Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0619/2006

Rozpravy :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Hlasování :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0526

Přijaté texty
PDF 214kWORD 70k
Čtvrtek, 30. listopadu 2006 - Brusel
AIDS
P6_TA(2006)0526RC-B6-0619/2006

Usnesení Evropského parlamentu o AIDS

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 nazvaného "HIV/AIDS: Čas jednat"(1) a na usnesení ze dne 2. prosince 2004 "Světový den boje proti AIDS" (2),

-   s ohledem na Světový den boje proti AIDS připadající na 1. prosince 2006 a jeho téma: "Zodpovědnost: Zastavte AIDS, dodržte sliby" (Accountability: Stop AIDS, Keep the Promise),

-   s ohledem na aktuální zprávu UNAIDS(3) popisující epidemii AIDS v roce 2006, která byla zveřejněna dne 21. listopadu 2006,

-   s ohledem na schůzku na nejvyšší úrovni v rámci Valného shromáždění OSN ve dnech 31. května až 2. června 2006, na němž byly zhodnoceny dosažené výsledky prohlášení o závazku týkajícího se HIV/AIDS,

-   s ohledem na XVI. mezinárodní konferenci o AIDS, která se konala v Torontu v srpnu 2006,

-   s ohledem na Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 27. dubna 2005 nazvané "Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (20072011)" (KOM(2005)0179), který se týká všech rozvojových zemí a který byl přijat Evropskou Komisí v dubnu 2005,

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. prosince 2005 o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích (2006–2009), (KOM(2005)0654),

-   s ohledem na summit G8 konaný v červenci 2005 v Gleneagles a na závazek přijatý OSN v roce 2005 celosvětově dosáhnout přístup k prevenci, léčbě a péči do roku 2010,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že na AIDS zemřelo od prvního případu této choroby, který byl identifikován před 25 lety, více než 25 milionu lidí,

B.   vzhledem k tomu, že podle aktualizované zprávy UNAIDS zveřejněné dne 21. listopadu 2006 bylo v roce 2006 infikováno 4,3 milionů lidí, přičemž 2,8 milionů nakažených osob (65 %) pochází pouze ze subsaharské Afriky,

C.   vzhledem k tomu, že více než 95 % lidí z celosvětového počtu 39,5 milionů osob s HIV/AIDS žije v rozvojových zemích,

D.   vzhledem k tomu, že od roku 2004 zřejmě vzrostl počet infikovaných osob ve východní Evropě a střední Asii o více než 50 % a že pouze v několika zemích byl výskyt nových případů skutečně snížen,

E.   vzhledem k tomu, že v zemích s nízkým nebo průměrným příjmem pouze 24 % z 6,8 milionů lidí, kteří žijí s HIV a potřebují antiretrovirovou léčbu, má přístup k potřebné léčbě,

F.   vzhledem k tomu, že podle odhadů na světě osiřelo v důsledku HIV/AIDS 15 milionů dětí, z toho 12,3 milionů z nich žije pouze v saharské Africe,

G.   vzhledem k tomu, že se pouze 5 % HIV pozitivních dětí dostane lékařské péče a že pouze 10 % z 15 milionů sirotků v důsledku AIDS obdrží finanční podporu,

H.   vzhledem k tomu, že starší sourozenci a prarodiče přebírají odpovědnost za často příliš mnoho dětí osiřelých v důsledku AIDS a že umírající generace mladých lidí infikovaných HIV/AIDS ponechává některé země bez potřebného počtu učitelů, zdravotních sester, lékařů a dalších klíčových odborníků,

I.   vzhledem k tomu, že AIDS postihuje především generaci ekonomicky aktivních mladých lidí,

J.   vzhledem k tomu, že ženy v současné době představují 50 % všech lidí žijících s HIV a téměř 60 % nakažených osob v Africe,

K.   vzhledem k tomu, že rozvojové cíle tisíciletí budou dosaženy pouze tehdy, bude-li do programu v této oblasti plně integrována otázka pohlavního a reprodukčního zdraví,

L.   vzhledem k tomu, že pohlavní a reprodukční zdraví závisí na prevenci HIV a dalších chorob spojených s chudobou,

M.   vzhledem k tomu, že lidé s HIV mají zvláštní potřeby, pokud jde o jejich reproduktivní zdraví, ve smyslu plánování rodiny, bezpečných porodů a kojení dětí, které jsou často přehlíženy navzdory rostoucímu počtu žen, které podléhají epidemii,

N.   vzhledem k tomu, že Bushova vláda USA nadále blokuje finanční prostředky pro zahraniční nevládní organizace, které jsou činné v oblasti rozvojové pomoci a které poskytují komplexní péči o reprodukční zdraví; vzhledem k tomu, že řešení tohoto citlivého problému v nejchudších zemích většinou přebírá EU;

O.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) v roce 1994 a návazné práce ICPD uskutečněné v letech 1999 a 2004 potvrdily, že je třeba posílit práva žen a jejich možností výběru tím, že zlepší přístup ke vzdělání o pohlavním a reprodukčním zdraví, k informacím a k péči,

P.   vzhledem k tomu, že pět let po prohlášení z Dauhá bohaté země stále neplní svůj závazek, že v rozvojových zemích zajistí dostupnost levnějších léků, které by zachránily lidské životy,

Q.   vzhledem k tomu, že 5 let po prohlášení z Dauhá, němž se uvádí, že "každý stát, který je členem WTO, má právo udělovat povinná oprávnění a svobodně určit zásady, podle nichž jsou tato oprávnění udělována", WHO varuje, že se na 74 % léků proti AIDS nadále uplatňují monopoly a že pro 77 % Afričanů je léčba AIDS stále nedostupná,

R.   vzhledem k tomu, že tvrdá konkurence v oblasti generického farmaceutického průmyslu přispěla k tomu, že se od roku 2000 snížila cena léků proti AIDS podávaných v první fázi léčby o 99 % z 10 000 USD na přibližně 130 USD na pacienta ročně, ačkoliv ceny za léky pro následnou fázi – které pacienti potřebují kvůli zvyšující se resistenci organismu – zůstávají vysoké kvůli zvýšenému využívání patentů v zemích, které jsou pro výrobu generických léků klíčové,

S.   vzhledem k tomu, že dohody uzavírané při dvoustranných obchodních jednáních by neměly státy omezit v tom, jak mohou uplatňovat záruky veřejného zdraví,

HIV/AIDS ve světě

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad šířením HIV/AIDS a dalších epidemií mezi nejchudšími lidmi světa a nad nedostatečnou pozorností, která je věnována HIV/AIDS, nedostupností nejzákladnějších léků, nedostatečným financováním a trvajícím potřebou rozsáhlejšího výzkumu velkých epidemií;

2.   zdůrazňuje význam odpovědnosti, kterou mají vlády, poskytovatelé zdravotních služeb, farmaceutický průmysl, nevládní organizace, občanská společnost a další subjekty zapojené do prevence, léčby a péče;

3.   vyzývá všechny mezinárodní dárce, aby zajistili, že se programy na prevenci HIV zaměří na osoby, kterým hrozí největší nebezpečí infekce, jak je uvedeno v závěrech programu UNAIDS, podle nichž nejsou tyto nejohroženější skupiny zohledněny;

4.   zdůrazňuje, že je třeba, aby EU financovala specifické programy, které zajistí, že děti postižené epidemií AIDS tím, že ztratily jednoho nebo oba rodiče nebo jsou samy touto chorobou nakažené, budou i nadále vzdělávány a podporovány;

5.   vyzývá, aby všechny programy pomoci zajistily, že jakmile pacient začne s léčbou, mohla tato léčba poskytována nepřetržitě, aby se zabránilo zvýšené odolnosti vůči lékům, která vzniká následkem přerušované léčby;

6.   zdůrazňuje potřebu toho, aby EU financovala programy na ochranu žen před všemi formami násilí, které napomáhají šíření AIDS, a aby zajistila obětem tohoto násilí přístup ke zdravotním službám a možnost opětovného začlenění do společnosti a boje proti stigmatu, které je často s oběťmi tohoto násilí spojováno;

7.   zdůrazňuje, že je třeba, aby dárci v následujících letech souhrnně zvýšili finanční podporu pro všechny antikoncepční prostředky, včetně kondomů pro prevenci HIV, aby se odstranil nepoměr mezi jejich zásobami a možností jejich zakoupení;

8.   vyzývá Mezinárodní měnový fond, aby upustil od určování měnových podmínek a zrušil finanční stropy, které některé země nutí omezovat výdaje na veřejné zdravotnictví a školství;

9.   vyzývá nově zvolený Kongres USA, aby zrušil "světové roubíkové pravidlo" (global gag rule) Bushovy vlády, které brání zahraničním nevládním organizacím financovat jakékoli organizace pro reprodukční zdraví, které poskytují poradenství v oblasti potratů, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že vláda USA zruší svoje "roubíkové pravidlo" týkající se výdajů na reprodukční zdraví;

10.   opětovně vyjadřuje znepokojení, jež nedávno projevila i WHO, že některé africké vlády zatěžují antiretrovirální a jiné léky daní z prodeje nebo dovozní daní, což má za následek, že si tyto léky nemohou dovolit chudé komunity; naléhá na Komisi, aby tuto záležitost prošetřila a vyzvala vlády ke zrušení těchto daní;

Pohlavní a reprodukční zdraví

11.   zdůrazňuje, že strategie nutné k účinnému boji proti epidemii HIV/AIDS musí zahrnovat komplexní přístup k prevenci, vzdělávání, péči a léčbě a musí zahrnovat současně užívané technologie, zlepšený přístup k léčbě a naléhavou potřebu vývoje očkovacích látek;

12.   vyzývá Evropskou komisi a vlády partnerských zemí Evropské unie, aby zajistily, že zdravotnictví a školství, a zejména problematika HIV/AIDS a pohlavního a reprodukčního zdraví, budou upřednostňovány ve strategických dokumentech zemí;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly programy, které bojují proti homofobii a odstraňují překážky bránící účinnému boji proti této nemoci, a to zejména v Kambodži, Číně, Indii, Nepálu, Pákistánu, Thajsku a Vietnamu a v zemích Latinské Ameriky, kde se množí případy nákazy HIV u mužů, kteří mají pohlavní styk s jinými muži;

14.   vyjadřuje obavy nad skutečností, že zpráva UNAIDS ukázala, že v mnoha zemích, včetně zemí epidemií silně postižených, je úroveň znalostí o bezpečném sexu a o HIV stále nízká; v této souvislosti vyzývá, aby se poskytování informací, vzdělávání a poradenství ohledně zodpovědného sexuálního chování a účinné prevence pohlavně přenosných nemocí včetně HIV staly nedílnou součástí všech služeb poskytovaných v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví;

15.   vítá začlenění výzkumu HIV/AIDS do sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a vyzývá, aby byl podporován výzkum očkovacích látek a mikrobicidů a diagnostických a kontrolních nástrojů přizpůsobených potřebám rozvojových zemí, studie obvyklých způsobů přenosu epidemie a sociálních trendů a trendů chování; zdůrazňuje skutečnost, že do veškerého příslušného klinického výzkumu, včetně testování očkovacích látek, musí být zapojeny ženy;

16.   vyzývá k investicím do vývoje metod prevence, které mohou být využívány ženami, jako jsou mikrobicidy, ženské kondomy a postexpoziční profylaxe pro oběti znásilnění;

Přístup k lékům

17.   podporuje vlády v tom, aby využily všech možností, které jim nabízí dohoda TRIPS, jako jsou například povinná oprávnění, a WHO a WTO a jejich členy, aby přezkoumali celé znění dohody TRIPS s cílem zlepšit přístup k lékům;

18.   vyzývá Komisi a členské státy, aby nyní, pět let po přijetí prohlášení z Dauhá, uznaly, že bylo uplatňováno nesprávně, neboť WTO neobdržela od země vyvážející či dovážející povinné léky žádné oznámení, a to ani oznámení v rámci dohody generální rady WTO o provádění článku 6 prohlášení z Dauhá ze dne 30. srpna 2003;

19.   vyzývá Komisi a členské státy, aby společně s rozvojovými zeměmi podnikly příslušné kroky v rámci WTO ke změně dohody TRIPS a jejích ustanovení vycházejících z rozhodnutí ze dne 30. srpna 2003 (článek 31b), jejichž cílem je zejména zrušit složitý a časové náročný postup pro udělování povinných oprávnění;

20.   mezitím nabádá a vyzývá všechny země čelící velké epidemii k tomu, aby okamžitě využily článek 30 dohody TRIPS, který jim umožní přístup k potřebným lékům, aniž by platily poplatky za patenty vlastníkům práv;

21.   vyzývá Komisi, aby zvýšila příspěvek EU do světového fondu pro boj s HIV/AIDS, malárií a tuberkulózou na 1 miliardu EUR, jak rozhodně požadoval Evropský parlament ve svém výše uvedeném usnesení z 2. prosince 2004, a aby všechny členské státy a členové G8 zvýšili svůj příspěvek na 7 miliard EUR v roce 2007 a na 8 miliard EUR v roce 2008, aby program UNAIDS získal dostatečné zdroje k omezení rozsahu těchto epidemií;

22.   podporuje závazek, který učinili vedoucí představitelé států a vlád na světovém summitu OSN v roce 2005 a v jehož rámci vyzývají k tomu, aby do roku 2010 měli lidé na celém světě přístup k prevenci, léčbě a péči HIV/AIDS; je však přesvědčen, že by měl být vytvořen jasný plán financování univerzálního přístupu a že by měly být stanoveny mezinárodní a průběžné cíle;

23.   vyzývá EU, aby vyjasnila, že nebude trvat na tom, aby byla do dohod o hospodářském partnerství zařazena mezi opatření TRIPS-plus, a že se rozvojovým zemím zaručí politický prostor pro volné využití možností TRIPS;

24.   zdůrazňuje, že pro boj s epidemií jsou nezbytným předpokladem kvalitní zdravotnické služby včetně nástrojů pro výzkum, a staví se proti stavu podmíněnosti vedoucí k jejich liberalizaci;

25.   vyzývá ke zvýšení investic do rozvoje a poskytování pediatrických léčiv pro děti;

26.   vyzývá, aby byl podpořen rozvoj regionálního a národního generického farmaceutického průmyslu v postižených oblastech, aby byl usnadněn přístup k cenově dostupným lékům;

o
o   o

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU a zemí AKT, Mezinárodnímu měnovému fondu, vládě Spojených států amerických, generálnímu tajemníkovi OSN a vedoucím představitelům UNAIDS, UNDP a UNFPA.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0321.
(2) Úř. věst. C 208 E, 25.8.2005, s. 58.
(3) Společný program OSN týkající se HIV/AIDS.

Právní upozornění - Ochrana soukromí