Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0585/2006

Arutelud :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Hääletused :

PV 16/11/2006 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 54k
Neljapäev, 16. november 2006 - Strasbourg
Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioon
P6_TA(2006)0493RC-B6-0585/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon bioloogiliste ja toksiinrelvade keelustamise konventsiooni (BTWC), kassettpommide ning tavarelvade kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1980. aasta teatavate tavarelvade konventsiooni (CCW) kolmandat läbivaatamise konverentsi, mis toimub Genfis 7.–17. novembril 2006;

–   võttes arvesse 1972. aasta bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni (BTWC) kuuendat läbivaatamise konverentsi, mis toimub Genfis 20. novembrist 8. detsembrini 2006;

–   võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2006. aasta ühismeedet 2006/184/ÜVJP bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames(1), mille eesmärgid on edendada BTWC universaalsust ja toetada selle rakendamist osalisriikides tagamaks, et osalisriigid võtavad BTWC rahvusvahelised kohustused üle oma siseriiklikesse õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse;

–   võttes arvesse ELi BTWC-teemalist tegevuskava, milles lepiti kokku samaaegselt ühismeetmega ja milles liikmesriigid kohustusid esitama Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile usaldust suurendavate meetmete aruanded ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile asjaomaste ekspertide ja laboratooriumite nimekirjad, et hõlbustada keemia- ja bioloogiliste relvade oletatava kasutuse uurimist;

–   võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta ühist seisukohta 2006/242/ÜVJP, mis käsitleb bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni (BTWC) 2006. aasta läbivaatamiskonverentsi(2), mille eesmärgid on tugevdada veelgi BTWCd ja aidata kaasa kuuendal läbivaatamise konverentsil eduka tulemuse saavutamisele;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri 2003. aasta Brüsseli kohtumisel vastu võetud Euroopa julgeolekustrateegiat ja ELi massihävitusrelvade levitamise vastast strateegiat ning Euroopa Parlamendi 17. novembri 2005. aasta resolutsiooni massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta: Euroopa Parlamendi roll(3);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et BTWC, mis avati allakirjutamiseks 1972. aastal ja jõustus 1975. aastal, on esimene mitmepoolne desarmeerimisleping, millega keelustatakse terve relvakategooria, ning arvestades, et sellel on praegu 155 osalisriiki, kusjuures veel 16 riiki on konventsioonile alla kirjutanud, kuid pole seda veel ratifitseerinud;

B.   arvestades, et Genfis 20. novembrist 8. detsembrini 2006 toimuv kuues läbivaatamise konverents on osalisriikidele esimene võimalus uurida konventsiooni toimimist alates viienda läbivaatamise konverentsi lõppemisest 2002. aastal; arvestades, et see annab osalisriikidele võimaluse taaskinnitada oma võetud kohustust keelata täielikult bioloogilised relvad ja tegeleda konventsiooni toimimises esinevate võimalike probleemide või puudustega;

C.   arvestades, et viienda läbivaatamise konverentsi esimene osa lõppes läbikukkumisega, mille põhjus oli suurelt osalt USA valitsuse taandumine läbirääkimistelt konventsiooni järgimise tugevdamise õiguslikult siduva mehhanismi väljatöötamise üle;

D.   arvestades, et kuigi allakirjutanute arv pidevalt kasvab (2006. aasta jaanuaris oli sissejuhatavale raamlepingule allakirjutanuid 100), on CCW kaugel ülemaailmsest kehtivusest; arvestades, et allakirjutanute arv on tunduvalt väiksem viie protokolli puhul, mis sisaldavad konventsiooni tegelikke rakendussätteid,

1.   rõhutab, et Euroopa Liidu eesmärk peaks olema toetuda BTWC-süsteemi edule, tugevdada veelgi BTWCd ja aidata kaasa kuuendal läbivaatamise konverentsil eduka tulemuse saavutamisele;

2.   tervitab nõukogu ja komisjoni jätkuvat diplomaatilist tegevust eesmärgiga hoida elus rahvusvahelisi jõupingutusi BTWC tugevdamiseks ning tunnustab ELi rolli vabatahtlike mittesiduvate kontrollide kui "usaldust suurendavate meetmete" võimaluste uurimise edendamisel ja siseriiklike õigusaktide tugevdamist läbivaatamise konverentsi eel;

3.   omistab seepärast suurt tähtsust BTWC toimimise põhjalikule ja täielikule läbivaatamisele, et teha kindlaks sellised meetmed, neid arutada ja nendes kokku leppida, mis tuleb võtta konventsiooni edasiseks tugevdamiseks;

4.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles edendama kõikide riikide ühinemist BTWCga, sealhulgas kutsudes kõiki riike, kes ei ole konventsiooni osalised, üles BTWCga viivitamata ühinema ning töötades selle deklareerimise nimel, et bioloogiliste ja toksiinrelvade keeld on rahvusvahelise õiguse üldiselt siduv säte;

5.   ergutab seetõttu ELi tõstatama kõnealust küsimust Atlandi-ülestel foorumitel, eriti NATOs, ning veenma USA valitsust loobuma oma ühepoolsest seisukohast ja aitama kaasa mitmepoolse raamistiku taaskäivitamisele ja parandamisele;

6.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles edendama BTWCst tulenevate kohustuste täielikku täitmist ja vajaduse korral siseriiklike rakendusmeetmete tugevdamist, sealhulgas karistusõigusaktid ning kontroll patogeensete mikroorganismide ja toksiinide üle BTWC raames;

7.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles aitama kaasa nende mehhanismide parandamisele, millega kontrollitakse konventsiooni täitmist osalisriikides, edendades jõupingutusi läbipaistvuse suurendamiseks intensiivsema teabevahetuse teel osalisriikide vahel, sealhulgas määrates kindlaks meetmed riikide osaluse ning usaldust suurendavate meetmete kasulikkuse hindamiseks ja suurendamiseks;

8.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles edendama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1540 tulenevate kohustuste täitmist, eriti kõrvaldama ohtu, et bioloogilisi või toksiinrelvi soetatakse või kasutatakse terroristlikel eesmärkidel, sealhulgas terroristide võimalik juurdepääs materjalidele, varustusele ja teadmistele, mida võiks kasutada bioloogiliste ja toksiinrelvade väljatöötamisel ning tootmisel;

9.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles edendama seni istungjärkudevahelise programmi raames ajavahemikul 2003–2005 tehtud töö ning ühise arusaamise ja tõhusate meetmete arutamiseks ja edendamiseks tehtud jõupingutuste arvestamist ja otsuseid selles suhtes võetavate edasiste meetmete kohta eriti järgmistes valdkondades: suurendada rahvusvahelist suutlikkust vastata bioloogiliste või toksiinrelvade oletatava kasutamise või kahtlaste haiguspuhangute juhtumitele, neid juhtumeid uurida ja leevendada nende mõju; tugevdada ja laiendada siseriiklikke ja rahvusvahelisi institutsioonilisi jõupingutusi ning inimesi, loomi ja taimi ähvardavate nakkushaiguste järelevalve, avastamise, diagnoosimise ja nendega võitlemise olemasolevaid mehhanisme; BTWC-ga seotud valdkondade teadlastele mõeldud käitumisjuhendite sisu, kehtestamine ja vastuvõtmine, et tõsta teadlikkust BTWC-st ning aidata asjaomastel osalistel täita oma õiguslikke, regulatiivseid ja ametialaseid kohustusi ning eetilisi põhimõtteid;

10.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles toetama täiendavat istungjärkudevahelist tööprogrammi kuuenda ja seitsmenda läbivaatamise konverentsi vahelisel ajavahemikul, tegema kindlaks erivaldkonnad ja -menetlused edasiste edusammude tegemiseks selle tööprogrammi raames ning edendama BTWC seitsmenda läbivaatamise konverentsi kokkukutsumist, mis peab toimuma hiljemalt 2011. aastal;

11.   kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tegema kõik tagamaks, et CCW süüterelvi käsitleva III protokolli reguleerimisala laiendatakse, et vältida valget fosforit sisaldavate granaatide edasist kasutamist sõjaliste ja tsiviilsihtmärkide vastu ning lõpetada (vaesestatud) uraaniga lõhkepeade kasutamine;

12.   tervitab tõsiasja, et CCW sõjast jäänud lõhkekehi käsitlev V protokoll jõustus 12. novembril 2006 ja sellest sai seega siduv rahvusvaheline õigus; rõhutab, et see tähendab, et riigid peavad puhastama oma territooriumid lõhkemata lõhkekehadest, et vähendada konfliktijärgsete tsiviilohvrite arvu; rõhutab samuti, et kõnealune protokoll kohustab sõjast jäänud lõhkekehade eest vastutavaid osalisi abistama nende koristamisel, isegi kui asjaomane territoorium ei ole nende kontrolli all; rõhutab, et seda protokolli kohaldatakse lõhkemata lõhkekehade kõikide tüüpide, sealhulgas kassettlahingumoona suhtes;

13.   on sellele vaatamata veendunud, et CCW ja selle viis protokolli peaks allkirjastama ja ratifitseerima palju rohkem riike, ning palub nõukogul ja komisjonil teha kõik võimalik tagamaks, et kõik liikmesriigid allkirjastavad ja ratifitseerivad nõuetekohaselt kõnealuse protokolli ning et ka kõik desarmeerimisabi saavad maad allkirjastavad ja ratifitseerivad protokolli, isegi kui nad ei ole CCWga seni ühinenud (nt Liibanon);

14.   kutsub ELi ja liikmesriike üles nõudma – CCW eesmärgi vaimus töötada vajaduse korral välja protokollid asjaomaste relvasüsteemide kohta ja kuni vastavateemalise erikonventsiooni väljatöötamiseni – VI eriprotokolli loomist, et keelata ühemõtteliselt kõikide kassettlahingumoona (kildpommide) tüüpide tootmine, ladustamine, üleandmine ja kasutamine;

15.   tervitab selles suhtes eelkõige enam kui 30 riigi (nende hulgas paljud ELi liikmesriigid, sealhulgas Belgia, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Taani, Hispaania ja Tšehhi Vabariik) koalitsiooni positiivset vastust Kofi Annani ja Jan Egelandi poolt CCW läbivaatamise konverentsi algul esitatud nõudmisele, et viivitamatult alustataks läbirääkimisi kõikehõlmava ja tõhusa konventsiooni kehtestamiseks, millega keelustataks kassettlahingumoon kogu maailmas, nagu tehti jalaväemiinide puhul; kutsub ELi ja kõiki liikmesriike üles toetama seda algatust nii aktiivselt kui võimalik;

16.   kutsub kõiki liikmesriike, nõukogu ja komisjoni töötama visalt tagamaks, et lähemas tulevikus oleks nii BTWC kui ka CCW varustatud alalise sekretariaadiga, et jälgida nende edukat rakendamist – võttes eeskujuks Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni, mis loodi sellel otstarbel keemiarelvade konventsiooniga;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, BTWC ja CCW osalisriikide parlamentidele ja valitsustele ning asjaomastele spetsialiseerunud VVOdele.

(1) ELT L 65, 7.3.2006, lk 51.
(2) ELT L 88, 25.3.2006, lk 65.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0439.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika