Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0585/2006

Debatter :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Omröstningar :

PV 16/11/2006 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 123kWORD 48k
Torsdagen den 16 november 2006 - Strasbourg
Konvention om förbud mot biologiska och toxinvapen, splitterbomber och konventionella vapen
P6_TA(2006)0493RC-B6-0585/2006

Europaparlamentets resolution om konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den tredje konferensen om översyn av 1980 års konvention om vissa konventionella vapen (CCW-konventionen) som äger rum i Genève den 7-17 november 2006,

–   med beaktande av den sjätte konferensen om översyn av 1972 års konvention om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november till 8 december 2006,

–   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2006/184/GUSPav den 27 februari 2006 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen(1), vars syfte är att främja en universalisering av konventionen och understödja de fördragsslutande staternas genomförande för att säkerställa att dessa omsätter konventionens internationella förpliktelser i sin nationella lagstiftning och administrativa åtgärder,

–   med beaktande av EU:s handlingsplan för BTV-konventionen som antogs parallellt med den gemensamma åtgärden, enligt vilken medlemsstaterna åtar sig att anmäla förtroendeskapande åtgärder till FN och ange relevanta experter och laboratorier till FN:s generalsekreterare för att underlätta undersökningar av påstådd användning av kemiska och biologiska vapen,

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2006/242/GUSP av den 20 mars 2006 om 2006 års konferens för översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen(2) med målen att ytterligare stärka BTV-konventionen och främja ett framgångsrikt resultat vid den sjätte översynskonferensen,

–   med beaktande av EU:s säkerhetsstrategi från 2003, EU:s strategi om massförstörelsevapen som antogs vid Europeiska rådet i Bryssel den 12-13 december 2003 samt parlamentets resolution av den 17 november 2005 om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet(3), som antogs,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  BTV-konventionen var färdig för undertecknande 1972 och trädde i kraft 1975. Den var det första multilaterala nedrustningsfördraget med förbud mot en hel vapenkategori. För närvarande har 155 stater anslutit sig och ytterligare 16 har undertecknat men ännu inte ratificerat.

B.  Den sjätte översynskonferensen som äger rum i Genève den 20 november till 8 december 2006 blir den första möjligheten för de anslutna staterna att granska hur konventionen fungerar sedan den femte översynskonferensen avslutades 2002. De anslutna staterna får då möjlighet att bekräfta sina åtaganden om att genomföra ett totalförbud av biologiska vapen och ta itu med problem eller brister i konventionens genomförande.

C.  Den första delen av den femte konferensen om översyn av BTV-konventionen slutade med ett misslyckande, huvudsakligen därför att den amerikanska administrationen drog sig tillbaka från förhandlingarna om att utarbeta en rättsligt bindande mekanism för att förbättra efterlevnaden.

D.  Trots att antalet signatärer stadigt ökar (100 i januari 2006 för det inledande ramavtalet) är CCW-konventionen långt ifrån universell och antalet signatärer är betydligt lägre för konventionens fem protokoll som innehåller konventionens praktiska genomförandebestämmelser.

1.  Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens mål bör vara att bygga vidare på de framsteg som gjorts genom BTV-ramverket, ytterligare stärka BTV-konventionen och arbeta för att den sjätte översynskonferensen ger ett gott resultat.

2.  Europaparlamentet välkomnar rådets och kommissionens ständiga diplomatiska ansträngningar för att hålla liv i det internationella arbetet för att stärka BTV-konventionen, och konstaterar att EU spelar en viktig roll när det gäller att främja frivilliga icke-bindande inspektioner som "förtroendeskapande åtgärder" och stärka nationell lagstiftning inför översynskonferensen.

3.  Europaparlamentet lägger därför stor vikt vid att en noggrann och fullständig översyn görs av hur BTV-konventionen fungerar för att man skall kunna fastställa, diskutera och komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas för att ytterligare stärka konventionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att främja en allmän anslutning till BTV-konventionen av alla stater, och att uppmana de stater som inte anslutit sig att utan dröjsmål göra det samt arbeta för en förklaring om att förbudet mot biologiska vapen och toxinvapen är en universell bindande folkrättslig bestämmelse.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar därför EU att ta upp frågan i transatlantiska forum, framför allt i NATO, och att övertyga den amerikanska administrationen om att den bör överge sin unilaterala ståndpunkt och bidra till att arbetet med ett starkare multilateralt regelverk kan återupptas.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att verka för att åtagandena enligt BTV-konventionen skall uppfyllas till fullo och vid behov förstärka nationella genomförandeåtgärder, inklusive strafflagstiftning och kontroll över patogena mikroorganismer och toxiner inom ramen för BTV-konventionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att bidra till en förbättring av de mekanismer som används för att kontrollera om de fördragsslutande staterna uppfyller sina åtaganden, genom att främja insatser för bättre insyn genom ökat informationsutbyte mellan de anslutna länderna, däribland finna åtgärder för att bedöma och förbättra inbegripandet av olika länder och nyttan av mekanismen för förtroendeskapande åtgärder.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att arbeta för skyldigheterna enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1540 (2004) skall fullgöras, särskilt för att eliminera risken för att biologiska vapen eller toxinvapen förvärvas eller används för terroriständamål, inbegripet terroristers eventuella tillgång till material, utrustning och kunskap som kan utnyttjas för att utveckla och framställa biologiska vapen och toxinvapen.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att verka för överläggningar om, och beslut om ytterligare åtgärder, om det arbete som hittills utförts inom programmet mellan konferenserna under 2003–2005 och främja ansträngningarna för att diskutera och få till stånd ett gemensamt synsätt och effektiva åtgärder särskilt när det gäller att förbättra den internationella förmågan att reagera på, utreda och mildra effekterna då misstankar föreligger om att biologiska vapen eller toxinvapen använts eller vid besynnerliga utbrott av sjukdomar; att förbättra och bredda nationella och internationella institutioners arbete och befintliga mekanismer för kontroll, upptäckt, diagnos och bekämpning av smittsamma sjukdomar som drabbar människor, djur och växter; utarbeta, utfärda och anta uppföranderegler för vetenskapsmän på BTV-konventionens område för att öka medvetenheten om BTV-konventionen och hjälpa berörda aktörer att uppfylla sina juridiska, regelmässiga och yrkesmässiga skyldigheter och etiska principer.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att stödja ett extra arbetsprogram mellan den sjätte och den sjunde översynskonferensen för att fastställa särskilda områden och förfaranden för ytterligare framsteg inom ramen för arbetsprogrammet och att främja sammankallandet av en sjunde konferens för översyn av BTV-konventionen som skall hållas senast 2011.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att arbeta hårt för att säkerställa att tillämpningsområdet för CCW-konventionens protokoll III, som handlar om brandvapen, utvidgas i syfte att hindra fortsatt användning av granater med vit fosfor mot militära och civila mål, samt för att stoppa användningen av stridsspetsar med (utarmat) uran.

12.  Europaparlamentet välkomnar att CCW-konventionens protokoll nr. V om sprängämnen som inte exploderat träder i kraft den 12 november 2006 och därmed blir bindande internationell lag. Detta betyder att staterna måste avlägsna sprängämnen som inte exploderat från sina territorier för att minska antalet dödsfall bland civila efter konflikter. Parlamentet understryker även att de parter som ansvarar för de överblivna sprängämnena åläggs genom detta protokoll att hjälpa till vid avlägsnandet, även om de saknar kontroll över det berörda territoriet. Parlamentet understryker att protokollet gäller alla typer av sprängämnen som inte exploderat, även klusterammunition.

13.  Europaparlamentet är dock övertygat om att många fler länder bör underteckna och ratificera CCW-konventionen och dess fem protokoll. Rådet och kommissionen uppmanas att göra allt de kan för att se till att alla EU:s medlemsstater vederbörligen undertecknar och ratificerar protokoll nr. V och att också alla länder som mottar nedrustningsstöd gör det, även om de ännu inte anslutit sig till denna konvention (t.ex. Libanon).

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att – i linje med målen i CCW-konventionen om att protokoll om relevanta vapensystem vid behov skall upprättas i avvaktan på en särskild konvention i frågan – begära att man antar ett särskilt protokoll nr. VI som utan undantag förbjuder produktion, lagring, spridning och användning av alla typer av klusterbomber (splitterbomber).

15.  Europaparlamentet välkomnar mot denna bakgrund särskilt den positiva respons som Kofi Annan och Jan Egeland fick från en koalition bestående av över 30 stater (bland andra många av EU:s medlemsstater inbegripet Belgien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike, Danmark, Spanien och Tjeckien) på det förslag de gjorde i början av konferensen för översyn av CCW-konventionen om att snarast inleda förhandlingar om en heltäckande och effektiv konvention om ett globalt förbud mot klusterammunition, liknande förbudet mot personminor. EU och alla medlemsstaterna uppmanas att stödja detta initiativ så aktivt som möjligt.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att arbeta hårt för att se till att både BTV- och CCW-konventionen inom överskådlig framtid får ett ständigt sekretariat som skall övervaka att konventionerna genomförs med framgång, i likhet med organisationen för förbud mot kemiska vapen som i detta syfte inrättades genom konventionen om kemiska vapen.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringarna och parlamenten i stater anslutna till BTV-konventionen och CCW-konventionen samt berörda specialiserade frivilligorganisationer.

(1) EUT L 65, 7.3.2006, s. 51.
(2) EUT L 88, 25.3.2006, s 65.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0439.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy