Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0235(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0382/2006

Pateikti tekstai :

A6-0382/2006

Debatai :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0484

Priimti tekstai
PDF 526kWORD 153k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendros įmonės Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2005)0602)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą konsultacijos (C6-0002/2006),

–   atsižvelgdami į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ataskaitą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0382/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai iš dalies pakeisti savo pasiūlymą, vadovaujantis EB sutarties 250 straipsnio 2 dalimi;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis
– atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 straipsnį,
– atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 ir 173 straipsnius,
Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Oro eismo valdymo modernizavimo projektas Europoje (toliau – SESAR projektas) yra sudėtinė bendro Europos dangaus technologinė dalis. Jos tikslas – sukurti veiksmingą kontrolės infrastruktūrą Bendrijoje, suteikiančią galimybę plėtoti saugų ir aplinką tausojantį oro susisiekimą, visapusiškai pasitelkiant technologijų pažangą, pasiektą vykdant tokias programas kaip, pavyzdžiui, GALILLEO.
(2)  Oro eismo valdymo modernizavimo projektas Europoje (toliau – SESAR projektas) yra sudėtinė bendro Europos dangaus technologinė dalis. Jos tikslas – sukurti veiksmingą kontrolės infrastruktūrą Bendrijoje, suteikiančią galimybę plėtoti saugų, energiją ir aplinką tausojantį oro eismą, visapusiškai pasitelkiant technologijų pažangą, pasiektą vykdant tokias programas kaip GALILLEO. Taip pat energijos taupymo sumetimais siekiama įtraukti greičio valdymo aspektą, o siekiant sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai -bendradarbiavimo su meteorologijos tarnybomis aspektą.
Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Projekto SESAR paskirtis yra sutelkti ir koordinuoti veiklą, kuri Bendrijoje iki šiol buvo vykdoma nesutelktai ir nesuderintai.
(3)  Projekto SESAR paskirtis yra sutelkti ir koordinuoti veiklą, kuri Bendrijoje iki šiol buvo vykdoma nesutelktai ir nekoordinuotai, įskaitant pačius atokiausius ir nutolusius regionus, nurodytus Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 4
6 konstatuojamoji dalis
6)  Pasibaigus projektavimo etapui, bus pradėtas oro eismo valdymo modernizavimo Bendrijoje plano įgyvendinimo etapas, sudarytas iš dviejų dalių: plėtotė (2008–2013 m.) ir įdiegimas (2014–2020 m.).
(6)  Pasibaigus projektavimo etapui bus dar du etapai: vystymo etapas (2008–2013 m.) ir diegimo etapas (2014–2020 m.).
Pakeitimas 5
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a) Kiekvienam etapui turėtų būti išdėstyti pagrindiniai jo turinio elementai, o diegimo etapui teisinės nuostatos turėtų būti išdėstytos atskirame pasiūlyme.
Pakeitimas 8
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Atsižvelgiant į tai, kad šiame procese veiks daug dalyvių, o taip pat į reikalingus finansinius išteklius ir techninę ekspertizę, būtina sukurti juridinį asmenį, sugebėsiantį užtikrinti koordinuotą SESAR projektui skirtų lėšų valdymą jos įgyvendinimo laikotarpiu.
(12)  Atsižvelgiant į tai, kad šiame procese veiks daug dalyvių, o taip pat į reikalingus finansinius išteklius ir technines žinias, būtina sukurti juridinį asmenį, sugebėsiantį užtikrinti koordinuotą SESAR projektui skirtų lėšų valdymą jo vystymo etape.
Pakeitimas 9
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Šis juridinis asmuo, įgaliotas administruoti Europai svarbią viešojo tyrimo projektą, turi būti laikomas tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 15 straipsnio 10 dalies antrojoje įtraukoje ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės 23 straipsnio 1 dalies antrojoje įtraukoje,
(13)  Šis juridinis asmuo bus įgaliotas administruoti Europai svarbią viešojo tyrimo projektą, kaip apibrėžta 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 15 straipsnio 10 dalies antrojoje įtraukoje ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės 23 straipsnio 1 dalies antrojoje įtraukoje,
Pakeitimas 10
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Valstybėms narėms derėtų šią įstaigą atleisti nuo mokesčių (išskyrus PVM ir akcizo mokestį) ir jos samdomų darbuotojų darbo užmokesčio neapmokestinti nacionaliniu pajamų mokesčiu.
(14)  Valstybėms narėms derėtų šią įstaigą atleisti nuo mokesčių (išskyrus PVM ir akcizo mokestį), o jos samdomų darbuotojų darbo užmokestis turėtų atitikti kitiems Europos Bendrijų tarnautojams taikomos tvarkos nuostatas.
Pakeitimas 11
15 konstatuojamoji dalis
(15)  SESAR yra mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas, kurio finansavimas pagal Bendrijos pamatines mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programas yra pagrįstas. Todėl būtina įsteigti bendrą įmonę, remiantis Sutarties 171 straipsniu, norint pasiekti esminės pažangos plėtojant oro eismo kontrolės sistemos technologijas per plėtotės etapą (2008–2013 m.).
(15)  SESAR yra mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas, todėl jo finansavimas pagal Bendrijos pamatines mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programas yra pagrįstas. Dėl šios priežasties pagal Sutarties 171 ir 173 straipsnius būtina įsteigti bendrą įmonę, leisiančią pasiekti esminės pažangos plėtojant oro eismo kontrolės sistemos technologijas vystymo etapo metu (2008–2013 m.).
Pakeitimas 12
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Bendrai įmonei turi būti pavesta organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei pasiremiant jau egzistuojančiais jos narių turimais techniniais ištekliais ir pasinaudojant Eurokontrolės patirtimi.
(17)  Bendrai įmonei turi būti pavesta organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei pasiremiant jau egzistuojančiais ištoriniais jos narių turimais techniniais ištekliais, ypač Eurokontrolės patirtimi ir žiniomis.
Pakeitimas 13
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a) Siektina privatų sektorių atitinkamai įtraukti į visus etapus, ypač į vykdymo etapą, kad būtų užtikrinta privataus sektoriaus dalyvių atsakomybė diegimo etape.
Pakeitimas 14
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Reikia nustatyti bendros įmonės organizavimo ir veiklos tvarką parengiant jos įstatus.
(20)  Bendros įmonės organizavimo ir veiklos tvarką, interesų konfliktų išvengimo joje ir pareigūnų skyrimo į ją tvarką reikėtų nustatyti parengiant jos įstatus, kaip nurodyta priede.
Pakeitimas 15
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a) Europos Parlamentui Bendros įmonės administracinėje taryboje turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas.
Pakeitimas 16
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(20b) Naujų narių stojimo į Bendrą įmonę prašymams turėtų būti pritariama laikantis priedo 1 straipsnio 3 dalies nuostatų.
Pakeitimas 17
22 a konstatuojamoji dalis
(22a) Komisija turėtų kas trejus metus pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento taikymą ir, jeigu reikia, turėtų pasiūlyti šio reglamento pakeitimus.
Pakeitimas 18
1 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant įgyvendinti projekto (toliau – SESAR projektas) plėtotės etapą modernizuojant Europos oro eismo valdymą darbus, laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendra įmonė (toliau – bendra įmonė SESAR ).
1.  Įsteigiama bendra įmonė (toliau – bendra įmonė). Jos pagrindinis tikslas - Europos oro eismo valdymo modernizavimo projekto (toliau - SESAR projektas) vystymo etapo veiklos valdymas laikotarpiu nuo tada, kai Taryba patvirtins žemiau 1a straipsnio a punkte minimą pagrindinį Oro Eismo Valdymo generalinį planą (OEV generalinis planas), iki vystymo laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 19
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. SESAR projektą sudaro trys etapai:
a) projektavimo etapas, kuriame siekiama apibrėžti technines galimybes ir žingsnius, modernizavimo programos prioritetus bei įgyvendinimo veiksmų planus. Šis etapas prasidėjo 2005 m. spalio mėn. ir jį tikimasi užbaigti 2007 m. gruodžio mėn. parengus OEV generalinį planą. Šį planą turi parengti įmonių konsorciumas prižiūrint Eurokontrolei;
b) vystymo etapas prasidės 2008 m. sausio 1 d., kai Taryba, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su Parlamentu, pritars OEV generaliniam planui. Vystymo etapas pasibaigs 2013 m. gruodžio 31 d.;
c) diegimo etapas prasidės 2014 m. sausio 1 d. ir pasibaigs 2020 m. gruodžio 31 d., o šiame etape bus atlikti didelio masto oro naujos eismo valdymo infrastruktūros kūrimo ir įgyvendinimo darbai. Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, nustatntį:
i) perėjimą nuo vystymo etapo prie diegimo etapo;
ii) kompensavimo sistemą, taikomą įmonei, perimsiančiai Bendros įmonės užduotis, ir
iii) materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimą naujai įmonei, kuri perims Bendros įmonės užduotis.
Pakeitimas 20
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b. Jei reikia, Taryba, atsižvelgdama į projekto ir OEV generalinio plano vystymą, peržiūri Bendros įmonės veiklos sritį, valdymą, finansavimą ir trukmę. Taryba atsižvelgia į 6 straipsnyje ir 6a straipsnio nuostatose minimą įvertinimą.
Pakeitimas 21
1 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
2.  Bendros įmonės paskirtis – modernizuoti Europos oro eismo valdymo sistemą, sutelkiant Bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos pajėgas. Įmonė atsakinga už tokias užduotis:
2.  Bendros įmonės paskirtis – modernizuoti Europos oro eismo valdymo sistemą koordinuojant ir koncentruojant visus susijusius mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Ji atsakinga už tokias užduotis:
Pakeitimas 22
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
- organizuoti ir koordinuoti SESAR projekto įgyvendinimą, laikantis Europos saugios oro navigacijos organizacijos agentūros (Eurokontrolė) parengto oro eismo valdymo Europoje modernizavimo plano (toliau – planas), pasitelkiant valstybinius ir privačius finansavimo šaltinius;
- organizuoti ir koordinuoti SESAR projekto vystymo etapo veiklą, laikantis OEV generalinio plano, sudaryto po projekto projektavimo etapo, kurį valdė Eurokontrolė, pasitelkiant vieną struktūrą ir ją naudojant valdyti valstybinius ir privačius finansavimo šaltinius;
Pakeitimas 23
1 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
- užtikrinti būtiną SESAR projekto vystymo etapo veiklos finansavimą laikantis OEV generalinio plano;
Pakeitimas 24
1 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)
- užtikrinti oro eismo valdymu Europoje suinteresuotų šalių dalyvavimą sprendimų priėmimo ir finansavimo procesuose;
Pakeitimas 25
1 straipsnio 3 dalis
3.  Bendros įmonės buveinė yra Briuselyje.
3.  Bendros įmonės buveinė nustatoma remiantis 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, nustatančio vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys1.
_________________
1 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
Pakeitimas 26
2 straipsnio 2 dalis
2.  Bendra įmonė laikoma tarptautine organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnio 10 dalies antroje įtraukoje ir Direktyvos 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje.
Išbraukta.
Pakeitimas 27
2 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės bendrą įmonę atleidžia nuo visų mokesčių (išskyrus PVM ir akcizo mokestį). Ji atleidžiama nuo registravimo mokesčio ir nuo įmonių pelno mokesčio ir kitų atitinkamų mokesčių. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis neapmokestinamas nacionaliniu pajamų mokesčiu.
3.  Valstybės narės Bendrą įmonę atleidžia nuo visų mokesčių (išskyrus PVM ir akcizo mokestį). Visų pirma ji atleidžiama nuo registravimo mokesčio ir nuo įmonių pelno mokesčio bei kitų panašių mokesčių. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis mokamas vadovaujantis kitiems Europos Bendrijos tarnautojams taikomos tvarkos nuostatomis.
Pakeitimas 28
3 straipsnio 1 dalis
1.  Patvirtinami bendros įmonės įstatai, išdėstyti šio reglamento priede.
1.  Patvirtinami Bendros įmonės įstatai, išdėstyti šio reglamento priede, kurie laikomi sudedamąja šio reglamento dalimi.
Pakeitimas 29
3 straipsnio 2 dalis
2.  Įstatai, ypač jų 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsniai gali būti iš dalies pakeisti laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.
2.  Įstatai gali būti pakeisti laikantis 6a straipsnyje nurodytos tvarkos.
Pakeitimai 63 ir 61
4 straipsnio 1 dalies a ir b punktai
a) narių įnašų lėšomis, laikantis jos įstatų 1 straipsnio, ir
a) narių įnašų lėšomis, laikantis jos įstatų 1, 3 ir 11 straipsniais,
b) galimų atskaitymų nuo maršruto rinkliavų lėšomis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15 straipsnio 3 dalies e punkto antroje įtraukoje. Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15 straipsnyje numatytos tvarkos, nustato šių atskaitymų surinkimo ir panaudojimo taisykles.
b) galimų atskaitymų nuo maršruto rinkliavų lėšomis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15 straipsnio 3 dalies e punkto antroje įtraukoje. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą, apibrėžiantį šių atskaitymų surinkimo ir panaudojimo taisykles.
Pakeitimas 32
4 straipsnio 3 dalis
3.  Visos Bendrijos finansinės įmokos bendrai įmonei bus mokamos ne ilgiau kaip iki 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos.
3.  Visi Bendrijos finansiniai indėliai Bendrai įmonei bus mokami ne ilgiau kaip iki 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, nebent, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, kitaip nuspręstų Europos Parlamentas ir Taryba. .
Pakeitimas 34
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Komisijos pozicija dėl Administracinės tarybos sprendimų, susijusių su OEV generalinio plano techniniais patikslinimais, priimami Sprendimo 1999/468/EB 3 straipsnyje numatyta procedūra.
Pakeitimas 35
5 a straipsnis(naujas)
5a straipsnis
Naujų narių stojimas
Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie naujų narių stojimą. Visų naujų narių stojimui, įskaitant narių iš trečiųjų šalių stojimui, turi pritarti Europos Parlamentas ir Taryba.
Pakeitimas 36
6 straipsnis
Kas trejus metus, skaičiuojant nuo bendros įmonės veiklos pradžios ir baigiantis bendros įmonės veiklos terminui, Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo, bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo metodų įvertinimą.
Pagal sutarties 173 straipsnį, skaičiuojant nuo Bendros įmonės veiklos pradžios ir baigiantis Bendros įmonės veiklos terminui, Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo, Bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo metodų įvertinimą. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimus apie šių vertinimų rezultatus bei jų pagrindu darytinas išvadas.
Pakeitimas 37
6 a straipsnis (naujas)
6a straipsnis
Peržiūra
Jeigu Komisija mano, kad yra būtina, arba jeigu, remdamiesi komitologijos procedūra, Europos Parlamentas arba Taryba prašo, kad šis reglamentas arba Bendros įmonės įstatai būtų peržiūrėti, Komisija, remdamasi EB sutartyje nustatyta procedūra, pateikia atitinkamą teisinį pasiūlymą.
Pakeitimas 38
Priedo 1 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
- valstybinės ir privačios įmonės ar organizacijos.
- valstybinės ir privačios įmonės ar organizacijos, sudariusios bent vieną susitarimą su Europos Bendrija oro eismo srityje.
Pakeitimas 39
Priedo 1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Administracinė valdyba priima sprendimą prašymą priimti arba atmesti. Jei sprendimas teigiamas, vykdomasis direktorius derasi dėl stojimo sąlygų ir pateikia jas administracinei valdybai. Į sąlygas gali būti įtrauktos nuostatos dėl finansinių įnašų ir atstovavimo administracinėje valdyboje.
Administracinė valdyba pataria Komisijai prašymą priimti arba atmesti, o Komisija, remdamasi 5a straipsnyje išdėstyta procedūra, pateikia pasiūlymą šiuo klausimu. Jei sprendimas teigiamas, vykdomasis direktorius derasi dėl stojimo sąlygų ir pateikia jas administracinei tarybai. Į sąlygas gali būti įtrauktos nuostatos dėl finansinių įnašų ir atstovavimo administracinėje taryboje.
Pakeitimas 40
Priedo 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Siūlydama, ar leisti derybas dėl stojimo su vieša ar privačia įmone ar organizacija, atsižvelgiant į priedo 1 straipsnio 2 dalies 3 įtraukoje nurodytą pritarimą, administracinė valdyba ypač turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:
- dokumentais patvirtintas oro eismo valdymo ir (arba) įrangos gamybos ir (arba) oro eismui valdymo paslaugų teikimo žinias ir patirtį,
- indėlį, kurį įmonė arba organizacija galėtų įnešti į OEV generalinio plano vykdymą,
- įmonės arba organizacijos finansinį saugumą,
- bet kokį galimą interesų konfliktą.
Pakeitimas 41
Priedo 3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) karinių institucijų atstovas;
Pakeitimas 42
Priedo 3 straipsnio 2 dalis
2. 1 dalies b, c, d, e ir f punktuose nurodytus atstovus skiria pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 6 straipsnį įsteigtas Pramonės konsultacinis organas.
2.  Administracinėje taryboje Europos Parlamentas turi stebėtojo statusą.
Pakeitimas 43
Priedo 3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Administracinei tarybai pirmininkaus Komisija.
Pakeitimas 44
Priedo 4 straipsnio 1 dalis
1. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti atstovai turi balsavimo teisę.
1.  Visi 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti atstovai pagal 2 dalies nuostatas turi balsą, kurio svarumas priklauso nuo jų indėlio į Bendros įmonės lėšas dalies.
Pakeitimas 46
Priedo 4 straipsnio 5 dalis
5.  Sprendimams dėl naujų narių priėmimo pagal 1 straipsnio 2 dalį, vykdomojo direktoriaus skyrimo ir bendros įmonės panaikinimo turi pritarti administracinėje valdyboje dalyvaujantis Bendrijos atstovas.
Išbraukta.
Pakeitimas 47
Priedo 4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. Sprendimų dėl OEV generalinio plano priėmimo ir atitinkamų jo pakeitimų priėmimui reikia, kad už juos balsuotų visi nariai steigėjai. Nežeiūrint į 1 dalies nuostatas, tokie sprendimai negali būti priimami, jei 3 straipsnio 1 dalies c – f punktuose nurodyti atstovai vienbalsiai išreiškia nepritarimą.
Pakeitimas 48
Priedo 4 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b. OEV generalinis planas paskelbiamas ir pateikiamas Europos Parlamentui.
Pakeitimas 49
Priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktas
b) priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo;
b) teikti pasiūlymus dėl naujų narių stojimo;
Pakeitimas 50
Priedo 5 straipsnio 1 dalies c punktas
c) skirti vykdomąjį direktorių ir patvirtinti organizacinę schemą;
c) remiantis priedo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstyta procedūra, skirti vykdomąjį direktorių ir patvirtinti organizacinę schemą;
Pakeitimas 51
Priedo 5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Interesų konfliktų išvengimas
1.  Bendros įmonės arba administracinės tarybos nariai ir Bendros įmonės personalas nedalyvauja rengiant viešųjų pirkimų konkursus, vertinant pasiūlymus ar nustant nugelėtojus, jeigu jiems priklauso organizacijos, kurios yra potencialios kandidatės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, jie yra sudarę partnerystės susitarimus su pastarosiomis arba joms atstovauja.
2.  Bendros įmonės dalyviai ir administracinės tarybos nariai privalo paskelbti apie bet kokį tiesioginį ar netiesioginį asmeninį ar korporatyvų interesą dėl bet kurio administracinės tarybos darbotvarkės klausimo svarstymo rezultatų. Šis reikalavimas taip pat taikomas Bendros įmonės personalui jam pavestų užduočių atžvilgiu.
3.  Remdamasi bet kokiu 2 dalyje nurodytu atskleidimu, jeigu gali iškilti interesų konfliktas, administracinė taryba gali nuspręsti neleisti nariams, dalyviams ar personalui dalyvauti priimant sprendimus ar vykdant užduotis. Nariai, dalyviai ir personalas, kuriems neleidžiama dalyvauti priimant sprendimus ar vykdant užduotis, negali gauti informacijos, susijusios su tais klausimais, kuriuose yra potenciali interesų konflikto grėsmė.
Pakeitimas 52
Priedo 6 straipsnio 1 dalis
1.  Vykdomasis direktorius yra atsakingas už kasdieninį bendros įmonės valdymą, taip pat yra jos teisinis atstovas. Jį Komisijos siūlymu skiria administracinė valdyba. Atlikdamas savo pareigas jis yra visiškai nepriklausomas.
1.  Vykdomasis direktorius yra skiriamas administracinės tarybos remiantis nuopelnais ir užfiksuotais administraciniais bei vadybos įgūdžiais, o taip pat atitinkama kompetencija bei patirtimi, renkantis iš sąrašo, kuriame turi būti mažiausiai treji Komisijos ir Eurokontrolės pasiūlyti kandidatai, remiantis viešo darbo konkurso rezultatais bei išklausius Europos Parlamento paskirto atstovo nuomonę. Administracinė taryba priima sprendimą trejų ketvirtadalių savo narių dauguma.
Pakeitimas 53
Priedo 6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Vykdomasis direktorius pareigas eina penkerius metus. Komisijos pasiūlymu, išklausius Europos Parlamento paskirto atstovo nuomonę ir atlikus įvertinimą, kadencija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip trejiems metams.
Pakeitimas 54
Priedo 8 straipsnio įvadinė dalis
Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas užduotis, bendra įmonė sudaro susitarimą su Eurokontrole, pagal kurį :
1.  Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas užduotis, Bendra įmonė sudaro specifinius susitarimus su savo nariais.
1a. Eurokontrolės vaidmuo ir indėlis nustatomi susitarime su Bendra įmone. Šiame susitarime:
Pakeitimas 55
Priedo 8 straipsnio a ir b punktai
a)  Eurokontrolė ir bendra įmonė vienodai naudojasi projektavimo etapo metu pasiektais rezultatais;
a) numatomi projektavimo etapo metu pasiektų rezultatų perdavimo ir naudojimo Bendroje įmonėje momentai;
b)  Eurokontrolė yra įpareigojamas atlikti užduotis, susijusias su plano įgyvendinimu, ir administruoti joms skirtas lėšas:
b) apibrėžiamos Eurokontrolės užduotys ir pareigos įgyvendinant OEV generalinį planą, t. y.:
Pakeitimas 56
Priedo 11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.1 straipsnio 2 dalies antroje ir trečioje įtraukoje nurodyti nariai, įsipareigoja pervesti ne mažesnį nei 10 mln. eurų pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų narystės patvirtinimo. Nariams, į bendrą įmonę įstojantiems per 12 mėnesių nuo jos įsteigimo, šis įnašas sumažinamas iki 5 mln. eurų.
3. 3.1 straipsnio 2 dalies antroje ir trečioje įtraukoje nurodyti nariai įsipareigoja sumokėti ne mažesnį nei 10 mln. eurų pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų narystės Bendroje įmonėje patvirtinimo.
Pakeitimas 57
Priedo 11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Individualiai arba kolektyviai į įmonę stojančioms įmonėms, kurios gali būti laikomos mažosiomis arba vidutinėmis įmonėmis pagal 2003 05 6. Komisijos rekomendaciją dėl mažųjų ir vidutinių įmonių nustatymo, ši suma yra sumažinama iki 250 000 eurų, nepriklausomai nuo stojimo datos.
Individualiai arba kolektyviai į įmonę stojančioms įmonėms, kurios gali būti laikomos mažosiomis arba vidutinėmis įmonėmis pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją dėl mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo, ši suma yra sumažinama iki 250 000 eurų, nepriklausomai nuo stojimo datos. Nariai steigėjai turi galimybę paskirstyti mokėjimą į keletą dalių per laikotarpį, kuris bus nustatytas susijusių šalių susitarimu.
Pakeitimas 58
Priedo 11 straipsnio 5 dalis
5.  Galimi įnašai natūra. Yra nustatoma jų vertė ir nauda bendros įmonės veiklos vykdymui.
5.  Įnašai natūra yra galimi ir nurodomi šio priedo 8 straipsnyje minimuose susitarimuose. Jų vertė ir nauda Bendros įmonės veiklos vykdymui įvertinama.
Pakeitimas 59
Priedo 17 straipsnis
Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir nematerialųjį sukurtą arba jai perleistą turtą, skirtą SESAR projekto įgyvendinimo etapui.
Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir nematerialųjį savo sukurtą arba jai SESAR projekto vystymo etapui perleistą turtą remdamasi jos sudarytais narystės susitarimais. Bendra įmonė gali suteikti teises susipažinti su žinioms, įgytoms projekto metu, visų pirma savo nariams, bet taip pat Europos Sąjungos valstybėms narėms ir (arba) Eurokontrolei nepriklausomais nekomerciniais tikslais.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika