Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0277(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0304/2006

Predkladané texty :

A6-0304/2006

Rozpravy :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0514

Prijaté texty
PDF 442kWORD 232k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel
Pravidlá účasti na siedmom rámcovom programe ES ***I
P6_TA(2006)0514A6-0304/2006
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2013) (KOM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0705)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 167 a 172 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0005/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0304/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. novembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013)
P6_TC1-COD(2005)0277

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 167 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Siedmy rámcový program bol prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. …/…/ES(4) z ...(5)+ o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013)(6). Realizácia uvedeného rámcového programu a jeho osobitných programov, vrátane s nimi súvisiacich finančných aspektov, spadá do zodpovednosti Komisie.

(2)  Siedmy rámcový program sa realizuje v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7), ďalej len "nariadenie o rozpočtových pravidlách", a s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách(8), ďalej len "vykonávacie pravidlá".

(3)  Siedmy rámcový program sa realizuje aj v súlade s pravidlami štátnej pomoci, najmä s pravidlami štátnej pomoci pre výskum a vývoj, ktorými je v súčasnosti rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj(9).

(4)  Nakladanie s dôvernými údajmi je upravené vo všetkých príslušných právnych predpisoch Spoločenstva vrátane vnútorných predpisov inštitúcií, ako napríklad rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok(10), pokiaľ ide o ustanovenia o bezpečnosti.

(5)  Pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít by mali poskytovať koherentný, komplexný a transparentný rámec na zabezpečenie čo najefektívnejšej realizácie pri zohľadnení potreby jednoduchého prístupu pre všetkých účastníkov prostredníctvom zjednodušených postupov v súlade so zásadou proporcionality.

(6)  Pravidlá by tiež mali uľahčiť využívanie duševného vlastníctva účastníka, pričom zohľadnia aj spôsob možnej organizácie účastníka na medzinárodnej úrovni a zároveň budú chrániť oprávnené záujmy ďalších účastníkov a Spoločenstva.

(7)  Siedmy rámcový program by mal podporovať účasť z najvzdialenejších regiónov Spoločenstva, ako aj zo širokého spektra podnikov, výskumných centier a univerzít vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(8)  Vymedzenie MSP uvedené v odporúčaní Komisie č. 2003/361/ES(11) by sa malo uplatňovať z dôvodov koherentnosti a transparentnosti.

(9)  Je nevyhnutné stanoviť minimálne podmienky účasti ako všeobecné pravidlo a tiež s prihliadnutím na osobitosti nepriamych akcií v rámci siedmeho rámcového programu. Predovšetkým by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa počtu účastníkov a miesta ich usadenia.

(10)  Je vhodné, aby sa akýkoľvek právny subjekt mohol zúčastňovať, hneď ako budú splnené minimálne podmienky. Účasť presahujúca minimum by mala zabezpečiť efektívne vykonávanie príslušnej nepriamej akcie.

(11)  Medzinárodné organizácie zaoberajúce sa rozvojom spolupráce v oblasti výskumu v Európe a vytvárané väčšinou členskými štátmi alebo pridruženými krajinami by mali byť podporované, aby sa zúčastňovali na siedmom rámcovom programe.

(12)  Z rozhodnutia Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria)(12) vyplýva, že právne subjekty zámorských krajín a území sú oprávnené zúčastňovať sa na siedmom rámcovom programe.

(13)  V súlade s cieľmi medzinárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článkoch 164 a 170 zmluvy, treba rátať s účasťou právnych subjektov usadených v tretích krajinách, ako aj s účasťou medzinárodných organizácií. Je však vhodné požadovať, aby takáto účasť bola opodstatnená, pokiaľ ide o takto uskutočnený zvýšený príspevok k cieľom, o ktoré usiluje siedmy rámcový program.

(14)  V súlade s vyššie uvedenými cieľmi je nevyhnutné stanoviť podmienky poskytovania finančnej podpory Spoločenstva účastníkom nepriamych akcií.

(15)  V záujme účastníkov by mal byť prechod zo systému výpočtu nákladov, ktorý sa používal v šiestom rámcovom programe, účinný a plynulý. Monitorovací proces v siedmom rámcovom programe by mal preto riešiť dosah tejto zmeny na rozpočet, najmä pokiaľ ide o jej účinok na administratívne zaťaženie účastníkov.

(16)  Je nevyhnutné, aby Komisia zaviedla okrem pravidiel a postupov ustanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, v jeho vykonávacích pravidlách a v tomto nariadení ďalšie pravidlá a postupy, ktorými sa bude riadiť predkladanie, hodnotenie a výber návrhov a udeľovanie grantov, ako aj konanie o opravnom prostriedku pre účastníkov. Mali by sa zaviesť najmä pravidlá, ktorými sa riadi využívanie nezávislých odborníkov.

(17)  Je vhodné, aby Komisia zaviedla, okrem pravidiel a postupov ustanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách a v jeho vykonávacích pravidlách, ďalšie pravidlá a postupy, ktorými sa bude riadiť hodnotenie právnej a finančnej životaschopnosti účastníkov nepriamych akcií v rámci siedmeho rámcového programu. Takéto pravidlá by mali vytvoriť správnu rovnováhu medzi ochranou finančných záujmov Spoločenstva a zjednodušením a uľahčením účasti právnych subjektov na siedmom rámcovom programe.

(18)  V tejto súvislosti sa nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami a nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(13) riadi, okrem iného, ochrana finančných záujmov Spoločenstva, boj proti podvodom a nezrovnalostiam, postupy na vymáhanie súm dlhovaných Komisii, vylúčenie z postupov udeľovania zmlúv a grantov a s tým súvisiace sankcie, ako aj audity, kontroly a inšpekcie vykonávané Komisiou a Dvorom audítorov na základe článku 248 ods. 2 zmluvy.

(19)  Je potrebné, aby sa finančný príspevok Spoločenstva poskytol účastníkom bez zbytočného odkladu.

(20)  Dohody uzavreté pre každú akciu by mali zabezpečiť dohľad a finančnú kontrolu zo strany Komisie alebo akéhokoľvek zástupcu splnomocneného Komisiou, ako aj audity vykonávané Dvorom audítorov a kontroly na mieste vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi(14).

(21)  Komisia by mala monitorovať nepriame akcie vykonávané tak v rámci siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci siedmeho rámcového programu a jeho osobitných programov. Komisia by mala zriadiť a udržiavať vhodný informačný systém s cieľom zabezpečiť účinné a koherentné monitorovanie a hodnotenie vykonávania nepriamych akcií.

(22)  Siedmy rámcový program by mal odzrkadľovať a podporovať všeobecné zásady ustanovené v Európskej charte výskumných pracovníkov a v Kódexe správania pri nábore výskumných pracovníkov(15), pričom bude rešpektovať ich dobrovoľný charakter.

(23)  Pravidlá, ktorými sa riadi šírenie výsledkov výskumu, by mali zabezpečiť, aby v prípade vhodnosti účastníci chránili duševné vlastníctvo vytvárané v rámci akcií a využívali a šírili tieto výsledky.

(24)  Pri dodržiavaní práv vlastníkov duševného vlastníctva by mali byť tieto pravidlá určené na zabezpečenie prístupu účastníkov a podľa potreby ich pridružených subjektov usadených v členskom štáte alebo pridruženej krajine k informáciám, ktoré prinášajú do projektu, a k poznatkom vyplývajúcim z výskumnej práce vykonávanej v rámci projektu v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie výskumnej práce alebo na využívanie z nej vyplývajúcich poznatkov.

(25)  Upúšťa sa od povinnosti niektorých účastníkov, ustanovenej v šiestom rámcovom programe, preberať finančnú zodpovednosť za svojich partnerov v tom istom konzorciu. V tejto súvislosti by sa mal zriadiť účastnícky záručný fond spravovaný Komisiou s cieľom vymáhať splatné sumy, ktoré neuhradili partneri neplniaci si svoje záväzky. Takýmto prístupom sa podporí zjednodušenie a uľahčí sa účasť najmä zo strany MSP, pričom sa ochránia finančné záujmy Spoločenstva spôsobom primeraným pre siedmy rámcový program.

(26)  Príspevky Spoločenstva do spoločných podnikov alebo akejkoľvek inej štruktúry zriadenej na základe článku 171 zmluvy alebo na základe článku 169 zmluvy nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(27)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a zohľadňujú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie.

(28)  Spoločenstvo môže udeliť grant Európskej investičnej banke (EIB) s cieľom podporiť investície súkromného sektoru do oprávnených veľkých akcií v rámci európskeho výskumu a technického rozvoja zvýšením spôsobilosti EIB riadiť riziká, čím sa umožní (i) väčší objem úverovania zo strany EIB pre určitú úroveň rizika a (ii) financovanie rizikovejších akcií v rámci európskeho výskumu a technického rozvoja, ako by to bolo možné bez takejto pomoci od Spoločenstva.

(29)  Spoločenstvo môže poskytovať finančnú pomoc, ako sa to ustanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, okrem iného aj prostredníctvom:

   a) verejného obstarávania, vo forme cien tovarov alebo služieb ustanovených zmluvou a vybraných na základe výziev na predkladanie ponúk;
   b) grantov;
   c) členstva v organizácii vo forme členského poplatku;
   d) honorárov pre nezávislých odborníkov uvedených v článku 17 tohto nariadenia,

(30)  XXX

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít a iných právnych subjektov na akciách vykonávaných jedným alebo viacerými účastníkmi prostredníctvom systémov financovania uvedených v časti a) prílohy III k rozhodnutiu č. …/…/ES(16), ďalej len "nepriame akcie".

Ustanovuje aj pravidlá v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách a v jeho vykonávacích pravidlách, ktoré sa týkajú finančného príspevku Spoločenstva pre účastníkov nepriamych akcií v rámci siedmeho rámcového programu.

Pokiaľ ide o výsledky výskumu vykonávaného v rámci siedmeho rámcového programu, toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre uverejňovanie nadobudnutých znalostí akýmikoľvek vhodnými prostriedkami okrem tých, ktoré vyplývajú z formálnych náležitostí na ich ochranu, a vrátane publikovania nadobudnutých znalostí v akomkoľvek médiu, ďalej len "šírenie".

Okrem toho toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre priame alebo nepriame využívanie nadobudnutých znalostí v ďalších výskumných činnostiach iných ako tie, ktoré sú zahrnuté do príslušnej nepriamej akcie, alebo pre vývoj, vytvorenie a predaj výrobku alebo procesu, alebo pre vytvorenie a poskytovanie služby, ďalej len "využitie".

Pokiaľ ide o nadobudnuté znalosti a východiskové znalosti, toto nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa povolení a užívateľských práv na ne, ďalej len "prístupové práva".

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzenia pojmov uvedeného v nariadení o rozpočtových pravidlách a v jeho vykonávacích pravidlách, uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

   1. "právny subjekt" je každá fyzická alebo právnická osoba zriadená podľa vnútroštátneho práva miesta svojho usadenia, podľa práva Spoločenstva alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá môže, konajúc vo svojom vlastnom mene, vykonávať práva a brať na seba povinnosti. V prípade fyzických osôb sa odkazy na usadenie považujú za odkazy na obvyklé bydlisko;
   2. "pridružený subjekt" je každý právny subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo kontrolovaný účastníkom alebo je rovnako priamo alebo nepriamo kontrolovaný ako účastník, pričom kontrola má jednu z foriem uvedených v článku 6 ods. 2;
   3. "spravodlivé a primerané podmienky" sú vhodné podmienky vrátane možných finančných podmienok pri zohľadnení konkrétnych okolností žiadosti o prístup, napríklad skutočná alebo možná hodnota nadobudnutých alebo východiskových znalostí, ku ktorým sa požaduje prístup a/alebo rozsah, doba trvania alebo iné charakteristiky predpokladaného využitia;
   4. "nadobudnuté znalosti" sú výsledky vrátane informácií, nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ktoré sa tvoria v rámci príslušnej nepriamej akcie. Medzi takéto výsledky patria práva súvisiace s autorským právom, dizajnové práva, patentové práva, práva súvisiace s odrodami rastlín alebo podobné formy ochrany;
   5. "východiskové znalosti" sú informácie, ktoré vlastnia účastníci pred ich pristúpením k dohode o grante, ako aj autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva súvisiace s týmito informáciami, na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred ich pristúpením k dohode o grante, a ktoré sú potrebné na vykonávanie nepriamej akcie alebo na využívanie výsledkov nepriamej akcie;
   6. "účastník" je právny subjekt, ktorý prispieva k nepriamej akcii a má na základe tohto nariadenia práva a povinnosti vo vzťahu k Spoločenstvu;
   7. "výskumná organizácia" je právny subjekt zriadený ako nezisková organizácia, ktorej jedným z hlavných cieľov je vykonávať činnosti v oblasti výskumu alebo technického rozvoja;
   8. "tretia krajina" je štát, ktorý nie je členským štátom;
   9. "pridružená krajina" je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej dohody so Spoločenstvom, v rámci podmienok ktorej, alebo na základe ktorej finančne prispieva k celému siedmemu rámcovému programu alebo k jeho časti;
   10. "medzinárodná organizácia" je medzivládna organizácia iná, než Spoločenstvo, ktorá má právnu subjektivitu podľa medzinárodného verejného práva, ako aj akákoľvek špecializovaná agentúra zriadená touto medzinárodnou organizáciou;
   11. "medzinárodná európska záujmová organizácia" je medzinárodná organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria členské štáty a pridružené krajiny a ktorej hlavným cieľom je presadzovanie vedeckej a technickej spolupráce v Európe;
   12. "partnerská krajina medzinárodnej spolupráce" je tretia krajina, ktorú Komisia klasifikuje ako krajinu s nízkymi príjmami, s nižšími strednými príjmami alebo s vyššími strednými príjmami, a ktorá je takto označená v pracovných programoch;
   13. "verejný subjekt" je akýkoľvek právny subjekt zriadený ako taký vnútroštátnym právom a medzinárodné organizácie;

14.  "MSP" sú mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania 2003/361/ES v znení zo 6. mája 2003;

   15. "pracovný program" je plán prijatý Komisiou na realizáciu osobitného programu uvedeného v článku 3 rozhodnutia č. …/…/ES(17) ;
   16. "systémy financovania" sú mechanizmy na financovanie nepriamych akcií Spoločenstvom ustanovených v časti a) prílohy III k rozhodnutiu č. …/…/ES+;
   17. "osobitné skupiny" sú tí, ktorí majú prospech z "výskumu v prospech osobitných skupín", a ktorí sú určení v osobitnom a/alebo pracovnom programe;
   18. "subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja" je právny subjekt vykonávajúci činnosti spojené s výskumom alebo technickým rozvojom v systémoch financovania v prospech osobitných skupín uvedených v prílohe III rozhodnutia č. …/…/ES+.

Článok 3

Dôverný charakter

V súlade s podmienkami uvedenými v dohode o grante, menovacom dekréte alebo zmluve, Komisia a účastníci zachovávajú dôverný charakter všetkých údajov, poznatkov a dokumentov, ktoré im boli oznámené ako dôverné.

Kapitola II

Účasť

Oddiel 1

Minimálne podmienky

Článok 4

Všeobecné zásady

1.  Na nepriamej akcii sa môže zúčastňovať každý podnik, univerzita alebo výskumné centrum alebo iný právny subjekt usadený buď v členskom štáte alebo v pridruženej krajine alebo v tretej krajine za predpokladu, že boli splnené minimálne podmienky ustanovené v tejto kapitole, vrátane akýchkoľvek podmienok špecifikovaných podľa článku 12.

V prípade nepriamej akcie uvedenej v článku 5 ods. 1, článkoch 7, 8 alebo 9, v rámci ktorej je možné, aby boli minimálne podmienky splnené bez účasti právneho subjektu usadeného v členskom štáte, je však potrebné týmto zlepšiť dosahovanie cieľov ustanovených v článkoch 163 a 164 zmluvy.

2.  Spoločné výskumné centrum Komisie, ďalej len " Spoločné výskumné centrum", sa môže zúčastňovať na nepriamych akciách na rovnakom základe a s rovnakými právami a povinnosťami ako právny subjekt usadený v členskom štáte.

Článok 5

Minimálne podmienky

1.  Minimálne podmienky pre nepriame akcie sú tieto:

   a) musia sa zúčastniť najmenej tri právne subjekty, každý z nich musí byť usadený v členskom štáte alebo pridruženej krajine, a žiadne dva z nich nemôžu byť usadené v tom istom členskom štáte alebo v tej istej pridruženej krajine;
   b) všetky tri právne subjekty musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 6.

2.  Na účely odseku 1 písm. a), ak jedným z účastníkov je Spoločné výskumné centrum alebo medzinárodná európska záujmová organizácia alebo subjekt vytvorený na základe právnych predpisov Spoločenstva, predpokladá sa, že tento účastník je usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine inom/inej ako ktorýkoľvek členský štát alebo pridružená krajina, v ktorom/ktorej je usadený iný účastník tej istej nepriamej akcie.

Článok 6

Nezávislosť

1.  Dva právne subjekty sú považované za navzájom nezávislé, ak ani jeden z nich nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou daného druhého subjektu alebo pod tou istou priamou alebo nepriamou kontrolou ako daný druhý subjekt.

2.  Na účely odseku 1 môže mať kontrola jednu z týchto foriem:

   a) priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania príslušného právneho subjektu alebo väčšiny hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu;
   b) priame alebo nepriame, skutočné alebo zo zákona, vlastníctvo rozhodovacích právomocí príslušného právneho subjektu.

3.  Nasledujúce vzťahy medzi právnymi subjektmi sa však ako také nepovažujú za vzťahy vytvárajúce riadiace vzťahy:

   a) tá istá verejná investičná spoločnosť, inštitucionálny investor alebo spoločnosť s rizikovým kapitálom priamo alebo nepriamo vlastní viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania alebo väčšiny hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov;
   b) príslušné právne subjekty sú vlastnené alebo kontrolované tým istým verejným subjektom.

Článok 7

Nepriame akcie pre osobitné činnosti spolupráce týkajúce sa partnerských krajín medzinárodnej spolupráce

Na projekty spolupráce pre osobitné činnosti spolupráce týkajúce sa partnerských krajín medzinárodnej spolupráce určených v pracovnom programe sa vzťahujú tieto minimálne podmienky:

   a) musia sa zúčastňovať najmenej štyri právne subjekty;
   b) najmenej dva z právnych subjektov uvedených v písmene a) musia byť usadené v členských štátoch alebo pridružených krajinách, ale nesmú byť usadené v tom istom členskom štáte alebo v tej istej pridruženej krajine;
   c) najmenej dva z právnych subjektov uvedených v písmene a) musia byť usadené v partnerských krajinách medzinárodnej spolupráce, ale nesmú byť usadené v tej istej partnerskej krajine medzinárodnej spolupráce, pokiaľ nie je ustanovené inak v pracovnom programe;
   d) všetky štyri právne subjekty uvedené v písmene a) musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 6.

Článok 8

Koordinačné a podporné akcie, odborná príprava a kariérny rast výskumných pracovníkov

Minimálnou podmienkou pre koordinačné a podporné akcie a pre akcie zamerané na odbornú prípravu a kariérny rast výskumných pracovníkov je účasť jedného právneho subjektu.

Prvý odsek sa neuplatňuje v prípade akcií, ktorých účelom je koordinácia výskumných činností.

Článok 9

Projekty v oblasti výskumu "na hraniciach poznania"

V prípade nepriamych akcií je minimálnou podmienkou podpory projektov v oblasti výskumu "na hraniciach poznania" financovaných v rámci Európskej rady pre výskum účasť jedného právneho subjektu usadeného v členskom štáte alebo v pridruženej krajine.

Článok 10

Jediní účastníci

Ak sú minimálne podmienky nepriamej akcii splnené, pokiaľ ide o počet právnych subjektov, ktoré spoločne vytvárajú jeden právny subjekt, tento môže byť jediným účastníkom nepriamej akcie za predpokladu, že je usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine.

Článok 11

Medzinárodné organizácie a právne subjekty usadené v tretích krajinách

Účasť na nepriamych akciách je otvorená pre medzinárodné organizácie a právne subjekty usadené v tretích krajinách za predpokladu, že boli splnené minimálne podmienky ustanovené v tejto kapitole, ako aj podmienky ustanovené v osobitných programoch alebo v príslušných pracovných programoch.

Článok 12

Dodatočné podmienky

Okrem minimálnych podmienok ustanovených v tejto kapitole môžu osobitné programy alebo pracovné programy ustanoviť podmienky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov.

V súlade s charakterom a cieľmi nepriamej akcie môžu tiež ustanoviť dodatočné podmienky, ktoré treba splniť, pokiaľ ide o druh účastníka a prípadne i miesto jeho usadenia sa.

Oddiel 2

Postupy

Pododdiel 1

Výzvy na predkladanie návrhov

Článok 13

Výzvy na predkladanie návrhov

1.  Komisia vydáva v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných osobitných programoch a pracovných programoch výzvy na predkladanie návrhov na nepriame akcie, ktoré môžu zahŕňať výzvy zamerané na konkrétne skupiny, ako napríklad MSP.

Okrem uverejňovania uvedeného vo vykonávacích pravidlách Komisia uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov na internetových stránkach siedmeho rámcového programu, prostredníctvom osobitných informačných kanálov a v národných kontaktných miestach zriadených členskými štátmi a pridruženými krajinami.

2.  V prípade potreby Komisia upresní vo výzvach na predkladanie návrhov, že účastníci nemusia uzavrieť dohodu o konzorciu.

3.  Výzvy na predkladanie návrhov majú jasne stanovené ciele, aby sa zabezpečilo, že uchádzači nepredkladajú ponuky zbytočne.

Článok 14

Výnimky

Komisia nevydáva výzvy na predkladanie návrhov na tieto akcie:

   a) koordinačné a podporné akcie, ktoré majú vykonávať právne subjekty uvedené v osobitných programoch alebo v pracovných programoch, keď je na základe osobitného programu možné v pracovných programoch určiť tých, ktorí z nich budú mať prospech, v súlade s vykonávacími pravidlami;
   b) koordinačné a podporné akcie pozostávajúce z nákupu tovaru alebo služieb podľa pravidiel verejného obstarávania stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách;
   c) koordinačné a podporné akcie súvisiace s vymenúvaním nezávislých odborníkov;
   d) iné akcie, ak sa to ustanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách alebo v jeho vykonávacích pravidlách.

Pododdiel 2

Vyhodnotenie a výber návrhov a udeľovanie grantov

Článok 15

Vyhodnotenie a výber návrhov a udeľovanie grantov

1.  Komisia vyhodnotí všetky návrhy predložené ako odpoveď na výzvu na predkladanie návrhov na základe zásad pre hodnotenie a kritérií pre výber a udeľovanie stanovených v osobitnom programe a v pracovnom programe.

a)  Pre osobitné programy "Spolupráca" a "Kapacity" sa použijú tieto kritériá:

   vedecká a/alebo technická excelentnosť;
   význam pre plnenie cieľov týchto osobitných programov;
   potenciálny vplyv prostredníctvom rozvoja, šírenia a využívania výsledkov projektu;
   kvalita a efektívnosť realizácie a riadenia.

b)  Pre osobitný program "Ľudia" sa použijú tieto kritériá:

   vedecká a/alebo technická excelentnosť;
   význam pre plnenie cieľov tohto osobitného programu;
   kvalita a realizačná spôsobilosť žiadateľov (výskumní pracovníci/organizácie) a ich potenciál ďalšieho pokroku;
   kvalita navrhovanej činnosti vo vedeckej príprave a/alebo prenose znalostí.

c)  V osobitnom programe "Myšlienky" sa na podporu činností v oblasti výskumu na hraniciach poznania použije jediné kritérium excelentnosti. Pri koordinácii a podporných akciách sa môžu použiť projektové kritériá.

V rámci tohto sa v pracovných programoch stanovia hodnotiace a výberové kritériá a môžu sa pridať ďalšie požiadavky, váhy a hraničné hodnoty alebo sa môžu uviesť ďalšie podrobnosti týkajúce sa uplatňovania kritérií.

2.  Návrh, ktorý je v rozpore so základnými etickými zásadami alebo ktorý nespĺňa podmienky stanovené v osobitnom programe, v pracovnom programe alebo vo výzve na predkladanie návrhov, sa nevyberie. Takýto návrh môže byť kedykoľvek vylúčený z postupov hodnotenia, výberu a udeľovania.

3.  Návrhy sa zoradia na základe výsledkov hodnotenia. O financovaní sa rozhoduje na základe tohto poradia.

Článok 16

Postupy predkladania, hodnotenia a výberu a návrhov a udeľovania grantov

1.  Ak sa vo výzve na predkladanie návrhov stanoví dvojstupňový postup hodnotenia, do ďalšieho hodnotenia postúpia len návrhy, ktoré prejdú cez prvý stupeň na základe hodnotenia podľa obmedzeného súboru kritérií.

2.  Ak sa vo výzve na predkladanie návrhov stanoví dvojstupňový postup predkladania návrhov, v druhom stupni budú požiadaní o predloženie úplného návrhu len tí uchádzači, ktorých návrhy prejdú hodnotením pre prvý stupeň.

Všetci uchádzači sú bezodkladne informovaní o výsledkoch prvého stupňa hodnotenia.

3.  Komisia prijme a uverejní pravidlá, ktorými sa riadi postup predkladania návrhov, ako aj súvisiace postupy hodnotenia a výberu návrhov a udeľovania grantov a zverejní pokyny pre uchádzačov vrátane usmernení pre hodnotiteľov. Stanoví najmä podrobné pravidlá pre dvojstupňový postup predkladania návrhov (vrátane rozsahu a povahy návrhu v prvom stupni, ako aj úplného návrhu v druhom stupni) a pravidlá pre dvojstupňový postup hodnotenia.

Komisia poskytuje informácie a stanoví opravné prostriedky pre uchádzačov.

4.  Komisia prijme a uverejní pravidlá na zabezpečenie dôsledného overovania existencie a právneho postavenia účastníkov nepriamych akcií, ako aj ich finančnej spôsobilosti.

Komisia nebude obnovovať toto overovanie, pokiaľ sa nezmení situácia príslušného účastníka.

Článok 17

Vymenovanie nezávislých odborníkov

1.  Komisia vymenuje nezávislých odborníkov, ktorí budú pomáhať pri hodnotení návrhov.

V prípade koordinačných a podporných akcií uvedených v článku 14 budú nezávislí odborníci vymenovaní len vtedy, ak to Komisia považuje za vhodné.

2.  Nezávislí odborníci sa vyberajú na základe zručností a znalostí zodpovedajúcich úlohám, ktoré sa im zverujú. V prípade, že nezávislí odborníci budú musieť pracovať s utajovanými skutočnosťami, pred ich vymenovaním musia prejsť zodpovedajúcou bezpečnostnou previerkou.

Výber nezávislých odborníkov sa uskutoční na základe výziev na predkladanie žiadostí od jednotlivých osôb a výziev adresovaných príslušným organizáciám, ako napríklad národným výskumným agentúram, výskumným inštitúciám alebo podnikom na účely zostavenia zoznamov vhodných kandidátov.

Ak to Komisia považuje za vhodné, môže vybrať ktoréhokoľvek jednotlivca so zodpovedajúcimi zručnosťami aj v prípade, že sa nenachádza na uvedených zoznamoch.

Pri vymenúvaní skupín nezávislých odborníkov sa prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej rodovej vyváženosti.

Odborníkov pre projekty výskumu na hraniciach poznania vymenúva Komisia na základe návrhu Vedeckej rady Európskej rady pre výskum.

3.  Pri vymenúvaní nezávislého odborníka podnikne Komisia všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby nemal odborník konflikt záujmov vo vzťahu k záležitosti, ku ktorej má poskytnúť svoje stanovisko.

4.  Komisia prijme vzorový menovací dekrét, ďalej len "menovací dekrét", ktorý obsahuje vyhlásenie, že nezávislý odborník nemá v čase vymenovania žiadny konflikt záujmov a že sa zaväzuje informovať Komisiu v prípade, ak by pri poskytovaní jeho stanoviska alebo plnení jeho povinností mal nejaký konflikt záujmov vzniknúť. Komisia dohodne menovací dekrét medzi Spoločenstvom a každým nezávislým odborníkom.

5.  Komisia raz do roka uverejní v akomkoľvek vhodnom médiu zoznam nezávislých odborníkov, ktorí jej pomáhali pri siedmom rámcovom programe a každom osobitnom programe.

Pododdiel 3

dohody o realizácii a dohody o grante

Článok 18

Všeobecné ustanovenia

1.  Účastníci realizujú nepriamu akciu a na tento účel prijímajú všetky nevyhnutné a primerané opatrenia. Účastníci tej istej nepriamej akcie vykonávajú prácu spoločne a nerozdielne vo vzťahu k Spoločenstvu.

2.  Komisia na základe vzoru uvedeného v článku 19 ods. 8 a s prihliadnutím na charakteristiky príslušného systému financovania pripraví dohodu o grante medzi Spoločenstvom a účastníkmi.

3.  Účastníci neprijímajú žiadne záväzky, ktoré sú nezlučiteľné s dohodou o grante.

4.  Ak účastník neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o technickú realizáciu nepriamej akcie, ostatní účastníci dodržiavajú dohodu o grante bez akéhokoľvek doplnkového príspevku Spoločenstva, pokiaľ ich Komisia výslovne neoslobodí od tejto povinnosti.

5.  Ak akciu nie je možné realizovať alebo ak ju účastníci nerealizujú, Komisia zabezpečí ukončenie akcie.

6.  Účastníci zabezpečia, aby bola Komisia informovaná o každej udalosti, ktorá by mohla ovplyvniť realizáciu nepriamej akcie alebo záujmy Spoločenstva.

7.  Účastníci môžu na vykonávanie určitých prvkov využiť ako subdodávateľov tretie strany, ak to umožňuje dohoda o grante.

8.  Komisia stanoví opravné prostriedky pre účastníkov.

Článok 19

Všeobecné ustanovenia, ktoré sa zahrnú do dohody o grante

1.  V dohode o grante sa stanovia práva a povinnosti účastníkov vzhľadom na Spoločenstvo v súlade s rozhodnutím č. …/…/ES(18), týmto nariadením, nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami a v súlade so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva.

V súlade s tými istými podmienkami sa v nej stanovia aj práva a povinnosti právnych subjektov, ktoré sa stanú účastníkmi v priebehu nepriamej akcie.

2.  Ak je to vhodné, v dohode o grante sa určuje, ktorá časť finančného príspevku Spoločenstva sa bude zakladať na uhradení oprávnených nákladov a ktorá časť sa bude zakladať na paušálnych sumách (vrátane stupnice jednotkových nákladov) alebo na jednorazových sumách.

3.  V dohode o grante sa stanoví, ktoré zmeny v zložení konzorcia sa budú musieť uverejniť pred výzvou na súťaž.

4.  V dohode o grante sa bude vyžadovať, aby sa Komisii predkladali pravidelné správy o postupe prác týkajúcich sa realizácie príslušnej nepriamej akcie.

5.  Ak je to vhodné, v dohode o grante sa môže ustanoviť, že Komisii má byť vopred oznámený každý plánovaný prevod vlastníctva nadobudnutých znalostí na tretiu stranu.

6.  Ak sa v dohode o grante vyžaduje, aby účastníci vykonávali činnosti prinášajúce prospech tretím stranám, účastníci zabezpečia významnú mieru propagácie tejto informácie a transparentne, spravodlivo a nestranne určia, vyhodnotia a vyberú tretie strany. Ak je to ustanovené v pracovnom programe, v dohode o grante sa určia kritériá na výber takýchto tretích strán. Komisia si vyhradzuje právo namietať proti výberu tretích strán.

7.  Dohoda o grante môže ustanoviť lehoty pre účastníkov na podanie rôznych oznámení uvedených v tomto nariadení.

8.  Komisia stanoví v úzkej spolupráci s členskými štátmi vzorovú dohodu o grante v súlade s týmto nariadením. Ak sa preukáže potreba významnej zmeny vzorovej dohody o grante, Komisia ju v úzkej spolupráci s členskými štátmi príslušne upraví.

9.  Vzorová dohoda o grante zohľadní všeobecné zásady ustanovené v Európskej charte výskumných pracovníkov a v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov. Dohoda sa podľa potreby zameria na súčinnosť so vzdelávaním na všetkých úrovniach; pripravenosť a schopnosť podporovať dialóg a diskusie o vedeckých otázkach a výsledkoch výskumu so širokou verejnosťou mimo výskumnej obce; činnosti zamerané na zvýšenie účasti a úlohy žien vo výskume; a na činnosti zaoberajúce sa sociálno-ekonomickými aspektmi výskumu.

10.  Vzorová dohoda o grante ustanoví dohľad a finančnú kontrolu zo strany Komisie alebo akéhokoľvek zástupcu povereného Komisiou a zo strany Dvora audítorov.

Článok 20

Ustanovenia týkajúce sa prístupových práv, využívania a šírenia

1.  V dohode o grante sa ustanovia príslušné práva a povinnosti účastníkov v súvislosti s prístupovými právami, využívaním a šírením, pokiaľ tieto práva a povinnosti neboli ustanovené v tomto nariadení.

Na tieto účely sa vyžaduje, aby sa Komisii predložil plán využívania a šírenia nadobudnutých znalostí.

2.  V dohode o grante sa môžu špecifikovať podmienky, za ktorých môžu účastníci namietať proti technologickému auditu využívania a šírenia nadobudnutých znalostí vykonávanému určitými splnomocnenými zástupcami Komisie.

Článok 21

Ustanovenia týkajúce sa ukončenia dohody

V dohode o grante sa uvedú dôvody pre jej úplné alebo čiastočné ukončenie, najmä v dôsledku nedodržiavania tohto nariadenia, neplnenia alebo porušenia, ako aj dôsledky pre účastníkov v prípade nedodržiavania na strane iného účastníka.

Článok 22

Osobitné ustanovenia

1.  V prípade nepriamych akcií na podporu existujúcich výskumných infraštruktúr, a prípadne nových výskumných infraštruktúr, sa v dohode o grante môžu zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa zachovania dôvernosti, uverejňovania a prístupových práv, ako aj záväzkov, ktoré by mohli ovplyvniť používateľov infraštruktúry.

2.  V prípade nepriamych akcií na podporu odbornej prípravy a kariérneho rastu výskumných pracovníkov môže dohoda o grante zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa zachovania dôvernosti, prístupových práv a záväzkov týkajúce sa výskumných pracovníkov majúcich prospech z akcie.

3.  V prípade nepriamych akcií v oblasti bezpečnostného výskumu, môže dohoda o grante zaviesť osobitné ustanovenia, najmä o zmenách v zložení konzorcia, o zachovaní dôvernosti, utajovaní informácií a o informáciách určených členským štátom, šírení, prístupových právach, prevode vlastníctva nadobudnutých znalostí a ich využívaní.

4.  V prípade potreby môže dohoda o grante pre nepriame akcie zaoberajúce sa inými otázkami bezpečnosti, ako sú otázky bezpečnosti uvedené v odseku 3, zahŕňať aj takéto osobitné ustanovenia.

5.  V prípade činností v oblasti výskumu na hraniciach poznania môže dohoda o grante obsahovať osobitné ustanovenia o šírení.

Článok 23

Podpis a pristúpenie

Dohoda o grante nadobúda účinnosť jej podpísaním koordinátorom a Komisiou.

Uplatňuje sa na každého účastníka, ktorý k nej formálne pristúpil.

Pododdiel 4

Konzorciá

Článok 24

Dohody o konzorciách

1.  Pokiaľ nie je vo výzve na predkladanie návrhov uvedené inak, všetci účastníci nepriamej akcie uzatvoria dohodu, ďalej len "dohoda o konzorciu", ktorá okrem iného upravuje:

   a) vnútornú organizáciu konzorcia;
   b) rozdeľovanie finančného príspevku Spoločenstva;
   c) pravidlá o šírení a využívaní a o prístupových právach, ktoré sú dodatočné k pravidlám uvedeným v kapitole III a k ustanoveniam dohody o grante;
   d) urovnanie vnútorných sporov vrátane prípadov zneužívania moci;
   e) zodpovednosť, odškodnenie a mechanizmy zachovávania dôvernosti medzi účastníkmi.

2.  Komisia zostaví a uverejní usmernenia týkajúce sa hlavných otázok, ktoré môžu účastníci riešiť vo svojich dohodách o konzorciu vrátane ustanovení o podpore účasti MSP.

Článok 25

Koordinátor

1.  Právne subjekty, ktoré si želajú zúčastniť sa na nepriamej akcii, určia spomedzi seba jeden subjekt, ktorý bude pôsobiť ako koordinátor a vykonávať tieto úlohy v súlade s týmto nariadením, nariadením o rozpočtových pravidlách, jeho vykonávacími pravidlami a dohodou o grante:

   a) monitoruje dodržiavanie povinností účastníkov nepriamej akcie;
   b) overuje, či právne subjekty uvedené v dohode o grante dokončili formálne náležitosti nevyhnutné na pristúpenie k dohode o grante;
   c) prevezme finančný príspevok Spoločenstva a rozdelí ho v súlade s dohodou o konzorciu a dohodou o grante;
   d) vedie evidenciu a finančné účtovníctvo týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva a informuje Komisiu o jeho rozdelení v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) a článkom 36;
   e) sprostredkováva účinnú a správnu komunikáciu medzi účastníkmi a pravidelne podáva správy účastníkom a Komisii o napredovaní projektu.

2.  Koordinátor musí byť uvedený v dohode o grante.

3.  Vymenovanie nového koordinátora vyžaduje písomný súhlas Komisie.

Článok 26

Zmeny v konzorciu

1.  Účastníci nepriamej akcie sa môžu dohodnúť na zaradení nového účastníka alebo vyradení existujúceho účastníka v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o konzorciu.

2.  Každý právny subjekt, ktorý sa pripojí k prebiehajúcej akcii, pristúpi k dohode o grante.

3.  V osobitných prípadoch, ak je to ustanovené v dohode o grante, konzorcium uverejní výzvu na súťaž a široko ju propaguje s použitím osobitnej informačnej podpory, najmä internetových stránok o siedmom rámcovom programe, odbornej tlače a publikácií a národných kontaktných miest zriadených členskými štátmi a pridruženými krajinami na informovanie a podporu.

Konzorcium vyhodnotí ponuky na základe kritérií, ktorými sa riadila počiatočná akcia, a za pomoci nezávislých odborníkov vymenovaných konzorciom, a to v súlade so zásadami ustanovenými v článkoch 15 a 17.

4.  Konzorcium oznámi Komisii každú navrhovanú zmenu svojho zloženia a Komisia môže vzniesť námietky do 45 dní od oznámenia.

Zmeny v zložení konzorcia spojené s návrhmi na iné zmeny v dohode o grante, ktoré priamo nesúvisia so zmenou zloženia, podliehajú písomnému schváleniu Komisiou.

Pododdiel 5

Monitorovanie a hodnotenie programov a nepriamych akcií a oznamovanie informácií

Článok 27

Monitorovanie a hodnotenie

1.  Komisia monitoruje realizáciu nepriamych akcií na základe pravidelných správ o postupe prác predkladaných podľa článku 19 ods. 4.

Komisia monitoruje najmä realizáciu plánu využívania a šírenia nadobudnutých znalostí predloženého podľa druhého pododseku článku 20 ods. 1.

Na tieto účely môžu Komisii pomáhať nezávislí odborníci vymenovaní v súlade s článkom 17.

2.  Komisia zriadi a udržiava informačný systém, ktorý umožňuje účinné a koherentné monitorovanie celého siedmeho rámcového programu.

Pokiaľ článok 3 neustanovuje inak, Komisia uverejní na akomkoľvek vhodnom médiu informácie o financovaných projektoch.

3.  Monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 7 rozhodnutia č. …/…/ES(19) zahŕňa aspekty týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, najmä aspekty dôležité pre MSP a rieši dosah zmien v systéme výpočtu nákladov na rozpočet v porovnaní so šiestym rámcovým programom a jeho účinky na administratívne zaťaženie účastníkov.

4.  Komisia v súlade s článkom 17 vymenuje nezávislých odborníkov, ktorí budú pomáhať pri hodnoteniach, ktoré vyžaduje siedmy rámcový program a jeho osobitné programy a podľa potreby i pri hodnotení predchádzajúcich rámcových programov.

5.  Okrem toho môže Komisia zostaviť skupiny nezávislých odborníkov vymenovaných v súlade s článkom 17, ktorí jej majú radiť v otázkach navrhovania a vykonávania politiky Spoločenstva v oblasti výskumu.

Článok 28

Informácie, ktoré majú byť sprístupnené

1.  Pri riadnom zohľadňovaní článku 3 sprístupní Komisia na požiadanie ktorémukoľvek členskému štátu alebo ktorejkoľvek pridruženej krajine všetky užitočné informácie, ktorými disponuje, týkajúce sa nadobudnutých znalostí získaných pri práci vykonávanej v súvislosti s nepriamou akciou, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

   a) príslušné informácie sú relevantné pre verejný poriadok;
   b) účastníci nepredložili presvedčivé a dostatočné dôvody pre zadržanie príslušných informácií.

2.  Poskytovanie informácií podľa odseku 1 sa za žiadnych okolností nemá považovať za prevod akýchkoľvek práv alebo povinností Komisie alebo účastníkov na príjemcu.

Príjemca však zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými, pokiaľ nebudú uverejnené alebo ich účastníci nesprístupnia verejnosti, alebo pokiaľ neboli oznámené Komisii bez obmedzenia, pokiaľ ide o ich dôverný charakter.

Oddiel 3

Finančný príspevok spoločenstva

Pododdiel 1

Oprávnenosť na financovanie a formy grantov

Článok 29

Oprávnenosť na financovanie

1.  Tieto právne subjekty zúčastňujúce sa na nepriamej akcii môžu získať finančný príspevok Spoločenstva:

   a) ktorýkoľvek právny subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine, alebo zriadený na základe práva Spoločenstva,
   b) ktorákoľvek medzinárodná organizácia európskeho záujmu,
   c) ktorýkoľvek právny subjekt usadený v partnerskej krajine medzinárodnej spolupráce.

2.  V prípade zúčastnenej medzinárodnej organizácie, inej ako medzinárodná organizácia európskeho záujmu, alebo právny subjekt usadený v tretej krajine, ktorá nie je pridruženou krajinou alebo partnerskou krajinou medzinárodnej spolupráce, možno finančný príspevok Spoločenstva udeliť za predpokladu, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

   a) v osobitných programoch alebo v príslušnom pracovnom programe sa nachádza potrebné ustanovenie,
   b) príspevok má podstatný význam pre vykonávanie nepriamej akcie,
   c) takéto financovanie je ustanovené dvojstrannou vedecko-technickou dohodou alebo akoukoľvek inou dohodou medzi Spoločenstvom a krajinou, v ktorej je právny subjekt usadený.

Článok 30

Formy grantov

1.  Finančný príspevok Spoločenstva na granty uvedené v časti a) prílohy III rozhodnutia č. …/…/ES(20) sa zakladá na celkovom alebo čiastočnom uhradení oprávnených nákladov.

Finančný príspevok Spoločenstva však môže mať formu financovania paušálnou sumou vrátane stupnice jednotkových nákladov alebo financovania jednorazovou sumou, alebo môže spájať uhradenie oprávnených nákladov s paušálnymi sumami a jednorazovými sumami. Finančný príspevok Spoločenstva môže mať aj formu štipendií alebo cien.

2.  V pracovných programoch a vo výzvach na predkladanie návrhov sa stanovia formy grantov, ktoré sa majú použiť v príslušných akciách.

3.  Účastníci z partnerských krajín medzinárodnej spolupráce sa môžu rozhodnúť pre finančný príspevok Spoločenstva vo forme jednorazovej sumy. Výšku týchto jednorazových súm určí Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Článok 31

Uhrádzanie oprávnených nákladov

1.  Účastníci spolufinancujú nepriame akcie financované z grantov.

Finančný príspevok Spoločenstva na uhradenie oprávnených nákladov nespôsobuje zisk.

2.  Príjmy sa zohľadňujú pre vyplatenie grantu na konci realizácie akcie.

3.  Na to, aby sa náklady vzniknuté pri realizácii nepriamej akcie považovali za oprávnené, musia spĺňať tieto podmienky:

   a) musia byť skutočné;
   b) museli vzniknúť v priebehu akcie, s výnimkou záverečných správ, ak je to ustanovené v dohode o grante;
   c) museli byť určené v súlade s bežnými zásadami a postupmi účastníka pre účtovníctvo a riadenie a využívané výhradne na účel dosiahnutia cieľov nepriamej akcie a jej očakávaných výsledkov spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti;
   d) musia byť zaznamenané v účtovných záznamoch účastníka a v prípade akéhokoľvek príspevku od tretích strán musia byť zaznamenané v účtovných záznamoch tretích strán;
   e) nesmú obsahovať neoprávnené náklady, najmä identifikovateľné nepriame dane, vrátane dane z pridanej hodnoty, clá, dlžné úroky, rezervy pre prípadné budúce straty alebo poplatky, kurzové straty, náklady spojené s návratnosťou kapitálu, deklarované alebo vzniknuté náklady alebo náklady uhradené v súvislosti s iným projektom Spoločenstva, dlhy a poplatky za dlhovú službu, nadmerné alebo neuvážené výdavky a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v písmenách a) až d).

Na účely písmena a) sa priemerné osobné náklady môžu používať, ak sú v súlade so zásadami riadenia a postupmi účtovníctva účastníka a významne sa nelíšia od skutočných nákladov.

4.  Hoci sa finančný príspevok Spoločenstva vypočíta na základe celkových nákladov na nepriamu akciu, jeho úhrada je založená na vykázaných nákladoch každého účastníka.

Článok 32

Priame oprávnené náklady a nepriame oprávnené náklady

1.  Oprávnené náklady pozostávajú z nákladov, ktoré možno priamo pripísať danej akcii, ďalej len "priame oprávnené náklady", a prípadne z nákladov, ktoré nemožno priamo pripísať danej akcii, ale ktoré vznikli v priamej súvislosti s priamymi oprávnenými nákladmi pripísanými danej akcii, ďalej len "nepriame oprávnené náklady".

2.  Náklady účastníkov sa uhradia na základe ich oprávnených priamych a nepriamych nákladov.

Účastník môže v súlade s článkom 31 ods. 3 písm. c) použiť zjednodušenú metódu výpočtu svojich nepriamych oprávnených nákladov na úrovni svojho právneho subjektu, ak je to v súlade s jeho bežnými zásadami a postupmi účtovníctva a riadenia. Zásady, ktoré sa majú v tejto súvislosti dodržiavať, sa ustanovia vo vzorovej dohode o grante.

3.  V dohode o grante sa môže ustanoviť, že uhradenie nepriamych oprávnených nákladov má byť obmedzené maximálnym percentuálnym podielom priamych oprávnených nákladov s vylúčením priamych oprávnených nákladov na subdodávanie, najmä v prípade koordinačných a podporných akcií a prípadne akcií zameraných na odbornú prípravu a kariérny rast výskumných pracovníkov.

4.  Odchylne od odseku 2 sa na účely krytia nepriamych oprávnených nákladov môže každý účastník rozhodnúť pre paušálnu sadzbu svojich celkových priamych oprávnených nákladov s vylúčením svojich priamych oprávnených nákladov na subdodávanie alebo úhradu nákladov tretích osôb.

Komisia stanoví primerané paušálne sadzby na základe aproximácie príslušných skutočných nepriamych nákladov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami.

5.  Neziskové verejné subjekty, stredoškolské a univerzitné zariadenia, výskumné organizácie a MSP, ktoré pri účasti na finančných systémoch zahŕňajúcich výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti uvedené v článku 33 nedokážu s istotou určiť svoje skutočné nepriame náklady na príslušnú akciu, sa môžu rozhodnúť pre paušálnu sadzbu rovnajúcu sa 60 % celkových priamych oprávnených nákladov na granty udelené na základe výzvy na predloženie návrhov, ktoré sa uzatvoria do 1. januára 2010.

S cieľom uľahčiť prechod na úplné uplatňovanie všeobecnej zásady stanovenej v odseku 2, Komisia stanoví pre granty udelené na základe výziev, ktoré sa uzatvoria po 31. decembri 2009, primeranú úroveň paušálnej sadzby, ktorá by sa mala blížiť k príslušným skutočným nepriamym nákladom, najmenej však vo výške 40 %. Táto sadzba bude založená na hodnotení účasti neziskových verejných subjektov, stredoškolských a univerzitných zariadení, výskumných organizácií a MSP, ktoré nedokážu s istotou určiť svoje skutočné nepriame náklady na príslušnú akciu.

6.  Všetky paušálne sadzby sa stanovia vo vzorovej dohode o grante.

Článok 33

Horné limity financovania

1.  Pre činnosti spojené s výskumom a technickým rozvojom môže finančný príspevok Spoločenstva dosiahnuť najviac 50 % celkových oprávnených nákladov.

V prípade neziskových verejných subjektov, stredoškolských a univerzitných zariadení, výskumných organizácií a MSP však môže dosiahnuť najviac 75 % celkových oprávnených nákladov.

Pre výskum a technický rozvoj súvisiaci s bezpečnosťou môže dosiahnuť najviac 75 % v prípade vývoja spôsobilostí v odvetviach s veľmi obmedzenou veľkosťou trhu a rizikom "zlyhania trhu" a na zrýchlený rozvoj zariadení ako odpoveď na nové hrozby.

2.  Finančný príspevok Spoločenstva na demonštračné činnosti môže dosiahnuť najviac 50 % celkových oprávnených nákladov.

3.  Finančný príspevok Spoločenstva na činnosti podporené akciami v oblasti výskumu na hraniciach poznania, koordinačnými a podpornými akciami a akciami zameranými na odbornú prípravu a kariérny rast výskumných pracovníkov môže dosiahnuť najviac 100 % celkových oprávnených nákladov.

4.  Finančný príspevok Spoločenstva na riadiace činnosti vrátane osvedčení o účtovnej závierke a na ostatné činnosti, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1, 2 a 3, môže dosiahnuť najviac 100 % celkových oprávnených nákladov.

Ďalšie činnosti uvedené v prvom pododseku zahŕňajú, okrem iného, odbornú prípravu v rámci akcií, ktoré nepatria do systému financovania odbornej prípravy a kariérneho rastu výskumných pracovníkov, koordinácie, budovania sietí a šírenia informácií.

5.  Na účely odsekov 1 až 4 sa na určenie finančného príspevku Spoločenstva zohľadňujú oprávnené náklady a príjmy.

6.  Odseky 1 až 5 sa uplatňujú podľa potreby v prípade nepriamych akcií, v ktorých sa financovanie paušálnou sumou alebo financovanie jednorazovou sumou používa pre celú nepriamu akciu.

Článok 34

Vykazovanie a audit oprávnených nákladov

1.  Komisii sa predkladajú pravidelné správy o oprávnených nákladoch, finančnom úroku, ktorý vynáša predbežné financovanie, a o príjmoch v súvislosti s príslušnou nepriamou akciou a prípadne osvedčenie o účtovnej závierke v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami.

Existencia spolufinancovania v súvislosti s príslušnou akciou sa vykazuje a prípadne osvedčuje na konci akcie.

2.  Bez ohľadu na nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie pravidlá, je osvedčenie o účtovnej závierke povinné len vtedy, ak kumulovaná suma priebežných platieb a výplaty zostatku vyplatených účastníkovi, predstavuje pre nepriamu akciu aspoň 375 000 EUR.

Pri nepriamych akciách v trvaní 2 roky alebo menej sa však od účastníka vyžaduje najviac jedno osvedčenie o účtovnej závierke, a to na konci projektu.

Na nepriame akcie plne hradené prostredníctvom jednorazových alebo paušálnych súm sa osvedčenia o účtovnej závierke nevyžadujú.

3.  V prípade verejných subjektov, výskumných organizácií, univerzitných a stredoškolských zariadení môže osvedčenie o účtovnej závierke požadované podľa odseku 1 vydať príslušný štátny úradník.

Článok 35

Siete excelentnosti

1.  Pracovný program ustanoví formy grantov, ktoré sa majú používať pre siete excelentnosti.

2.  Ak má finančný príspevok Spoločenstva na siete excelentnosti formu jednorazovej sumy, vypočíta sa podľa počtu výskumných pracovníkov, ktorí sa majú zapojiť do siete excelentnosti, a podľa dĺžky trvania akcie. Jednotková hodnota pre vyplatenú jednorazovú sumu je 23 500 EUR ročne na jedného výskumného pracovníka.

Komisia upraví túto sumu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími pravidlami.

3.  V pracovnom programe sa stanoví maximálny počet účastníkov a prípadne maximálny počet výskumných pracovníkov, ktorý sa môže použiť ako základ pre výpočet maximálnej jednorazovej sumy. V prípade potreby sa však môžu zúčastniť aj účastníci presahujúci maximálne počty pre stanovenie finančného príspevku.

4.  Vyplatenie sa uskutoční prostredníctvom pravidelných prevodov.

Uvedené pravidelné prevody sa vykonávajú podľa hodnotenia postupnej realizácie spoločného programu činností prostredníctvom merania integrácie výskumných zdrojov a kapacít na základe ukazovateľov výkonnosti dohodnutých s konzorciom a uvedených v dohode o grante.

Pododdiel 2

VYPLATENIE, rozdeľovanie, vymáhanie a záruky

Článok 36

Vyplatenie a rozdeľovanie

1.  Finančný príspevok Spoločenstva sa vypláca účastníkom bez zbytočného odkladu prostredníctvom koordinátora.

2.  Koordinátor vedie záznamy, ktoré umožňujú kedykoľvek určiť, aká časť finančných prostriedkov Spoločenstva bola pridelená každému účastníkovi.

Koordinátor túto informáciu na požiadanie oznámi Komisii.

Článok 37

Vymáhanie

Komisia môže v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách prijať rozhodnutie o vymáhaní.

Článok 38

Mechanizmus na zabránenie vzniku rizika

1.  Finančná zodpovednosť každého účastníka sa obmedzuje iba na jeho vlastný dlh, pokiaľ odseky 2 až 5 neustanovujú inak.

2.  Komisia zriadi a prevádzkuje v súlade s prílohou účastnícky záručný fond (ďalej len "fond") s cieľom riadiť riziko spojené s nevymožením súm splatných Spoločenstvu.

Finančné úroky pripísané fondu sa pridajú do fondu a bez toho, aby bol dotknutý bod 4 prílohy, slúžia výlučne na účely stanovené v bode 3 prílohy.

3.  Príspevok do fondu od účastníka nepriamej akcie vo forme grantu nepresiahne 5 % finančného príspevku Spoločenstva splatného účastníkovi. Na konci akcie sa suma, ktorá sa prispela do fondu, vráti prostredníctvom koordinátora účastníkovi, pokiaľ nie je v odseku 4 ustanovené inak.

4.  Ak úroky pripísané fondu nepostačujú na krytie súm splatných Spoločenstvu, Komisia môže odpočítať od sumy, ktorá sa má vrátiť účastníkovi, najviac 1 % jeho finančného príspevku Spoločenstva.

5.  Odčítanie uvedené v odseku 4 sa nevzťahuje na orgány verejnej moci, právne subjekty, ktorých účasť na nepriamej akcii zaručuje členský štát alebo pridružená krajina, a na univerzitné a stredoškolské zariadenia.

6.  Komisia predbežne overí len finančnú spôsobilosť koordinátorov a účastníkov okrem tých, ktorí sú uvedení v odseku 5 a ktorí žiadajú o finančný príspevok Spoločenstva v nepriamej akcii presahujúci 500 000 EUR, pokiaľ nie sú výnimočné okolnosti, keď už na základe dostupných informácií existujú oprávnené dôvody pre pochybnosti o finančnej spôsobilosti týchto účastníkov.

7.  Fond sa podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách považuje za dostatočnú záruku. Od účastníkov sa nesmie vyžadovať žiadna ďalšia záruka alebo zábezpeka, ani sa im tieto nesmú ukladať.

Kapitola III

Šírenie a využívanie, a prístupové práva

Oddiel 1

NADOBUDNUTé znalosti

pododdiel 1

Vlastníctvo

Článok 39

Vlastníctvo nadobudnutých znalostí

1.  Nadobudnuté znalosti vyplývajúce z práce vykonávanej v rámci iných nepriamych akcií, než tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, sú majetkom účastníka vykonávajúceho činnosť, z ktorej tieto nadobudnuté znalosti pochádzajú.

2.  Ak sú zamestnanci alebo iný personál pracujúci pre účastníka oprávnení nárokovať si práva na nadobudnuté znalosti, účastník zabezpečí, aby bolo možné vykonávať tieto práva spôsobom, ktorý je zlučiteľný s povinnosťami vyplývajúcimi z dohody o grante.

3.  Nadobudnuté znalosti sú majetkom Spoločenstva v týchto prípadoch:

   a) koordinačné a podporné akcie pozostávajúce z nákupu tovaru alebo služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;
   b) koordinačné a podporné akcie týkajúce sa nezávislých odborníkov.

Článok 40

Spoluvlastníctvo nadobudnutých znalostí

1.  Ak viacerí účastníci spoločne vykonávali činnosť, ktorou sa generujú nadobudnuté znalosti, a ak sa ich príslušný podiel na tejto činnosti nedá zistiť, sú spoluvlastníkmi takýchto nadobudnutých znalostí.

Uzatvoria dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto spoluvlastníctva v súlade s podmienkami dohody o grante.

2.  Ak sa ešte neuzatvorila žiadna dohoda o spoluvlastníctve, každý zo spoluvlastníkov je oprávnený udeliť nevýhradné licencie tretím stranám bez akéhokoľvek práva na sublicenciu pri splnení týchto podmienok:

   a) ostatní spoluvlastníci musia byť o tom informovaní vopred;
   b) ostatným spoluvlastníkom sa musí poskytnúť spravodlivá a primeraná náhrada.

3.  Komisia na požiadanie poskytne usmernenie o tom, ktoré záležitosti sa môžu zahrnúť do dohody o spoluvlastníctve.

Článok 41

Vlastníctvo nadobudnutých znalostí osobitnými skupinami

V prípade akcií zameraných v prospech osobitných skupín sa článok 39 ods. 1 a článok 40 ods. 1 neuplatňuje. V týchto prípadoch nadobudnuté údaje spoluvlastnia účastníci, ktorí sú členmi osobitných skupín majúcich prospech z  akcie, pokiaľ sa títo účastníci nedohodnú inak.

Ak vlastníci nadobudnutých znalostí nie sú členmi takej skupiny, zabezpečia, aby skupine boli poskytnuté všetky práva k daným nadobudnutým znalostiam, požadované na účely ich využívania a šírenia v súlade s technickou prílohou dohody o grante.

Článok 42

Prevod nadobudnutých znalostí

1.  Vlastník môže svoje nadobudnuté znalosti previesť na akýkoľvek právny subjekt, pokiaľ odseky 2 až 5 a článok 43 neustanovujú inak.

2.  Ak účastník prevedie vlastníctvo k nadobudnutým znalostiam, prevedie na nadobúdateľa aj svoje povinnosti týkajúce sa nadobudnutých znalostí vrátane povinnosti previesť tieto povinnosti na každého ďalšieho nadobúdateľa v súlade s dohodou o grante.

3.  Ak sa od účastníka vyžaduje postúpenie prístupových práv, pri dodržaní svojich povinností týkajúcich sa zachovania dôvernosti o tom vopred informuje ostatných účastníkov tej istej akcie spolu s poskytnutím dostatočných informácií o novom vlastníkovi nadobudnutých znalostí, aby mohli vykonávať svoje prístupové práva podľa dohody o grante.

Ostatní účastníci sa však môžu písomnou dohodou vzdať svojho práva na individuálne predbežné informovanie v prípade prevodov vlastníctva z jedného účastníka na konkrétne určenú tretiu stranu.

4.  Po oznámení v súlade s prvým pododsekom odseku 3 môže ktorýkoľvek z ostatných účastníkov vzniesť námietky proti akémukoľvek prevodu vlastníctva na základe toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo jeho prístupové práva.

Ak ktorýkoľvek z ostatných účastníkov preukáže, že jeho práva by boli nepriaznivo ovplyvnené, zamýšľaný prevod sa neuskutoční dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda medzi dotknutými účastníkmi.

5.  V prípade potreby sa môže v dohode o grante ustanoviť, že Komisia má byť vopred informovaná o každom zamýšľanom prevode vlastníctva alebo každom zamýšľanom udelení výhradnej licencie tretej strane usadenej v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu.

Článok 43

Zachovanie európskej konkurencieschopnosti a etické zásady

Komisia môže namietať proti prevodu vlastníctva nadobudnutých znalostí na tretie strany, alebo proti udeleniu výhradnej licencie na nadobudnuté znalosti tretím stranám, usadeným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu, ak usúdi, že to nie je v súlade so záujmami rozvíjania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva alebo je to v rozpore s etickými zásadami alebo bezpečnostnými otázkami.

V takýchto prípadoch sa prevod vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa Komisia neubezpečí, že sa uplatňujú náležité záruky.

Pododdiel 2

Ochrana, uverejňovanie, šírenie a využívanie

Článok 44

Ochrana nadobudnutých znalostí

1.  V prípade možného priemyselného alebo obchodného uplatnenia nadobudnutých znalostí ich vlastník zabezpečí ich primeranú a účinnú ochranu pri riadnom zohľadnení svojich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov, najmä komerčných záujmov, ostatných účastníkov príslušnej nepriamej akcie.

Ak sa účastník, ktorý nie je vlastníkom nadobudnutých znalostí, dovoláva svojich oprávnených záujmov, musí v každom danom prípade preukázať, že by utrpel neúmerne veľkú ujmu.

2.  Ak v prípade možného priemyselného alebo obchodného uplatnenia nadobudnutých znalostí ich vlastník nechráni ani neprevedie na iného účastníka, pridružený subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine ani na žiadnu inú tretiu stranu usadenú v členskom štáte alebo pridruženej krajine spolu so záväzkami s tými spojenými v súlade s článkom 42, nemôžu sa uskutočniť žiadne činnosti spojené so šírením skôr, ako je o tom informovaná Komisia.

V takýchto prípadoch môže Komisia so súhlasom príslušných účastníkov prevziať vlastníctvo týchto nadobudnutých znalostí a prijať opatrenia na ich náležitú a efektívnu ochranu. Príslušný účastník to môže odmietnuť len vtedy, ak môže preukázať, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli neúmernú ujmu.

Článok 45

Vyhlásenie o finančnej podpore zo strany Spoločenstva

Všetky publikácie, žiadosti o registráciu patentov podané účastníkom alebo v jeho mene, alebo akékoľvek iné šírenie týkajúce sa nadobudnutých znalostí, obsahujú vyhlásenie, ktoré môže obsahovať obrazové prostriedky, o tom, že príslušné nadobudnuté znalosti boli získané za finančnej podpory Spoločenstva.

Podmienky takého vyhlásenia sa uvedú v dohode o grante.

Článok 46

Využívanie a šírenie

1.  Účastníci využívajú nadobudnuté znalosti, ktoré vlastnia, alebo zabezpečia ich využívanie.

2.  Každý účastník zabezpečí, aby sa nadobudnuté znalosti, ktoré vlastní, šírili čo možno najrýchlejšie. Ak tak neurobí, môže tieto nadobudnuté znalosti šíriť Komisia. Príslušné lehoty môžu byť ustanovené v dohode o grante.

3.  Činnosti spojené so šírením musia byť zlučiteľné s ochranou práv duševného vlastníctva, povinnosťami v oblasti zachovania dôvernosti a oprávnenými záujmami vlastníka nadobudnutých znalostí.

4.  Ostatní dotknutí účastníci musia byť vopred informovaní o každej činnosti spojenej so šírením.

Po tomto informovaní môže ktorýkoľvek z účastníkov vzniesť námietky, ak sa domnieva, že by jeho oprávnené záujmy súvisiace s jeho nadobudnutými alebo východiskovými znalosťami mohli utrpieť neúmerne veľkú ujmu. V takýchto prípadoch sa činnosti spojené so šírením nemôžu uskutočniť, pokiaľ sa nepodniknú náležité kroky na ochranu týchto oprávnených záujmov.

Oddiel 2

Prístupové práva k východiskovým a k nadobudnutým znalostiam

Článok 47

Zahrnuté východiskové znalosti

Účastníci môžu definovať východiskové znalosti potrebné na účely nepriamej akcie v písomnej dohode a v prípade vhodnosti môžu vylúčiť osobitné východiskové znalosti.

Článok 48

Zásady

1.  Všetky žiadosti o prístupové práva sa podávajú písomne.

2.  Pokiaľ nie je dohodnuté inak s vlastníkom nadobudnutých alebo východiskových znalostí, prístupové práva neposkytujú žiadny nárok na udeľovanie sublicencií.

3.  Výhradné licencie na nadobudnuté alebo východiskové znalosti možno udeliť za predpokladu, že všetci ostatní účastníci písomne potvrdia, že sa vzdávajú svojich prístupových práv na tieto znalosti.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, v každej dohode poskytujúcej účastníkom alebo tretím stranám prístupové práva k nadobudnutým alebo k východiskovým znalostiam sa musí zabezpečiť zachovanie potenciálnych prístupových práv ostatných účastníkov.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté články 49 a 50 a dohoda o grante, účastníci tej istej akcie sa navzájom čo najskôr informujú o akýchkoľvek obmedzeniach na udeľovanie prístupových opráv k východiskovým znalostiam, alebo o akomkoľvek obmedzení, ktoré by mohlo významne ovplyvniť udeľovanie prístupových práv.

6.  Ukončenie účasti na nepriamej akcii žiadnym spôsobom neovplyvní povinnosť daného účastníka udeliť prístupové práva zostávajúcim účastníkom tej istej akcie za podmienok ustanovených v dohode o grante.

Článok 49

Prístupové práva na realizáciu nepriamych akcií

1.  Prístupové práva k nadobudnutým znalostiam sa udeľujú ostatným účastníkom tej istej nepriamej akcie, ak je to potrebné na to, aby títo účastníci mohli vykonávať svoju prácu v rámci tejto nepriamej akcie.

Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku.

2.  Prístupové práva k východiskovým znalostiam sa udeľujú ostatným účastníkom tej istej nepriamej akcie, ak je to potrebné na to, aby títo účastníci mohli vykonávať svoju prácu v rámci tejto nepriamej akcie, za predpokladu, že príslušný účastník je oprávnený tieto práva udeliť.

Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku, pokiaľ sa všetci účastníci nedohodnú inak pred pristúpením k dohode o grante.

Subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja však udeľuje prístupové práva k východiskovým znalostiam bez licenčného poplatku.

Článok 50

Prístupové práva na používanie

1.  Účastníci tej istej nepriamej akcie užívajú prístupové práva k nadobudnutým znalostiam, ak je to potrebné na využívanie ich nadobudnutých znalostí.

Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak, takéto prístupové práva sa udeľujú buď za spravodlivých a primeraných podmienok, alebo sú bez licenčných poplatkov.

2.  Účastníci tej istej nepriamej akcie užívajú prístupové práva k východiskovým znalostiam, ak je to potrebné na využívanie ich vlastných nadobudnutých znalostí za predpokladu, že dotknutý účastník je oprávnený tieto práva udeliť.

Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak, takéto prístupové práva sa udeľujú buď za spravodlivých a primeraných podmienok, alebo sú bez licenčných poplatkov.

3.  Aj pridružený subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine má prístupové práva uvedené v odsekoch 1 a 2 k nadobudnutým alebo východiskovým znalostiam za tých istých podmienok ako účastník, ku ktorému je pridružený, pokiaľ dohoda o grante alebo dohoda o konzorciu nestanovuje inak

4.  Žiadosť o prístupové práva podľa odsekov 1, 2 a 3 sa môže predložiť do jedného roka po niektorej z týchto udalostí:

   a) ukončenie nepriamej akcie;
   b) ukončenie účasti vlastníka príslušných východiskových alebo nadobudnutých znalostí.

Dotknutí účastníci sa však môžu dohodnúť na inej lehote.

5.  Pokiaľ dohoda všetkých dotknutých vlastníkov nestanoví inak, prístupové práva k nadobudnutým znalostiam sa udeľujú subjektu vykonávajúcemu činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja za spravodlivých a primeraných podmienok, ktoré sa dohodnú, s cieľom ďalšieho pokračovania výskumných činností.

6.  Subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja udelí bez licenčného poplatku alebo za spravodlivých a primeraných podmienok, ktoré sa dohodnú pred podpísaním dohody o grante, prístup k východiskovým znalostiam potrebným na využívanie nadobudnutých znalostí získaných v nepriamej akcii.

Článok 51

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa prístupových práv na používanie v rámci akcií v oblasti výskumu na hraniciach poznania a akcií v prospech osobitných skupín

1.  Účastníci tej istej akcie v oblasti výskumu na hraniciach poznania majú k nadobudnutým a k východiskovým znalostiam prístupové práva bez licenčných poplatkov na realizáciu alebo na účely vykonávania ďalších výskumných činností.

Prístupové práva na iné použitie, než na vykonávanie ďalších výskumných činností, sú bez licenčných poplatkov, pokiaľ dohoda o grante neustanovuje inak.

2.  Ak osobitnú skupinu majúcu prospech z akcie zastupuje právny subjekt, ktorý sa zúčastňuje na akcii v mene tejto skupiny, tento právny subjekt môže udeliť sublicenciu v súvislosti s akýmkoľvek prístupovým právom, ktoré mu bolo udelené, tým svojim členom, ktorí sú usadení v členskom štáte alebo v pridruženej krajine.

Kapitola IV

Európska investičná banka

Článok 52

1.  Spoločenstvo môže poskytnúť Európskej investičnej banke (EIB) príspevok na krytie rizika spojeného s poskytnutými pôžičkami alebo zárukami, ktoré EIB poskytuje na podporu výskumných cieľov stanovených v rámci siedmeho rámcového programu (finančný nástroj s rozdelením rizika).

2.  EIB poskytuje tieto pôžičky alebo záruky v súlade so zásadami spravodlivosti, transparentnosti, nestrannosti a rovnakého zaobchádzania.

3.  Komisia má právo namietať proti použitiu finančného nástroja s rozdelením rizika v prípade určitých pôžičiek alebo záruk za podmienok stanovených v dohode o grante v súlade s pracovnými programami.

Kapitola V

Nadobudnutie účinnosti

Článok 53

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Účastnícky záručný fond

1.  Fond bude spravovať Spoločenstvo, ktoré zastupuje Komisia konajúca ako výkonný zástupca v mene účastníkov za podmienok, ktoré sa ustanovia vo vzorovej dohode o grante.

Komisia zverí finančnú správu fondu Európskej investičnej banke alebo v súlade s článkom 14 písm. b) vhodnej finančnej inštitúcii (ďalej len "depozitná banka"). Depozitná banka spravuje fond podľa pokynov Komisie.

2.  Komisia môže z počiatočnej zálohy, ktorú vyplatí konzorciu, vyrovnať príspevok účastníkov do fondu a zaplatiť ho fondu v mene účastníkov.

3.  Ak účastník dlhuje Spoločenstvu určité sumy, môže Komisia bez toho, aby boli dotknuté sankcie, ktoré sa môžu takémuto účastníkovi v omeškaní uložiť, v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách:

   a) dať depozitnej banke príkaz, aby priamo previedla splatnú sumu z fondu na koordinátora nepriamej akcie, ak táto akcia ešte stále prebieha, a ostatní účastníci súhlasia s plnením rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o jej ciele, v súlade s článkom 18 ods. 4. Sumy prevedené z fondu sa považujú za finančný príspevok Spoločenstva; alebo
   b) reálne získať predmetnú sumu z fondu, ak sa nepriama akcia ukončila alebo sa už skončila.

Komisia vydá v prospech fondu príkaz na vymáhanie pohľadávky od daného účastníka. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách môže Komisia v tejto súvislosti prijať rozhodnutie o vymáhaní pohľadávky.

4.  Sumy vymožené z fondu počas siedmeho rámcového programu predstavujú jeho príjem v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Keď sa v rámci siedmeho rámcového programu ukončí plnenie všetkých grantov, Komisia vráti všetky sumy, ktoré zostali vo fonde, do rozpočtu Spoločenstva, pokiaľ sa v rozhodnutiach o ôsmom rámcovom programe nestanoví inak.

(1) Stanovisko z 5. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Ú. v. EÚ C 203, 25.8.2006, s. 1.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006.
(4)+ Ú. v.: Vložte číslo uvedeného rozhodnutia.
(5)++ Ú. v.: Vložte dátum uvedeného rozhodnutia.
(6) Ú. v. EÚ L
(7) Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).
(9) Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.
(10) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).
(11) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
(12) Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.
(14) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.
(15) Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 67.
(16)+ Ú. v.: Vložte prosím číslo rozhodnutia uvedeného v odôvodnení 1.
(17)+ Ú. v.: Vložte prosím číslo rozhodnutia uvedeného v odôvodnení 1.
(18)+ Ú. v.: Vložte číslo rozhodnutia uvedeného v odôvodnení 1.
(19)+ Ú. v. : Vložte prosím číslo rozhodnutia uvedeného v odôvodnení 1.
(20)+ Ú. v.: Vložte prosím číslo rozhodnutia uvedeného v odôvodnení 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia