvaltiot myöntävät yhteisyritykselle vapautuksen muista veroista kuin arvonlisä- ja valmisteverosta. Erityisesti se vapautetaan rekisteröintimaksuista sekä yritysveroista ja niitä vastaavista. Palkat yhteisyrityksen henkilöstölle maksetaan Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.
Tarkistus 28
3 artiklan 1 kohta
1.  Hyväksytään yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, joka on tämän päätöksen liitteenä.
1.  Hyväksytään liitteessä esitetty yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, joka kuuluu erottamattomana osana tähän asetukseen.
Tarkistus 29
3 artiklan 2 kohta
2.  Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja erityisesti tämä koskee yhtiöjärjestyksen 3–6 ja 8 artiklaa.
2.  Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa 6 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Tarkistukset 63 ja 61
4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta
a) sen osakkaiden rahoitusosuuksista yhtiöjärjestyksen 1 artiklan mukaisesti, ja
a) sen osakkaiden rahoitusosuuksista yhtiöjärjestyksen 1, 3 ja 11 artiklan mukaisesti, ja
b) lennonvarmistuspalveluja koskevien maksujen mahdollisesta perinnästä asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 3 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio määrittelee asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti näiden maksujen perintä- ja käyttömenettelyt.
b) lennonvarmistuspalveluja koskevien maksujen mahdollisesta perinnästä asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 3 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jossa määritellään näiden maksujen perintä- ja käyttömenettelyt.
Tarkistus 32
4 artiklan 3 kohta
3.  Kaikki yhteisyritykselle maksettavat yhteisön rahoitusosuudet lopetetaan 1 artiklassa tarkoitetun ajan umpeutuessa.
3.  Kaikki yhteisyritykselle maksettavat yhteisön rahoitusosuudet lopetetaan kehitysvaiheen päättyessä, elleivät Euroopan parlamentti ja neuvosto päätä toisin komission ehdotuksesta.
Tarkistus 34
5 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio kanta hallintoneuvoston päätöksiin ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman teknisistä muutoksista hyväksytään päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Tarkistus 35
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Osakkaaksi pääsy
Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uusien osakkaiden liittymisestä yhteisyritykseen. Uusien osakkaiden, myös kolmansista maista olevien, pääsylle on saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä.
Tarkistus 36
6 artikla
Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen toiminnan käynnistymisestä sen päättymiseen asti komissio toteuttaa arvioinnit tämän asetuksen täytäntöönpanosta, yhteisyrityksen saavuttamista tuloksista ja sen työmenetelmistä.
Yhteisyrityksen toiminnan käynnistymisestä sen päättymiseen asti komissio toteuttaa perustamissopimuksen 173 artiklan mukaisesti arvioinnit tämän asetuksen täytäntöönpanosta, yhteisyrityksen saavuttamista tuloksista ja sen työmenetelmistä. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksia arviointien tuloksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä.
Tarkistus 37
6 a artikla (uusi)
6 a artikla
Tarkistaminen
Jos komissio pitää tarpeellisena tai Euroopan parlamentti tai neuvosto pyytää komitologiamenettelyssä tämän asetuksen tai yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen tarkistamista, komissio laatii asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen perustamissopimuksessa määrätyn menettelyn mukaisesti.
Tarkistus 38
Liite, 1 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohta
– mikä tahansa muu julkinen tai yksityinen yritys tai yhteisö.
– mikä tahansa muu julkinen tai yksityinen yritys tai yhteisö, joka on tehnyt yhteisön kanssa vähintään yhden ilmaliikennealan sopimuksen.
Tarkistus 39
Liite, 1 artiklan 3 kohdan 2 alakohta
Hallintoneuvosto päättää, hyväksytäänkö pyyntö vai hylätäänkö se. Myönteisissä tapauksissa pääjohtaja neuvottelee liittymistä koskevat ehdot ja toimittaa ne hallintoneuvostolle Näihin ehtoihin voi sisältyä säännöksiä, jotka liittyvät erityisesti rahoitusosuuksiin ja edustukseen hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvosto suosittaa komissiolle pyynnön hyväksymistä tai hylkäämistä, ja komissio tekee asiasta ehdotuksen 5 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Myönteisissä tapauksissa pääjohtaja neuvottelee liittymistä koskevat ehdot ja toimittaa ne hallintoneuvostolle Näihin ehtoihin voi sisältyä säännöksiä, jotka liittyvät erityisesti rahoitusosuuksiin ja edustukseen hallintoneuvostossa.
Tarkistus 40
Liite, 1 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Tehdessään ehdotusta siitä, sallitaanko osakkuusneuvottelut jonkin julkisen tai yksityisen yrityksen tai yhteisön kanssa, edellyttäen, että on tehty liitteen 1 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu sopimus, hallintoneuvosto ottaa huomioon erityisesti seuraavat perusteet:
– todistuksin osoitettavissa oleva tietämys ja kokemus ilmaliikenteen hallinnasta ja/tai ilmaliikenteen hallinnan tarvikkeiden valmistamisesta ja/tai palvelujen tarjoamisesta;
– rahoitusosuus, jonka yritys tai yhteisö voi antaa ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman täytäntöönpanoon;
– yrityksen tai yhteisön taloudellinen varmuus;
– mahdolliset eturistiriidat.
Tarkistus 41
Liite, 3 artikla, 1 kohta, a a alakohta (uusi)
a a) puolustusvoimien edustaja;
Tarkistus 42
Liite, 3 artikla, 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdan b–f alakohdassa tarkoitetut edustajat nimeää teollisuudenalan neuvoa-antava elin, joka on perustettu asetuksen (EY) N:o 549/2004 6 artiklan nojalla.
2.   Euroopan parlamentilla on tarkkailijan asema hallintoneuvostossa.
Tarkistus 43
Liite, 3 artikla, 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana.
Tarkistus 44
Liite, 4 artikla, 1 kohta
1.  Edellä 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla edustajilla on äänioikeus.
1.  Kaikilla 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla edustajilla on käytettävissään painotettu äänimäärä suhteessa kunkin rahoitusosuuteen yhteisyrityksessä 2 kohdan säännösten mukaisesti.
Tarkistus 46
Liite, 4 artikla, 5 kohta
5.  Kaikkien 1 artiklan 2 kohdan mukaista uusien osakkaiden hyväksymistä, uuden pääjohtajan nimittämistä tai yhteisyrityksen lakkauttamista koskevien päätösten on saatava hallintoneuvostossa yhteisön edustajan hyväksyntä.
Poistetaan.
Tarkistus 47
Liite, 4 artikla, 5 a kohta (uusi)
5 a. Ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman hyväksymistä ja muuttamista koskevat päätökset edellyttävät, että kaikki perustajaosakkaat äänestävät niiden puolesta. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisiä päätöksiä ei voida hyväksyä, jos 3 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetut edustajat vastustavat niitä yksimielisesti.
Tarkistus 48
Liite, 4 artikla, 5 b kohta (uusi)
5 b. Ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskevasta yleisestä toteutussuunnitelmasta ilmoitetaan ja se välitetään Euroopan parlamentille.
Tarkistus 49
Liite, 5 artikla, 1 kohta, b alakohta
b) päättää uusien osakkaiden liittymisestä,
b) tehdä ehdotus uusien osakkaiden liittymisestä,
Tarkistus 50
Liite, 5 artikla, 1 kohta, c alakohta
c) nimittää pääjohtaja ja hyväksyä organisaatiorakenne,
c) nimittää pääjohtaja liitteessä olevan 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti sekä hyväksyä organisaatiorakenne,
Tarkistus 51
Liite, 5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Eturistiriitojen välttäminen
1.  Yhteisyrityksen osakkaat ja hallintoneuvoston jäsenet tai yhteisyrityksen henkilökunta eivät saa osallistua julkisten tarjouskilpailujen valmisteluun tai tarjousten arviointiin tai sopimusten myöntämiseen, mikäli he omistavat sellaisia yhteisöjä tai heillä on kumppanuussopimuksia sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat mahdollisia ehdokkaita tarjouskilpailuissa tai edustavat sellaisia yhteisöjä.
2.  Yhteisyrityksen osakkaiden tai hallintoneuvoston jäsenten on ilmoitettava kaikki suorat tai välilliset henkilökohtaiset tai yrityksensä edut, jotka ovat riippuvaisia hallintoneuvoston päätöksistä missä tahansa asialistalla olevassa asiassa. Tämä vaatimus koskee myös yhteisyrityksen henkilökuntaa sille annettujen tehtävien osalta.
3.  Hallintoneuvosto voi 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen perusteella päättää, että osakkaat, jäsenet tai henkilökunta eivät osallistu päätöksentekoon tai tehtävien suorittamiseen silloin, kun eturistiriita on todennäköinen. Kyseisillä osakkailla, jäsenillä ja henkilökunnalla ei tällöin ole oikeutta saada nähtäväkseen sellaisia seikkoja koskevia tietoja, joiden katsotaan mahdollisesti aiheuttavan eturistiriidan.
Tarkistus 52
Liite, 6 artikla, 1 kohta
1.  Pääjohtaja vastaa yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta ja hän on yhteisyrityksen laillinen edustaja. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission ehdotuksesta. Hänellä on tehtäviensä hoitamisessa täydellinen itsenäisyys.
1.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen perusteella komission ja Eurocontrolin julkisen rekrytointikilpailun tuloksen perusteella ehdottamista vähintään kolmesta henkilöstä ja Euroopan parlamentin nimittämää edustajaa kuultuaan. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kolmen neljänneksen enemmistöllä.
Tarkistus 53
Liite, 6 artikla, 1 a kohta (uusi)
1 a. Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Euroopan parlamentin nimittämää edustajaa kuultuaan ja asiaa arvioituaan hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään kolmen vuoden ajaksi.
Tarkistus 54
Liite, 8 artikla, johdantokappale
Tämän asetuksen 1 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi yhteisyritys tekee Eurocontrolin kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti:
1.  Tämän asetuksen 1 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi yhteisyritys tekee osakkaidensa kanssa erillisiä sopimuksia.
1 a. Eurocontrolin asema ja rahoitusosuus määritellään yhteisyrityksen kanssa tehtävällä sopimuksella. Sopimuksessa:
Tarkistus 55
Liite, 8 artikla, a ja b alakohta
a)  Eurocontrol jakaa määrittelyvaiheen tulokset yhteisyrityksen kanssa,
a) laaditaan määrittelyvaiheen tulosten siirtämistä ja käyttöä koskevat soveltamissäännökset yhteisyrityksen kanssa,
b)  Eurocontrol saa vastattavakseen seuraavat tehtävät, jotka liittyvät suunnitelman toteuttamiseen, sekä tähän liittyvien varojen hallinnoinnin:
b) kuvataan ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskevan yleisen toteutussuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät Eurocontrolin tehtävät ja vastuut, kuten:
Tarkistus 56
Liite, 11 artikla, 3 kohta, 1 alakohta
3.  Edellä 1 artiklan 2 kohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut osakkaat sitoutuvat maksamaan vähintään 10 miljoonan euron suuruisen alkurahoitusosuuden vuoden määräajan kuluessa siitä, kun niiden liittyminen yhteisyritykseen on hyväksytty. Tämä summa lasketaan viiteen miljoonaan euroon niiden jäsenten osalta, jotka liittyvät yhteisyritykseen 12 kuukauden kuluessa sen perustamisesta.
3.  Edellä 1 artiklan 2 kohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut osakkaat sitoutuvat maksamaan vähintään 10 miljoonan euron suuruisen alkurahoitusosuuden vuoden määräajan kuluessa siitä, kun niiden liittyminen yhteisyritykseen on hyväksytty.
Tarkistus 57
Liite, 11 artikla, 3 kohta, 2 alakohta
Niiden yritysten osalta, jotka sijoittavat pääomaa yksinään tai yhdessä ja jotka voidaan luokitella pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi komission 6 päivänä toukokuuta 2003 antaman pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan suosituksen mukaisesti, tämä määrä rajoitetaan 250 000 euroon riippumatta siitä, milloin näistä yrityksistä on tullut osakkaita.
Niiden yritysten osalta, jotka sijoittavat pääomaa yksinään tai yhdessä ja jotka voidaan luokitella pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi komission 6 päivänä toukokuuta 2003 antaman pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan suosituksen mukaisesti, tämä määrä rajoitetaan 250 000 euroon riippumatta siitä, milloin näistä yrityksistä on tullut osakkaita. Perustajaosakkaat voivat jakaa määrän useaan maksusuoritukseen asianomaisten osapuolten sopimalle ajanjaksolle.
Tarkistus 58
Liite, 11 artikla, 5 kohta
5.  Sijoitetut varat voivat olla myös luontoissuorituksia. Tällaisen omaisuuden arvosta ja sen tarjoamasta hyödystä yhteisyrityksen toiminnan toteuttamisessa on tehtävä arvio.
5.  Sijoitetut varat saavat olla myös luontoissuorituksia, ja ne on mainittava tämän liitteen 8 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa. Tällaisen omaisuuden arvosta ja sen tarjoamasta hyödystä yhteisyrityksen toiminnan toteuttamisessa on tehtävä arvio.
Tarkistus 59
Liite, 17 artikla
Yhteisyritys omistaa kaikki aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, jotka ovat syntyneet tai jotka sille on luovutettu SESAR-hankkeen toteutusvaihetta varten.
Yhteisyritys omistaa kaikki sille syntyneet tai luovutetut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, jotka on tarkoitettu SESAR-hankkeen kehitysvaihetta varten sen tekemien osakkuussopimusten mukaisesti. Yhteisyritys voi myöntää erityisesti osakkailleen sekä myös Euroopan unionin ja/tai Eurocontrolin jäsenvaltioille oikeuden käyttää hankkeen aikana saatuja tietoja niiden omiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö