Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0235(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0382/2006

Teksty złożone :

A6-0382/2006

Debaty :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0484

Teksty przyjęte
PDF 447kWORD 160k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Wspólne przedsiębiorstwo w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0602)(1),

–   uwzględniając art. 171 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0002/2006),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A6-0382/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Odniesienie 1
- uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171,
- uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i 173,
Poprawka 2
Punkt 2 preambuły
(2)  Projekt modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie, zwany dalej "projektem SESAR" jest częścią techniczną tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Ma on na celu wyposażenie Wspólnoty w sprawnie funkcjonującą infrastrukturę kontroli, umożliwiającą rozwój bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska naturalnego transportu przy pełnym wykorzystaniu osiągnięć technologicznych związanych z takimi programami jak GALILEO.
(2)  Projekt modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie, zwany dalej "projektem SESAR" jest częścią techniczną tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Ma on na celu wyposażenie Wspólnoty w sprawnie funkcjonującą infrastrukturę kontroli, umożliwiającą rozwój bezpiecznego, wydajnego energetycznie i przyjaznego dla środowiska naturalnego transportu przy pełnym wykorzystaniu osiągnięć technologicznych związanych z takimi programami jak GALILEO. Ma on również na celu zintegrowanie zarówno zarządzania prędkością samolotów, ze względu na wydajność energetyczną, jak i intensywnej współpracy ze służbami meteorologicznymi, tak aby zmniejszyć wpływ lotnictwa na zmiany klimatyczne.
Poprawka 3
Punkt 3 preambuły
(3)  Projekt SESAR ma na celu połączenie i koordynację działań, które dotychczas były podejmowane we Wspólnocie w sposób rozproszony i nieskoordynowany.
(3)  Projekt SESAR ma na celu połączenie i koordynację działań, które dotychczas były podejmowane we Wspólnocie w sposób rozproszony i nieskoordynowany, włącznie z jej regionami oddalonymi i peryferyjnymi,, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu.
Poprawka 4
Punkt 6 preambuły
(6)  Po fazie definiowania nastąpi faza realizacji planu modernizacji zarządzania ruchem lotniczym we Wspólnocie, która została podzielona na dwa kolejne etapy: rozwoju (lata 2008-2013) i rozmieszczenia (lata 2014-2020).
(6)  Po fazie definiowania nastąpią dwie kolejne fazy: faza rozwoju (lata 2008-2013) i faza rozmieszczenia (lata 2014-2020).
Poprawka 5
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a) W każdej fazie powinny być ustalane główne składające się na nią elementy. W przypadku fazy rozmieszczenia przepisy prawne powinny stanowić przedmiot osobnego wniosku.
Poprawka 8
Punkt 12 preambuły
(12)  Uwzględniając liczbę uczestników, których trzeba będzie włączyć do tego procesu, oraz potrzebne środki finansowe i fachową wiedzę techniczną, niezbędne jest ustanowienie osoby prawnej zdolnej zapewnić skoordynowane zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi na rzecz projektu SESAR w jego fazie wdrażania.
(12)  Uwzględniając liczbę uczestników, których trzeba będzie włączyć do tego procesu, oraz potrzebne środki finansowe i fachową wiedzę techniczną, niezbędne jest ustanowienie osoby prawnej zdolnej zapewnić skoordynowane zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi na rzecz projektu SESAR w jego fazie rozwoju.
Poprawka 9
Punkt 13 preambuły
(13)  Podmiot ten, któremu powierzono zarządzanie publicznym programem badawczym będącym przedmiotem europejskiego zainteresowania, należy uznać za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: jednolicona podstawa wymiaru podatku oraz art. 23 ust. 1 tiret drugie dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania.
(13)  Podmiot ten jest odpowiedzialny za zarządzanie publicznym programem badawczym będącym przedmiotem europejskiego zainteresowania w rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku oraz art. 23 ust. 1 tiret drugie dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania.
Poprawka 10
Punkt 14 preambuły
(14)  Jednocześnie podmiot ten powinien korzystać ze zwolnienia z należności skarbowych ze strony Państw Członkowskich w odniesieniu do opłat i podatków poza VAT i podatkiem akcyzowym, a wynagrodzenia pracowników winny być zwolnione z wszelkich krajowych podatków od dochodów.
(14)  Jednocześnie podmiot ten powinien korzystać ze zwolnienia z należności skarbowych ze strony państw członkowskich w odniesieniu do opłat i podatków poza VAT i podatkiem akcyzowym, a wynagrodzenia pracowników winny pozostawać w zgodzie z postanowieniami warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Poprawka 11
Punkt 15 preambuły
(15)  SESAR jest projektem badawczo-rozwojowym, co uzasadnia jego finansowanie z tytułu wspólnotowego ramowego programu badań i rozwoju. Konieczne jest zatem ustanowienie Wspólnego Przedsiębiorstwa na mocy art. 171 Traktatu, w celu osiągnięcia znacznych postępów w rozwoju technologii związanych z systemami kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do fazy rozwoju (lata 2008-2013).
(15)  SESAR jest projektem badawczo-rozwojowym, co uzasadnia jego finansowanie z tytułu wspólnotowego ramowego programu badań i rozwoju. Konieczne jest zatem ustanowienie Wspólnego Przedsiębiorstwa na mocy art. 171 i 173 Traktatu, w celu osiągnięcia znacznych postępów w rozwoju technologii związanych z systemami kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do fazy rozwoju (lata 2008-2013).
Poprawka 12
Punkt 17 preambuły
(17)  Głównym zadaniem Wspólnego Przedsiębiorstwa powinna być organizacja i koordynacja projektu SESAR poprzez połączenie finansowania przez sektor publiczny i prywatny, przy wsparciu zewnętrznych zasobów technicznych, głównie pochodzących od jego członków, a w szczególności w oparciu o doświadczenia Eurocontrol.
(17)  Głównym zadaniem Wspólnego Przedsiębiorstwa powinna być organizacja i koordynacja projektu SESAR poprzez połączenie finansowania przez sektor publiczny i prywatny, przy wsparciu zewnętrznych zasobów technicznych, głównie pochodzących od jego członków, a w szczególności w oparciu o doświadczenia i kompetencje Eurocontrol.
Poprawka 13
Punkt preambuły 17 a (nowy)
(17a) Pożądane jest, żeby sektor prywatny angażował się odpowiednio we wszystkich fazach, szczególnie w fazie rozwoju (2008-2013), gwarantując tym samym odpowiedzialność uczestników z sektora prywatnego w trakcie fazy rozmieszczenia.
Poprawka 14
Punkt 20 preambuły
(20)  Zasady organizacji i funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa należy określić w statusie wspólnego przedsiębiorstwa.
(20)  Zasady organizacji i funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa, reguły umożliwiające unikanie konfliktów interesów w jego ramach oraz procedurę mianowania jego urzędników należy określić w statucie wspólnego przedsiębiorstwa, który znajduje się w Załączniku.
Poprawka 15
Punkt preambuły 20 a (nowy)
(20a) Parlament Europejski powinien otrzymać status obserwatora w radzie administracyjnej wspólnego przedsiębiorstwa.
Poprawka 16
Punkt preambuły 20 b (nowy)
(20b) Wnioski o przystąpienie nowych członków do wspólnego przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane pozytywnie, zgodnie z przepisami art. 1 ust. 3 Załącznika.
Poprawka 17
Punkt preambuły 22 a (nowy)
(22a) Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co trzy lata sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby sskłada ona propozycje poprawek do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 1
1.  W celu realizacji fazy wdrożenia projektu modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie, zwanego dalej "projektem SESAR" ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo, zwane "wspólne przedsiębiorstwo SESAR" na okres trwający do dnia 31 grudnia 2013 r.
1.  Ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo (zwane dalej "wspólnym przedsiębiorstwem"). Jego głównym celem jest zarządzanie działaniami w ramach fazy rozwoju projektu dla modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie, zwanego dalej "projektem SESAR" na okres trwający od dnia zatwierdzenia przez Radę planu generalnego zarządzania ruchem lotniczym ("plan generalny ATM"), o którym mowa poniżej w ust. 1a lit. a), do końca fazy rozwoju.
Poprawka 19
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)
1a. "Projekt SESAR" obejmuje trzy fazy:
a) "fazę definiowania", której celem jest określenie opcji technicznych, działań, które należy podjąć, a także priorytetów programu modernizacji oraz planowanie wdrażania operacyjnego. Faza ta, rozpoczęta się w październiku 2005 r., powinna zakończyć się w grudniu 2007 r. opracowaniem generalnego planu zarządzania ruchem lotniczym ATM). Plan ten jest realizowany przez konsorcjum przedsiębiorstw pod nadzorem Eurocontrol;
b) "fazę rozwoju", która rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2008 r. po zatwierdzeniu przez Radę generalnego planu ATM na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Faza ta zakończy się 31 grudnia 2013 r.;
c) "fazę rozmieszczenia", która rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2014 r. i zakończy w dniu 31 grudnia 2020 r. Będzie ona obejmowała zakrojone na szeroką skalę stworzenie i realizację nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym. Komisja złoży do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek, określający:
i) przejście z fazy rozwoju do fazy rozmieszczenia,
ii) mechanizmy zwrotu kosztów, do którego zobowiąże się każdy podmiot przejmujący obowiązki wspólnego przedsiębiorstwa oraz
iii) przeniesienie wybranych aktywów materialnych i niematerialnych do nowego organu, który przejmie obowiązki wspólnego przedsiębiorstwa.
Poprawka 20
Artykuł 1 ustęp 1 b (nowy)
1b. Zakres działania, zarządzanie, finansowanie i czas trwania wspólnego przedsiębiorstwa są w razie potrzeby poddawane przeglądowi przez Radę, zgodnie z etapem rozwoju projektu i "planu generalnego ATM". Rada uwzględnia ocenę, o której mowa w art. 6, oraz przepisy art. 6a.
Poprawka 21
Artykuł 1 ustęp 2 część wprowadzająca
2.  Wspólne przedsiębiorstwo ma na celu zapewnienie modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez połączenie wysiłków w zakresie badań i rozwoju we Wspólnocie. Jest ono odpowiedzialne przede wszystkim za wykonanie następujących zadań:
2.  Wspólne przedsiębiorstwo ma na celu zapewnienie modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez koordynację i koncentrację wszystkich istotnych działań w dziedzinie badań i rozwoju. Jest ono odpowiedzialne przede wszystkim za wykonanie następujących zadań:
Poprawka 22
Artykuł 1 ustęp 2 tiret pierwsze
- organizację i koordynację wdrożenia projektu SESAR, zgodnie z planem modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie opracowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Eurocontrol), dalej zwanym "planem" poprzez połączenie funduszy publicznych i prywatnych;
- organizację i koordynację działań fazy rozwoju projektu SESAR, zgodnie z planem generalnym ATM, będących efektem fazy definiowania projektu zarządzanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Eurocontrol), poprzez połączenie funduszy publicznych i prywatnych i zarządzanie nimi w ramach jednej struktury;
Poprawka 23
Artykuł 1 ustęp 2 tiret drugie a (nowe)
- zapewnianie niezbędnego finansowania dla działań prowadzonych w fazie rozwoju zgodnie z planem generalnym ATM;
Poprawka 24
Artykuł 1 ustęp 2 tiret drugie b (nowe)
- zapewnianie zaangażowania podmiotów w zarządzanie ruchem lotniczym w Europie, zarówno w zakresie podejmowania decyzji, jak i finansowania;
Poprawka 25
Artykuł 1 ustęp 3
3.  Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa mieści się w Brukseli.
3.  Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa jest wyznaczana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającym statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi1.
_________________
1 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.
Poprawka 26
Artykuł 2 ustęp 2
2.  Wspólne przedsiębiorstwo uznaje się za organizację międzynarodową w rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie dyrektywy 77/388/EWG i art. 23 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 92/12/EWG.
skreślony
Poprawka 27
Artykuł 2 ustęp 3
3.  Wspólne przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia z podatków ze strony Państw Członkowskich z wyjątkiem VAT i akcyzy. Jest zwolnione z opłat rejestracyjnych i podatków od przedsiębiorstw oraz podobnych opłat. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom wspólnego przedsiębiorstwa jest zwolnione od wszystkich krajowych podatków dochodowych.
3.  Wspólne przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia z podatków ze strony państw członkowskich z wyjątkiem VAT i akcyzy. Jest zwolnione z opłat rejestracyjnych i podatków od przedsiębiorstw oraz podobnych opłat. Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikom wspólnego przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Poprawka 28
Artykuł 3 ustęp 1
1.  Przyjmuje się Statut wspólnego przedsiębiorstwa zamieszczony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1.  Przyjmuje się Statut wspólnego przedsiębiorstwa zamieszczony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia i stanowiący integralną część niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 29
Artykuł 3 ustęp 2
2.  Statut ten można zmieniać zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2, szczególnie w odniesieniu do art. 3, 4, 5, 6 oraz 8 statutu.
2.  Statut ten można zmieniać zgodnie z procedurą określoną w art. 6a.
Poprawki 63 i 61
Artykuł 4 ustęp 1 litery a) i b)
a) z wkładów jego członków zgodnie z art. 1 jego statutu oraz
a) z wkładów jego członków zgodnie z art. 1, 3 i 11 jego statutu oraz
b) części należności opłat trasowych w znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 550/2004. Komisja określa, zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 sposoby pobierania i wykorzystania tych opłat.
b) części należności opłat trasowych w znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 550/2004. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek określający sposoby pobierania i wykorzystania tych opłat.
Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 3
3.  Wszystkie wkłady finansowe Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa zostaną wstrzymane w terminie wymienionym w art. 1.
3.  Wszystkie wkłady finansowe Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa zostaną wstrzymane po zakończeniu fazy rozwoju, chyba że Parlament Europejski i Rada postanowią inaczej w oparciu o wniosek Komisji.
Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)
2a. Stanowisko Komisji w związku z decyzjami rady administracyjnej dotyczącymi przeprowadzania dostosowań technicznych planu generalnego ATM jest przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 3 decyzji 1999/468/WE.
Poprawka 35
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Przystąpienie nowych członków
Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o przystąpieniu nowych członków do wspólnego przedsiębiorstwa. Przystąpienie nowych członków, łącznie z członkami z państw trzecich, podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę.
Poprawka 36
Artykuł 6
Co trzy lata począwszy od rozpoczęcia działalności wspólnego przedsiębiorstwa przez cały okres funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa, Komisja dokonuje oceny wdrożenia niniejszego rozporządzenia, wyników osiągniętych przez wspólne przedsiębiorstwo oraz jego metod pracy.
Zgodnie z art. 173 Traktatu, począwszy od rozpoczęcia działalności wspólnego przedsiębiorstwa przez cały okres funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa, Komisja dokonuje oceny wdrożenia niniejszego rozporządzenia, wyników osiągniętych przez wspólne przedsiębiorstwo oraz jego metod pracy. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników tych ocen oraz wniosków, jakie należy z nich wyciągnąć.
Poprawka 37
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a
Przegląd
Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, lub jeżeli Parlament Europejski lub Rada w ramach procedury komitologii złożą wniosek o przegląd niniejszego rozporządzenia lub statutu wspólnego przedsiębiorstwa, wówczas Komisja składa właściwy wniosek dotyczący aktu prawnego zgodnie z procedurą ustanowioną w Traktacie.
Poprawka 38
Załącznik artykuł 1 ustęp 2 tiret trzecie
- wszystkie inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne lub prywatne.
- wszystkie inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne lub prywatne, które zawarły przynajmniej jedną umowę ze Wspólnotą Europejską w dziedzinie transportu lotniczego.
Poprawka 39
Załącznik artykuł 1 ustęp 3 akapit drugi
Rada administracyjna decyduje czy są podstawy do przyjęcia lub odrzucenia wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej, dyrektor wykonawczy negocjuje warunki przystąpienia i przedstawia je radzie administracyjnej. Warunki te mogą między innymi obejmować postanowienia dotyczące wkładu finansowego oraz reprezentacji w radzie administracyjnej.
Rada administracyjna doradza Komisji, czy są podstawy do przyjęcia lub odrzucenia wniosku, a Komisja, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 5a, składa w tej sprawie wniosek. W przypadku decyzji pozytywnej, dyrektor wykonawczy negocjuje warunki przystąpienia i przedstawia je radzie administracyjnej. Warunki te mogą między innymi obejmować postanowienia dotyczące wkładu finansowego oraz reprezentacji w radzie administracyjnej.
Poprawka 40
Załącznik artykuł 1 ustęp 3 a (nowy)
3a. Mając na uwadze umowę, o której mowa w art. 1 ust. 2 tiret trzecie Załącznika, rada administracyjna, wnioskując o wydanie zezwolenia na negocjowanie warunków przystąpienia z przedsiębiorstwem publicznym lub prywatnym, bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu ruchem lotniczym i/lub w wytwarzaniu sprzętu i/lub świadczeniu usług w zakresie zarządzania ruchem lotniczym,
- wkład w realizację planu generalnego ATM, jakiego można oczekiwać od tego przedsiębiorstwa lub podmiotu,
- bezpieczeństwo finansowe tego przedsiębiorstwa lub podmiotu,
- jakikolwiek potencjalny konflikt interesów.
Poprawka 41
Załącznik Artykuł 3 ustęp 1 litera (a a) (nowa)
(aa) przedstawiciel władz wojskowych;
Poprawka 42
Załącznik artykuł 3 ustęp 2
2.  Przedstawiciele określeni w ust. 1 lit. b), c), d), e) oraz f) są desygnowani przez Branżowy Organ Konsultacyjny, powołany na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 549/2004.
2.  Parlament Europejski ma status obserwatora w radzie administracyjnej.
Poprawka 43
Załącznik artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)
2a. Radzie administracyjnej przewodniczy Komisji.
Poprawka 44
Załącznik artykuł 4 ustęp 1
1.  Przedstawiciele określeni w art. 3, ust. 1 lit. a) i b) korzystają z prawa głosu.
1.  Wszyscy przedstawiciele określeni w art. 3 ust. 1 dysponują głosami ważonymi proporcjonalnie do ich udziału w funduszach wspólnego przedsiębiorstwa i zgodnie z postanowieniami ust. 2.
Poprawka 46
Załącznik artykuł 4 ustęp 5
5.  Wszelkie decyzje związane z przystąpieniem nowych członków w rozumieniu art. 1 ust. 2, z nominacją dyrektora wykonawczego i z rozwiązaniem wspólnego przedsiębiorstwa muszą uzyskać pozytywną opinię przedstawiciela Wspólnoty w radzie administracyjnej.
skreślony
Poprawka 47
Załącznik artykuł 4 ustęp 5 a (nowy)
5a. Decyzje dotyczące przyjęcia generalnego planu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz odnośnych zmian muszą być przegłosowane przez wszystkich członków założycieli. Bez względu na postanowienia ust. 1 decyzje te nie zostają podjęte, jeśli przedstawiciele określeni w art. 3, ust. 1 lit. c) do f) wyrażą jednogłośnie swój sprzeciw.
Poprawka 48
Załącznik artykuł 4 ustęp 5b (nowy)
5b. Należy poinformować Parlament Europejski i przekazać mu generalny plan ATM.
Poprawka 49
Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera b)
b) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia nowych członków;
b) składanie wniosków w sprawie przystąpienia nowych członków;
Poprawka 50
Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera c)
c) wyznaczanie dyrektora wykonawczego i zatwierdzanie struktury organizacyjnej;
c) wyznaczanie dyrektora wykonawczego, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 1 i ust. 2 Załącznika, i zatwierdzanie struktury organizacyjnej;
Poprawka 51
Załącznik artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Unikanie konfliktów interesów
1.  Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa lub rady administracyjnej i personel wspólnego przedsiębiorstwa nie uczestniczą w przygotowywaniu zaproszeń do składania ofert w przetargach publicznych ani w ocenianiu lub udzielaniu zamówień w ramach tych przetargów, jeżeli są oni właścicielami podmiotów będących potencjalnymi kandydatami w tych przetargach, podpisali umowy o partnerstwie z takimi podmiotami lub reprezentują je.
2.  Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa i uczestniczący w radzie administracyjnej są zobowiązani do ujawnienia wszelkiej pośredniej lub bezpośredniej, osobistej lub korporacyjnej korzyści w wyniku ustaleń rady administracyjnej w odniesieniu do wszelkich spraw wpisanych do porządku dziennego. Wymóg ten ma również zastosowanie w stosunku do członków personelu wspólnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wyznaczonych im zadań.
3.  W oparciu o obowiązek ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, rada administracyjna może zadecydować o wykluczeniu członków, uczestników lub personelu z procesu podejmowania decyzji lub wykonywania zadań, przy których mógłby zaistnieć konflikt interesów. Wykluczeni członkowie, uczestnicy lub personel nie mają dostępu do informacji dotyczących kwestii, w których istnieje potencjalny konflikt interesów.
Poprawka 52
Załącznik artykuł 6 ustęp 1
1.  Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem i jest jego prawnym przedstawicielem. Wyznacza go rada administracyjna na podstawie propozycji Komisji. Jest on w pełni niezależny w wykonywaniu swej funkcji.
1.  Dyrektor wykonawczy wyznaczany jest przez radę administracyjną w oparciu o dokonania oraz udokumentowane umiejętności administracyjne i kierownicze, a także odpowiednie kompetencje i doświadczenie, z zaproponowanej przez Komisję i Eurocontrol listy przynajmniej trzech kandydatów, na podstawie wyników publicznego konkursu na stanowisko i po wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski. Rada administracyjna podejmuje decyzję większością głosów swoich członków.
Poprawka 53
Załącznik artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)
1a. Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Na wniosek Komisji , po wysłuchaniu opinii przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski i po dokonaniu oceny może ona zostać jednokrotnie przedłużona na okres wynoszący nie więcej niż trzy lata.
Poprawka 54
Załącznik artykuł 8 część wprowadzająca
W celu wykonywania zadań określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia wspólne przedsiębiorstwo zawiera z Eurocontrol umowę, zgodnie z którą:
1.  W celu wykonywania zadań określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia wspólne przedsiębiorstwo zawiera ze swoimi członkami szczególne umowy.
1a. Rolę i wkład Eurocontrol określa się w porozumieniu ze wspólnym przedsiębiorstwem. Porozumienie to:
Poprawka 55
Załącznik artykuł 8 litery a) i b)
a)  Eurocontrol dzieli się ze wspólnym przedsiębiorstwem rezultatami fazy definiowania;
a) określa warunki przekazywania rezultatów fazy definiowania i ich wykorzystania razem ze wspólnym przedsiębiorstwem;
b)  Eurocontrol powierza się następujące zadania, które wynikają z realizacji "planu" jak również związanych z nim funduszy:
b) opisuje zadania i obowiązki Eurocontrol w zakresie wdrożenia planu generalnego ATM, takie jak:
Poprawka 56
Załącznik artykuł 11 ustęp 3 akapit 1
3.  Członkowie określeni w art. 1 ust. 2 tiret drugie i trzecie zobowiązują się wpłacić wstępny wkład w kwocie co najmniej 10 mln EUR w ciągu roku od akceptacji ich członkostwa we wspólnym przedsiębiorstwie. Kwotę tę zmniejsza się do 5 mln EUR dla członków, którzy przystąpią do wspólnego przedsiębiorstwa w ciągu 12 miesięcy od daty jego powołania.
3.  Członkowie określeni w art. 1 ust. 2 tiret drugie i trzecie zobowiązują się wpłacić wstępny wkład w kwocie co najmniej 10 mln EUR w ciągu roku od akceptacji ich członkostwa we wspólnym przedsiębiorstwie.
Poprawka 57
Załącznik artykuł 11 ustęp 3 akapit 2
W przypadku przedsiębiorstw, przystępujących indywidualnie lub w grupie, które można określić jako małe lub średnie przedsiębiorstwa w znaczeniu zalecenia Komisji z dnia 6.05.2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw, kwotę te obniża się do 250 000 EUR bez względu na datę przystąpienia.
W przypadku przedsiębiorstw, przystępujących indywidualnie lub w grupie, które można określić jako małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw, kwotę te obniża się do 250 000 EUR bez względu na datę przystąpienia. Członkowie założyciele mogą rozłożyć tę należność na kilka rat, płatnych w okresie uzgodnionym przez zainteresowane strony.
Poprawka 58
Załącznik artykuł 11 ustęp 5
5.  Możliwe są wkłady w naturze. Poddaje się je ocenie pod względem wartości i przydatności dla realizacji misji wspólnego przedsiębiorstwa.
5.  Dopuszczalne są wkłady w naturze. Są one określone w umowach, o których mowa w art. 8 niniejszego Załącznika. Poddaje się je ocenie pod względem wartości i przydatności dla realizacji misji wspólnego przedsiębiorstwa.
Poprawka 59
Załącznik artykuł 17
Wspólne przedsiębiorstwo jest właścicielem wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych, które zostały mu powierzone na okres fazy realizacji projektu SESAR.
Wspólne przedsiębiorstwo jest właścicielem wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych, które zostały przez nie wytworzone lub powierzone mu na okres fazy rozwoju projektu SESAR zgodnie z zawartymi przez nie umowami o członkostwie. Wspólne przedsiębiorstwo może przyznać prawo dostępu do wiedzy wynikającej z projektu w szczególności swoim członkom, ale także państwom członkowskim Unii Europejskiej i/lub Eurocontrol, dla ich własnych celów o charakterze niehandlowym.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności