Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2005/0235(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0382/2006

Testi mressqa :

A6-0382/2006

Dibattiti :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Votazzjonijiet :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2006)0484

Testi adottati
PDF 485kWORD 169k
It-Tlieta, 14 ta' Novembru 2006 - Strasburgu
Impriża Konġunta għas-sistema Ewropea ta' l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta biex tiżviluppa s-sistema Ewropea tal-ġenerazzjoni l-ġdida għall-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2005)0602)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 171 tat-Trattat KE, skond liema ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0002/2006),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 35 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0382/2006),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda sostanzjalment proposta tal-Kummissjoni;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-pożizzjoni tal-Parlament.

Test propost mill-Kummissjoni(2)   Emendi mill-Parlament
Emenda 1
Premessa 1
-  Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 171 thereof,
-  Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikoli 171 u 173 tiegħu,
Emenda 2
Premessa 2
(2)  The project to modernise air traffic management in Europe, hereinafter called the "SESAR project", is the technological element of the single European sky. It aims to give the Community high-performance air traffic control infrastructure which will enable the safe and environmentally friendly development of air transport, benefiting fully from the technological advances of programmes such as Galileo.
(2)  Il-proġett biex jiġi mmodernizzat l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru fl-Ewropa, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-proġett SESAR", huwa l-element teknoloġiku tas-Sema Waħdieni Ewropew. Huwa għandu l-iskop li jagħti lill-Komunità infrastruttura b'rendiment għoli ħafna għat-traffiku bl-ajru billi jagħmel użu mill-avvanzi teknoloġiċi ta' programmi bħal Galileo. Il-proġett huwa wkoll mmirat biex jintegra kemm l-immaniġġjar tal-veloċità bl-ajruplani għal raġunijiet ta' effiċjenza fl- enerġija, kif ukoll koperazzjoni intensiva mas-servizzi tat-tbassir tat-temp, sabiex jitnaqqas l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima.
Emenda 3
Premessa 3
(3)  The SESAR project aims to integrate and coordinate activities which were previously undertaken in a dispersed and uncoordinated manner in the Community.
(3)  Il-proġett SESAR huwa ffinalizzat għall-integrazzjoni u għall-koordinazzjoni ta' l-attivitajiet fil-Komunità, li kienu jsiru qabel b'mod mifrux u mhux sinkronizzat inklużi fir-reġjuni l-aktar remoti u mbiegħda tagħha li msemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat.
Emenda 4
Premessa 6
(6)  The definition phase will be followed by a phase to implement the plan to modernise air traffic management in the Community, which will consist of two successive steps: development (2008-2013) and deployment (2014-2020).
(6)  Wara l-fażi ta' definizzjoni jkun hemm żewġ fażijiet suċċessivi oħrajn: fażi ta' żvilupp (2008-2013) u fażi ta' implimentazzjoni (2014-2020).
Emenda 5
Premessa 6a (ġdida)
(6a) Kull fażi għandha tistabbilixxi l-elementi prinċipali tal-kontenut tagħha u d-dispożizzjonijiet legali għall-fażi ta' implimentazzjoni għandhom jiġu indikati fi proposta separata.
Emenda 8
Premessa 12
(12)  Taking into account the number of players who will need to be involved in this process, and the financial resources and technical expertise needed, it is vital to set up a legal entity capable of ensuring the coordinated management of the funds assigned to the SESAR project during its implementation phase.
(12)  Jekk wieħed jikkunsidra n-numru ta' dawk interessati li jkunu meħtieġa jinvolvu ruħhom fil-proċess, kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji u l-esperjenza teknika meħtieġa, huwa ta' importanza vitali li titwaqqaf entità legali li tkun kapaċi tiżgura maniġment koordinat tal-fondi assenjati għall-proġett SESAR waqt il-fażi ta' żvilupp.
Emenda 9
Premessa 13
(13)  This entity, which is responsible for managing a public research programme of European interest, must be considered as an international organisation within the meaning of the second indent of Article 15(10) of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment, and the second indent of Article 23(1) of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products.
(13)  Din l-entità ser ikollha r-responsabbiltà biex timmaniġġja programm ta' riċerka ta' interess Ewropew skond it-tifsira tat-tieni inċiż ta' l-Artikolu 15(10) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward taxxi fuq id-dħul - Sistema Komuni għat-taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima, u t-tieni inċiż ta' l-Artikolu 23(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/12/KEE tal-25 ta' Frar 1992 dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar iż-żamma, ċaqliq u monitoraġġ ta' dan it-tip ta' prodotti.
Emenda 10
Premessa 14
(14)  This entity should also be exempt from taxation by the Member States as regards taxes other than VAT and excise duty, and salaries paid to its staff should be exempt from any national income tax.
(14)  Din l-entità għandha tkun eżentata minn tassazzjoni rigward taxxi li ma humiex tal-VAT u tas-sisa, u s-salarji mħallsin lill-istaff tagħha għandhom ikunu konformi mal-kundizzjonijiet ta' impieg ta' impjegati oħrajn tal-Komunità Ewropea.
Emenda 11
Premessa 15
(15)  SESAR is a research and development project which justifies funding from the Community research and development framework programmes. It is therefore necessary to set up a Joint Undertaking under Article 171 of the Treaty in order to enable considerable progress to be made in the development of technologies relating to air traffic control systems during the development phase (2008-2013) phases.
(15)  SESAR huwa proġett ta' riċerka u żvilupp li għandu r-rekwiżiti biex jibbenefika minn finanzjament fuq bażi ta' programmi ta' qafas komunitarji ta' riċerka u żvilupp. Jeħtieġ għalhekk li titwaqqaf Impriża Konġunta skond l-Artikolu 171 u 173 tat-Trattat sabiex matul il-fażi ta' żvilupp (2008-2013) ikun jista' jsir progress konsiderevoli fl-iżvilupp ta' teknoloġiji għas-sistemi ta' kontroll ta' traffiku bl-ajru.
Emenda 12
Premessa 17
(17)  The main task of the Joint Undertaking must be to organise and coordinate the SESAR project by combining public and private sector funding and using external technical resources, provided by its members, and in particular Eurocontrol's experience.
(17)  Ix-xogħol ewlieni ta' l-Impriża Konġunta għandu jkun li torganizza u tikkoordina l-proġett SESAR billi tgħaqqad fondi mis-settur pubbliku u minn dak privat u billi tuża riżorsi tekniċi esterni, ipprovduti mill-membri tagħha, u b'mod partikolari l-esperjenza u u l-għarfien espert tal-Eurocontrol.
Emenda 13
Premessa 17a (ġdida)
(17a) Huwa mixtieq li s-settur privat ikun involut fil-fażijiet kollha, speċjalment f'dik ta' l-iżvilupp, sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà tal-parteċipanti mis-settur privat matul il-fażi ta' varar.
Emenda 14
Premessa 20
(20)  The rules for the organisation and operation of the Joint Undertaking should be laid down by drawing up the statutes of the Joint Undertaking.
(20)  Ir-regoli għall-organizzazzjoni, għall-operazzjoni u għall-evitar ta' kunflitt ta' interess fi ħdan l-Impriża Konġunta u għall-proċedura tal-ħatra ta' l-uffiċjali tagħha għandhom jiġu stabbiliti billi jitfasslu l-istatuti ta' l-Impriża Konġunta kif stipulati fl-Anness.
Emenda 15
Premessa 20a (ġdida)
(20a) Il-Parlament Ewropew għandu jingħata stejtus ta' osservatur fuq il-Bord Amministrattiv ta' l-Impriża Konġunta.
Emenda 16
Premessa 20 b (ġdida)
(21b) Applikazzjonijiet għas-sħubija ta' membri ġodda għandhom jiġu milqugħin, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 1(3) ta' l-Anness.
Emenda 17
Premessa 22a (ġdida)
(22a) Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull tliet snin lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, jekk xieraq, għandha tipproponi emendi għalih.
Emenda 18
Artikolu 1, paragrafu 1
1.  In order to carry out the development activities of the implementation phase of the project to modernise air traffic management in Europe, hereinafter referred to as the "SESAR project", a Joint Undertaking is hereby established, known as "SESAR Joint Undertaking" for a period ending on 31 December 2013.
1.  Hawn qed tiġi stabbilita Impriża Konġunta (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Impriża Konġunta". L-objettiv primarju tagħha ser ikun li timmaniġġja l-attivitajiet tal-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett biex timmodernizza l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru fl-Ewropa, minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-proġett SESAR", li jibda mid-data meta l-Kunsill japprova il-Master Plan ta' l-Immaniġġjar tat-Traffiku bl-Ajru("ATM Master Plan") imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1a hawn isfel, sa tmiem il-fażi ta' żvilupp.
Emenda 19
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)
1a .Il-proġett SESAR ser ikun magħmul minn tliet fażijiet:
(a) "fażi ta' definizzjoni" li l-iskop tagħha huwa li tiddefinixxi l-għażliet u l-passi tekniċi li jridu jittieħdu u l-prijoritajiet tal-programm ta' modernizzazzjoni, kif ukoll il-pjanijiet ta' implimentazzjoni operazzjonali. Dan inbeda f'Ottubru ta' l-2005 u huwa mistenni li jintemm f'Diċembru 2007 bil-ħolqien ta' ATM Master Plan. L-ATM Master Plan għandu jiġi żviluppat minn konsorzju ta' impriżi taħt is-superviżjoni tal-Eurocontrol;
(b) "fażi ta' żvilupp" li tibda fl-1 ta' Jannar 2008 wara li l-Kunsill ikun approva l-ATM Master Plan fuq proposta tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-fażi ta' żvilupp tintemm fil-31 ta' Diċembru 2013;
(ċ) "fażi ta' varar" li tibda fl-1 ta' Jannar 2014 u tispiċċa fil-31 ta' Diċembru 2020 u li tkun tikkonsisti fil-produzzjoni fuq skala kbira u l-implimentazzjoni ta' l-infrastruttura ġdida ta' l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li tiddefenixxi:
(i) it-tranżizzjoni mill-fażi ta' żvilupp għall-fażi ta' varar,
(ii) il-mekkaniżmi ta' rimborż li għandhom japplikaw għal kull entità oħra li tiġi wara l-Impriża Konġunta, u
(iii) it-trasferiment ta' assi tanġibbli u mhux tanġibbli magħżula għall-entità l-ġdida li tiġi wara l-Impriża Konġunta.
Emenda 20
Artikolu 1, paragrafu 1 b (ġdid)
1b. Il-kamp ta' applikazzjoni, ir-regolamentazzjoni, il-finanzjament u l-perijodu ta' l-Impriża Konġunta għandhom jiġu riveduti fejn ikun xieraq mill-Kunsill skond il-proġett ta' żvilupp u skond l-ATM Master Plan. Il-Kunsill għandu jikkunsidra l-evalwazzjoni li jirriferi għaliha l-Artikolu 6 u d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6a.
Emenda 21
Artikolu 1, paragrafu 2, parti introduttorja
2.  The aim of the Joint Undertaking shall be to ensure the modernisation of the European air traffic management system by federating research and development efforts in the Community. It shall be responsible in particular for carrying out the following tasks:
2.  L-iskop ta' l-Impriża Konġunta se jkun li tiżgura l-modernizzazzjoni tas-sistema Ewropea għall-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru billi tikkoordina u tikkonċentra r-rikerka u l-iżviluppi kollha rilevanti. Se tkun responsabbli b'mod partikolari biex twettaq il-ħidmiet li ġejjin:
Emenda 22
Artikolu 1, paragrafu 2, inċiż 1
- organising and coordinating the implementation of the SESAR project, in accordance with the plan to modernise air traffic management in Europe, hereinafter referred to as "the plan", drawn up by Eurocontrol, by combining public and private sector funding;
- torganizza u tikkoordina l-attivitajiet tal-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett SESAR, skond l-ATM Master Plan, li jirriżultaw mill-fażi tad-definizzjoni tal-proġett immexxi mill-Eurocontrol, billi tgħaqqad u timmaniġġja taħt struttura waħda l-finanzjament tas-settur pubbliku u privat;
Emenda 23
Artikolu 1, paragrafu 2, inċiż 2a (ġdid)
- tiżgura l-finanzjament meħtieġ għall-attivitajiet tal-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett skond l-ATM Master Plan;
Emenda 24
Artikolu 1, paragrafu 2, inċiż 2 b (ġdid)
- tiżgura l-involviment tal-parteċipanti ta' l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru fl-Ewropa, kemm fit-teħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll fil-finanzjament;
Emenda 25
Artikolu 1, paragrafu 3
3.  The seat of the Joint Undertaking shall be located in Brussels.
3.  Is-sede ta' l-Impriża Konġunta tiġi stabbilita skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jistipula l-istatut għal aġenziji eżekuttivi li jkunu maħturin biex iwettqu ċerti ħidmiet għall-immaniġġjar ta' programmi tal-Komunità.
_________________
1 ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
Emenda 26
Artikolu 2, paragrafu 2
2.  The Joint Undertaking shall be recognised as an international organisation within the meaning of the second indent of Article 15(10) of Directive 77/388/EEC and the second indent of Article 23(1) of Directive 92/12/EEC.
imħassar
Emenda 27
Artikolu 2, paragrafu 3
3.  The Joint Undertaking shall be exempt from taxation by the Member States as regards taxes other than VAT and excise duty. In particular, it shall be exempt from the payment of registration fees and corporate or similar taxes. Salaries paid to staff of the Joint Undertaking shall be exempt from any national income tax.
3.  L-Impriża Konġunta tibbenefika, min-naħa ta' l-Istati Membri, mill-eżenzjoni minn taxxi diversi tal-VAT u tas-sisa. B'mod partikolari hija eżentata mill-ħlas tad-drittijiet tar-reġistru u mit-taxxa fuq is-soċjeta jew ħlasijiet assimilati. Is-salarji għandhom jitħallsu lill-istaff ta' l-Impriża Konġunta skond il-kundizzjonijiet ta' l-impjegar ta' impjegati oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej
Emenda 28
Artikolu 3, paragrafu 1
1.  The statutes of the Joint Undertaking, as set out in the Annex hereto, are hereby adopted.
1.  L-istatuti ta' l-Impriża Konġunta, kif stipulati f'dan l-Anness, li jagħmlu parti integrali minn dan ir-Regolament, qegħdin jiġu hawnhekk adottati.
Emenda 29
Artikolu 3, paragrafu 2
2.  The statutes may be modified in accordance to the procedure referred to in paragraph 2 of Article 5, and in particular Articles 3, 4, 5, 6 and 8 thereof.
2.  L-istatuti jistgħu jiġu modifikati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6a.
Emenda 63 u 61
Artikolu 4, paragrafu 1, punti a) u b)
a) contributions from its members in accordance with Article 1 of its statutes and
a) kontribuzzjonijiet mill-membri tagħha skond l-Artikoli 1, 3 u 11 ta' l-istatuti tagħha u
b) a possible levy on the air navigation charges within the meaning of the second indent of Article 15(3)(e) of Regulation (EC) No 550/2004. The Commission shall define, in accordance to the procedure referred to in paragraph 4 of Article 15 of Regulation (EC) No 550/2004, the procedures for collecting and using the this levy.
b) possibilment minn taxxa fuq il-ħlasijiet tan-navigazzjoni bl-ajru skond it-tifsira fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 15(3)(e) tar-Regolament (KE) Nru 550/2004. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li tiddefinixxi l-proċeduri kif tinġabar u tintuża din it-taxxa.
Emenda 32
Artikolu 4, paragrafu 3
3.  All Community financial contributions to the Joint Undertaking shall cease upon expiry of the period mentioned in Article 1.
3.  Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha tal-Komunità lill-Impriża Konġunta għandhom jieqfu meta jispiċċa l-perjodu tal-fażi ta' żvilupp, ħlief jekk jiġi deċiż mod ieħor mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-bażi ta' proposta tal-Kummissjoni.
Emenda 34
Artikolu 5, paragrafu 2a (ġdid)
2a. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tad-deċiżjonijiet fuq il-Bord Amministrattiv dwar aġġustamenti tekniċi għall-ATM Master Plan għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Emenda 35
Artikolu 5a (ġdid)
Artikolu 5a
L-adeżjoni ta' membri ġodda
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar is-sħubija ta' membri ġodda fl-Impriża Konġunta. L-adeżjoni ta' membri ġodda, ukoll dik ta' membri minn pajjiżi terzi, għandha tiġi sottomessa għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Emenda 36
Artikolu 6
Every three years from the start of the activities of the Joint Undertaking and upon expiry of the term of the Joint Undertaking, the Commission shall carry out assessments on the implementation of this Regulation, the results obtained by the Joint Undertaking and its working methods.
Skond l-Artikolu 173 tat-Trattat, sa mill-bidu ta' l-attivitajiet ta' l-Impriża Konġunta u hekk kif jiskadi t-terminu ta' l-Impriża Konġunta, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament, ir-riżultati li jkunu nkisbu mill-Impriża Konġunta u l-metodi ta' xogħol tagħha. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapporti lill-Parlament Ewropewu lill-Kunsill dwar ir-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet u dwar il-konklużjonijiet li jistgħu jitnisslu minnhom.
Emenda 37
Artikolu 6 a (ġdid)
Artikolu 6a
Reviżjoni
Jekk il-Kummissjoni tqis li jkun meħtieġ, jew jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill - skond il-proċedura tal-komitoloġija - jitolbu reviżjoni ta' dan ir-Regolament jew ta' l-istatuti ta' l-Impriża Konġunta, il-Kummissjoni għandha tissottometti l-proposta legali xierqa skond il-proċedura stipulata fit-Trattat.
Emenda 38
Anness, Artikolu 1, paragrafu 2, inċiż 3
- any other public or private undertaking or body.
- kull impriża oħra pubblika jew privata jew korp li ta' l-inqas ikkonkludew ftehima waħda mal-Komunità Ewropea fis-settur tat-trasport bl-ajru.
Emenda 39
Anness, Artikolu 1, paragrafu 3, subparagrafu 2
The Administrative Board shall decide whether to accept or reject the request. If the request is accepted, the Executive Director shall negotiate the conditions of accession and submit them to the Administrative Board. These conditions may include, in particular, provisions relating to the financial contributions and representation within the Administrative Board.
Il-Bord Amministrattiv għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar jekk għandhiex taċċetta jew tirrifjuta t-talba u l-Kummissjoni, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 5a, għandha tagħmel proposta f'dak is-sens. Jekk it-talba tiġi milqugħa, id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnegozja l-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni u jissottomettihom lill-Bord Amministrattiv. B'mod partikolari, dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jinkludu dispożizzjonijiet relatati mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u r-rappreżentazzjoni fil-Bord Amministrattiv.
Emenda 40
Anness, Artikolu 1, paragrafu 3a (ġdid)
3a. Meta jipproponi jekk għandux jawtorizza negozjati dwar l-adeżjoni ma' intrapriżi jew korpi pubbliki jew privati, meta jitqies il-ftehim li jirreferi għalih it-tielet inċiż ta' l-Artikolu 1(2), il-Bord Amministrattiv għandu b'mod partikulari jikkunsidra l-kriterji li ġejjin:
- għarfien dokumentat u esperjenza fl-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru u/jew tal-manifattura ta' tagħmir u/jew il-forniment ta' servizzi għall-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru;
- il-kontribuzzjoni li l-impriża jew il-korp ikunu mistennija li jistgħu jagħtu għat-twettiq ta' l-ATM Master Plan;
- is-solidità finanzjarja ta' l-impriża jew tal-korp;
- kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali.
Emenda 41
Anness, Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)
(aa) rappreżentant tal-militar;
Emenda 42
Anness, Artikolu 3, paragrafu 2
2.  The representatives referred to in points (b), (c), (d), (e) and (f) of paragraph 1 are designated by the Industry Consultation Body, set up in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 549/2004.
2.  Il-Parlament Ewropew għandu jkollu stejtus ta' osservatur fil-Bord Amministrattiv.
Emenda 43
Anness, Artikolu 3, paragrafu 2a (ġdid)
2a. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun presedut mill-Kummissjoni.
Emenda 44
Anness, Artikolu 4, paragrafu 1
1.  The representatives referred to in points (a) and (b) of Article 3(1) shall have the right to vote.
1.  Ir-rappreżentanti kollha msemmija fl-Artikolu 3(1) għandu jkollhom vot ippeżat proporzjonat mal-kontribuzzjoni tagħhom għall-fondi ta' l-Impriża Konġunta SESAR u suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.
Emenda 46
Anness, Artikolu 4, paragrafu 5
5.  Any decision relating to the accession of new members - within the meaning of paragraph 2 of Article 1 - the appointment of the Executive Director and the dissolution of the Joint Undertaking shall require the positive opinion of the Community's representative on the Administrative Board.
imħassar
Emenda 47
Anness, Artikolu 4, paragrafu 5a (ġdid)
5a. Deċiżjonijiet rigward l-adozzjoni ta' l-ATM Master Plan u dwar kwalunkwe emenda relevanti għalih irid ikollhom il-vot favur ta' kull membru fundatur. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1, deċiżjonijiet bħal dawn ma jistgħux jittieħdu jekk ir-rappreżentanti li jirreferi għalihom l-Artikolu (3)1 (c) sa (f) jesprimu unanimament nuqqas ta' qbil.
Emenda 48
Anness, Artikolu 4, paragrafu 5 b (ġdid)
5b. Il-Master Plan ta' l-ATM għandu jiġi kkomunikat u mibgħut lill-Parlament Ewropew
Emenda 49
Annex, Article 5, paragraph 1, point (b)
b) deciding on the accession of new members;
b) propożizzjoni ta' adeżjoni ta' membri ġodda;
Emenda 50
Anness, Artikolu 5, paragrafu 1, punt (c)
c) appointing the Executive Director and approving the organisation chart;
c) jaħtar id-Direttur Eżekuttiv, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 6(1) u 6(2) ta' l-Anness, u japprova l-iskeda ta' l-organizzazzjoni;
Emenda 51
Anness, Artikolu 5 a (ġdid)
Artikolu 5 a
L-evitar ta' kunflitti ta' interess
1.  Membri ta' l-Impriża Konġunta SESAR jew tal-Bord Amministrattiv u staff ta' l-Impriża Konġunta m'għandhomx jipparteċipaw fil-preparazzjoni ta' sejħiet għall-offerti pubbliċi, jew fl-evalwazzjoni jew fil-proċeduri ta' l-għoti ta' sejħiet għall-offerti pubbliċi, jekk huma proprjetarji jew għandhom ftehim ta' sħubija ma' korpi li huma kandidati potenzjali għal sejħiet għall-offerti pubbliċi jew jekk jirrappreżentaw korpi simili.
2.  Membri ta' l-Impriża Konġunta u parteċipanti fil-Bord Amministrattiv għandhom jiżvelaw kwalunkwe interess dirett jew indirett personali jew korporattiv fl-eżitu tad-deliberazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv rigward kwalunkwe punt fuq l-aġenda. Dan ir-rekwiżit japplika wkoll għall-istaff ta' l-Impriża Konġunta rigward ix-xogħlijiet assenjati lilhom.
3.  Fuq il-bażi ta' l-iżvelar imsemmi fil-paragrafu 2, il-Bord Amministrattiv jista' jiddeċiedi li jeskludi membri, parteċipanti jew staff, minn deċiżjonijiet jew xogħlijiet fejn jista' jkun hemm kunflitt ta' interess. Membri, parteċipanti u staff li jiġu esklużi ma jkollhomx aċċess għal informazzjoni relatata mas-setturi li jitqiesu bħala suġġetti għall-kunflitti ta' interess potenzjali.
Emenda 52
Anness, Artikolu 6, paragrafu 1
1.  The Executive Director shall be responsible for the day-to-day management of the Joint Undertaking and is its legal representative. He shall be appointed by the Administrative Board on a proposal from the European Commission. He shall perform his duties with complete independence.
1.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv fuq il-bażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati, kif ukoll tal-kompetenza relattiva u ta' l-esperjenza, minn lista ta' mill-anqas tliet kandidati proposta mill-Kummissjoni u mill-Eurocontrol bbażata fuq riżultat ta' kompetizzjoni ta' reklutaġġ pubbliku u wara li jisma' l-opinjoni tar-rappreżentant appuntat mill-Parlament Ewropew. Il-Bord Amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri tiegħu.
Emenda 53
Anness, Artikolu 6, paragrafu 1a (ġdid)
1a. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Fuq proposta tal-Kummissjoni, wara s-smigħ ta' l-opinjoni tar-rappreżentant maħtur mill-Parlament Ewropew u wara li ssir evalwazzjoni, jista' jiġġedded għal darba waħda għal perjodu li ma jaqbiżx it-tliet snin.
Emenda 54
Annex, Article 8, introductory part
In order to carry out the tasks defined in Article 1 of the present Regulation, the Joint Undertaking shall conclude an agreement with Eurocontrol by which:
1.  Sabiex twettaq il-ħidmiet definiti fl-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, l-Impriża Konġunta għandha tikkonkludi ftehimiet speċifiċi mal-membri tagħha.
1a. L-irwol u l-kontribut ta' l-Eurocontrol għandhom ikunu definiti fi ftehima ma' l-Impriża Konġunta. Din il-ftehima għandha:
Emenda 55
Annex, Article 8, points (a) and (b)
a)  Eurocontrol shares the results of the definition phase with the Joint Undertaking;
a) tistabbilixxi l-modalitajiet tat-trasferiment u ta' l-użu tar-riżultati tal-fażi tad-definizzjoni għall-Impriża Konġunta;
b)  Eurocontrol is given responsibility for the following tasks, which result from implementing "the plan", as well as the management of the relevant funds:
b) tiddeskrivi l-ħidmiet ta' l-Eurocontrol u r-responsabilitajiet tiegħu fl-implimentazzjoni ta' lATM Master Plan, bħal:
Emenda 56
Anness, Artikolu 11, paragrafu 3, subparagrafu 1
3.  The members referred to in the second and third indents of Article 1(2) shall undertake to pay a minimum initial contribution of EUR 10 million within a period of one year from when their accession to the Joint Undertaking is accepted. This amount shall be reduced to EUR five million for members that subscribe to the Joint Undertaking within 12 months of its constitution.
3.  Il-membri li għalihom saret referenza fit-tieni u fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 1(2) għandhom jintrabtu li jħallsu kontribuzzjoni inizjali minima ta' 10 miljun EUR f'perjodu ta' sena minn meta tiġi aċċettata l-adeżjoni tagħhom fl-Impriża Konġunta .
Emenda 57
Anness, Artikolu 11, paragrafu 3, subparagrafu 2
In the case of undertakings, subscribing individually or collectively, which may be regarded as small or medium-sized enterprises within the meaning of the Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of small and medium-sized enterprises, this amount shall be reduced to EUR 250 000 regardless of when they become members.
Fil-każ ta' intrapriżi li jissottoskrivu bħala individwali jew kollettivi u li jistgħu jkunu kwalifikati bħala intrapriżi żgħar jew medji fis-sens tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 li tikkonċerna d-definizzjoni ta' intrapriżi żgħar jew medji, dan l-ammont se jitnaqqas għal 250 000 EUR indipendentament minn meta dawn jakkwistaw il-kwalità ta' membru. Membri fundaturi jkunu jistgħu jagħżlu li jaqsmu dan il-pagament f'għadd ta' pagamenti iżgħar tul perjod miftiehem bejn il-partijiet konċernati.
Emenda 58
Anness, Artikolu 11, paragrafu 5
5.  Contributions in kind are possible. They shall be subject to an evaluation of their value and their utility for carrying out the tasks of the Joint Undertaking.
5.  Kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji huma permissibbli, u għandhom jiġu stipulati fil-Ftehimiet li għalihom saret referenza fl-Artikolu 8 ta' l-Anness. Għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni tal-valur u ta' l-utilità tagħhom biex jitwettqu l-ħidmiet ta' l-Impriża Konġunta.
Emenda 59
Anness, Artikolu 17
The Joint Undertaking shall own all the tangible and intangible assets created or transferred to it for the implementation phase of the SESAR project.
L-Impriża Konġunta tkun il-proprjetarja ta' l-assi tanġibbli u mhux tanġibbli maħluqa minnha jew li jiġu trasferiti lilha għall-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett SESAR skond il-ftehimiet ta' adeżjoni konklużi mill-Impriża Konġunta SESAR. L-Impriża Konġunta tista' tagħti drittijiet ta' aċċess għall-għarfien li jirriżulta mill-proġett, b'mod partikolari lill-membri tagħha kif ukoll lill-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea u/jew lill-Eurocontrol għar-raġunijiet mhux kummerċjali tagħhom.

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
(2)* Il-Proposta Uffiċjali tal-Kummissjoni għadha mhijiex disponibbli bil-Malti. It-Test bl-Ingliż qed jiġi riprodott għal finijiet ta' informazzjoni.

Avviż legali - Politika tal-privatezza