Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0235(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0382/2006

Ingivna texter :

A6-0382/2006

Debatter :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0484

Antagna texter
PDF 361kWORD 128k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0602)(1),

–   med beaktande av artikel 171 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0002/2006),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0382/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Beaktandeled 1
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 171,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 173,
Ändring 2
Skäl 2
(2)  Projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet. Syftet är att bygga upp en flygledningsstruktur inom gemenskapen som främjar en säker och miljövänlig utveckling av flygtransporterna och drar nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom ramen för andra program, t.ex. Galileo.
(2)  Projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av det gemensamma europeiska luftrummet. Syftet är att bygga upp en flygledningsstruktur inom gemenskapen som främjar en säker, energieffektiv och miljövänlig utveckling av flygtransporterna och drar nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom ramen för andra program, t.ex. Galileo. Syftet är även att integrera hastighetsbegränsning för luftfartyg, av energieffektivitetsskäl, och intensivt samarbete med väderleksprognostjänster för att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen.
Ändring 3
Skäl 3
(3)  SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen.
(3)  SESAR är tänkt att förena och koordinera de spridda åtgärder som tidigare har vidtagits utan samordning i gemenskapen, även i de mest avlägsna områdena och i de yttersta randområdena, i enlighet med artikel 299.2 i fördraget.
Ändring 4
Skäl 6
(6)  Utformningsfasen kommer att följas av en fas då moderniseringsplanen genomförs i två etapper: utveckling (2008–2013) och installation (2014–2020).
(6)  Utformningsfasen kommer att följas av två faser: en utvecklingsfas (2008–2013) och en installationsfas (2014–2020).
Ändring 5
Skäl 6a (nytt)
(6a) Det huvudsakliga innehållet bör fastställas för varje enskild fas, och när det gäller utvecklingsfasen bör de rättsliga bestämmelserna anges i ett separat förslag.
Ändring 8
Skäl 12
(12)  Med tanke på det stora antal aktörer som kommer att vara inblandade i denna process och de finansiella medel och den tekniska expertis som kommer att krävas, är det nödvändigt att en juridisk person samordnar förvaltningen av de medel som avsätts för SESAR under genomförandefasen.
(12)  Med tanke på det stora antal aktörer som kommer att vara inblandade i denna process och de finansiella medel och den tekniska expertis som kommer att krävas, är det nödvändigt att en juridisk person samordnar förvaltningen av de medel som avsätts för SESAR under utvecklingsfasen.
Ändring 9
Skäl 13
(13)  Organet, som skall ha till uppgift att förvalta ett offentligt forskningsprojekt av europeiskt intresse, bör betraktas som en internationell organisation enligt artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, och artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor.
(13)  Organet kommer att ha till uppgift att förvalta ett offentligt forskningsprojekt av europeiskt intresse enligt artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, och artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor.
Ändring 10
Skäl 14
(14)  Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör inte inkomstbeskattas.
(14)  Dessutom bör medlemsstaterna undanta organet från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter, och de anställdas löner bör vara förenliga med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
Ändring 11
Skäl 15
(15)  SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).
(15)  SESAR är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bör finansieras inom ramen för gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. Ett gemensamt företag enligt artiklarna 171 och 173 i fördraget är alltså en förutsättning för en framgångsrik teknisk utveckling av flygkontrollsystemen under utvecklingsfasen (2008–2013).
Ändring 12
Skäl 17
(17)  Det gemensamma företagets huvuduppgift bör vara att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter från Eurocontrol.
(17)  Det gemensamma företagets huvuduppgift bör vara att organisera och samordna SESAR genom att sammanföra offentliga och privata medel med hjälp av tekniskt bistånd utifrån, särskilt från företagets medlemmar och särskilt i fråga om erfarenheter och expertis från Eurocontrol.
Ändring 13
Skäl 17a (nytt)
(17a) Det är önskvärt att den privata sektorn deltar på ett ändamålsenligt sätt i alla faser, särskilt i utvecklingsfasen för att garantera de privata aktörernas ansvar under installationsfasen.
Ändring 14
Skäl 20
(20)  Företagets organisationsstruktur och arbetssätt bör fastställas i företagets stadgar.
(20)  Företagets organisationsstruktur, arbetssätt, rutiner för undvikande av intressekonflikter och dess personaltillsättningsförfaranden bör fastställas i företagets stadgar i enlighet med bilagan.
Ändring 15
Skäl 20a (nytt)
(20a) Europaparlamentet bör ges observatörsstatus i styrelsen för det gemensamma företaget.
Ändring 16
Skäl 21b (nytt)
(21b) Ansökningar om medlemskap i det gemensamma företaget vilka sker i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.3 i bilagan bör välkomnas.
Ändring 17
Skäl 22a (nytt)
(22a) Kommissionen bör rapportera till Europaparlamentet och rådet vart tredje år om tillämpningen av denna förordning och, om nödvändigt, lägga fram ändringsförslag till den.
Ändring 18
Artikel 1, punkt 1
1.  För verkställandet av utvecklingsarbetet under genomförandefasen av projektet för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat SESAR, inrättas härmed ett gemensamt företag med namnet det gemensamma företaget SESAR, för perioden fram till och med den 31 december 2013.
1.  Härmed inrättas ett gemensamt företag (nedan kallat det gemensamma företaget). Dess främsta syfte skall vara att leda verksamheten under utvecklingsfasen för detta projekt, som syftar till en modernisering av den europeiska flygledningstjänsten, ett projekt som nedan kallas SESAR, för perioden från och med det datum då rådet godkänner den översiktsplan för flygledningstjänsten som avses i punkt 1a a nedan till och med utvecklingsfasens slutdatum.
Ändring 19
Artikel 1, punkt 1a (ny)
1a. SESAR-projektet skall omfatta tre faser:
(a) en utformningsfas vars syfte är att fastställa de tekniska möjligheterna och de åtgärder som skall vidtas, och även att bestämma vilka prioriteringar som skall göras inom ramen för moderniseringsprogrammet och i samband med planeringen för det praktiska genomförandet. Denna fas inleddes i oktober 2005 och beräknas slutföras i december 2007, då den skall resultera i en översiktsplan för flygledningstjänsten. Översiktsplanen för flygledningstjänsten kommer att utarbetas av ett konsortium av företag under överinseende av Eurocontrol.
(b) en utvecklingsfas som inleds den 1 januari 2008, efter det att rådet godkänt översiktsplanen för flygledningstjänsten, på förslag av kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet. Utvecklingsfasen kommer att slutföras den 31 december 2013.
(c) en installationsfas som inleds den 1 januari 2014 och slutförs den 31 december 2020, och som kommer att omfatta storskalig produktion samt installationen av den nya infrastrukturen för flygledningstjänsten. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag som definierar:
(i) övergången från utvecklingsfas till installationsfas,
(ii) återbetalningsskyldigheterna för det organ som efterträder det gemensamma företaget och
(iii) överföringen av utvalda materiella och immateriella tillgångar till det nya organ som efterträder det gemensamma företaget.
Ändring 20
Artikel 1, punkt 1b (ny)
1b. Omfattningen på, ledningen och finansieringen av samt varaktigheten för det gemensamma företaget skall, när så är nödvändigt, bli föremål för rådets översyn i enlighet med utvecklingen av projektet och översiktsplanen för flygledningstjänsten. Rådet skall beakta den utvärdering som avses i artikel 6 och bestämmelserna i artikel 6a.
Ändring 21
Artikel 1, punkt 2, inledningen
2.  Företagets syfte är att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att förena forsknings- och utvecklingsarbetet i gemenskapen. Företaget skall ansvara för bland annat följande arbetsuppgifter:
2.  Företagets syfte är att främja moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att samordna och samla allt relevant forsknings- och utvecklingsarbete. Företaget skall ansvara för bland annat följande arbetsuppgifter:
Ändring 22
Artikel 1, punkt 2, strecksats 1
-  Att organisera och samordna genomförandet av SESAR i enlighet med Eurocontrols plan för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten (nedan kallad planen), upprättad av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol), genom att sammanföra offentliga och privata medel.
-  Att organisera och samordna verksamheten under SESAR-projektets utvecklingsfas i enlighet med översiktsplanen för flygledningstjänsten, som är ett resultat av projektets utformningsfas, ledd av Eurocontrol, genom att sammanföra offentliga och privata medel samt förvalta dessa inom ramen för en och samma struktur.
Ändring 23
Artikel 1, punkt 2, strecksats 2a (ny)
-  Att trygga den nödvändiga finansieringen av verksamheten under utvecklingsfasen i enlighet med översiktsplanen för flygledningstjänsten.
Ändring 24
Artikel 1, punkt 2, strecksats 2b (ny)
-  Att se till att aktörer inom flygledningstjänsten inom EU är delaktiga när det gäller beslutsfattande och finansiering.
Ändring 25
Artikel 1, punkt 3
3.  Företaget skall ha sitt säte i Bryssel.
3.  Företagets säte skall fastställas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram1.
____________
1EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
Ändring 26
Artikel 2, punkt 2
2.  Företaget skall betraktas som en internationell organisation enligt bestämmelserna i artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets direktiv 77/388/EEG och artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG.
utgår
Ändring 27
Artikel 2, punkt 3
3.  Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna till företagets anställda skall inte underkastas nationell inkomstskatt.
3.  Medlemsstaterna skall undanta företaget från annan skatt än mervärdesskatt och punktskatter. Företaget skall undantas från registrerings- och företagsskatt och andra liknande skatter. Lönerna skall betalas till företagets anställda i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
Ändring 28
Artikel 3, punkt 1
1.  Företagets stadgar, som bifogas denna förordning, antas härmed.
1.  Företagets stadgar, som är förtecknade i bilagan, vilken utgör en integrerad del av denna förordning, antas härmed.
Ändring 29
Artikel 3, punkt 2
2.  Stadgarna får ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5.2, särskilt i fråga om artiklarna 3–6 och 8 i stadgarna.
2.  Stadgarna får ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6a.
Ändring 63 och 61
Artikel 4, punkt 1, leden a och b
(a) med bidrag från dess medlemmar enligt artikel 1 i företagets stadgar,
(a) med bidrag från dess medlemmar enligt artiklarna 1, 3 och 11 i företagets stadgar,
(b) och eventuellt med en andel av de avgifter på flygtrafik som avses i artikel 15.3 e andra strecksatsen i förordning (EG) nr 550/2004. Hur andelen skall tas ut och användas skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 15.4 i förordning (EG) nr 550/2004.
(b) och eventuellt med en andel av de avgifter på flygtrafik som avses i artikel 15.3 e andra strecksatsen i förordning (EG) nr 550/2004. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag som fastställer hur denna andel skall tas ut och användas.
Ändring 32
Artikel 4, punkt 3
3.  Gemenskapens finansiering till företaget skall upphöra samtidigt med den period som anges i artikel 1.
3.  Gemenskapens finansiering till företaget skall upphöra samtidigt som utvecklingsfasen avslutas, om inte Europaparlamentet och rådet beslutar annat på grund av ett förslag från kommissionen.
Ändring 34
Artikel 5, punkt 2a (ny)
2a. Kommissionens ståndpunkt när det gäller beslutsfattande inom styrelsen vad avser tekniska justeringar av översiktsplanen för flygledningstjänsten skall godkännas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.
Ändring 35
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Anslutning av nya medlemmar
Kommissionen skall avge rapport till Europaparlamentet och rådet om anslutningen av nya medlemmar till det gemensamma företaget. Anslutningen av nya medlemmar, inklusive tredjelandsmedlemmars, skall godkännas av Europaparlamentet och rådet.
Ändring 36
Artikel 6
Kommissionen skall utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör.
I enlighet med artikel 173 i fördraget skall kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning och företagets resultat och arbetsmetoder vart tredje år från det att företaget inleder sin verksamhet och fram till dess att företaget upphör. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram rapporter om resultatet av dessa utvärderingar och om de slutsatser som bör dras härav.
Ändring 37
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Översyn
Om kommissionen bedömer, eller om antingen Europaparlamentet eller rådet – genom kommittéförfarande – begär, att denna förordning eller stadgarna för det gemensamma företaget ses över, skall kommissionen lägga fram ett lämpligt lagförslag i enlighet med det förfarande som föreskrivs i fördraget.
Ändring 38
Bilaga, artikel 1, punkt 2, strecksats 3
-  Andra offentliga eller privata företag och organ.
-  Andra offentliga eller privata företag och organ, som har slutit minst ett avtal med gemenskapen på luftfartsområdet.
Ändring 39
Bilaga, artikel 1, punkt 3, stycke 2
Styrelsen beslutar om ansökan skall beviljas eller ej. Om ansökan beviljas skall den verkställande direktören förhandla om villkoren för medlemskapet och lägga fram dem för styrelsen. Villkoren kan bland annat gälla den nya medlemmens skyldighet att bidra finansiellt och dess representation i styrelsen.
Styrelsen har en rådgivande funktion inför kommissionens beslut om ansökan skall beviljas eller ej, och kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a, lägga fram ett motsvarande förslag. Om ansökan beviljas skall den verkställande direktören förhandla om villkoren för medlemskapet och lägga fram dem för styrelsen. Villkoren kan bland annat gälla den nya medlemmens skyldighet att bidra finansiellt och dess representation i styrelsen.
Ändring 40
Bilaga, artikel 1, punkt 3a (ny)
3a. I styrelsens förslag om huruvida förhandlingar om anslutning skall inledas med ett offentligt eller privat företag eller organ, mot bakgrund av det avtal som avses i artikel 1 tredje strecksatsen i bilagan, skall särskild hänsyn tas till följande kriterier:
-  Dokumenterad sakkunskap om och erfarenhet från flygledningstjänsten och/eller produktionen av utrustning för flygledningstjänsten och/eller tillhandahållandet av tjänster för densamma.
-  Det bidrag som företaget eller organet kan förväntas ge i samband med genomförandet av översiktsplanen för flygledningstjänsten.
-  Företagets respektive organets finansiella säkerhet.
-  Potentiella intressekonflikter.
Ändring 41
Bilaga, artikel 3, punkt 1, led aa (nytt)
(aa) en företrädare för militären,
Ändring 42
Bilaga, artikel 3, punkt 2
2.  De företrädare som anges i punkt 1 b, c, d, e och f skall utses av det samrådsorgan för industrin som har inrättats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 549/2004.
2.  Europaparlamentet skall ha observatörsstatus i styrelsen.
Ändring 43
Bilaga, artikel 3, punkt 2a (ny)
2a. Kommissionen skall vara ordförande i styrelsen.
Ändring 44
Bilaga, artikel 4, punkt 1
1.  De företrädare som anges i artikel 3.1 a och b har rösträtt.
1.  Alla företrädare som anges i artikel 3.1 har rösträtt viktad i förhållande till respektive företrädares bidrag till finansieringen av det gemensamma företaget och i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.
Ändring 46
Bilaga, artikel 4, punkt 5
5.  Beslut som rör anslutning av nya medlemmar enligt artikel 1.2, utnämning av den verkställande direktören eller upplösning av företaget får fattas endast med bifall från gemenskapens företrädare i styrelsen.
utgår
Ändring 47
Bilaga, artikel 4, punkt 5a (ny)
5a. Besluten om antagandet av översiktsplanen för flygtrafikledningen och eventuella ändringar till den kräver samtliga grundares samtycke. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 får sådana beslut inte fattas om de företrädare som avses i artikel 3, punkt 1 c–f enhälligt motsätter sig dessa.
Ändring 48
Bilaga, artikel 4, punkt 5b (ny)
5b. Översiktsplanen för flygledningstjänsten skall meddelas och översändas till Europaparlamentet.
Ändring 49
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led b
b) bevilja medlemsansökningar,
b) föreslå beviljande av medlemsansökningar,
Ändring 50
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c
c) utse den verkställande direktören och godkänna organisationsplanen,
c) utse den verkställande direktören, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.1 och 6.2 i bilagan, och godkänna organisationsplanen,
Ändring 51
Bilaga, artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Undvikande av intressekonflikter
1.  Medlemmar i det gemensamma företaget och medlemmar av styrelsen samt personal inom det gemensamma företaget skall inte vara delaktiga i vare sig förberedelserna, utvärderingen eller beviljandeförfarandet i samband med offentliga upphandlingar om de är ägare av eller har tecknat partnerskapsavtal med organ som är potentiella kandidater i de offentliga upphandlingarna eller som representerar sådana organ.
2.  Medlemmar i det gemensamma företaget och medlemmar av styrelsen måste meddela om de privat eller affärsmässigt kan vinna fördelar av resultatet av styrelsens överläggningar när det gäller de olika punkterna på dagordningen. Detta krav gäller även personalen inom det gemensamma företaget med tanke på de uppgifter den tilldelas.
3.  På grundval av sådana meddelanden som nämns i punkt 2 får styrelsen besluta om att inte låta medlemmar, deltagare eller personal vara delaktiga i beslut eller delta i arbete där det finns en uppenbar risk för att en intressekonflikt uppstår. Medlemmar, deltagare och personal som uteslutits av detta skäl skall inte få tillgång till information som rör de områden som bedömts kunna ge upphov till intressekonflikter.
Ändring 52
Bilaga, artikel 6, punkt 1
1.  Den verkställande direktören skall leda det löpande arbetet i företaget, och är dess företrädare i rättsligt hänseende. Han eller hon skall utses av styrelsen efter förslag från kommissionen. Den verkställande direktören skall vara oavhängig i sitt tjänsteutövande.
1.  Den verkställande direktören skall på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet utses av styrelsen från en lista – sammanställd av kommissionen och Eurocontrol – om minst tre kandidater, på grundval av resultaten från ett offentligt uttagningsprov och efter det att Europaparlamentets företrädare hörts i frågan. Styrelsen skall fatta sitt beslut med tre fjärdedels majoritet.
Ändring 53
Bilaga, artikel 6, punkt 1a (ny)
1a. Ämbetsperioden för den verkställande direktören skall vara på fem år. Efter det att Europaparlamentets företrädare hörts i frågan och man gjort en utvärdering får ämbetsperioden på förslag av kommissionen förlängas högst en gång och då med upp till tre år.
Ändring 54
Bilaga, artikel 8, inledningen
I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter som fastställs i artikel 1 i förordningen skall företaget träffa ett avtal med Eurocontrol om följande:
1.  I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter som fastställs i artikel 1 i förordningen skall företaget träffa särskilda avtal med sina medlemmar.
1a. Eurocontrols roll och bidrag skall fastställas i ett avtal med det gemensamma företaget. I detta avtal skall:
Ändring 55
Bilaga, artikel 8, leden a och b
a)  Eurocontrol skall tillhandahålla företaget resultaten från utformningsfasen.
a) formerna bestämmas för överföringen av utformningsfasens resultat till det gemensamma företaget och för användningen av dessa resultat,
b)  Eurocontrol skall få ansvaret för följande arbetsuppgifter – som följer av genomförandet av planen – och de medel som avsatts för dem:
b)  Eurocontrols arbetsuppgifter och ansvarsområden definieras med tanke på genomförandet av översiktsplanen för flygledningtjänsten; till dessa hör:
Ändring 56
Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 1
3.  Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och tredje strecksatsen skall åta sig att senast ett år efter det att dess ansökan om medlemskap i företaget beviljades göra en första inbetalning på minst 10 miljoner euro. För medlemmar som ansluter sig till företaget senast 12 månader efter företagets grundande skall beloppet vara 5 miljoner euro.
3.  Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och tredje strecksatsen skall åta sig att senast ett år efter det att dess ansökan om medlemskap i företaget beviljades göra en första inbetalning på minst 10 miljoner euro.
Ändring 57
Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 2
För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 euro, oavsett när de blir medlemmar.
För företag som räknas som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av små och medelstora företag, och som enskilt eller kollektivt tecknar andelar, skall beloppet vara 250 000 EUR, oavsett när de blir medlemmar; grundarna kan dela upp beloppet i mindre rater under en tidsperiod fastslagen av de berörda parterna.
Ändring 58
Bilaga, artikel 11, punkt 5
5.  Bidrag kan betalas i natura. Naturabidraget och dess nytta för företagets verksamhet skall värderas.
5.  Bidrag kan betalas i natura, vilket skall anges i de avtal som avses i artikel 8 i denna bilaga. Naturabidraget och dess nytta för företagets verksamhet skall värderas.
Ändring 59
Bilaga, artikel 17
Företaget skall vara ägare till alla materiella och immateriella tillgångar som skapas för eller överlåts till företaget för SESARs genomförandefas.
Företaget skall vara ägare till alla materiella och immateriella tillgångar som skapas av företaget eller överlåts till företaget för SESARs utvecklingsfas i enlighet med de medlemsavtal som företaget träffat. Företaget kan bevilja tillgång till den kunskap som projektet genererat, i synnerhet för dess medlemmar men även för Europeiska unionens medlemsstater och/eller Eurocontrol om det rör sig om deras egna – och samtidigt icke-kommersiella – syften.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy