Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0004(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0324/2006

Teksty złożone :

A6-0324/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0516

Teksty przyjęte
PDF 335kWORD 125k
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela
Europejski system zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia spolecznego (ESSPROS) ***I
P6_TA(2006)0516A6-0324/2006
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS) (COM(2006)0011 – C6-0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając propozycję Komisji przedstawioną Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0011)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 285(1) Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła Parlamentowi propozycję (C6-0024/2006),

–   uwzględniając art. 51 i art. 43 ust.1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0324/2006),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie sprawy Parlamentowi, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojej propozycji lub zastąpienie jej innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS)
P6_TC1-COD(2006)0004

(Tekst mający znaczenie dla EEA)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jako jedno z zadań Wspólnoty Europejskiej wymieniona jest promocja zabezpieczenia społecznego na wysokim poziomie.

(2)  Szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r. stał się bodźcem procesu wymiany praktyk dotyczących modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(3)  Na mocy decyzji Rady 2004/689/WE z dnia 4 października 2004 r.(3) stworzony został Komitet ds. Zabezpieczenia Społecznego, który ma na celu wspieranie współpracy w zakresie wymiany pomiędzy Komisją i Państwami Członkowskimi w odniesieniu do modernizacji i poprawy systemów zabezpieczenia społecznego.

(4)  W komunikacie Komisji z dnia 27 maja 2003 r.(4) przedstawiona została strategia mająca na celu usprawnienie procesu otwartej koordynacji w zakresie polityki społecznej, z zamiarem wzmocnienia pozycji zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej w ramach strategii lizbońskiej. Zgodnie z ustaleniami Rady z 20 października 2003 r., usprawnienie będzie przeprowadzane od 2006 r. W tym kontekście głównym instrumentem sprawozdawczym stanie się roczne wspólne sprawozdanie, którego celem jest zebranie najważniejszych wniosków z analiz oraz deklaracji politycznych odnoszących się zarówno do otwartej metody koordynacji (OMK) w różnych dziedzinach jej stosowania, jak i do przekrojowych zagadnień z zakresu zabezpieczenia społecznego.

(5)  OMK dostarczyła nowa perspektywę na konieczność istnienia porównywalnych, aktualnych i rzetelnych statystyk w dziedzinie polityki społecznej. Porównywalne statystyki w zakresie zabezpieczenia społecznego zostaną użyte w corocznych wspólnych sprawozdaniach.

(6)  Komisja (Eurostat) zbiera już roczne dane dotyczące zabezpieczenia społecznego, które Państwa Członkowskie przekazują dobrowolnie. Działanie to nabrało charakteru stałej praktyki w Państwach Członkowskich i opiera się na wspólnych zasadach metodologicznych stworzonych w celu zapewnienia porównywalności danych.

(7)  Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty(5).

(8)  Działania niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(6).

(9)  Komisja powinna w szczególności posiadać uprawnienia do podjęcia decyzji co do pierwszego roku, za który gromadzone będą dane i przyjęcia środków w zakresie szczegółowej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzystywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania. Ze względu na fakt, że środki te mają znaczenie ogólne, a ich celem jest zmiana elementów innych niż istotne i dodanie nowych elementów innych niż istotne do niniejszego rozporządzenia, powinny one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 a decyzji 1999/468/WE.

(10)  Ze względu na fakt, że cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest ustanowienie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających tworzenie zharmonizowanych danych, nie może być w zadowalającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tymże artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego celu.

(11)  W dziedzinie świadczeń społecznych netto istnieje już współpraca z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

(12)  Zasięgnięto opinii Komitetu ds. Programu Statystycznego, ustanowionym na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom(7),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej ESSPROS, poprzez określenie:

   a) ram metodologicznych (opartych na wspólnych standardach, definicjach, klasyfikacjach oraz zasadach księgowości), które będą stosowane do zbierania porównywalnych statystyk na rzecz Wspólnoty;
   b) terminów przekazywania statystyk zebranych zgodnie z ESSPROS.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie następujące definicje:

   a) "statystyki Wspólnoty" mają znaczenie określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 322/97.
   b) "zabezpieczenia społeczne" to całokształt środków i działań organów publicznych lub prywatnych, mający na celu pomoc gospodarstwom domowym i osobom w zakresie określonych rodzajów ryzyka lub potrzeb, pod warunkiem, że nie istnieją ani jednoczesne wzajemne, ani indywidualne ustalenia. Na zasadzie konwencji ustalona została następująca lista rodzajów ryzyka lub potrzeb, które mogą stać się powodem korzystania z zabezpieczenia społecznego: choroba/ochrona zdrowia; niepełnosprawność; podeszły wiek; śmierć żywiciela rodziny; rodzina/dzieci; bezrobocie; mieszkalnictwo; wykluczenie społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej.
   c) "system zabezpieczenia społecznego": osobne zasady, wspierane przez jeden lub więcej jednostek instytucjonalnych, w zakresie świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego i ich finansowania.
   (d) "Podział systemów na grupy": kryteria, na podstawie których klasyfikowany jest każdy system zabezpieczenia społecznego to: proces podejmowania decyzji, egzekwowanie prawa, przyznawanie uprawnień, zakres i poziom zabezpieczenia. Na podstawie danego kryterium każdy system jest klasyfikowany do jednej kategorii;
   e) "świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego": świadczenia pieniężne lub w naturze, przekazywane gospodarstwom domowym lub osobom w ramach systemów zabezpieczenia społecznego, mające na celu pomoc w zakresie jednego lub więcej zdefiniowanych rodzajów ryzyka lub potrzeb.

Artykuł 3

Zakres systemu

1.  Statystyki odnoszące się do systemu podstawowego ESSPROS obejmują przepływy finansowe dochodów i wydatków w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Dane te są przekazywane na poziomie systemów zabezpieczenia społecznego; w przypadku każdego systemu przedkłada się szczegółowe dochody i wydatki w oparciu o klasyfikację ESSPROS.

W odniesieniu do informacji ilościowych pogrupowanych według systemów oraz szczegółowych świadczeń, dane, które mają zostać przekazane w odniesieniu do łącznej klasyfikacji, oraz ustalenia dla dostarczania danych oraz rozpowszechnianie są określone w pkt 1 załączniku I. W odniesieniu do informacji jakościowych, poruszone zagadnienia, dostarczanie danych, uaktualnianie informacji jakościowych oraz rozpowszechnianie są określone w pkt 2 załączniku I.

Pierwszym rokiem, za który gromadzone są dane, jest rok kalendarzowy następujący po roku publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Ponadto do systemu podstawowego dodaje się moduły obejmujące uzupełniające informacje statystyczne w zakresie osób pobierających renty i emerytury oraz świadczeń społecznych netto.

Artykuł 4

Moduł dotyczący osób pobierających renty i emerytury

1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia dodaje się moduł dotyczący osób pobierających renty i emerytury, corocznie, od pierwszego roku zbierania danych. Zagadnienia, które mają zostać uwzględnione, ustalenia dla dostarczania danych oraz rozpowszechnianie są określone w załączniku II.

2.  Pierwszym rokiem, za który gromadzone są dane, jest rok kalendarzowy następujący po roku publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Moduł dotyczący świadczeń netto z tytułu zabezpieczenia społecznego

1.  W celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu zabezpieczenia społecznego, gromadzenie danych pilotażowych za rok 2005 przeprowadzony jest we wszystkich Państwach Członkowskich do końca 2008 r. Zagadnienia, które mają zostać uwzględnione oraz dostarczanie danych są określone w załączniku III.

2.  W oparciu o syntezę takiego takiego gromadzenia danych pilotażowych, oraz z zastrzeżeniem, że wyniki zdecydowanej większości tych badań pilotażowych są pozytywne, środki dotyczące rozpoczęcia pełnego zbierania danych zgodnie z niniejszym modułem nie wcześniej, niż w 2010 r., przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 8 ust. 3.

Artykuł 6

Źródła danych

Statystyki opierają się na następujących źródłach danych, w zależności od ich dostępności w Państwach Członkowskich oraz zgodnie z prawem krajowym i praktykami:

   a) rejestry oraz inne źródła administracyjne;
   b) przeglądy; i/lub
   c) szacunki.

Artykuł 7

Ustalenia dotyczące wykonania

1.  Ustalenia w odniesieniu do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny uwzględniać wyniki analizy kosztów i korzyści i dotyczyć systemu podstawowego ESSPROS (załącznik I), modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (załącznik II) i modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu zabezpieczenia społecznego (art. 5).

2.   Środki dotyczące formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane oraz kryteriów oceny jakości są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 8 ust. 2.

3.Środki mające na celu zmianę elementów pobocznych niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie nowych elementów, w odniesieniu do decyzji o pierwszym roku, za który gromadzone są dane i środków dotyczących dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzystywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 8 ust. 3.  

Artykuł 8

Procedura

1.  Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 - 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

System podstawowy ESSPROS

1.  Dane ilościowe według systemów i szczegółowych świadczeń

1.1.  Przekazywane dane

W odniesieniu do łącznej klasyfikacji przekazywane dane będą obejmowały:

1.1.1.  Wydatki

1.1.1.1.  Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowane według:

   a) funkcji (odpowiadającej rodzajowi ryzyka lub potrzeby), oraz
   b) dla każdej funkcji z podwójnym podziałem na: świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności oraz świadczenia pieniężne (pogrupowane według świadczeń okresowych i zryczałtowanych) i świadczenia w naturze.

1.1.1.2.  Koszty administracyjne

1.1.1.3.  Transfery do innych systemów

1.1.1.4.  Inne wydatki

1.1.2.  Dochody

1.1.2.1.  Składki na ubezpieczenia społeczne

1.1.2.2.  Płatności sektora publicznego

1.1.2.3.  Transfery z innych systemów

1.1.2.4.  Inne dochody

Uwzględnione dane (w odniesieniu do szczegółowej klasyfikacji) zostaną dostarczone zgodnie z procedurą określoną w art. 8.

1.2.  Dostarczanie danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Dane odnoszą się do roku kalendarzowego zgodnie z praktykami krajowymi. Termin dostarczenia danych wynosi N+18 miesięcy, tj. dane dla roku kalendarzowego N wraz ze zmianami wprowadzonymi w latach poprzednich muszą zostać przekazane najpóźniej w czerwcu N+2.

1.3.  Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) publikuje dane dotyczące wydatków w zakresie zabezpieczenia społecznego na całkowitym poziomie systemów do końca N+22 miesięcy (październik roku N+2) w oparciu o dane odnoszące się do roku kalendarzowego N. Komisja (Eurostat) rozpowszechnia w tym samym czasie wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, działy Komisji oraz międzynarodowe instytucje) szczegółowe dane pogrupowane według systemów. Określeni użytkownicy będą mogli publikować jedynie grupy systemów.

2.  Informacje jakościowe pogrupowane według systemów i szczegółowych świadczeń

2.1.  Poruszone zagadnienia

W przypadku każdego systemu informacje jakościowe obejmują ogólny opis systemu, szczegółowy opis świadczeń oraz informacje dotyczące ostatnich zmian i reform.

2.2.  Dostarczanie danych oraz aktualizowanie informacji jakościowych

Coroczne aktualizowanie pełnego zestawu już dostarczonych informacji jakościowych ograniczać się będzie do zmian w systemach zabezpieczenia społecznego i będzie przekazywane wraz z danymi ilościowymi.

2.3.  Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia dane jakościowe na poziomie systemów przed końcem N+22 miesięcy (październik roku N+2).

ZAŁĄCZNIK II

Moduł dotyczący osób pobierających renty i emerytury

1.  Poruszone zagadnienia

Moduł ten obejmuje dane na temat osób pobierających renty i emerytury, które są zdefiniowane jako osoby pobierające jedno lub więcej z następujących okresowych świadczeń pieniężnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego:

   a) renty z tytułu niepełnosprawności
   b) wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy
   c) emerytury
   d) świadczenia przedemerytalne
   e) świadczenia częściowe
   f) renty rodzinne
   g) wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku pracy.

2.  Dostarczanie danych

Statystyki są dostarczane corocznie. Dane stanowić będą dane bilansowe odnoszące się do końca roku (31.12./1.1). Termin dostarczenia danych dla roku N to koniec maja roku N+2, pogrupowanych według:

   a) systemu zabezpieczenia społecznego,
   b) płci dla wszystkich systemów.

3.  Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) opublikuje dane dotyczące wszystkich systemów do końca N+22 miesięcy (październik roku N+2) w oparciu o dane odnoszące się do roku finansowego N. Komisja (Eurostat) rozpowszechni w tym samym czasie wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, działy Komisji oraz międzynarodowe instytucje) szczegółowe dane pogrupowane według systemów. Określeni użytkownicy będą mogli publikować jedynie grupy systemów.

Do końca N+22 miesiące (październik roku N+2) Komisja (Eurostat) opublikuje i rozpowszechni wśród określonych użytkowników (instytucje krajowe zbierające dane ESSPROS, działy Komisji oraz międzynarodowe instytucje) ogół danych dotyczących każdej z siedmiu kategorii, w oparciu o dane odnoszące się do roku kalendarzowego N.

ZAŁĄCZNIK III

Zbiór danych pilotażowych dotyczących świadczeń netto z tytułu zabezpieczenia społecznego

1.  Uwzględnione zagadnienia

Zbiór ten obejmuje obliczenie "świadczeń netto z tytułu zabezpieczenia społecznego". Świadczenia netto z tytułu zabezpieczenia społecznego są określone jako wartość świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, z wyłączeniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez beneficjentów świadczeń, uzupełnione wartością "ulg fiskalnych".

"Ulgi fiskalne" są określone jako zabezpieczenie społeczne w formie ulg podatkowych, które w formie pieniężnej byłoby zdefiniowane jako świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego. Wyłączone są ulgi podatkowe, których celem jest wspieranie zabezpieczeń społecznych lub prywatnych systemów ubezpieczeń.

2.  Dostarczanie danych

Wskazana musi zostać stosowna część podatku od dochodów osobistych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pobranych na poczet świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego za rok 2005, zgodnie z różnymi rodzajami pieniężnych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, najlepiej w dalszym podziale na poszczególne grupy jednorodnie opodatkowanych systemów. W spornych przypadkach wyniki mogą zostać przedstawione według odpowiednich grup świadczeń, tj. wszystkie siedem kategorii świadczeń wymienionych w załączniku II lub wszystkie świadczenia pieniężne mające daną funkcję Ulgi fiskalne powinny zostać przedstawione osobno dla każdej pozycji przy użyciu metody utraconych dochodów.

(1) Opinia z dnia 5 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r..
(3) Dz.U. L 314 z 13.10.2004, str. 8.
(4) COM(2003)0261.
(5) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
(7) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności