Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0122(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0395/2006

Ingivna texter :

A6-0395/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2006 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0506

Antagna texter
PDF 199kWORD 40k
Torsdagen den 30 november 2006 - Bryssel
Fiskepartnerskap EG/Kap Verde *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (KOM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2006)0363)(1),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0282/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6-0395/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kap Verde parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett nytt avtal ingås eller det gällande avtalet förlängs, skall kommissionen framlägga en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur avtalet tillämpats samt under vilka villkor det genomförts.
Ändring 2
Artikel 3b (ny)
Artikel 3b
Kommissionen skall varje år utvärdera om medlemsstater vilkas fartyg omfattas av detta protokoll har iakttagit rapporteringskraven.
Ändring 3
Artikel 3c (ny)
Artikel 3c
Kommissionen skall årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsövergripande program som beskrivs artikel 7 i protokollet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy