Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2114(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0420/2006

Esitatud tekstid :

A6-0420/2006

Arutelud :

PV 29/11/2006 - 14
CRE 29/11/2006 - 14

Hääletused :

PV 30/11/2006 - 8.8
CRE 30/11/2006 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0511

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 56k
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
Bulgaaria ühinemine Euroopa Liiduga
P6_TA(2006)0511A6-0420/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ühinemise kohta Euroopa Liiduga (2006/2114(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 13. aprilli 2005. aasta nõusolekut Bulgaaria Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotlusele(1);

–   võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingut(2), mis allkirjastati 25. aprillil 2005 (ühinemisleping);

–   võttes arvesse oma paljusid resolutsioone ja raporteid Bulgaaria kohta ühinemisläbirääkimiste alustamisest alates;

–   võttes arvesse komisjoni regulaarseid aruandeid Bulgaaria valmisoleku kohta ELiga ühinemiseks, eriti 26. septembri 2006. aasta teatist "Seirearuanne Bulgaaria ja Rumeenia valmisoleku kohta ELiga ühinemiseks" (KOM(2006)0549);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0420/2006),

A.   arvestades, et Euroopa Parlament tervitab komisjoni ja nõukogu kinnitust Bulgaaria valmisoleku kohta saada ELi liikmeks 1. jaanuaril 2007;

B.   arvestades, et Bulgaaria esitas Euroopa Liiduga ühinemise taotluse 14. detsembril 1995, kuulutati ametlikult kandidaadiks 16. juulil 1997, alustas läbirääkimisi 15. veebruaril 2000, lõpetas ühinemisläbirääkimised edukalt 14. detsembril 2004, allkirjastas ühinemislepingu 25. aprillil 2005 ja ratifitseeris selle ning koos Rumeeniaga viib lõpule ajaloolise viienda ELi laienemise vooru;

C.   arvestades, et reformi suund, kiirus ja rütm on olnud järjepidev ning uuendusprotsessi tuleks väärtustada iseenesest kasuliku protsessina ja mitte pelgalt eeldusena ELiga liitumiseks;

D.   arvestades, et Bulgaaria tohutud saavutused ümberkorralduste protsessi ajal on ära teeninud piiramatu tunnustuse, mis kuulub põhiliselt Bulgaaria rahvale, kes on suure kannatlikkusega läbi teinud terve rea enneolematult järske poliitilisi ja majanduslikke muutusi;

E.   arvestades, et nii nagu ka paljudes teistes liikmesriikides, jätkub reformiprotsess Bulgaarias aastaid pärast ühinemist, kuid on siiski murettekitavaid valdkondi, kus õigeaegse tegutsemise julgustamiseks võidakse rakendada teatavaid kaasnevaid meetmeid;

F.   arvestades, et migratsiooniküsimused, nagu töötajate liikumisvabaduse piiramine, on ühinemislepingu üleminekukorralduste ja muude volituste alusel riigi valitsuse otsustada, ning tunnistades, et see valdkond on saanud mitmetes liikmesriikides ELi laienemisega mitteseotud kaootilise varjupaiga- ja sisserändepoliitika tagajärjel murettekitavaks asjaoluks,

1.   õnnitleb Bulgaariat ja tervitab tema ühinemist ELiga 1. jaanuaril 2007, ootab Bulgaaria 18 Euroopa Parlamendi liikme saabumist, samuti tema volinikku ja ametnikke ELi institutsioonides, ning tunnustab Bulgaaria vaatlejate suurepärast panust Euroopa Parlamendis alates septembrist 2005;

2.   õnnitleb komisjoni laienemise peadirektoraati professionaalse ja pühendunud seiretöö tegemise eest, eriti viimase aasta jooksul, mil ettevalmistustöö ühinemiseks on kiirenenud, ning tervitab tema tasakaalustatud hinnanguid Bulgaaria ettevalmistuste kohta;

3.   väljendab heameelt 29. oktoobri 2006. aasta presidendivalimiste tulemuse üle; julgustab presidenti jätkama Euroopa-meelset lähenemisviisi ja selleksvajalikke reforme; avaldab samas kahetsust Euroopa-vastaste jõudude tugeva ilmnemise üle valimistel ja kutsub presidenti üles kasutama oma teist ametiaega selleks, et reageerida nende Bulgaaria kodanike hirmudele, kes on Bulgaaria ühinemise suhtes ELiga kriitiliselt meelestatud;

4.   märgib ära valdkonnad, mis vajavad edasiarendamist, konkreetsete tulemuste saavutamise tungiva ja jätkuva vajaduse ning võimaluse kasutada vajaduse korral erinevaid kaitsemeetmeid ja muid kaasnevaid meetmeid jätkuvate puuduste kõrvaldamiseks; kutsub Bulgaaria ametivõime üles tegutsema selliste meetmete vajaduse kõrvaldamiseks või vähendamiseks kiiresti ja põhjalikult, nõuab, et Euroopa Parlament saaks jätkata muutuste jälgimist, ning nõuab kindlalt, et komisjon jätkaks Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist muutuste jälgimisse ja kaasaks parlamendi täielikult juhul, kui mingil põhjusel kaalutakse kaitseklauslite kasutamist, kuna komisjoni president lubas kaasata Euroopa Parlamenti ühinemistingimusi käsitleva akti artiklis 39 sätestatud kaitseklausli kasutamise korral, mis käsitleb ühinemise edasilükkamist 2008. aastani;

5.   nõuab tungivalt ühinemislepingu kiiret ratifitseerimist liikmesriikide poolt, kes seda veel teinud ei ole;

Poliitilised kriteeriumid

6.   nõuab kindlalt maksimaalset läbipaistvust kõigis valdkondades, sealhulgas erastamiste, pakkumiste ja riigihankemenetluste läbiviimisel, ametisse nimetamiste ja ametikõrgenduste korral avalikus teenistuses ja kohtusüsteemis ning kohtumenetluse kõigil tasanditel, et soodustada head valitsemistava, tõhusust ja ühiskonna usaldust;

7.   nõuab Bulgaaria ombudsmani rolli tugevdamist, et parandada haldusvead ja toimida korruptsioonivastase mehhanismina, mis võiks suurendada läbipaistvust institutsioonide tegevuses;

8.   kiidab heaks Bulgaaria ametivõimude jätkuvad püüded täita justiits- ja siseküsimuste valdkonnas võetud kohustused ning meetmed, mis on võetud organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemiseks ja kohtusüsteemi reformi lõpetamiseks; eeldab meetmete, nagu politseiuurijate põhjalikum ja parem koolitamine seoses kohtueelse uurimise etapiga, korruptsioonivastase strateegia parem kooskõlastamine asjassepuutuvate organite vahel ja riigiasutustes moodustatud inspektsioonide institutsioonilise pädevuse tugevdamine, jõulist rakendamist ning konkreetsete ja nähtavate tulemuste saavutamist, sealhulgas rasketes kuritegudes osalenutele eduka süüdistuste esitamise ja süüdimõistmise osas;

9.   eeldab kiiret keskendumist komisjoni viimases seirearuandes nimetatud hindamiskriteeriumide täitmisele, et hoida ära kaitsemehhanismide kasutamine; nõuab tõhusamaid meetmeid organiseeritud kuritegevusega seotud isikute kindlakstegemiseks, neile süüdistuse esitamiseks ja nende vara konfiskeerimiseks; ning nõuab konkreetseid tulemusi rahapesujuhtumite tuvastamisel ja vastavate süüdistuste esitamisel;

10.   tervitab siseministeeriumit käsitleva uue seaduse rakendamisel tehtud edusamme politsei- ja julgeolekuteenistuste tegevuse korraldamises ja juhtimises; nõuab organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni – eelkõige piiridel – ning narko- ja inimkaubanduse vastu võitlevate eripolitseiüksuste laiendamist ning lisaks nõuab palkade ja teenistustingimuste parandamist, silmapaistvate ametnike kiiret edutamist ja tänapäeva tasemele vastavate seadmetega varustamist; palub liikmesriikidel pakkuda ka erialast koolitust ja jätkata eriteadmistega politseiametnike lähetamist Bulgaaria politseisse, et aidata kõrvaldada mahajäämust oluliste kuritegude lahendamises ja organiseeritud kuritegevuse piiramises;

11.   kiidab heaks uue peaprokuröri juhtimisel prokuratuuris tehtud muudatused, sealhulgas kiirmenetlused ja meetmed juurdluste enneaegse lõpetamise vältimiseks; nõuab õigusnormide vastuvõtmist sisedistsiplinaarjuurdluse all olevate kohtunike töölt kõrvaldamiseks ning tõsiste meetmete võtmist õigusmõistmist takistanud või ebaõigetel põhjustel kohtuasja lõpetanud prokuröride suhtes;

12.   tunneb heameelt otsuse üle tagada juurdepääs salateenistuse toimikutele, sest see aitab suurendada avalikkuse usaldust ja näitab minevikuga selge lõpparve tegemist, ning soovitab, et selliste avalikustamiste üle teostaks järelevalvet erapooletu ja usaldusväärne komisjon;

13.   kordab oma nõuet parandada elu- ja sanitaartingimusi lastekodudes ja vaimsete ning füüsiliste puuetega inimeste kodudes, tunnistades, et olemasolevad projektid ja prioriteedid ei vasta piisavalt neis asutustes olevate inimeste vajadustele, ning seepärast nõuab, et hoolekandeasutuste probleemid saaksid riiklikuks prioriteediks ning et kõrgema kvaliteediga ja põhjalikult läbimõeldud deinstitutsionaliseerimisprogrammid ja ühtekuuluvusfondid oleksid suunatud ulatuslike ja nähtavate muutuste saavutamisele hoonetes, elutingimustes ja hoolduses; kordab nõuet edendada reforme lapsendamist käsitlevates õigusaktides;

14.   tunnustab romide integreerimiseks tehtud samme ning nõuab veelgi suuremaid kooskõlastatud jõupingutusi, et parandada nende keeleoskust, anda neile parem juurdepääs kõrgharidusele, kutseõppele ja tööturule ning tagada parem tervishoid ja pereplaneerimise võimalused, samas julgustades neid andma oma parimat, et laiema ühiskonnaga kohaneda ning neile antud võimalusi kasutada;

15.   kutsub komisjoni üles nii Bulgaaria ühinemise eel kui ka pärast seda hoolikalt jälgima vähemuste kaitsega seotud kohustuste täitmist ning selleks kaasama see teema äsjakoostatud ühinemisjärgse koostöö- ja kontrollimehhanismi;

Majanduslikud kriteeriumid

16.   õnnitleb Bulgaariat jätkuva majandusliku arengu puhul, mis on toonud kaasa sisemajanduse kogutoodangu 6,1%lise kasvu, suuremad reaalpalgad, väheneva tööpuuduse (8,7%) ja suurepärased välismaised otseinvesteeringud ning rõhutab konservatiivse makromajanduspoliitika ja struktuurireformide tähtsust stabiilsuse säilitamiseks, kaubavahetusbilansi ja jooksevkonto puudujäägi edasiseks vähendamiseks ja kasvu ning tööhõive stimuleerimiseks;

17.   nõuab süvendatud pingutusi mikromajanduslike tingimuste parandamiseks Bulgaarias, et ergutada erasektori ja eelkõige VKEde arengut läbipaistva õigusliku, haldus- ja reguleeriva struktuuri ning paindlikuma tööseadusandluse alusel;

18.   väljendab muret jätkuvate nähtamatute tõkete pärast välismaistele investoritele; nõuab kindlalt, et pakkumis- ja regulatiivsed meetmed oleksid läbipaistvad, erapooletud ja kergesti mõistetavad; nõuab tungivalt, et Bulgaaria valitsus lahendaks olukorrad, kus ei suudeta langetada õigeaegseid haldusotsuseid, kuna see võib ohustada positiivse investeerimiskliima arengut Bulgaarias; soovitab kasutada maksusoodustusi, et edendada siseinvesteeringuid ning paremat teabevahetust ja avatust ametnike ja ettevõtte vahel;

Ühenduse õigustik

19.   õnnitleb Bulgaaria ametivõime sel puhul, et arvukad keerulised põllumajandusega seotud meetmed on peaaegu lõpule viidud; tunnustab märkimisväärset arengut elusloomadega kauplemise ja loomade heaolu valdkonnas, kus tuleb kinni pidada kõrgeimatest standarditest, näiteks loomade transportimisel ja tapmisel ning loomakasvatuse kõrvalsaaduste töötlemisel, rõhutab, kui tähtis on, et jäätmete töötlemise süsteem oleks ühinemise hetkeks täielikult toimiv ja eeldab, et see nii on; nõuab kohustuslike piirikontrollipunktide rajamise lõpuleviimist ning jõulisi meetmeid klassikalise sigade katku ja teiste loomahaiguste kontrolli all hoidmiseks, eriti juhul, kui need ohustavad rahva tervist ja toiduvarude ohutust;

20.   nõuab, et Bulgaaria kasutaks võimalust kehtestada lennujaamade ja õhusõidukite turvalisuse kõrgeimad standardid, arvestades terrorismiohu olemust, mille puhul ühe riigi ründamisele võivad kaasa aidata nõrgad kohad teise riigi julgeolekumenetlustes; nõuab tungivalt kõigi parandusmeetmete kiiret ning kontrollitavat lõpuleviimist, et kõrvaldada puudused õhusõidukite lennukõlblikkuses ja hooldusnõuetes, töökorras ning lennumeeskondade litsentsimisel;

21.   kutsub taas kord nõukogu ja komisjoni üles tagama, et Bulgaaria täidab ühinemislepingu artiklist 30 tulenevad kohustused seoses Kozloduy tuumajaama kolmanda ja neljanda reaktori sulgemiskuupäevaga, mille on ratifitseerinud liikmesriikide parlamendid; kutsub ELi institutsioone üles pidama oma lubadusi seoses Bulgaaria toetamisega 210 miljoni euroga ajavahemikul 2007–2008, et sulgeda Kozloduy tuumajaam;

22.   rõhutab ELi rahaliste vahendite nõuetekohase haldamise ja kontrollimise tähtsust rahandusliku õigluse tagamiseks ja vahendite tõhusaimaks suunamiseks, rakendades menetlusi, mis on juurdepääsetavad ja kergesti arusaadavad ka inimestele väljaspool ametkondi;

23.   juhib tähelepanu sellele, et olukordades, kus esimese kolme ühinemisjärgse aasta jooksul võis võtta ajutisi meetmeid, kohaldati selliseid meetmeid pärast eelmist ühinemisvooru ning see tõi kasu kõigile osalistele; väljendab soovi, et selliseid mehhanisme kohaldataks ainult teatavates valdkondades; juhib tähelepanu sellele, et asjakohastest meetmetest, mis tagavad ELi poliitika nõuetekohase funktsioneerimise, võib loobuda vaid siis, kui komisjoni kehtestatud kriteeriumid on täielikult täidetud;

24.   õnnitleb Bulgaariat piirkondliku ja rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku säilitamiseks antud panuse eest, eriti NATO liikmena, ja näeb Bulgaaria sõjaliste rajatiste kasutamise lepingus USAga Bulgaaria reaalset pühendumist Atlandi-ülesele liidule;

25.   väljendab jätkuvat toetust Bulgaaria meditsiiniõdedele ja Palestiina arstile, kes alates 1999. aastast Liibüas vangistuses viibivad; nõuab, et kohtuasja taasläbivaatamine jõuaks kiire ja rahuldava lahenduseni ning et Liibüa ametivõimud seejärel annaksid neile süütutele inimestele kohase kompensatsiooni neile tekitatud kannatuste eest;

o
o   o

26.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bulgaaria Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele.

(1) ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 409.
(2) ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika