Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2102(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0370/2006

Predkladané texty :

A6-0370/2006

Rozpravy :

PV 14/11/2006 - 8
CRE 14/11/2006 - 8

Hlasovanie :

PV 14/11/2006 - 11.3
CRE 14/11/2006 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0487

Prijaté texty
PDF 233kWORD 85k
Utorok, 14. novembra 2006 - Štrasburg
Hypotekárne úvery
P6_TA(2006)0487A6-0370/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o hypotekárnych úveroch v Európskej únii (2006/2102(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o hypotekárnych úveroch v EÚ (KOM(2005)0327) ("Zelená kniha"),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o politike finančných služieb 2005-2010 (KOM(2005)0629),

–   so zreteľom na reakciu Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na Zelenú knihu o hypotekárnych úveroch v EÚ z 1. decembra 2005,

–   so zreteľom na druhú smernicu Rady 89/646/EHS z 15. decembra 1989 o koordinácii právnych predpisov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa činnosti úverových inštitúcií(1),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie)(2) (smernica o kapitálových požiadavkách) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie)(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku(4),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode(5),

–   so zreteľom na zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spotrebiteľských úveroch, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/ES (KOM(2005)0483),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie týkajúci sa návrhu smernice Rady o slobode usadiť sa a slobode poskytovať služby v oblasti hypotekárnych úverov (KOM(1987)0255),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0370/2006),

A.   keďže hypotekárne úvery predstavujú veľký a rýchlo sa rozvíjajúci trh a sú dôležitou súčasťou hospodárskej a sociálnej štruktúry EÚ,

B.   keďže v niektorých členských štátoch bezprecedentne vzrástol trh s nehnuteľnosťami, ktorý dokázal úspešne zmeniť stavebný sektor na anticyklický, čo bolo kľúčovým faktorom pre dosiahnutie rastu a zamestnanosti počas hospodárskej recesie v Európe v období rokov 2000 až 2005,

C.   keďže historicky nízke úrokové miery viedli k oveľa väčšiemu poskytovaniu hypotekárnych úverov, predovšetkým v tých krajinách, kde jeho základom bola dôvera, ktorá priniesla hospodársky rast,

D.   keďže ochrana európskych spotrebiteľov musí byť hlavným znakom každého legislatívneho kroku týkajúceho sa hypotekárnych úverov, ktoré pre väčšinu občanov EÚ predstavujú najväčší celoživotný finančný záväzok s dlhodobým vplyvom na ich životnú úroveň a finančnú stabilitu,

E.   keďže vyššia miera transparentnosti najdôležitejších prvkov dostupných hypotekárnych produktov nielen zlepší účinnosť trhu, ale aj zvýši dôveru žiadateľov o úver, ktorí zvažujú získanie hypotekárneho úveru v iných členských štátoch, a umožní im urobiť informované rozhodnutie,

F.   keďže spotrebitelia musia mať prístup k čo najúplnejším a najjednoduchším informáciám, ktoré sa poskytujú v každom konkrétnom prípade štandardnou formou a ktoré umožňujú porovnávať situáciu v rôznych členských štátoch, aby spotrebitelia mohli účinnejšie uplatniť slobodu voľby pri obstarávaní hypotekárneho úveru na cezhraničnom základe,

G.   keďže opatrenia zamerané na zlepšenie škály produktov, väčšiu dostupnosť a integrovaný trh s financovaním by mohli zlepšiť výkonnosť trhu, výnosy z rozsahu a diverzifikáciu, znížiť náklady pôžičiek a tým prispieť k rozvoju európskeho hospodárstva,

H.   keďže vytvorenie prístupu do databáz bonity klientov pre poskytovateľov hypotekárnych služieb v prípade cezhraničných úverov je veľmi významným príspevkom k posilneniu hospodárskej súťaže v oblasti cezhraničnej úverovej aktivity a k vytvoreniu jednotného európskeho hypotekárneho trhu,

I.   keďže integrovaný hypotekárny trh napomôže mobilite pracovníkov,

J.   keďže, prekvapujúco, existuje slabý tlak zo strany poskytovateľov hypotekárnych úverov alebo spotrebiteľských organizácií na vybudovanie cezhraničného poskytovania úverov iným spôsobom ako fyzickým usadením sa na rôznych trhoch členských štátov,

K.   keďže značné prekážky na trhu doteraz bránili nárastu ponuky cezhraničných hypotekárnych úverov, ktoré v súčasnosti predstavujú menej ako 1 % z celkového trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ,

L.   keďže v mnohých dôležitých otázkach Spoločenstvo nemá žiadne alebo má len obmedzené právomoci a keďže sa musí zachovávať zásada subsidiarity a proporcionality,

M.   keďže sprostredkovatelia hypotekárnych úverov môžu zohrávať významnú úlohu tým, že využijú svoje skúsenosti s hypotekárnymi produktmi na svojich domácich trhoch, ako aj na trhoch iných členských štátov a podporia cezhraničnú činnosť a budú vytvárať spojenie medzi spotrebiteľmi a zahraničnými a miestnymi finančnými inštitúciami,

N.   keďže medzi členskými štátmi existujú významné rozdiely v škále a charakteristikách produktov, distribučných štruktúrach, trvaní pôžičky a mechanizmoch financovania v dôsledku odlišných právnych, fiškálnych, regulačných podmienok a podmienok ochrany spotrebiteľa,

O.   keďže trhy s hypotekárnymi úvermi vykazujú výnimočne vysoký stupeň komplexnosti, keďže právne systémy a kultúra financovania, ako aj systémy vlastníckeho práva a registrov nehnuteľností, vecné práva, právo týkajúce sa úverových zmlúv, otázky oceňovania, postupy núteného predaja, refinančné trhy atď. sa v jednotlivých krajinách podstatne odlišujú a zároveň medzi rozličnými oblasťami existuje vnútorná spojitosť,

P.   keďže stále existujú daňové prekážky diskriminačnej povahy, ktoré zabraňujú využívaniu jednotného trhu s hypotekárnymi úvermi a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca v rozpore s právnymi predpismi ES,

Q.   keďže existuje priame spojenie medzi trhom s hypotekárnymi úvermi a makroekonomickou politikou a predovšetkým s výkonom menovej politiky,

R.   keďže nestálosť trhu s hypotékami môže ovplyvniť bývanie a hospodárske cykly a tým spôsobiť systémové riziko,

S.   keďže z hľadiska zvýšenia účinnosti a konkurencieschopnosti trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ by bolo výhodnejšie, keby sa v prvom rade posúdilo uplatňovanie a fungovanie odporúčania Komisie 2001/193/ES z 1. marca 2001 o predzmluvných informáciách, ktoré majú spotrebiteľom poskytovať veritelia, ktorí ponúkajú úvery na bývanie(6) (kódex správania), a využívanie európskeho štandardizovaného informačného formulára (ESIS) s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia získali transparentné a porovnateľné informácie o pôžičkách na bývanie,

T.   keďže sa zdá, že uvedený kódex správania sa uplatňoval v rôznych členských štátoch s rôznou mierou úspechu, ale bez toho, aby sa vyriešil celkový problém, ktorým je chýbajúci spoločný právny rámec,

Úvod

1.   je si vedomý výhod, ktoré by spotrebiteľom mohla priniesť ďalšia cielená integrácia trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ;

2.   domnieva sa, že každé opatrenie na úrovni EÚ týkajúce sa európskeho trhu s hypotekárnymi úvermi musí predovšetkým priniesť priamy úžitok verejnosti ako hypotekárnym úverovým klientom a že trh s hypotekárnymi úvermi by mal byť dostupný veľkému množstvu potenciálnych úverových klientov vrátane tých, ktorí majú nízky alebo neúplný úverový profil, zamestnancov so zmluvou na dobu určitú a zákazníkov, ktorí kupujú po prvýkrát;

3.   víta rozsiahle konzultácie uskutočnené Komisiu a trvá na tom, že každému konkrétnemu návrhu by malo predchádzať dôkladné hodnotenie dopadov na hospodárstvo a sociálnu oblasť;

4.   víta doterajšie úsilie Komisie o splnenie požiadaviek lepších právnych predpisov; pripomína však Komisii, že všetky dosiahnuté závery by mali byť vždy výsledkom rozsiahleho procesu konzultácií;

5.   poukazuje na početné prekážky jednotného trhu hypotekárnych úverov v EÚ zdôrazňované v Zelenej knihe a vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na cielené opatrenia ponúkajúce väčšie prínosy, podporujúce trhom vedené iniciatívy kedykoľvek je to možné;

6.   upozorňuje Komisiu, že jej úsilie harmonizovať samotné hypotekárne produkty by mohlo viesť k právnym nezrovnalostiam, čo by malo negatívny dopad na odvetvie;

7.   trvá na tom, že žiadna činnosť EÚ by nemala obmedzovať hospodársku súťaž a inováciu, týkajúcu sa predovšetkým produktov, doplnkových služieb a techník financovania;

Kódex správania a informácie pred uzavretím zmluvy

8.   žiada o pokrok smerom k harmonizácii ustanovení o informáciách poskytovaných pred uzavretím zmluvy, ktoré sú pre úverových klientov dôležité na to, aby sa urobiť informované rozhodnutie o prípadnom uzavretí úverových zmlúv;

9.   trvá na tom, že takéto informácie poskytnuté pred uzavretím zmluvy musia byť presné a zrozumiteľné, aby umožnili informovanú voľbu, a že by mali spotrebiteľovi poskytnúť čo možno najzrozumiteľnejší a najkomplexnejší prehľad na základe dostupných informácií, z ktorých vychádza úverová zmluva; zdôrazňuje, že v prípade, keď poskytovateľ úveru prevezme iniciatívu v poskytovaní úveru v inom členskom štáte, musia sa takéto informácie dať čo najrýchlejšie k dispozícii úverovým klientom v úradných jazykoch používaných v členskom štáte, v ktorom má úverový klient miesto bydliska/sídlo;

10.   domnieva sa, že kódex správania a ESIS sú dôležitými, ale stále nedostatočnými nástrojmi na ochranu hospodárskych záujmov občanov, ktorí sa pohybujú medzi členskými štátmi a u ktorých je pravdepodobné nadobudnutie nehnuteľnosti v inom členskom štáte; povzbudzuje Komisiu k tomu, aby vyhodnotila pokrok a posúdila možnosť ustanoviť záväznosť kódexu správania, ktorého dodržiavanie je v súčasnosti dobrovoľné v prípade, že sa v blízkej budúcnosti nedosiahne jeho dodržiavanie;

Financovanie

11.   domnieva sa, že rozvoj jednotného otvoreného a kompatibilného trhu financovania je prioritou, keďže povedie k zvýšeniu účinnosti, umožní medzinárodnú diverzifikáciu úverového rizika, optimalizuje podmienky financovania a alokácie kapitálu a zníži náklady na vypožičiavanie; uznáva dôležitosť integrovania iniciatív na trhu v tejto oblasti;

12.   zdôrazňuje, že vytvorenie jednotného druhotného trhu pre hypotekárne úvery nemožno dosiahnuť bez postupného zbližovania vnútroštátnych zmluvných pravidiel;

13.   víta založenie skupiny expertov na hypotekárne financovanie a požaduje hlbšiu analýzu variácií v národných regulačných a právnych postupoch ovplyvňujúcich hypotéky;

14.   domnieva sa, že opatrenia smernice o kapitálových požiadavkách týkajúce sa krytých záložných listov a cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi ponúkajú dôležité možnosti financovania;

15.   navrhuje, aby Komisia zvážila, ako najlepšie vytvoriť centrálnu databázu ako depozitár informácií o jednotlivých národných trhoch hypotekárnych úverov a nadnárodných fondov hypotekárnych cenných papierov (ako napr. pravdepodobnosti omeškania s platbou či straty z nesplatenia a platieb vopred), čo by investorom umožnilo zhodnotiť a náležite oceniť hypotekárne fondy;

16.   navrhuje, aby sa so škálou normalizovaných balíkov európskych hypotekárnych úverov mohlo obchodovať na kapitálových trhoch s hodnotením úverov podľa ich charakteristík, čím by sa podporili sekundárne trhy s hypotékami zabezpečenými cennými papiermi;

17.   vyzýva Komisiu, aby uvažovala o rastúcom trhu o hypotekárnymi úvermi v súlade so zákonom šaría a zabezpečila, aby žiadne právne predpisy nevylučovali požiadavky tohto trhu;

18.   pripúšťa dôležitú úlohu hypotekárneho poistenia pri znižovaní vystavenia poskytovateľov úverov riziku a umožnení prístupu väčšiemu okruhu žiadateľov o úver;

Maloobchod

19.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala prekážky, ktoré bránia právam poskytovateľov úverov na voľné poskytovanie služieb alebo slobodu usadenia sa v iných členských štátoch a či sa doložka o "všeobecnom blahu" nevyužíva na odradenie od cezhraničnej činnosti;

20.   podporuje činnosť Komisie pri zjednodušení cezhraničných fúzií a akvizícií v oblasti finančných služieb a súčasne zabezpečení toho, že v rámci distribučných sietí sa vezmú do úvahy požiadavky vyplývajúce z regionálnej situácie a požiadavky malých trhov, ale poznamenáva, že samotné cezhraničné fúzie a akvizície nepodporia integráciu trhu v tejto oblasti;

21.   domnieva sa, že otvorenie trhu s hypotekárnymi úvermi neúverovým inštitúciám s ekvivalentným režimom dohľadu zvýši hospodársku súťaž a škálu produktov;

22.   uznáva užitočnú úlohu, ktorú môžu úveroví sprostredkovatelia, ako sú hypotekárni makléri zohrávať pri pomoci zákazníkom pri prístupe ku konkurenčnému hypotekárnemu úveru od domácich a zahraničných poskytovateľov úveru a podporuje záväzok Komisie prekonzultovať príslušný regulačný rámec pre takýchto prevádzkovateľov;

23.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala prekážky prevodu úverov do zahraničia a ďalšie možnosti eurohypotéky ako kolaterálneho nástroja vrátane zváženia:

   súvisiacich záruk potrebných na jej vytvorenie a používanie, najmä pokiaľ ide o overovanie kolaterálu, verejný prístup k listinám a účinky voči tretím osobám;
   postavenia, ktoré by získala vo vzťahu k ostatným zaisteniam nehnuteľnosťami;
   prepojenia medzi úverom a kolaterálom; a
   právnych dôsledkov čiastočného či úplného zrušenia zaručeného úveru, zmeny v jeho vymeriavacom základe alebo jeho prevodu, tak vo vzťahu k veriteľom, ako aj k tretím osobám;

24.   domnieva sa, že všetky návrhy s týmto cieľom by mali byť, ak je to potrebné, doplnené o hodnotenie dopadu vrátane právneho hľadiska, s podrobnými analýzami porovnávacieho práva, ako aj hospodárskymi a sociálnymi hľadiskami v súlade s prístupom uvedeným v príručke pre hodnotenie dopadu, ktorú 29. mája 2006 schválila Rada pre konkurencieschopnosť;

25.   vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj mechanizmov pre obnoviteľné hypotéky a hypotekárne pôžičky s celoživotným splácaním, ktoré budú poskytovať úplné záruky, čo sa týka zverejňovania informácií, s náležitým zohľadnením zachovania dôvernosti jednotlivých otázok a účinku s ohľadom na tretie strany;

26.   domnieva sa, že poskytovatelia úveru skôr vstúpia na trh, ak im vnútroštátne pravidlá umožnia ponúknuť podmienky predčasného splatenia za cenu úmernú nákladom alebo variabilné úrokové miery v súlade s trhovými podmienkami a rizikom, a že obmedzenia v tomto ohľade skôr zhoršujú rozvoj trhu, pokiaľ ide o financovanie, nové produkty a poskytovanie úverov vysoko rizikovým žiadateľom;

27.   domnieva sa, že norma EÚ, ktorá vymedzuje rozsah a spôsob výpočtu ročnej percentuálnej sadzby, by mala zlúčiť všetky poplatky, ktoré vyberá poskytovateľ úveru a mala by zabezpečiť ich porovnateľnosť s produktmi ponúkanými v iných členských štátoch, ktoré majú rovnakú splatnosť; domnieva sa, že aj žiadatelia o úver by mali byť v predstihu informovaní o každých ďalších poplatkoch týkajúcich sa transakcie a o právnych povinnostiach žiadateľov o úver, vrátane poplatkov, ktoré vyberajú tretie strany, ako sú právne poplatky, registračné a administratívne poplatky a náklady na akékoľvek ocenenie či aspoň odhady takýchto nákladov v prípade, že nie sú k dispozícii presné údaje;

28.   je presvedčený, že okrem poskytnutia presných informácií o ročnej percentuálnej sadzbe musí poskytovateľ úveru poskytnúť informácie o akýchkoľvek ďalších poplatkoch alebo nákladoch, ktoré môžu vzniknúť pri jeho činnostiach, napríklad výdavky na preskúmanie žiadostí, poplatky za záväzok, sankcie za úplnú alebo čiastočnú platbu pred splatnosťou;

29.   uznáva možnosti internetu ako prostriedku na marketing hypotekárnych úverov a odporúča, aby Komisia túto oblasť ďalej sledovala;

Právne, daňové a prevádzkové prekážky

30.   naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala právne a regulačné prekážky, ktoré bránia trhom vedenému rozvoju paneurópskeho finančného trhu s hypotekárnymi úvermi;

31.   vyzýva Komisiu, aby vymdezila rozsah svojich budúcich návrhov a obmedzila ho na zmluvy o hypotéke a ich záruky (stále náklady na nehnuteľnosti) s cieľom zabrániť akémukoľvek prekrytiu s dokumentom KOM(2005)0483;

32.   vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie dobrého fungovania trhu so sekundárnzmi hypotekárnymi úvermi a aby ustanovila právny rámec na účinné uskutočňovanie transakcií s cennými papiermi, najmä tým, že určí faktory, ktoré bránia dostupným právnym nástrojom financovania dosahovať želaný cieľ, pričom zohľadní rozličné právne zvyklosti a rozličné modely nefinančných kolaterálov;

33.   súhlasí s Komisiou, že otázka rozhodného práva pre zmluvy o hypotekárnych úveroch, by sa mala riešiť v súvislosti s revíziou Rímskeho dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z roku 1980; podporuje však stanovisko diskusnej skupiny pre hypotekárne úvery, podľa ktorého rozhodné právo pre zmluvy o hypotekárnych úveroch nemusí byť v súlade s rozhodným právom pre hypotekárne záložné listy, a podľa ktorého sa v prípade hypotekárnych záložných listov uplatní pravidlo lex rei sitae;

34.   zdôrazňuje dôležitosť komplexných a spoľahlivých úverových databáz klientov a vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj procesu prechodu k forme zhodnej vo všetkých členských štátoch;

35.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby prioritne uľahčila cezhraničný prístup k úverovým databázam klientov na nediskriminačnom základe, aby tak povzbudila žiadateľov o úver vstúpiť na nové trhy;

36.   uznáva, že z dôvodu nutnej ochrany súkromia je potrebný prístup k pozitívnym aj negatívnym úverovým údajom;

37.   víta úsilie o zlepšenie a prispôsobenie právnych predpisov, ktorými sa riadia postupy núteného predaja;

38.   podporuje návrh Komisie vytvoriť "hodnotiacu tabuľku" dĺžky a nákladov postupov núteného predaja;

39.   navrhuje, aby profesionálne orgány odhadcov spolupracovali s cieľom prijať spoločné normy EÚ pre oceňovanie nehnuteľností, ktoré budú mať vysokú kvalitu a budú porovnateľné;

40.   zdôrazňuje dôležitosť ľahkého prístupu poskytovateľov úverov k úplným a presným informáciám o hypotekárnom kolateráli a vlastníckych právach;

41.   podporuje prístup ku katastrom nehnuteľností, ak tomu nezabraňujú platné právne predpisy a podporuje všetko úsilie o harmonizáciu informačnej hodnoty týchto katastrov prostredníctvom vnútroštátnych opatrení a povzbudzuje zdokonalenie súčasného systému Európskych služieb pozemkových informácií (EULIS);

42.   podporuje kroky na zrušenie daňových prekážok diskriminačnej povahy, ako je rozdielne daňové zaobchádzanie s miestnymi a zahraničnými poskytovateľmi úverov a tiež rozdielne správne poplatky;

43.   vyzýva Komisiu, aby v prípade cezhraničných hypoték posúdila, ako zosúladiť rozličné prístupy k zrážkam daní z hypotekárnych úrokov v EÚ;

Systematické otázky, makroekonomické otázky a obozretnosť

44.   naliehavo vyzýva Komisiu a  ECB, aby monitorovali a analyzovali potenciálne riziká zvyšujúcich sa úrovní hypotekárneho dlhu a hypotekárneho úveru financovaného kapitálovými trhmi;

Záver

45.   prichádza k záveru, že ďalšia dobre premyslená integrácia trhu s hypotekárnymi úvermi v EÚ je potenciálom na spotrebiteľské a hospodárske výhody;

o
o   o

46.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, ECB a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
(4) Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
(5) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 25.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia