Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0190(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0333/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0333/2006

Debates :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Balsojumi :

PV 30/11/2006 - 8.21
CRE 30/11/2006 - 8.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0524

Pieņemtie teksti
PDF 396kWORD 90k
Ceturtdiena, 2006. gada 30. novembris - Brisele
Īpašā programma par Eiropas Atomenerģijas kopienu (Septītā pamatprogramma par kodolpētniecības un mācību pasākumiem, 2007–2011) *
P6_TA(2006)0524A6-0333/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007–2011) par kodolpētniecības un mācību pasākumiem (COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0445)(1) un grozīto priekšlikumu (COM(2005)0445/2)(2),

–   ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Eiropas Parlamentu (C6-0386/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0333/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajam finansējumam jāatbilst finanšu shēmas 2007. līdz 2013. gadam 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3)38. punkta noteikumiem;

3.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 119. panta otro punktu;

4.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
12. apsvērums
(12)  Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus minētajai finanšu regulai un turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).
(12)  Jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai nepieļautu pārkāpumus un krāpšanu, ka arī attiecīgi jārīkojas, lai atgūtu zaudētos, nepareizi izmaksātos vai izmantotos naudas līdzekļus, saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, EURATOM) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, EURATOM) Nr. 2342/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus minētajai finanšu regulai un turpmākiem grozījumiem, Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu (EK, EURATOM) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību , Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (EK, EURATOM) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām , un Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par izmeklēšanu, ko veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Visi līdzekļi, kas atgūti, pamatojoties uz minētajām regulām, ir jāpiešķir pamatprogrammas pasākumu īstenošanai.
Grozījums Nr. 22 un 232222
2. pants, 2. daļa
Kodoltermiskās enerģijas jomā izveido kopuzņēmumu Līguma II sadaļas 5. nodaļas nozīmē, lai Eiropas ieguldījumu pārvaldītu un piešķirtu ITER, kā arī pārvaldītu un noteiktu papildu pasākumus, kuru mērķis ir ātra kodoltermiskās enerģijas realizācija.
Kodoltermiskās enerģijas pētniecības jomā izveido kopuzņēmumu Līguma II sadaļas 5. nodaļas nozīmē, lai Eiropas ieguldījumu pārvaldītu un piešķirtu ITER organizācijai, kā arī pasākumiem ITER celtniecības atbalstam, kā noteikts pielikuma apakšnodaļā "ITER īstenošana". Visus pārējos pasākumus kodoltermiskās enerģijas jomā īstenos un pārvaldīs atsevišķi no ITER kopuzņēmuma, ievērojot integrētu pieeju un pilnībā iesaistot kodolsintēzes asociācijas.
Grozījums Nr. 2
3. panta 1. punkts, pirms tabulas
Saskaņā ar pamatprogrammas 3. pantu summa, ko uzskata par nepieciešamu īpašās programmas izpildei, ir 22234 miljoni EUR, no kuriem 15 % atvēlēti Komisijas administratīvajiem izdevumiem.
Saskaņā ar pamatprogrammas 3. pantu summa, ko uzskata par nepieciešamu īpašās programmas izpildei, ir EUR 2234 miljoni, no kuriem mazāk nekā 15% atvēlēti Komisijas administratīvajiem izdevumiem.
Grozījums Nr. 3
3. panta 1.a daļa (jauna), pēc tabulas
Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka finansētās darbības ir veiktas efektīvi un atbilstoši Regulas (EC, Euratom) Nr. 1605/2002 noteikumiem.
Grozījums Nr. 4
3. panta 1.b daļa (jauna), pēc tabulas
Īpašās programmas kopējie administratīvie izdevumi, tostarp izpildaģentūras iekšējie un pārvaldības izdevumi, ir proporcionāli Īpašajā programmā paredzētajām darbībām, un par tiem lemj budžeta lēmējinstitūcija, kā arī likumdevēja iestāde.
Grozījums Nr. 5
3. panta 1.c daļa (jauna), pēc tabulas
Budžeta apropriācijas izlieto atbilstoši pareizas finanšu pārvaldības principam, proti, ievērojot gan ekonomijas, gan lietderības un efektivitātes, gan arī proporcionalitātes principu.
Grozījums Nr. 6
4. panta 1. punkts
1.  Visus pētījumi, ko veic atbilstīgi īpašajai programmai, veic saskaņā ar ētikas pamatprincipiem.
1.  Visus pētījumi, ko veic atbilstīgi īpašajai programmai, veic saskaņā ar ētikas pamatprincipiem. To svarīgākais mērķis ir gan nodrošināt drošu, miermīlīgu kodolenerģijas izmantošanu (drošums), gan palīdzēt novērst tās ļaunprātīgu izmantošanu militāriem nolūkiem (drošība).
Grozījums Nr. 7
5.a pants (jauns)
5.a pants
Komisija laikus informē budžeta lēmējinstitūciju ikreiz, kad tā ir paredzējusi atkāpties no izdevumu sadalījuma, kas noteikts Eiropas Savienības vispārējā budžeta piezīmēs un pielikumā.
Grozījums Nr. 9
7. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Komisija izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā ir ietverts pareizas finanšu pārvaldības vērtējums, kā arī Īpašās programmas budžeta un ekonomiskās pārvaldības likumības un pareizības izvērtējums.
Grozījums Nr. 10
7. panta 3. punkts, 1.a. apakšpunkts (jauns)
Šai informācijai ir jābūt pieejamai jebkurā laikā, un tā jāsniedz pēc pieprasījuma Eiropas Parlamentam, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai vai Eiropas ombudam.
Grozījums Nr. 11
Pielikuma 1. daļas ievada 1.a daļa (jauna)
Neskarot pasākumus, ko ES veic un kas tai jāveic nākotnē atjaunīgo enerģijas avotu pētniecībā, kodolenerģijai var būt galvenā loma, nodrošinot drošu un ilgtspējīgu ES apgādi ar enerģiju.
Grozījums Nr. 12
Pielikuma 1. daļas 2. punkts
Ilgstošā laika posmā kodolsintēze piedāvā iespēju piegādāt tīru enerģiju gandrīz neierobežoti, un ITER (Starptautiskais kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) šajā ziņā ir nākamais posms šā galīgā mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER projekta realizācija ir pašreizējās ES stratēģijas pamatā, kas tomēr jāpapildina ar spēcīgu un mērķtiecīgu Eiropas pētniecības un attīstības programmu, lai sagatavotos ITER ekspluatācijai un izstrādātu tehnoloģijas un zināšanu bāzi, kura būs vajadzīga tā darbības laikā un pēc tam.
Ilgstošā laika posmā kodolsintēze piedāvā iespēju piegādāt tīru enerģiju gandrīz neierobežoti, un ITER (Starptautiskais kodoltermiskais eksperimentālais reaktors) šajā ziņā ir svarīgs nākamais posms šā galīgā mērķa sasniegšanai. Tādēļ ITER projekta realizācija ir pašreizējās ES stratēģijas pamatā, kas tomēr jāpapildina ar spēcīgu un mērķtiecīgu Eiropas pētniecības un attīstības programmu, lai sagatavotos ITER ekspluatācijai un izstrādātu tehnoloģijas un zināšanu bāzi, kura būs vajadzīga tā darbības laikā un pēc tam.
Grozījums Nr. 13
Pielikuma 2. daļas 2.1. iedaļas apakšdaļas "Pasākumi", ii) daļas 1. punkta ievaddaļa
Specializētas fizikas un tehnoloģiju programmas mērķis būs ITER projekta variantu konsolidācija un sagatavošanās ātrai ITER darbības uzsākšanai, ievērojami samazinot laiku un izmaksas, kas vajadzīgas ITER, lai sasniegtu savus sākotnējos mērķus. To veiks ar saskaņotām eksperimentu, teorijas un modelēšanas darbībām, izmantojot JET iekārtas un citas asociāciju ierīces, nodrošinot Eiropai vajadzīgo ietekmi ITER projektā un sagatavojot Eiropai stipras pozīcijas tā ekspluatācijā. Šajā programmā ietvers
Specializētas fizikas un tehnoloģiju programmas mērķis būs ITER projekta variantu konsolidācija un sagatavošanās ātrai ITER darbības uzsākšanai, ievērojami samazinot laiku un izmaksas, kas vajadzīgas ITER, lai sasniegtu savus sākotnējos mērķus. To veiks ar saskaņotām eksperimentu, teorijas un modelēšanas darbībām, izmantojot JET iekārtas, magnētiskās ierobežošanas ierīces (tokamakus, stellaratorus un RPF, kas jau piegādāti vai tiek būvēti visās dalībvalstīs) un citas asociāciju ierīces, nodrošinot Eiropai vajadzīgo ietekmi ITER projektā un sagatavojot Eiropai stipras pozīcijas tā ekspluatācijā. Šajā programmā ietvers:
Grozījums Nr. 14
Pielikuma 2. daļas 2.1. iedaļas apakšsadaļas "Pasākumi", v) daļas 3.a ievilkums (jauns)
patentu reģistrācijas veicināšanu.
Grozījums Nr. 15 un 16
Pielikuma 2. daļas 2.2. iedaļas 1. daļa
Netiešas darbības veiks piecās galvenajās darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir mācību pasākumu un pētniecības infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu galvenajam aspektam, un tās kopā ar infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot jautājumus saistībā ar pieredzi kodolenerģijas jomā.
Drošums un drošība ir galvenie apsvērumi visos kodola skaldīšanas pētniecības pasākumos, ko veic Eiropas Savienība. No vienas puses, mērķis ir padarīt drošākas ražošanas iekārtas (drošums) un, no otras puses, novērst to ļaunprātīgu izmantošanu militāros un terorisma nolūkos (drošība). Netiešas darbības veiks piecās galvenajās darbības jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. Tomēr svarīgas sakarības ir visā programmā, un savstarpēja dažādu pasākumu saistība ir atbilstīgi jānodrošina. Šajā ziņā izšķiroša nozīme ir mācību pasākumu, zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas apmaiņas un pētniecības infrastruktūru atbalstam. Mācību vajadzībām šajā nozarē jābūt visu ES finansēto projektu galvenajam aspektam, un tās kopā ar infrastruktūru atbalstu būs būtiskas, risinot jautājumus saistībā ar pieredzi kodolenerģijas jomā.
Grozījums Nr. 17
Pielikuma 2. daļas 2.2. iedaļas ii) daļas apakšdaļas "Pasākumi" 1. ievilkums
–  Kodoliekārtu drošība. PTA attiecībā uz pašreizējo un nākamo kodoliekārtu darbības drošumu, jo īpaši attiecībā uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības novērtējumu, drošības kultūru, progresīvām drošības novērtēšanas metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu negadījumu novēršanu un mazināšanu, kopā ar saistītiem pasākumiem zināšanu pārvaldības optimizācijai un pieredzes saglabāšanai.
–  Kodoliekārtu drošība. PTA attiecībā uz pašreizējo un nākamo kodoliekārtu darbības drošumu, jo īpaši attiecībā uz kodolspēkstacijas darbmūža un vadības novērtējumu, drošības kultūru (samazinot cilvēka un organizatorisko kļūdu risku), progresīvām drošības novērtēšanas metodēm, skaitliskās simulācijas rīkiem, aprīkojumu un kontroli, ka arī smagu negadījumu novēršanu un mazināšanu, kopā ar saistītiem pasākumiem zināšanu pārvaldības optimizācijai un pieredzes saglabāšanai.
Grozījums Nr. 18
Pielikuma 2. daļas s 2.2. iedaļas iii) daļas apakšdaļas "Mērķi", 2. daļa
Šīs pētniecības būtisks mērķis ir palīdzēt atrisināt strīdu par risku attiecībā uz apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. Attiecībā uz radiācijas izmantošanu medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā un politiskā jautājuma atrisināšanai var būt svarīga ietekme uz izmaksām un/vai veselību.
Šīs pētniecības būtisks mērķis ir palīdzēt atrisināt strīdu par risku attiecībā uz apstarošanu mazās un pastāvīgās devās. Attiecībā uz radiācijas izmantošanu medicīnā un rūpniecībā šā zinātniskā jautājuma atrisināšanai var būt svarīga ietekme uz izmaksām un/vai veselību.
Grozījums Nr. 19
Pielikuma 2. daļas 2.2. iedaļas v) daļas apakšsadaļa "Mērķi"
Tā kā visās kodola skaldīšanas un aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, programmas mērķis būs ar visdažādākajiem pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā pieredzē un zinātībā visā nozarē.. Šo pasākumu mērķis ir garantēt atbilstīgi kvalificētu pētnieku un tehniķu pieejamību, piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgas kvalifikācijas visas dalībvalstīs, vai veicinot studentu un zinātnieku apmācību un mobilitāti. Tikai patiesi eiropeiska pieeja var nodrošināt vajadzīgo augstākās izglītības un apmācības stimulu un saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien integrētāka.
Tā kā visās kodola skaldīšanas un aizsardzības pret radiāciju jomās ir bažas par vajadzīgā augstā līmeņa speciālo zināšanu un cilvēkresursu saglabāšanu un to, kā tas var ietekmēt jo īpaši spēju saglabāt pašreizējo kodoldrošības augsto līmeni, programmas mērķis būs ar visdažādākajiem pasākumiem atbalstīt dalīšanos zinātniskajā pieredzē un zinātībā visā nozarē. Šo pasākumu mērķis ir garantēt pēc iespējas agrāku atbilstīgi kvalificētu pētnieku un tehniķu pieejamību, piemēram, izmantojot uzlabotu koordināciju starp ES izglītības iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgas kvalifikācijas visās dalībvalstīs, vai veicinot studentu un zinātnieku apmācību un mobilitāti. Tikai patiesi eiropeiska pieeja var nodrošināt vajadzīgo augstākās izglītības un apmācības stimulu un saskaņotību, tādejādi veicinot jaunās paaudzes zinātnieku mobilitāti un nodrošinot tiem inženieriem nepieciešamo apmācību to karjeras laikā, kuriem jārisina rītdienas zinātniskie un tehnoloģiskie uzdevumi kodolenerģētikas nozarē, kas kļūst arvien integrētāka.
Grozījums Nr. 20
Pielikuma 2. daļas 2.2. iedaļas v) daļas apakšsadaļas "Pasākumi" 1. ievilkums
  Apmācība: Valstu programmu koordinācija un vispārējās apmācības vajadzību kodolzinātnē un kodoltehnoloģijā vērā ņemšana, izmantojot dažādus instrumentus, tostarp konkurējošus, kā daļu no vispārēja atbalsta cilvēkresursiem visās tematiskajās jomās. Ietver atbalstu mācību kursiem un mācību tīkliem.
–  Apmācība: Valstu programmu koordinācija un vispārējās apmācības vajadzību kodolzinātnē un kodoltehnoloģijā vērā ņemšana, izmantojot dažādus instrumentus, tostarp konkurējošus, kā daļu no vispārēja atbalsta cilvēkresursiem visās tematiskajās jomās. Ietver atbalstu mācību kursiem un mācību tīkliem. Turklāt, ņemot vērā īpašās programmas "Cilvēki" mērķus un citus pasākumus, kas saistīti ar profesionāļu apmācību, atbalsts tiks sniegts, lai nodrošinātu, ka apdāvināti jaunieši uzskatītu kodolenerģijas nozari par interesantu jomu savai turpmākajai karjerai.
Grozījums Nr. 21
Pielikuma 3.a daļa (jauna)
3.a IZPLATĪŠANA
Informācija par kodolenerģiju ir jāizplata viedokļu apmaiņās starp pilsoņiem un viņu pārstāvjiem, organizējot daudzgadu kampaņas, lai sekmētu izpratni par kodolenerģiju, ar mērķi veicināt diskusijas un atvieglot lēmumu pieņemšanu. Lai padarītu šīs kampaņas pēc iespējas efektīvākas, tajās izmanto sociālo zinātņu metodikas.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV vēl nav publicēts.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika