Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0190(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0333/2006

Predkladané texty :

A6-0333/2006

Rozpravy :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.21
CRE 30/11/2006 - 8.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0524

Prijaté texty
PDF 419kWORD 97k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel
Osobitný program Euratomu 2007-2011 (Siedmy rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) *
P6_TA(2006)0524A6-0333/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 – 2011) (KOM(2005)0445 – C6-0386/2005 – 2005/0190(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0445)(1) a zmenený návrh (KOM(2005)0445/2)(2),

–   so zreteľom na článok 7 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0386/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0333/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že orientačná finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 1a finančného rámca na roky 2007-2013, a poukazuje na to, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(3);

3.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 119 ods. 2 Zmluvy o Euratome;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 12
(12)  Mali by sa prijať primerané opatrenia aj na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie finančných strát v dôsledku neoprávneného vyplatenia alebo nesprávneho použitia finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a s nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
(12)  Mali by sa prijať primerané opatrenia aj na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie finančných strát v dôsledku neoprávneného vyplatenia alebo nesprávneho použitia finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ako aj s jeho budúcimi zmenami a doplneniami, a v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným nezrovnalostiam a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Všetky finančné prostriedky, ktoré boli získané späť na základe týchto nariadení by sa mali vyčleniť na uskutočňovanie činností podľa rámcového programu.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 22 a 23
Článok 2 odsek 2
V rámci výskumu energie jadrovej syntézy vznikne spoločný podnik založený podľa hlavy II kapitoly 5 Zmluvy, ktorého úlohou bude riadiť a realizovať európsky prínos pre ITER, ako aj komplementárne činnosti zamerané na rýchlu realizáciu energie jadrovej syntézy.
V rámci výskumu energie jadrovej syntézy vznikne spoločný podnik založený podľa hlavy II kapitoly 5 Zmluvy, ktorého úlohou bude riadiť a realizovať európsky prínos pre organizáciu ITER, ako aj činnosti na podporu zriadenia ITER, ktoré sú stanovené v podkapitole "Realizácia projektu ITER" v prílohe. Všetky ostatné činnosti v oblasti jadrovej syntézy sa budú realizovať a riadiť oddelene od Spoločného podniku ITER, pričom sa bude dodržiavať integrovaný prístup a plné zapojenie európskych združení jadrovej syntézy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 1, pred tabuľkou
V súlade s článkom 3 rámcového programu predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu osobitného programu 2 234 mil. eur, z čoho čiastka 15 % je určená na správne výdavky Komisie.
V súlade s článkom 3 rámcového programu predstavuje suma nevyhnutná na realizáciu osobitného programu 2 234 mil. EUR, z čoho menej ako 15 % je určených na správne výdavky Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 1 a (nový), za tabuľkou
Komisia prijme všetky kroky potrebné na overenie toho, že financované opatrenia sú vykonávané účinne a v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1 b (nový), za tabuľkou
Celkové administratívne výdavky osobitného programu vrátane vnútorných výdavkov a výdavkov na riadenie, ktoré sa týkajú výkonnej agentúry, by mali byť primerané úlohám ustanoveným v osobitnom programe a vzťahuje sa na ne rozhodnutie rozpočtových a legislatívnych orgánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1 c (nový), za tabuľkou
Rozpočtové prostriedky sa používajú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, konkrétne v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, ako aj  proporcionality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 1
1.  Všetky výskumné činnosti uskutočňované v rámci osobitného programu sa vykonávajú v súlade so základnými zásadami etiky.
1.  Všetky výskumné činnosti uskutočňované v rámci osobitného programu sa vykonávajú v súlade so základnými zásadami etiky. Ich hlavným cieľom je zaručiť bezpečnejšie mierové využívanie jadrovej energie (bezpečnosť) a napomáhať predchádzaniu jej zneužitiu na vojenské účely (zabezpečenie).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Komisia poskytne rozpočtovému orgánu informácie vždy pred tým, ako bude mať v úmysle odchýliť sa od rozdelenia výdavkov uvedeného v poznámkach a prílohe všeobecného rozpočtu Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 1 a (nový)
1a. Komisia vypracuje hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať hodnotenie kvality finančného hospodárenia a hodnotenie účelnosti a správnosti rozpočtového a hospodárskeho riadenia osobitného programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 odsek 3 pododsek 1 a (nový)
Tieto informácie sú trvalo prístupné a na požiadanie sa poskytnú Európskemu parlamentu, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskemu ombudsmanovi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha časť 1 odsek 1 a (nový)
Bez toho, aby boli dotknuté snahy, ktoré Európska únia vynakladá a naďalej musí vynakladať oblasti výskumu energie z obnoviteľných zdrojov, môže jadrová energia zohrávať zásadnú úlohu pri zaistení bezpečného a trvalo udržateľného zásobovania energiou v celej Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha časť 1 odsek 2
Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené zásobovanie čistou energiou, pričom projekt ITER je ďalším veľmi dôležitým krokom vo vývoji smerujúcom k tomuto významnému cieľu. Realizácia projektu ITER je preto základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať intenzívny a sústredený európsky program výskumu a vývoja zameraný na prípravu využívania reaktora ITER a na vyvinutie technológií a vedomostnej základne, ktoré budú potrebné počas jeho prevádzkovania i v ďalšom období.
Z dlhodobého hľadiska jadrová syntéza ponúka vyhliadky na takmer neobmedzené zásobovanie čistou energiou, pričom projekt ITER je ďalším významným krokom vo vývoji smerujúcom k tomuto významnému cieľu. Realizácia projektu ITER je preto základným prvkom súčasnej stratégie EÚ, musí ju však sprevádzať intenzívny a sústredený európsky program výskumu a vývoja zameraný na prípravu využívania reaktora ITER a na vyvinutie technológií a vedomostnej základne, ktoré budú potrebné počas jeho prevádzkovania i v ďalšom období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis Činnosti bod (ii) odsek 1 úvodná časť
Sústredený program v oblasti fyziky a technológií bude mať za cieľ konsolidáciu výberov projektu ITER a prípravu na rýchle spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby sa výrazne skrátil čas a znížili náklady potrebné na dosiahnutie základných cieľov projektu ITER. Tento program sa bude vykonávať prostredníctvom koordinovaných experimentálnych, teoretických a modelových činností s využitím zariadení JET a iných zariadení v združeniach. V súvislosti s týmto programom sa zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na projekt ITER, ako aj príprava na jej významnú úlohu pri využívaní tohto projektu. Tento program bude zahŕňať:
Sústredený program v oblasti fyziky a technológií bude mať za cieľ konsolidáciu výberov projektu ITER a prípravu na rýchle spustenie prevádzky reaktora ITER tak, aby sa výrazne skrátil čas a znížili náklady potrebné na dosiahnutie základných cieľov projektu ITER. Tento program sa bude vykonávať prostredníctvom koordinovaných experimentálnych, teoretických a modelových činností s využitím zariadení JET, zariadení využívajúcich magnetické pole (tokamaky, stelarátory a RFP, ktoré už vo všetkých členských štátoch existujú alebo sa vyrábajú) a iných zariadení v združeniach. V súvislosti s týmto programom sa zabezpečí nevyhnutný vplyv Európy na projekt ITER, ako aj príprava na jej významnú úlohu pri využívaní tohto projektu. Tento program bude zahŕňať:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha časť 2 oddiel 2.1 podnadpis Činnosti bod (v) zarážka 3 a (nová)
– podpora tvorby patentov.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 15 a 16
Príloha časť 2 oddiel 2.2 odsek 1
Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.
Vo všetkých činnostiach Európskej únie v rámci výskumu jadrového štiepenia sa hlavná pozornosť venuje bezpečnosti a zabezpečeniu. Konkrétne bude na jednej strane hlavným cieľom zvýšenie bezpečnosti výrobných zariadení (bezpečnosť) a na strane druhej predchádzanie ich zneužitiu na vojenské a teroristické účely (zabezpečenie). Nepriame akcie sa uskutočnia v piatich hlavných oblastiach činnosti podrobne opísaných nižšie. V celom programe však existujú dôležité väzby, pričom je potrebné adekvátne prispôsobiť interakcie medzi rôznymi činnosťami. V tomto ohľade je veľmi dôležité podporovať vzdelávacie činnosti, výmenu vedeckých a technologických informácií a výskumné infraštruktúry. Potreby vzdelávania musia predstavovať kľúčový aspekt všetkých projektov financovaných Európskou úniou v tomto sektore. Uvedené potreby budú spolu s podporou pre infraštruktúry tvoriť základnú súčasť riešenia otázok kompetencie v rámci oblasti jadrovej energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (ii) podnadpis Činnosti zarážka 1
–  Bezpečnosť jadrového zariadenia: Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových zariadení, najmä hodnotenie a riadenie životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti, zdokonalené metodiky hodnotenia bezpečnosti, numerické simulačné nástroje, prístrojové vybavenie a kontrola, prevencia a zmiernenie ťažkých havárií, s pridruženými činnosťami na optimalizáciu riadenia vedomostí a zachovanie kompetencií.
–  Bezpečnosť jadrového zariadenia: Výskum a technický rozvoj v prevádzkovej bezpečnosti súčasných a budúcich jadrových zariadení, najmä hodnotenie a riadenie životnosti elektrární, kultúra bezpečnosti (minimalizácia rizika ľudskej a organizačnej chyby), zdokonalené metodiky hodnotenia bezpečnosti, numerické simulačné nástroje, prístrojové vybavenie a kontrola, prevencia a zmiernenie ťažkých havárií, s pridruženými činnosťami na optimalizáciu riadenia vedomostí a zachovanie kompetencií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (iii) podnadpis Ciele odsek 2
Hlavným cieľom tohto výskumu bude prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto vedeckej a politickej otázky má potenciálne závažné nákladové a/alebo zdravotné dôsledky pre využívanie žiarenia v medicíne, ako aj v priemysle.
Hlavným cieľom tohto výskumu bude prispieť k vyriešeniu polemiky týkajúcej sa rizika vystavenia žiareniu pri nízkych a dlhodobých dávkach. Vyriešenie tejto vedeckej otázky má potenciálne závažné nákladové a/alebo zdravotné dôsledky pre využívanie žiarenia v medicíne, ako aj v priemysle.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) podnadpis Ciele
Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v súvislosti zachovať vysokú úroveň odbornosti a ľudských zdrojov a identifikovať prípadné dôsledky s ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude cieľom tohto programu podporiť pomocou širokého spektra opatrení rozšírenie vedeckej kompetencie a know-how v celom sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť dostupnosť náležite kvalifikovaných výskumných pracovníkov a technikov, napríklad zlepšenou koordináciou medzi vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých členských štátoch, alebo umožnením vzdelávania a mobility študentov a vedcov. Jedine na základe skutočne európskeho prístupu možno zabezpečiť požadované stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania, čím sa umožní mobilita novej generácie vedcov a zabezpečenie potrieb celokariérneho vzdelávania inžinierov, ktorí riešia priekopnícke vedecké a technologické úlohy v čoraz viac integrovanom jadrovom sektore.
Vzhľadom na záujem všetkých sektoroch jadrovej syntézy a ochrany pred žiarením v súvislosti zachovať vysokú úroveň odbornosti a ľudských zdrojov a identifikovať prípadné dôsledky s ohľadom na schopnosť zachovať súčasnú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti bude cieľom tohto programu podporiť pomocou širokého spektra opatrení rozšírenie vedeckej kompetencie a know-how v celom sektore. Cieľom týchto opatrení je zaručiť čo najskôr dostupnosť náležite kvalifikovaných výskumných pracovníkov a technikov, napríklad zlepšenou koordináciou medzi vzdelávacími inštitúciami EÚ v záujme ekvivalentnosti kvalifikácií vo všetkých členských štátoch, alebo umožnením vzdelávania a mobility študentov a vedcov. Jedine na základe skutočne európskeho prístupu možno zabezpečiť požadované stimuly a zosúladenú úroveň vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania, čím sa umožní mobilita novej generácie vedcov a zabezpečenie potrieb celokariérneho vzdelávania inžinierov, ktorí riešia priekopnícke vedecké a technologické úlohy v čoraz viac integrovanom jadrovom sektore.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha časť 2 oddiel 2.2 bod (v) podnadpis Činnosti zarážka 1
–  Odborné vzdelávanie: Koordinácia vnútroštátnych programov a zabezpečovanie všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej vede a technológii prostredníctvom celej palety nástrojov, vrátane konkurenčných, ako súčasť celkovej podpory ľudských zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov a vzdelávacích sietí.
–  Odborné vzdelávanie: Koordinácia vnútroštátnych programov a zabezpečovanie všeobecných potrieb vzdelávania v jadrovej vede a technológii prostredníctvom celej palety nástrojov, vrátane konkurenčných, ako súčasť celkovej podpory ľudských zdrojov vo všetkých tematických oblastiach. Patrí sem aj podpora vzdelávacích kurzov a vzdelávacích sietí. Okrem toho sa so zreteľom na ciele osobitného programu Ľudia a iné činnosti týkajúce odborného vzdelávania budú podporovať snahy o zabezpečenie toho, aby mladí ľudia s vynikajúcimi schopnosťami považovali sektor jadrovej energie za atraktívnu oblasť pre svoje budúce povolanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha časť 3 a (nová)
3a. ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ
Informácie o jadrovej energii sa musia šíriť v rámci výmen informácií medzi občanmi a ich zástupcami organizovaním viacročných kampaní na zvýšenie informovanosti o jadrovej energii, s cieľom podnietiť diskusiu a uľahčiť rozhodovanie. V záujme zaistenia čo najväčšej účinnosti by kampane mali byť vypracované na základe metodológie spoločenských vied.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia