Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0122(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0395/2006

Predkladané texty :

A6-0395/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0506

Prijaté texty
PDF 275kWORD 44k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel
Dohoda o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva medzi ES a Kapverdskou republikou *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (KOM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0363)(1),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0282/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre rozvoj (A6-0395/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kapverdskej republiky.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Počas posledného roku platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody alebo predĺžením účinnosti súčasnej dohody Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody a podmienkach, v ktorých sa dohoda plnila.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 b (nový)
Článok 3b
Komisia každoročne posúdi, či členské štáty, ktorých plavidlá sa riadia protokolom, dodržiavajú požiadavku podávania správ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 c (nový)
Článok 3c
Komisia každoročne podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného odvetvového programu, ako sa uvádza v článku 7 protokolu.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia