Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0189(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0357/2006

Teksty złożone :

A6-0357/2006

Debaty :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.20

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0523

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 72k
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela
Program szczegółowy, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze (Siódmy program ramowy działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej, 2007-2011) *
P6_TA(2006)0523A6-0357/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) (COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0444)(1),

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 7, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0385/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0357/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram finansowych i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(2);

3.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 119 akapit drugi traktatu Euratom;

4.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt preambuły 8 a (nowy)
(8a) WCB uczestniczy w europejskich sieciach na rzecz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, które stawiają sobie za cel możliwie daleko idącą harmonizację krajowych norm bezpieczeństwa. W kontekście tego programu ramowego byłoby wskazane, by opierając się na znajomości rzeczy WCB nasiliło to zaangażowanie, aby możliwe było ustanowienie w Unii Europejskiej standardów bezpieczeństwa Wspólnoty w zakresie planowania, budowy i eksploatacji reaktorów oraz urządzeń utylizacyjnych. W ten sposób przyczynionoby się do ustanowienia kodeksu bezpieczeństwa nuklearnego w Unii, w którym możnaby było dokonać harmonizacji różnych norm krajowych na rzecz wysokiego stopnia bezpieczeństwa nuklearnego w Unii.
Poprawka 2
Punkt preambuły 9
(9)  Działania badawcze prowadzone w ramach niniejszego programu szczegółowego powinny być zgodne z podstawowymi zasadami etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły wyraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
(9)  Działania badawcze prowadzone w ramach niniejszego programu szczegółowego powinny być zgodne z podstawowymi zasadami etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły wyraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto należy wspierać publiczną akceptację tych działań.
Poprawka 3
Punkt preambuły10
(10)  WCB powinno nadal wypracowywać dodatkowe zasoby poprzez działania na zasadach konkurencyjnych; obejmują one udział w działaniach pośrednich programu ramowego, prace dla stron trzecich oraz, w mniejszym stopniu, wykorzystywanie własności intelektualnej.
(10)  WCB powinno nadal wypracowywać dodatkowe zasoby poprzez działania na zasadach konkurencyjnych; oprócz prac dla osób trzecich obejmują one udział w działaniach pośrednich programu ramowego, w których należy dążyć do znacznego zwiększenia liczby dotychczas przedsięwziętych działań, oraz, w mniejszym stopniu, wykorzystywanie własności intelektualnej.
Poprawka 4
Punkt preambuły10 a (nowy)
(10a) WCB powinno starać się o zachowanie wzorcowego poziomu naukowego, aby coraz lepiej wypełniać swoje zadania, i dlatego powinno nasilić swoje właściwe działania badawcze bez uszczerbku dla działań bezpośrednio nastawionych na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z różnych dziedzin polityki wspólnotowej.
Poprawka 5
Punkt preambuły10 b (nowy)
(10b) W ramach swojej pracy WCB stara się o uwzględnienie w równym stopniu w nauce i pracach badawczych statusu i roli obu płci. W ten sposób powinno zostać zagwarantowane poszanowanie zasady rowności szans niezależnie od płci.
Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)
Komisja podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu sprawdzenie, czy finansowane działania są prowadzone skutecznie i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.
Poprawka 7
Artykuł 3 ustęp 1 b (nowy)
Całkowite wydatki administracyjne związane z programem szczegółowym, w tym wydatki wewnętrzne Wspólnego Centrum Badawczego i wydatki związane z jego zarządzaniem, powinny być proporcjonalne do działań przewidzianych w danym programie i podlegają decyzji władz budżetowych i ustawodawczych.
Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 1 c (nowy)
Środki budżetowe wykorzystywane są zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, a mianowicie zgodnie z zasadą gospodarności, wydajności, skuteczności i proporcjonalności.
Poprawka 9
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza odejść od podziału środków zawartego w uwagach i załączniku do ogólnego budżetu Unii Europejskiej, informuje o tym uprzednio władzę budżetową.
Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)
Ocena obejmuje ocenę prawidłowości zarządzania finansowego oraz ocenę skuteczności i prawidłowości budżetowego i ekonomicznego zarządzania programem szczegółowym.
Poprawka 11
Załącznik, rozdział 2 "Podejście" akapit czwarty a (nowy)
WCB stara się o zachowanie wzorcowego poziomu naukowego, aby coraz lepiej wypełniać swoje zadania, i dlatego powinno nasilić swoje właściwe działania badawcze bez uszczerbku dla działań bezpośrednio nastawionych na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z różnych dziedzin polityki wspólnotowej.
Poprawka 12
Załącznik, rozdział 2 "Podejście" akapit czwarty b (nowy)
Kolejnym celem jest dalszy rozwój współpracy przez budowę sieci, tak aby na płaszczyźnie europejskiej i światowej zostało osiągnięte dalekosiężne poozumienie w wielu kwestiach. W tym kontekście zupełnie szczególnego znaczenia nabiera zdolność uczestnictwa WCB w sieciach innowacyjnych badań i w zintegrowanych projektach. Zastosowanie środków bezpieczeństwa przez Biuro Zabezpieczeń Euratomu (ESO) oraz Międzynarodową Organizację Energii Atomowej (IAEO) wymaga wspacia w zakresie badań i rozwoju oraz bezpośredniej pomocy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona współpracy z przyszłymi państwami członkowskimi UE.
Poprawka 13
Załącznik, rozdział 3.1.1 "Pomiary, składowanie oraz usuwanie wypalonego paliwa jądrowego" akapit -pierwszy (nowy)
Wobec rosnącej nadal powszechnie liczby reaktorów jądrowych kwestie utylizacji odpadów i wpływu na środowisko nabierają coraz większego znaczenia. Również Unia musi nadrobić zaległości w tym zakresie i udzielić szybkiej i trwałej odpowiedzi na pytania, na które do tej pory nie odpowiedziano.
Poprawka 14
Załącznik, rozdział 3.1.7 "Zarządzanie wiedzą, kształcenie zawodowe i edukacja"
Dla nowych generacji naukowców i techników jądrowych ważne jest utrzymanie i pogłębienie wiedzy o badaniach jądrowych poprzez eksperymenty, wyniki, interpretacje i umiejętności pozyskane w przeszłości. Odnosi się to w szczególności do tych dziedzin, w których trzy dekady doświadczenia w analizie pracy i bezpieczeństwa reaktorów znalazły odbicie w złożonych narzędziach analitycznych, takich jak modele i kody komputerowe. WCB przyczyni się do szybkiego udostępnienia tej wiedzy, jej właściwego usystematyzowania i udokumentowania oraz do wspierania działań w ramach szkolnictwa wyższego w Europie. WCB przyczyni się poza tym do poprawy komunikacji w kwestiach techniki jądrowej, w szczególności w związku z akceptacją społeczną, oraz do rozwoju strategii ogólnego uwrażliwienia na kwestie energii.
Dla nowych generacji naukowców i techników jądrowych ważne jest utrzymanie i pogłębienie wiedzy o badaniach jądrowych poprzez eksperymenty, wyniki, interpretacje i umiejętności pozyskane w przeszłości. Odnosi się to w szczególności do tych dziedzin, w których trzy dekady doświadczenia w analizie pracy i bezpieczeństwa reaktorów znalazły odbicie w złożonych narzędziach analitycznych, takich jak modele i kody komputerowe. W obliczu zagrożenia utratą wiedzy i braków w naborze młodych kadr w dziedzinie techniki jądrowej WCB mogłoby stać się europejskim ośrodkiem rozpowszechniania informacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego. WCB zrealizuje program utrzymania wiedzy, który zagwarantuje jej właściwe usystematyzowanie i udokumentowanie; w dalszej perspektywie WCB zrealizuje program wsparcia dla młodych kadr, który powinien wykazać, w jaki sposób można pozyskać i wykształcić młodą kadrę badawczą w dziedzinie energii jądrowej; przy tym WCB przyczyni się do wspierania działań w ramach szkolnictwa wyższego w Europie. WCB przyczyni się poza tym do poprawy komunikacji w kwestiach techniki jądrowej, w szczególności w związku z akceptacją społeczną, oraz do rozwoju strategii ogólnego uwrażliwienia na kwestie energii.
Poprawka 15
Załącznik, rozdział 3.2.3 "Bezpieczna eksploatacja zaawansowanych systemów energii jądrowej", akapit drugi
Dla WCB zasadnicze znaczenie ma pełnienie istotnej roli-bezpośrednio i poprzez koordynację europejskiego wkładu-w tej światowej inicjatywie, w którą zaangażowane są najważniejsze organizacje badawcze. Obejmuje to w pierwszym rzędzie aspekty bezpieczeństwa i środków zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w innowacyjnych cyklach paliwa jądrowego, a w szczególności klasyfikację, badanie i analizę nowych paliw. Podjęte zostaną również kwestie rozwijania celów w zakresie bezpieczeństwa i jakości, wymagań bezpieczeństwa oraz zaawansowanej metodologii oceny reaktorów. Informacje te będą systematycznie przekazywane zainteresowanym władzom Państw Członkowskich oraz służbom Komisji, zwłaszcza w drodze regularnych spotkań koordynacyjnych.
Dla WCB zasadnicze znaczenie ma pełnienie istotnej roli-bezpośrednio i poprzez koordynację europejskiego wkładu-w tej światowej inicjatywie, w którą zaangażowane są najważniejsze organizacje badawcze. W przyszłości WCB przypadnie decydująca rola w koordynacji i integracji wkładu europejskiego. Obejmuje to w pierwszym rzędzie aspekty bezpieczeństwa i środków zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w innowacyjnych cyklach paliwa jądrowego, a w szczególności klasyfikację, badanie i analizę nowych paliw. Podjęte zostaną również kwestie rozwijania celów w zakresie bezpieczeństwa i jakości, wymagań bezpieczeństwa oraz zaawansowanej metodologii oceny reaktorów. Informacje te będą systematycznie przekazywane zainteresowanym władzom Państw Członkowskich oraz służbom Komisji, zwłaszcza w drodze regularnych spotkań koordynacyjnych.
Poprawka 16
Załącznik, rozdział 3.3.1 "Środki zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego", akapit pierwszy a (nowy)
W ostatnich czasach zmieniła się niestety sytuacja międzynarodowa w dziedzinie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub przynajmniej działań poszczególnych państw w tym kierunku. Obok innych kwestii bezpieczeństwa wymiar nierozprzestrzeniania znów nabiera znaczenia. Na tym tle konieczne jest zachowanie w WCB koniecznych zdolności w tej dziedzinie na rzecz bezpieczeństwa obywatelek i obywateli Unii Europejskiej.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności