Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0190(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0333/2006

Teksty złożone :

A6-0333/2006

Debaty :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.21
CRE 30/11/2006 - 8.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0524

Teksty przyjęte
PDF 416kWORD 92k
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela
Program szczegółowy Euratom (Siódmy program ramowy na rzecz działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 2007-2011) *
P6_TA(2006)0524A6-0333/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) na rzecz działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) (COM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0445)(1) oraz zmieniony wniosek (COM(2005)0445/2)(2),

–   uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0386/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0333/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   uważa, że indykatywna finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a ram finansowych na lata 2007-2013 i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami pkt 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(3);

3.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 119 ust. 2 Traktatu Euratom;

4.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 12 preambuły
(12)  Należy także podjąć odpowiednie środki w celu zapobieżenia nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego z wszelkimi przyszłymi zmianami, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
(12)  Należy także podjąć odpowiednie środki w celu zapobieżenia nieprawidłowościom i nadużyciom, oraz podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania straconych, niewłaściwie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych środków, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego z wszelkimi przyszłymi zmianami, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami oraz rozporządzeniem (WE) nr 1074/1999 z dnia 25 maja 1999 r. Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Wszystkie środki odzyskane na podstawie tych rozporządzeń powinny zostać przeznaczone na wdrożenie działań w ramach programu ramowego.
Poprawki 22 i 23
Artykuł 2 ustęp 2
Artykuł 2 ustęp
W obszarze badań nad energią syntezy jądrowej, na podstawie tytułu II rozdział 5 Traktatu zostanie powołane wspólne przedsięwzięcie w celu zarządzania i administrowania europejskim wkładem w ITER, a także dodatkowymi działaniami mającymi na celu szybkie wykorzystanie energii syntezy jądrowej.
W obszarze badań nad energią syntezy jądrowej, na podstawie tytułu II rozdział 5 Traktatu zostanie powołane wspólne przedsięwzięcie w celu zarządzania i administrowania europejskim wkładem do Organizacji ITER, a także działaniami przyczyniającymi się do budowy ITER, określonymi w podtytule "Budowa ITER" w załączniku. Wszelkie inne działania w dziedzinie energii syntezy jądrowej stanowią przedmiot oddzielnych od wspólnego przedsięwzięcia ITER realizacji i zarządzania, przy utrzymaniu zintegrowanego podejścia i pełnego udziału w zrzeszeniach na rzecz syntezy jądrowej.
Poprawka 2
Artykuł 3 akapit pierwszy przed tabelą
Zgodnie z art. 3 programu ramowego, kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi 2 234 mln EUR, z czego 15 % jest przeznaczone na wydatki administracyjne Komisji.
Zgodnie z art. 3 programu ramowego, kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi 2 234 mln EUR, z czego mniej niż 15% jest przeznaczone na wydatki administracyjne Komisji.
Poprawka 3
Artykuł 3 akapit pierwszy a (nowy) za tabelą
Komisja podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu sprawdzenie, czy finansowane działania są prowadzone skutecznie i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.
Poprawka 4
Artykuł 3 akapit pierwszy b (nowy) za tabelą
Całkowite wydatki administracyjne związane z programem szczegółowym, w tym wydatki wewnętrzne agencji wykonawczej i wydatki związane z jej zarządzaniem, powinny być proporcjonalne do zadań przewidzianych w ramach programu szczegółowego i podlegają decyzji władz budżetowych i ustawodawczych.
Poprawka 5
Artykuł 3 akapit pierwszy c (nowy) za tabelą
Środki budżetowe wykorzystywane są zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego, a mianowicie zgodnie z zasadami gospodarności, wydajności i skuteczności oraz proporcjonalności.
Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 1
1.  Wszystkie działania badawcze przeprowadzane w ramach programu szczegółowego są prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi.
1.  Wszystkie działania badawcze przeprowadzane w ramach programu szczegółowego są prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi. Istotnym celem działań badawczych musi być zarówno zapewnienie bezpiecznego pokojowego wykorzystania energii atomowej (bezpieczeństwo), jak też przyczynianie się do zapobiegania jej nadużywania w celach militarnych (ochrona).
Poprawka 7
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Za każdym razem, gdy Komisja zamierza odejść od podziału środków budżetowych zawartego w uwagach i w załączniku do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, informuje o tym uprzednio władzę budżetową.
Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)
1a. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny, zawierające ocenę dobrej kondycji zarządzania finansowego oraz ocenę skuteczności i prawidłowości budżetowego i ekonomicznego zarządzania programem szczegółowym.
Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 3 akapit pierwszy a (nowy)
Informacje te są stale dostępne i na żądanie przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu lub Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
Poprawka 11
Załącznik część 1 akapit pierwszy a (nowy)
Bez uszczerbku dla wysiłków, jakie Unia Europejska podejmuje i musi nadal podejmować w dziedzinie badań nad odnawialnymi rodzajami energii, energia jądrowa może w istotny sposób przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości dostaw energii w UE.
Poprawka 12
Załącznik część 1 akapit drugi
Synteza jądrowa stwarza w dłuższym okresie perspektywę prawie nieograniczonego dostępu do czystej energii, a decydującym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest projekt ITER. Realizacja projektu ITER stanowi w związku z tym zasadniczy element obecnej strategii UE, musi być jednak uzupełniona przez ukierunkowany europejski program badawczo-rozwojowy, mający na celu przygotowanie wykorzystania ITER oraz opracowanie podstaw naukowych oraz technologii, które będą potrzebne w trakcie jego funkcjonowania i w późniejszym okresie.
Synteza jądrowa stwarza w dłuższym okresie perspektywę prawie nieograniczonego dostępu do czystej energii, a ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia tego ostatecznego celu jest projekt ITER. Realizacja projektu ITER stanowi w związku z tym zasadniczy element obecnej strategii UE, musi być jednak uzupełniona przez solidny i ukierunkowany europejski program badawczo-rozwojowy, mający na celu przygotowanie wykorzystania ITER oraz opracowanie podstaw naukowych oraz technologii, które będą potrzebne w trakcie jego funkcjonowania i w późniejszym okresie.
Poprawka 13
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł "Działania" punkt (ii) akapit pierwszy część wprowadzająca
Ukierunkowany program w zakresie fizyki i technologii posłuży konsolidacji decyzji w sprawie projektu ITER oraz przygotowaniu szybkiego uruchomienia ITER, co w znacznym stopniu zredukuje czas i koszty, które są potrzebne do osiągnięcia przez ITER jego podstawowych celów. Program zostanie wykonany poprzez skoordynowane eksperymenty, prace teoretyczne oraz modele, wykorzystujące instalacje JET oraz inne urządzenia, którymi dysponują zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej. Program ten obejmie:
Ukierunkowany program w zakresie fizyki i technologii posłuży konsolidacji decyzji w sprawie projektu ITER oraz przygotowaniu szybkiego uruchomienia ITER, co w znacznym stopniu zredukuje czas i koszty, które są potrzebne do osiągnięcia przez ITER jego podstawowych celów. Program zostanie wykonany poprzez skoordynowane eksperymenty, prace teoretyczne oraz modele, wykorzystujące instalacje JET, urządzenia do magnetycznego utrzymywania plazmy (tokamaki, stellaratory i urządzenia RFP – "reversed field pinch", już istniejące lub powstające we wszystkich państwach członkowskich) oraz inne urządzenia, którymi dysponują zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej, sprawiając, że Europa uzyska niezbędny wpływ na projekt ITER i odegra istotną rolę w jego eksploatacji. Program ten obejmie:
Poprawka 14
Załącznik część 2 sekcja 2.1 podtytuł "Działania" punkt (v) tiret trzecie a (nowe)
zachęcanie do opracowywania patentów.
Poprawki 15 i 16
Załącznik część 2 sekcja 2.2 akapit pierwszy
Działania pośrednie zostaną przeprowadzone w pięciu głównych obszarach opisanych poniżej. W ramach całego programu istnieją jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i należy odpowiednio uwzględnić interakcje zachodzące między różnymi działaniami. Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma wsparcie dla działań szkoleniowych oraz infrastruktur badawczych. Potrzeby szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt wszystkich finansowanych przez UE projektów w tym sektorze. Razem ze wsparciem dla infrastruktur badawczych będzie to zasadniczym elementem uwzględnienia kwestii kompetencji w dziedzinie jądrowej.
Bezpieczeństwo i ochrona będą najważniejszymi elementami wszystkich działań Unii Europejskiej w zakresie badań nad rozszczepieniem jądra atomowego. Konkretnie celem będzie z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa (bezpieczeństwo) urządzeń produkujących energię, a z drugiej strony zapobieganie ich nadużywaniu w celach militarnych i terrorystycznych (ochrona). Działania pośrednie zostaną przeprowadzone w pięciu głównych obszarach opisanych poniżej. W ramach całego programu istnieją jednakże ważne zagadnienia przekrojowe i należy odpowiednio uwzględnić interakcje zachodzące między różnymi działaniami. Zasadnicze znaczenie pod tym względem ma wsparcie dla działań szkoleniowych, wymiany informacji naukowych i technologicznych oraz infrastruktur badawczych. Potrzeby szkoleniowe muszą stanowić główny aspekt wszystkich finansowanych przez UE projektów w tym sektorze. Razem ze wsparciem dla infrastruktur badawczych będzie to zasadniczym elementem uwzględnienia kwestii kompetencji w dziedzinie jądrowej.
Poprawka 17
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (ii) podtytuł "Działania" tiret pierwsze
-  Bezpieczeństwo instalacji jądrowych: RTD w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania istniejących i przyszłych instalacji jądrowych, obejmujące przede wszystkim ocenę i zarządzanie cyklem życia instalacji, kulturę bezpieczeństwa, zaawansowane metody oceny bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę oraz zapobieganie poważnym wypadkom i łagodzenie ich skutków, oraz powiązane z tymi obszarami działania na rzecz optymalizacji zarządzania wiedzą oraz utrzymania kompetencji.
  Bezpieczeństwo instalacji jądrowych: RTD w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania istniejących i przyszłych instalacji jądrowych, obejmujące przede wszystkim ocenę i zarządzanie cyklem życia instalacji, kulturę bezpieczeństwa (minimalizacja ryzyka błędu człowieka i błędu organizacyjnego), zaawansowane metody oceny bezpieczeństwa, numeryczne narzędzia symulacyjne, oprzyrządowanie i kontrolę oraz zapobieganie poważnym wypadkom i łagodzenie ich skutków, oraz powiązane z tymi obszarami działania na rzecz optymalizacji zarządzania wiedzą oraz utrzymania kompetencji.
Poprawka 18
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (iii) podtytuł "Cele" akapit drugi
Głównym celem badań w tej dziedzinie będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia przez dłuższy okres na niskie dawki promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej i politycznej kontrowersji może mieć znaczne skutki finansowe i/lub medyczne dla kwestii wykorzystywania promieniowania w medycynie i przemyśle.
Głównym celem badań w tej dziedzinie będzie pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii dotyczącej ryzyka wynikającego z narażenia przez dłuższy okres na niskie dawki promieniowania. Rozwiązanie tej naukowej kontrowersji może mieć znaczne skutki finansowe i/lub zdrowotne dla kwestii wykorzystywania promieniowania w medycynie i przemyśle.
Poprawka 19
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) podtytuł "Cele"
W związku z troską o zapewnienie niezbędnego wysokiego poziomu kompetencji i wymaganych zasobów ludzkich, dotyczącą całego obszaru rozszczepienia jądrowego oraz ochrony przed promieniowaniem, oraz w związku z konsekwencjami, jakie aspekty te mogą mieć w szczególności dla zdolności utrzymania obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego – celem niniejszego programu będzie wspieranie przy pomocy różnorodnych środków rozpowszechniania kompetencji naukowych i odpowiedniego know-how w całym sektorze. Środki te mają zagwarantować odpowiednio wykwalifikowany personel naukowy i techniczny, na przykład poprzez polepszoną koordynację między instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie zapewnienia jednolitego poziomu kwalifikacji we wszystkich Państwach Członkowskich, lub poprzez ułatwianie kształcenia i mobilności studentów i naukowców. Jedynie prawdziwie europejska koncepcja może zapewnić istnienie niezbędnych zachęt oraz jednolitego poziomu wykształcenia akademickiego i zawodowego, w ten sposób ułatwiając mobilność nowej generacji naukowców i odpowiadając na potrzeby inżynierów w zakresie kształcenia ustawicznego, wynikające z przyszłych wyzwań naukowych i technologicznych w coraz bardziej zintegrowanym sektorze techniki jądrowej.
W związku z troską o zapewnienie niezbędnego wysokiego poziomu kompetencji i wymaganych zasobów ludzkich, dotyczącą całego obszaru rozszczepienia jądrowego oraz ochrony przed promieniowaniem, oraz w związku z konsekwencjami, jakie aspekty te mogą mieć w szczególności dla zdolności utrzymania obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa jądrowego – celem niniejszego programu będzie wspieranie przy pomocy różnorodnych środków rozpowszechniania kompetencji naukowych i odpowiedniego know-how w całym sektorze. Środki te mają możliwie najwcześniej zagwarantować odpowiednio wykwalifikowany personel naukowy i techników, na przykład poprzez lepszą koordynację między instytucjami edukacyjnymi w UE w zakresie zapewnienia jednolitego poziomu kwalifikacji we wszystkich państwach członkowskich lub poprzez ułatwianie kształcenia i mobilności studentów i naukowców. Jedynie prawdziwie europejska koncepcja może zapewnić istnienie niezbędnych zachęt oraz jednolitego poziomu wykształcenia akademickiego i zawodowego, w ten sposób ułatwiając mobilność nowego pokolenia naukowców i odpowiadając na potrzeby inżynierów w zakresie kształcenia ustawicznego, wynikające z przyszłych wyzwań naukowych i technologicznych w coraz bardziej zintegrowanym sektorze jądrowym.
Poprawka 20
Załącznik część 2 sekcja 2.2 punkt (v) podtytuł "Działania" tiret pierwsze
-  Działania w zakresie szkoleń: Koordynacja programów krajowych oraz uwzględnienie ogólnych potrzeb szkoleniowych w naukach i technologiach jądrowych poprzez szereg instrumentów, w tym opartych na zasadach konkurencji, w ramach ogólnego wspierania zasobów ludzkich we wszystkich obszarach tematycznych. Obejmuje wsparcie dla kursów i sieci szkoleniowych.
  Działania w zakresie szkoleń: Koordynacja programów krajowych oraz uwzględnienie ogólnych potrzeb szkoleniowych w naukach i technologiach jądrowych poprzez szereg instrumentów, w tym opartych na zasadach konkurencji, w ramach ogólnego wspierania zasobów ludzkich we wszystkich obszarach tematycznych. Obejmuje wsparcie dla kursów i sieci szkoleniowych. Ponadto uwzględniając cele programu szczegółowego "Ludzie" i inne działania związane ze szkoleniem specjalistów, wspierane będzie zainteresowanie uzdolnionej młodzieży energetyką jądrową jako dziedziną atrakcyjną z punktu widzenia ich przyszłej kariery zawodowej.
Poprawka 21
Załącznik część 3 a (nowa)
3a. UPOWSZECHNIANIE
Należy upowszechniać informacje dotyczące energii jądrowej wśród obywateli i ich przedstawicieli poprzez stworzenie wieloletnich kampanii informacyjnych zwiększających zrozumienie zagadnień energetyki jądrowej i mających na celu zachęcanie do debaty i ułatwianie podejmowania decyzji. Aby uzyskać jak najwyższy stopień skuteczności, kampanie te będą opracowywane z wykorzystaniem metodologii wywodzących się z nauk społecznych.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności