Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0107(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0394/2006

Esitatud tekstid :

A6-0394/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/11/2006 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0507

Vastuvõetud tekstid
PDF 313kWORD 74k
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale *
P6_TA(2006)0507A6-0394/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (KOM(2006)0324 – C6-0275/2006 –2006/0107(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0324)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 181a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0275/2006);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust õigusliku aluse ettepaneku kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A6-0394/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Esimene volitus
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 181a,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 179 ja 181a,
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6
(6)  Alates 2007. aastast toetatakse ELi välissuhteid ka uute rahastamisvahenditega, st IPA, ENPI, DCECI ja stabiliseerimisvahendiga.
(6)  Alates 2007. aastast toetatakse ELi välissuhteid ka uute rahastamisvahenditega, st IPA, ENPI, DCECI, stabiliseerimisvahend ning demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahend.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7
(7)  EIP finantstehingud peaksid olema kooskõlas ELi välispoliitikaga, sealhulgas konkreetsete piirkondlike eesmärkidega, ja seda toetama. EIP finantstehingud peaksid toimuma riikides, mis vastavad poliitilisi ja makromajanduslikke aspekte käsitlevate ELi kõrgetasemeliste lepingute asjakohastele tingimustele.
(7)  EIP finantstehingud peaksid olema kooskõlas ELi välispoliitikaga, sealhulgas konkreetsete piirkondlike eesmärkidega, ja seda toetama ning aitama kaasa üldisele eesmärgile arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriiki, eesmärgile austada inimõigusi ja põhivabadusi ning nende rahvusvaheliste keskkonnaalaste lepingute järgimisele, mille osalised Euroopa Ühendus või tema liikmesriigid on. EIP finantstehingud peaksid toimuma riikides, mis vastavad poliitilisi ja makromajanduslikke aspekte käsitlevate ELi kõrgetasemeliste lepingute asjakohastele tingimustele. EIP peaks koostöös komisjoniga kaaluma järelkontrollimehhanismi loomist, tagamaks, et EIP poolt väljaspool ühendust rahastatavad meetmed austavad ELi väärtusi.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8 a (uus)
(8a) Põhjendustes 9–12 iga piirkonna puhul nimetatud prioriteetsed valdkonnad ei ole ainueelistatavad ning nende toetamine ei tohi takistada parema üldise sidususe tagamise püüdeid teiste välisrahastamisvahenditega, nagu eespool täpsustatud.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 8 b (uus)
(8b) Euroopa Parlamendile esitatavat teavet ja kontrollivõimalusi tuleks samuti tugevdada, kaasa arvatud komisjoni või EIP poolt koostatud strateegiliste programmdokumentide edastamise teel.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 8 c (uus)
(8c) EIP peaks tagama, et tema laenutegevus toetab täielikult Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke ja säästva arengu eesmärke rahvusvahelistes lepingutes, millele liit ja tema liikmesriigid on alla kirjutanud. EIP peaks pöörama tähelepanu projektidele, mis aitavad kaasa ÜRO aastatuhande arengueesmärkide ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamisele, andes laenu energia säästmise, energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks. EIP peaks tagama, et kõik laenuotsused põhinevad bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis sõnastatud ettevaatusprintsiibil.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8 d (uus)
(8d) EIP peaks tagama, et üksikprojektide suhtes kohaldatakse säästvale arengule avalduva mõju hindamist, mis viiakse läbi projekti sponsoritest ja EIPst sõltumatult.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 9
(9)  Kandidaatriikidega seoses peaks EIP rahastamistegevuse puhul neis riikides arvestama ühinemis- ja Euroopa partnerluslepingutes, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingutes ning ELiga peetud läbirääkimistel sätestatud prioriteete. ELi tegevus Lääne-Balkanil peaks järk-järgult nihkuma taastamistööde toetamiselt ühinemiseelse abi suunas. Seda arvestades peaks ka EIP tegevuse eesmärgiks olema institutsioonide loomisele innustamine, vajaduse korral koostöös teiste piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste finantsasutustega. Aastatel 2007–2013 peaks kandidaatriikide (Horvaatia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) rahastamine toimuma üha enam EIP pakutava ühinemiseelse rahastamisvahendi raames, mida tuleks aja jooksul laiendada võimalikele kandidaatriikidele Lääne-Balkanil vastavalt nende edasiliikumisele ühinemise suunas.
(9)  Kandidaatriikidega seoses peaks EIP rahastamistegevuse puhul neis riikides arvestama ühinemis- ja Euroopa partnerluslepingutes, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingutes ning ELiga peetud läbirääkimistel sätestatud prioriteete. ELi tegevus Lääne-Balkanil peaks järk-järgult nihkuma taastamistööde toetamiselt ühinemiseelse abi suunas. Seda arvestades peaks EIP tegevuse eesmärgiks olema lisaks institutsioonide loomisele innustamine, vajaduse korral koostöös teiste piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste finantsasutustega. Peale selle on oluline ergutada kaubandust Lääne-Balkanil, sest see on väga tähtis vahend rõhutamaks, kui tähtis on nihkuda rekonstruktsiooni toetamiselt ühinemiseelse abi suunas ja suurendada nõnda ELiga integreerumist. Aastatel 2007–2013 peaks kandidaatriikide (Horvaatia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) rahastamine toimuma üha enam EIP pakutava ühinemiseelse rahastamisvahendi raames, mida tuleks aja jooksul laiendada võimalikele kandidaatriikidele Lääne-Balkanil vastavalt nende edasiliikumisele ühinemise suunas.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 11
(11)  EIP rahastamistegevus Aasia ja Ladina-Ameerika arengu- ja majanduskoostöö rahastamisvahendiga (DCECI) hõlmatud riikides viiakse järk-järgult kooskõlla ELi koostööstrateegiaga nendes piirkondades ning see täiendab ühenduse eelarvest rahastatavaid vahendeid. Vastastikuse huvi kontseptsiooni, mille alusel siiani on rahastatud vaid ELi ettevõtete osalusega projekte, laiendatakse, et võtta arvesse keskkonnasäästlikkust ja piirkondlikku integratsiooni (näiteks transpordi-, side- ja energeetikaprojektid vastastikuse ühilduvuse parandamiseks). EIP peaks seadma eesmärgiks oma tegevuse järkjärgulise laiendamise paljudesse nende piirkondade riikidesse, sealhulgas vaesematesse riikidesse. Kesk-Aasias peaks EIP keskenduma suurematele energia tootmise ja edastamise projektidele, millel on piiriülene mõju. EIP rahastamine Kesk-Aasias peaks toimuma tihedas koostöös EBRDga vastavalt tingimustele, mis sätestatakse komisjoni, EBRD ja EIP vahel sõlmitavas kolmepoolses vastastikuse mõistmise memorandumis. ELi kohaloleku suurendamiseks Ladina-Ameerikas tuleks eraldada teatav summa Ladina-Ameerika vahendi jaoks.
(11)  Arengu- ja majanduskoostöö rahastamisvahendiga (DCECI) hõlmatud riikides peaks EIP jätkama ja kindlustama oma tegevust, keskendudes projektidele, mis aitavad kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele, edendavad säästvat arengut ja tõhustavad keskkonnakaitset. EIP rahastamistegevus Aasia ja Ladina-Ameerika riikides tuleks viia järk-järgult kooskõlla ELi koostööstrateegiaga nendes piirkondades ning see täiendab ühenduse eelarvest rahastatavaid vahendeid. Vastastikuse huvi kontseptsiooni, mille alusel siiani on rahastatud vaid ELi ettevõtete osalusega projekte, tuleks laiendada, et võtta arvesse keskkonnasäästlikkust ja piirkondlikku integratsiooni (näiteks transpordi-, side- ja energeetikaprojektid vastastikuse ühilduvuse parandamiseks). EIP peaks seadma eesmärgiks oma tegevuse järkjärgulise laiendamise paljudesse nende piirkondade riikidesse, sealhulgas vaesematesse riikidesse. Kesk-Aasias peaks EIP keskenduma keskkonna infrastruktuuri, säästva energia tootmise ja edastamise projektidele, millel on piiriülene mõju. EIP rahastamine Kesk-Aasias peaks toimuma tihedas koostöös EBRDga vastavalt tingimustele, mis sätestatakse komisjoni, EBRD ja EIP vahel sõlmitavas kolmepoolses vastastikuse mõistmise memorandumis. ELi kohaloleku suurendamiseks Ladina-Ameerikas tuleks eraldada teatav summa Ladina-Ameerika vahendi jaoks.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 16
(16)  Rangemaks tuleks muuta EIP ja komisjoni aruandlus, mis käsitleb EIP finantstehinguid. Komisjon peaks EIP-lt saadud teabe alusel esitama käesoleva otsuse kohaselt toimuvate EIP finantstehingute kohta igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande.
(16)  Paremaks tuleks muuta EIP ja komisjoni aruandlus, mis käsitleb EIP finantstehinguid, kuid ka EIP enda hindamisvõimet. Komisjon peaks EIP-lt saadud teabe alusel esitama omapoolse hinnangu, tuginedes suuremate laenuprojektide sõltumatutele välistele ekspertarvamustele, ning esitama käesoleva otsuse kohaselt toimuvate EIP finantstehingute kohta igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruanne peaks sisaldama hinnangut EIP finantstehingute panusele ELi välispoliitika eesmärkide saavutamisel. Samuti tuleks aruandes esitada EIP toetatavate laenude nimekiri EIP riskihinnangu põhjal.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 17
(17)  Käesoleva otsusega moodustatav ühenduse tagatis peaks katma EIP finantstehingud, mis sõlmitakse seitsme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2007. Selle ajavahemiku esimese poole jooksul toimunud tegevusest ülevaate saamiseks peaksid EIP ja komisjon koostama käesoleva otsuse täitmise kohta vahekokkuvõtte.
(17)  Käesoleva otsusega moodustatav ühenduse tagatis peaks katma EIP finantstehingud, mis sõlmitakse seitsme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2007. Selle ajavahemiku esimese poole jooksul toimunud tegevusest ülevaate saamiseks peaksid EIP ja komisjon koostama käesoleva otsuse täitmise kohta vahekokkuvõtte. See kokkuvõte tuleks teha EIP tehingute mõju puudutava laiahaardelise sidusrühmadega konsulteerimise põhjal.
Muudatusettepanek 12
Põhjendus 18
(18)  EIP finantstehingud peaksid jätkuvalt toimuma panga oma eeskirjade ja korra, sealhulgas asjakohaste kontrollmeetmete kohaselt ja ka kontrollikoja ja OLAFiga seotud asjaomaste eeskirjade ja korra kohaselt.
(18)  EIP finantstehingud peaksid jätkuvalt toimuma panga oma eeskirjade ja korra, sealhulgas asjakohaste kontrollmeetmete kohaselt ja ka kontrollikoja ja OLAFiga seotud asjaomaste eeskirjade ja korra kohaselt. EIP peaks vastavalt asutamislepingu artiklile 267, milles sätestatakse tema ülesanded, tagama, et tema rahastatavaid projekte ei saa täielikult rahastada üksikutes liikmesriikides kättesaadavate vahenditega ning eriti et ei kutsuta esile konkurentsi moonutamist krediidi- ja investeerimisasutuste suhtes;
Muudatusettepanek 13
Põhjendus 20
(20)  EIP peaks koostöös komisjoniga valmistama ette mitmeaastase näidisprogrammi EIP finantstehingute sõlmimise mahtude kohta, et oleks tagatud vajalike tagatisfondi eraldiste kavandamine eelarvesse.
(20)  EIP peaks koostöös komisjoniga valmistama ette mitmeaastase näidisprogrammi EIP finantstehingute sõlmimise mahtude kohta, et oleks tagatud vajalike tagatisfondi eraldiste kavandamine eelarvesse. Komisjon peab arvestama selle hinnangulise mõjuga eelarvele oma korralises eelarvekavas, mis edastatakse Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 14
Artikli 1 lõige 2
2.  Ühenduse tagatis on piiratud 65%ga EIP finantstehinguga antud krediidi ja tagatiste kogusummast, millest on maha arvatud tagasimakstud summad ja millele on lisatud kõik sellega seotud summad.
2.  Ühenduse tagatis on piiratud 55%ga EIP finantstehinguga antud krediidi ja tagatiste kogusummast, millest on maha arvatud tagasimakstud summad ja millele on lisatud kõik sellega seotud summad.
Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõige 2
2.  Riik on abikõlblik piirkondlike ülemmäärade ja vaheülemmäärade kohaselt, kui ta on täitnud kõnealuse riigi ja ELi vahel sõlmitud kõrgetasemelise lepingu poliitilised ja makromajanduslikud tingimused. Komisjon määrab EIP-ga konsulteerides, millal iga riik on tingimused täitnud, ja teatab sellest EIP-le.
2.  Riik on abikõlblik piirkondlike ülemmäärade ja vaheülemmäärade kohaselt, kui ta on täitnud tingimused, mis on kooskõlas Euroopa Liidu poliitikaga ning kõnealuse riigiga sõlmitud poliitilisi ja makromajanduslikke aspekte käsitlevate kõrgetasemeliste lepingutega. Komisjon määrab EIP-ga konsulteerides, millal iga riik on tingimused täitnud, ja teatab sellest EIP-le, olles eelnevalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitanud ning neile oma põhjendused esitanud.
Muudatusettepanek 16
Artikli 2 lõige 4
4.  Kui konkreetse riigi poliitilise või majandusliku olukorra suhtes tekib tõsiseid kartusi, võivad komisjon ja EIP otsustada, et EIP finantstehingud selles riigis peatatakse.
4.  Kui konkreetse riigi poliitilise või majandusliku olukorra suhtes tekib tõsiseid kartusi, võivad komisjon ja EIP otsustada, et EIP finantstehingud selles riigis peatatakse. Sellistel juhtudel teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning esitab oma põhjendused.
Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõige 2
2.  Komisjon ja EIP otsustavad ühiselt varuvolituse kasutamise üle. Komisjoni ja EIP-d abistab asutamislepingu artikli 114 lõikega 2 asutatud majandus- ja rahanduskomitee.
2.  Komisjon ja EIP otsustavad ühiselt varuvolituse kasutamise üle. Kohaldatakse artikli 2 lõike 2 sätteid asjakohaste tingimuste ning Euroopa Parlamendi teavitamise kohta. Komisjoni ja EIP-d abistab asutamislepingu artikli 114 lõikega 2 asutatud majandus- ja rahanduskomitee.
Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõige 4
4.  EIP finantstehingute kooskõla Euroopa Liidu välispoliitika ja eesmärkidega kontrollitakse artikli 7 kohaselt.
4.  EIP finantstehingute kooskõla Euroopa Liidu välispoliitika ja eesmärkidega kontrollitakse artikli 7 kohaselt ja seda käsitleb ka komisjon struktureeritud dialoogis Euroopa Parlamendiga, mis on kehtestatud uutes välisrahastamisvahendites aastateks 2007–2013.
Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõige 2 a (uus)
2a. Kui mõni riigipea, valitsuse liige, liikmesriigi parlamendi liige, komisjoni liige või Euroopa Parlamendi liige on otseselt või kaudselt seotud ühenduse tagatisega kaetud EIP tegevusest kasu saava üksusega, koostab panga kontrollikomisjon ühenduse tagatist käsitleva otsuse kohta eriaruande. Käesolev lõige ei kehti olemasolevate ühenduse tagatist käsitlevate kokkulepete kohta, mis on sõlmitud harilikel tingimustel ning millel ei ole nende eseme või finantsmõju tõttu tähendust ühelegi kaasatud isikule.
Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõige 1 a (uus)
1a. Aastaaruanne sisaldab põhjenduses 8d viidatud laenuprojektide säästvale arengule avalduva mõju hindamise käigus tõstatatud põhiliste probleemide üldist analüüsi ja komisjoni poolt EIP-le selliste probleemide lahendamiseks esitatud soovitusi.
Muudatusettepanek 21
Artikli 7 lõige 2 a (uus)
2a. Komisjon hangib ka kõik vajalikud välised ekspertarvamused, mis võimaldavad tal teostada EIP finantstehingute panuse sõltumatut hindamist.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika