Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0235(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0382/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0382/2006

Debates :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Balsojumi :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0484

Pieņemtie teksti
PDF 463kWORD 143k
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
Kopuzņēmuma izveide Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas īstenošanai (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmuma izveidi Eiropas jaunas paaudzes sistēmas īstenošanai gaisa satiksmes vadībai (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0602)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 171. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0002/2006),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0382/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu attiecīgi grozīt savu priekšlikumu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. atsauce
– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 171. pantu,
– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 171. un 173. pantu,
Grozījums Nr. 2
2. apsvērums
(2)  Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas projekts, še turpmāk "SESAR projekts", ir vienotās Eiropas gaisa telpas tehnoloģisks elements. Tā mērķis ir nodrošināt Kopienai efektīvu vadības infrastruktūru drošas un ekoloģiski nekaitīgas gaisa satiksmes attīstībai, tādējādi pilnībā izmantojot tehnoloģisko attīstību, kas saistīta ar tādām programmām kā GALILEO.
(2)  Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas projekts, še turpmāk "SESAR projekts", ir vienotās Eiropas gaisa telpas tehnoloģisks elements. Tā mērķis ir nodrošināt Kopienai efektīvu vadības infrastruktūru drošas, energoefektīvas un videi nekaitīgas gaisa satiksmes attīstībai, tādējādi pilnībā izmantojot tehnoloģisko attīstību, kas saistīta ar tādām programmām kā GALILEO. Vēl viens projekta mērķis ir integrēt lidaparātu ātruma pārraudzību enerģijas efektīvākas izmantošanas nolūkos un intensīvu sadarbību ar meteoroloģiskajiem dienestiem, lai mazinātu aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Grozījums Nr. 3
3. apsvērums
(3)  SESAR projekta mērķis ir apvienot un koordinēt darbības, kas līdz šim Kopienā veiktas izklaidus un bez koordinācijas.
(3)  SESAR projekta mērķis ir apvienot un koordinēt darbības, kas līdz šim Kopienā veiktas izklaidus un bez koordinācijas, tostarp Kopienas nomaļākajos un attālākajos apvidos, kas minēti Līguma 299. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 4
6. apsvērums
(6)  Pēc definēšanas posma sekos Kopienas gaisa satiksmes vadības modernizācijas plāna īstenošanas posms, kas sastāv no diviem secīgiem apakšposmiem: attīstība (2008.-2013. g.), un ieviešana (2014.-2020. g.).
(6)  Definēšanas posmam sekos divi secīgi posmi: attīstības posms (2008–2013) un ieviešanas posms (2014–2020).
Grozījums Nr. 5
6.a apsvērums (jauns)
(6a) Katram posmam būtu jānosaka galvenās sastāvdaļas, un ar atsevišķu priekšlikumu būtu jānosaka tiesību normas ieviešanas posmam.
Grozījums Nr. 8
12. apsvērums
(12)  Tā kā šajā procesā iesaistītas daudzas puses un ir nepieciešami finanšu līdzekļi un tehniskā kompetence, noteikti ir jāizveido juridiska persona, kas spētu nodrošināt to līdzekļu koordinētu pārvaldību, kas saistīti ar SESAR projektu tā īstenošanas posmā.
(12)  Ņemot vērā dalībnieku skaitu, kuriem nāksies iesaistīties šajā procesā, kā arī nepieciešamos finanšu resursus un tehnisko pieredzi, ir ļoti svarīgi izveidot juridisku personu, kas spētu nodrošināt SESAR projekta attīstības posmam piešķirto līdzekļu saskaņotu pārvaldību.
Grozījums Nr. 9
13. apsvērums
(13)  Juridiskas noteiktības labad šī juridiskā persona, kas atbild par valsts pētniecības projekta vadību visas Eiropas interesēs, jāuzskata par starptautisku organizāciju, kā paredzēts 15. panta 10. punkta otrajā ievilkumā Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem ‐ Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze un 23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvā 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.
(13)  Šī juridiskā persona būs atbildīga par sabiedriskas pētniecības programmas Eiropas interesēs vadību, kā noteikts 15. panta 10. punkta otrajā ievilkumā Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem ‐ Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, un 23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvā 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.
Grozījums Nr. 10
14. apsvērums
(14)  Kopuzņēmumam no dalībvalstīm jāsaņem ne tikai PVN un akcīzes nodokļa, bet arī citu nodokļu atbrīvojumi, un tā darbinieku algām nav jāpiemēro attiecīgās valsts ienākuma nodoklis.
(14)  Kopuzņēmums būtu arī jāatbrīvo no dalībvalstu nodokļiem, izņemot PVN un akcīzes nodokli, un tā darbinieku algām būtu jāatbilst Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības noteikumiem.
Grozījums Nr. 11
15. apsvērums
(15)  SESAR ir pētniecības un attīstības projekts, un tāpēc ir pamatoti to finansēt Kopienas pētījumu un attīstības pamatprogrammu satvarā. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. pantu jāizveido kopuzņēmums, lai attīstības posmā (2008.–2013. g.) panāktu strauju tehnoloģiju attīstību, kas saistītas ar gaisa satiksmes vadības sistēmām.
(15)  SESAR ir pētniecības un attīstības projekts, un tāpēc ir pamatoti tam nodrošināt finansējumu no Kopienas pētījumu un attīstības pamatprogrammu līdzekļiem. Tāpēc saskaņā ar Līguma 171. un 173. pantu jāizveido kopuzņēmums, lai attīstības posmā (2008–2013) panāktu strauju tehnoloģiju attīstību, kas saistītas ar gaisa satiksmes vadības sistēmām.
Grozījums Nr. 12
17. apsvērums
(17)  Kopuzņēmuma pamatuzdevums ir organizēt un koordinēt SESAR projektu, apvienojot valsts un privātos finanšu līdzekļus, un izmantojot ārējos tehniskos resursus, jo īpaši Eurocontrol pieredzi.
(17)  Kopuzņēmuma pamatuzdevums ir organizēt un koordinēt SESAR projektu, apvienojot valsts un privātos finanšu līdzekļus un izmantojot kopuzņēmuma dalībnieku piedāvātos ārējos tehniskos resursus, jo īpaši Eurocontrol pieredzi un kompetenci.
Grozījums Nr. 13
17.a apsvērums (jauns)
(17a) Vēlama privātā sektora pienācīga līdzdalība visos posmos, jo īpaši attīstības posmā, lai nodrošinātu privātā sektora dalībnieku atbildību ieviešanas posmā.
Grozījums Nr. 14
20. apsvērums
(20)  Jāizstrādā kopuzņēmuma statūti, tajos paredzot noteikumus par kopuzņēmuma organizāciju un darbību.
(20)  Atbilstoši pielikumam sagatavojot kopuzņēmuma statūtus, būtu jāparedz noteikumi par kopuzņēmuma izveidi un darbību, izvairīšanos no interešu konfliktiem kopuzņēmuma struktūrā, kā arī amatpersonu iecelšanas kārtība.
Grozījums Nr. 15
20.a apsvērums (jauns)
(20a) Eiropas Parlamentam būtu jāpiešķir novērotāja statuss kopuzņēmuma Administratīvajā padomē.
Grozījums Nr. 16
20.b apsvērums (jauns)
(20b) Pieteikumi par jaunu kopuzņēmuma dalībnieku uzņemšanu būtu jāizskata saskaņā ar pielikuma 1. panta 3. punkta noteikumiem.
Grozījums Nr. 17
22.a apsvērums (jauns)
(22a) Reizi trijos gados Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs regulas īstenošanu un vajadzības gadījumā būtu jāierosina šīs regulas grozījumi.
Grozījums Nr. 18
1. panta 1. punkts
1.   Lai īstenotu Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas projektu, še turpmāk "SESAR projekts", uz laiku līdz 2013. gada 31. decembrim tiek izveidots kopuzņēmums, saukts "SESAR kopuzņēmums".
1.  Ar šo tiek izveidots kopuzņēmums (še turpmāk ‐ "kopuzņēmums"). Kopuzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas projekta, še turpmāk ‐ "SESAR projekts", attīstības posma darbību pārvaldību laikposmā no dienas, kad Padome apstiprina 1.a panta a) apakšpunktā minēto gaisa satiksmes vadības (ATM ģenerālplānu), līdz attīstības posma noslēgumam.
Grozījums Nr. 19
1. panta 1.a punkts (jauns)
1.a SESAR projektam ir trīs posmi:
a) "definēšanas posms", kura mērķis ir formulēt modernizācijas programmas tehniskās iespējas, veicamos pasākumus un prioritātes, kā arī operatīvās izpildes plānus. Šis posms ir sācies 2005. gada oktobrī, un sagaidāms, ka tas noslēgsies 2007. gada decembrī ar sagatavotu ATM ģenerālplānu. ATM ģenerālplāns Eurocontrol uzraudzībā jāsagatavo uzņēmumu konsorcijam;
b) "attīstības posms", kas sāksies 2008. gada 1. janvārī pēc tam, kad Padome, rīkojoties saskaņā ar Komisijas priekšlikumu un apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, būs apstiprinājusi ATM ģenerālplānu. Attīstības posms noslēgsies 2013. gada 31. decembrī;
c) "ieviešanas posms", kas sāksies 2014. gada 1. janvārī un noslēgsies 2020. gada 31. decembrī, un ietvers jaunās gaisa satiksmes vadības infrastruktūras liela mēroga izveidi un īstenošanu. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu, nosakot:
i) pāreju no attīstības posma uz ieviešanas posmu,
ii) kompensāciju mehānismus, kas ir saistoši jebkuram kopuzņēmuma tiesību pārņēmējam, un
iii) izvēlēto materiālo un nemateriālo aktīvu nodošanu kopuzņēmuma tiesību pārņēmējam.
Grozījums Nr. 20
1. panta 1.b punkts (jauns)
1.b Vajadzības gadījumā Padome saskaņā ar projekta attīstību un ATM ģenerālplānu var pārskatīt kopuzņēmuma darbības jomu, pārvaldību, finansējumu un pastāvēšanas ilgumu. Padome ņem vērā šīs regulas 6. pantā minēto novērtējumu un 6.a panta noteikumus.
Grozījums Nr. 21
1. panta 2. punkta ievaddaļa
2.  Kopuzņēmuma mērķis ir nodrošināt Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas modernizāciju, Kopienā koordinējot pētniecību un attīstību. Jo īpaši tas ir atbildīgs par šādu uzdevumu izpildi:
2.  Kopuzņēmuma mērķis ir nodrošināt Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas modernizāciju, koordinējot un sakopojot visus attiecīgos pētījumus un attīstību. Jo īpaši tas ir atbildīgs par šādu uzdevumu izpildi:
Grozījums Nr. 22
1. panta 2. punkta 1. ievilkums
– saskaņā ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) izstrādāto Eiropas gaisa satiksmes vadības modernizācijas plānu, še turpmāk "plāns", organizēt un koordinēt SESAR projekta ieviešanu, izmantojot valsts un privātā sektora finansējumu;
– saskaņā ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) vadītā projekta definēšanas posma noslēgumā sagatavoto ATM ģenerālplānu organizēt un koordinēt SESAR projekta attīstības posma pasākumus, apvienojot valsts un privātā sektora finansējumu un nodrošinot šā finansējuma vienotu pārvaldību;
Grozījums Nr. 23
1. panta 2. punkta 2.a ievilkums (jauns)
– saskaņā ar ATM ģenerālplānu nodrošināt attīstības posma pasākumiem nepieciešamo finansējumu;
Grozījums Nr. 24
1. panta 2. punkta 2.b ievilkums (jauns)
– nodrošināt ieinteresēto Eiropas gaisa satiksmes vadības institūciju līdzdalību gan lēmumu pieņemšanā, gan finansēšanā;
Grozījums Nr. 25
1. panta 3. punkts
3.  Kopuzņēmuma mītne atrodas Briselē.
3.  Kopuzņēmuma mītni izveido saskaņā ar Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus1.
_________________
1 OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.
Grozījums Nr. 26
2. panta 2. punkts
2.  Kopuzņēmums uzskatāms par starptautisku organizāciju, kā tas paredzēts 15. panta 10. punkta otrajā ievilkumā Direktīvā 77/388/EEK un 23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā Direktīvā 92/12/EEK.
Svītrots
Grozījums Nr. 27
2. panta 3. punkts
3.  Kopuzņēmums no dalībvalstīm saņem nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz citiem nodokļiem, neskaitot PVN un akcīzes nodokli. Jo īpaši tas ir atbrīvots no reģistrācijas nodevas un uzņēmumu nodokļiem vai tiem pielīdzināmiem nodokļiem. Kopuzņēmuma darbinieku algām netiek piemērots nekāds attiecīgās valsts ienākuma nodoklis.
3.  Kopuzņēmumu neapliek ar dalībvalstu nodokļiem, izņemot PVN un akcīzes nodokli. Jo īpaši tam nepiemēro reģistrācijas nodevu maksājumus un neapliek ar uzņēmuma peļņas nodokli vai tam pielīdzināmiem nodokļiem. Algas kopuzņēmuma darbiniekiem izmaksā saskaņā ar Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības noteikumiem.
Grozījums Nr. 28
3. panta 1. punkts
1.  Ar šo pieņemti kopuzņēmuma statūti, kas pievienoti pielikumā.
1.  Ar šo pieņemti kopuzņēmuma statūti, kas pievienoti pielikumā, kurš ir šīs regulas neatņemama sastāvdaļa.
Grozījums Nr. 29
3. panta 2. punkts
2.  Statūtus var grozīt saskaņā ar 5. panta 2. punktā noteikto procedūru un jo īpaši to 3., 4., 5., 6. un 8. pantu.
2.  Statūtus var grozīt saskaņā ar 6.a pantā noteikto procedūru.
Grozījums Nr. 63 un 61
4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts
a) dalībnieku iemaksām saskaņā ar statūtu 1. pantu, un
a) dalībnieku iemaksām saskaņā ar kopuzņēmuma statūtu 1., 3. un 11. pantu un
b) iespējamiem atskaitījumiem no aeronavigācijas maksājumiem 15. panta 3. punkta e) apakšpunkta otrā ievilkuma nozīmē Regulā (EK) Nr. 550/2004. Saskaņā ar procedūru, kas noteikta 15. panta 4. punktā Regulā (EK) Nr. 550/2004, Komisija nosaka procedūras, šie līdzekļi iekasējami un izlietojami.
b) iespējamiem atskaitījumiem no aeronavigācijas maksājumiem Regulas (EK) Nr. 550/2004 15. panta 3. punkta e) apakšpunkta otrā ievilkuma nozīmē. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu, nosakot kārtību, kādā šie līdzekļi iekasējami un izlietojami.
Grozījums Nr. 32
4. panta 3. punkts
3.  Visi Kopienas finansiālie ieguldījumi kopuzņēmumā tiek pārtraukti, beidzoties 1. pantā minētajam termiņam.
3.  Visi Kopienas finansiālie ieguldījumi kopuzņēmumā tiek izbeigti, noslēdzoties attīstības posmam, ja vien Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, nav izlēmuši citādi.
Grozījums Nr. 34
5. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisijas nostāju attiecībā uz Administratīvās padomes lēmumiem par ATM ģenerālplāna tehniskiem labojumiem pieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 3. pantā noteikto procedūru.
Grozījums Nr. 35
5.a pants (jauns)
5.a pants
Jaunu dalībnieku uzņemšana
Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par jaunu kopuzņēmuma dalībnieku uzņemšanu. Jaunu dalībnieku, tai skaitā trešo valstu pārstāvju, uzņemšana ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 36
6. pants
Ik pēc trīs gadiem, skaitot no kopuzņēmuma darbības uzsākšanas brīža un līdz kopuzņēmuma darbības termiņa beigām, Komisija veic novērtējumu par šīs regulas ieviešanu, kopuzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem un darba metodēm.
Saskaņā ar Līguma 173. pantu, no kopuzņēmuma darbības uzsākšanas dienas un līdz kopuzņēmuma darbības termiņa beigām Komisija vairākas reizes novērtē šīs regulas īstenošanu, kopuzņēmuma sasniegtos rezultātus un darba metodes. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumus par šo novērtējumu rezultātiem un par secinājumiem, kas no tiem izriet.
Grozījums Nr. 37
6.a pants (jauns)
6.a pants
Pārskatīšana
Ja Komisija uzskata par nepieciešamu vai ja Padome vai Eiropas Parlaments, īstenojot komitoloģijas procedūru, pieprasa pārskatīt šo regulu vai kopuzņēmuma statūtus, Komisija saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību iesniedz attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.
Grozījums Nr. 38
Pielikuma 1. panta 2. punkta 3. ievilkums
– jebkurš cits valsts vai privāts uzņēmums vai iestāde.
– jebkurš cits valsts vai privāts uzņēmums vai iestāde, kas noslēdzis vismaz vienu nolīgumu ar Kopienu aviopārvadājumu jomā.
Grozījums Nr. 39
Pielikuma 1. panta 3. punkta 2. apakšpunkts
Administratīvā padome lemj, vai ir pamats lūgumu pieņemt vai noraidīt. Pozitīva lēmuma gadījumā izpilddirektors piedalās sarunās par uzņemšanas nosacījumiem un tos iesniedz Administratīvajā padomē. Šie nosacījumi var ietvert jo īpaši noteikumus par finansiālajiem ieguldījumiem un pārstāvību Administratīvajā padomē.
Administratīvā padome iesaka Komisijai, vai lūgumu pieņemt vai noraidīt, un Komisija saskaņā ar 5.a pantā noteikto kārtību sagatavo attiecīgu priekšlikumu. Ja lūgums tiek pieņemts, izpilddirektors vienojas par uzņemšanas nosacījumiem un iesniedz tos Administratīvajai padomei. Šie nosacījumi var ietvert jo īpaši noteikumus, ko piemēro finanšu ieguldījumiem un pārstāvībai Administratīvajā padomē.
Grozījums Nr. 40
Pielikuma 1. panta 3.a punkts (jauns)
3a. Piedāvājot uzsākt sarunas par iestāšanos ar valsts vai privātu uzņēmumu vai organizāciju, Administratīvā padome, ņemot vērā pielikuma 1. panta 2. punkta trešajā ievilkumā minēto nolīgumu, jo īpaši izvērtē šādus kritērijus:
– dokumentētas zināšanas un pieredze gaisa satiksmes vadības jomā un/vai gaisa satiksmes vadībai derīgu iekārtu ražošanas un/vai pakalpojumu jomā;
– uzņēmuma vai organizācijas paredzamais ieguldījums ATM ģenerālplāna izpildē;
– uzņēmuma vai organizācijas finansiālais nodrošinājums;
– iespējamais interešu konflikts.
Grozījums Nr. 41
Pielikuma 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) bruņoto spēku pārstāvis;
Grozījums Nr. 42
Pielikuma 3. panta 2. punkts
3.  Pārstāvjus, kuri minēti 1. punkta b), c), d), e) un f) apakšpunktā, izvirza nozares konsultatīvā struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 549/2004.
2.   Eiropas Parlamentam Administratīvajā padomē ir novērotāja statuss.
Grozījums Nr. 43
Pielikuma 3. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Administratīvās padomes vadību nodrošina Komisija.
Grozījums Nr. 44
Pielikuma 4. panta 1. punkts
1.  Tiesības balsot ir 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem pārstāvjiem.
1.  Ikvienam 3. panta 1. punktā minētajam pārstāvim ir vērtēta balss proporcionāli konkrētā dalībnieka līdzekļu ieguldījumam kopuzņēmumā un saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.
Grozījums Nr. 46
Pielikuma 4. panta 5. punkts
5.  Visus lēmumus par jaunu dalībnieku uzņemšanu 1. panta 2. punkta nozīmē, par jauna izpilddirektora iecelšanu vai par kopuzņēmuma likvidēšanu Administratīvajā padomē jāpieņem ar Kopienas pārstāvja piekrišanu.
Svītrots
Grozījums Nr. 47
Pielikuma 4. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Lai pieņemtu lēmumus par ATM ģenerālplāna apstiprināšanu un attiecīgiem šī plāna grozījumiem, visiem dibinātājiem jānobalso "par". Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem šādus lēmumus nepieņem, ja 3. panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā minētie pārstāvji tos vienprātīgi neatbalsta.
Grozījums Nr. 48
Pielikuma 4. panta 5.b punkts (jauns)
5.b ATM ģenerālplānu dara zināmu un nosūta Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 49
Pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) lemt par jaunu dalībnieku uzņemšanu;
b) ierosināt jaunu dalībnieku uzņemšanu;
Grozījums Nr. 50
Pielikuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts
c) iecelt izpilddirektoru un apstiprināt organizācijas struktūru;
c) saskaņā ar pielikuma 6. panta 1. un 2. punktā noteikto kārtību iecelt izpilddirektoru un apstiprināt organizācijas struktūru;
Grozījums Nr. 51
Pielikuma 5.a pants (jauns)
5.a pants
Izvairīšanās no interešu konflikta
1.  Kopuzņēmuma dalībnieki vai Administratīvās padomes locekļi, kā arī kopuzņēmuma darbinieki nepiedalās atklātas izsoles uzaicinājumu sagatavošanā vai piedāvājumu vērtēšanas vai līgumtiesību piešķiršanas procesā, ja viņi ir organizāciju ‐ atklātas izsoles uzaicinājumu iespējamo kandidātu ‐ īpašnieki vai ja viņiem ar šādām organizācijām ir noslēgts partnerības nolīgums, vai ja viņi ir šādu organizāciju pārstāvji.
2.  Kopuzņēmuma dalībnieku un Administratīvās padomes locekļu pienākums ir darīt zināmu jebkādu tiešu vai pastarpinātu personisku vai uzņēmuma interesi par jebkura Administratīvās padomes darba kārtības jautājuma apspriešanas rezultātiem. Šī prasība tiek piemērota arī kopuzņēmuma darbiniekiem saistībā ar viņiem uzticēto pienākumu izpildi.
3.  Pamatojoties uz 2. punktā minēto paziņojumu, Administratīvā padome var lemt par aizliegumu kopuzņēmuma dalībniekiem, Administratīvās padomes locekļiem vai darbiniekiem piedalīties lēmumu pieņemšanā vai uzdevumu izpildē, kas varētu radīt interešu konfliktu. Kopuzņēmuma dalībniekiem, Administratīvās padomes locekļiem un darbiniekiem, uz kuriem attiecas šāds aizliegums, nav pieejama informācija saistībā ar jautājumiem, kas ir interešu konflikta cēlonis.
Grozījums Nr. 52
Pielikuma 6. panta 1. punkts
1.  Izpilddirektors atbild par kopuzņēmuma ikdienas vadību, un ir tā likumīgais pārstāvis. Viņu ieceļ Administratīvā padome pēc Komisijas priekšlikuma. Savus pienākumus viņš pilda pilnīgi neatkarīgi.
1.  Izpilddirektoru ieceļ Administratīvā padome, pamatojoties uz amata kandidāta nopelniem un dokumentētu administratīvā un vadošā darba prasmi, kā arī attiecīgām zināšanām un pieredzi, izvēloties no saraksta, kurā iekļauti vismaz trīs Komisijas un Eurocontrol piedāvātie kandidāti, pamatojoties uz atklāta darbinieku pieņemšanas konkursa rezultātiem un uzklausot Eiropas Parlamenta ieceltā pārstāvja viedokli. Administratīvā padome pieņem lēmumu ar tās locekļu trīs ceturtdaļu balsu vairākumu.
Grozījums Nr. 53
Pielikuma 6. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Pēc Komisijas priekšlikuma, uzklausot Eiropas Parlamenta ieceltā pārstāvja viedokli un veicot novērtējumu, šo amata pilnvaru laiku var pagarināt vienu reizi ne ilgāk kā uz trim gadiem.
Grozījums Nr. 54
Pielikuma 8. panta 1. punkts
1.  Lai izpildītu šīs regulas 1. pantā noteiktos uzdevumus, kopuzņēmums ar Eurocontrol slēdz nolīgumu, ar kuru:
1.  Lai izpildītu šīs regulas 1. pantā noteiktos uzdevumus, kopuzņēmums slēdz īpašus nolīgumus ar saviem dalībniekiem.
1.a Eurocontrol pienākumus un ieguldījumu nosaka, slēdzot nolīgumu ar kopuzņēmumu. Šajā nolīgumā:
Grozījums Nr. 55
Pielikuma 8. panta a) un b) apakšpunkts
a)  Eurocontrol nodod kopuzņēmumam definēšanas posma rezultātus;
a) nosaka kārtību, kādā kopuzņēmums saņem un izmanto definēšanas posma rezultātus;
b)  Eurocontrol uzticēti šādi uzdevumi, kas izriet no "plāna" izpildes un ar to saistīto finanšu līdzekļu pārvaldību:
b) izklāsta Eurocontrol uzdevumus un pienākumus saistībā ar ATM ģenerālplāna īstenošanu, proti:
Grozījums Nr. 56
Pielikuma 11. panta 3. punkta 1. daļa
3.  Dalībnieki, kas minēti 1. panta 2. punkta otrajā un trešajā ievilkumā, apņemas veikt EUR 10 milj. ieguldījumu viena gada laikā no dienas, apstiprināta to pievienošanās kopuzņēmumam. Šo summu samazina līdz EUR 5 milj. dalībniekiem, kas iestājas kopuzņēmumā 12 mēnešu laikā no tā dibināšanas.
3.  Šīs regulas pielikuma 1. panta 2. punkta otrajā un trešajā ievilkumā minētie dalībnieki apņemas veikt pirmo iemaksu vismaz 10 miljonu EUR apmērā viena gada laikā no dienas, kad apstiprināta to pievienošanās kopuzņēmumam.
Grozījums Nr. 57
Pielikuma 11. panta 3. punkta 2. daļa
Ja individuāli vai kolektīvi iestājas uzņēmumi, kurus var klasificēt kā mazos vai vidējos uzņēmumus Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mazo un vidējo uzņēmumu definēšanu nozīmē, šo summu samazina līdz EUR 250 000, neatkarīgi no tā, kad tie iesaistās kopuzņēmumā.
Ja individuāli vai kolektīvi iestājas uzņēmumi, kurus var klasificēt kā mazos vai vidējos uzņēmumus Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mazo un vidējo uzņēmumu definēšanu nozīmē, šo summu samazina līdz EUR 250 000 neatkarīgi no tā, kad tie kļūst par kopuzņēmuma dalībniekiem. Dibinātāji šo summu var iemaksāt pakāpeniski, veicot vairākus maksājumus noteiktā laika periodā, par kuru tie vienojas ar attiecīgajiem dalībniekiem.
Grozījums Nr. 58
Pielikuma 11. panta 5. punkts
5.  Ir iespējams veikt ieguldījumus natūrā. Jānovērtē šādu ieguldījumu vērtība un derīgums kopuzņēmuma uzdevumu īstenošanai.
5.  Ir atļaujami ieguldījumi natūrā, un tos paredz pielikuma 8. pantā minētajos nolīgumos. Jānovērtē šādu ieguldījumu vērtība un noderība kopuzņēmuma uzdevumu izpildei.
Grozījums Nr. 59
Pielikuma 17. pants
Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un nemateriālie aktīvi, ko izveido vai tam nodod SESAR projekta īstenošanas posmā.
Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un nemateriālie aktīvi, ko kopuzņēmums izveidojis vai kas tam nodoti SESAR projekta attīstības posma īstenošanai saskaņā ar kopuzņēmuma noslēgtajiem pievienošanās nolīgumiem. Kopuzņēmums var piešķirt piekļuves tiesības projekta īstenošanas rezultātā gūtajām zināšanām, īpaši saviem dalībniekiem, kā arī Eiropas Savienības un/vai Eurocontrol dalībvalstīm, izmantošanai pašu vajadzībām, ne peļņas nolūkā.

(1) OV C ... / OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika