Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0619/2006

Rozpravy :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0526

Prijaté texty
PDF 214kWORD 61k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel
AIDS
P6_TA(2006)0526RC-B6-0619/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o AIDS

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 pod názvom "HIV/AIDS: Čas konať"(1) a svoje uznesenie z 2. decembra 2004 o Svetovom dni boja proti AIDS(2),

–   so zreteľom na Svetový deň boja proti AIDS 1. decembra 2006 a jeho hlavnú myšlienku: "Zodpovednosť: zastavme AIDS, splňme svoj sľub",

–   so zreteľom na aktuálnu správu UNAIDS(3) o epidémii AIDS v roku 2006, ktorá bola zverejnená 21. novembra 2006,

–   so zreteľom na stretnutie OSN na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 31. mája až 2. júna 2006 s cieľom posúdiť pokrok pri plnení deklarácie o záväzku v súvislosti s HIV/AIDS,

–   so zreteľom na XVI. medzinárodnú konferenciu o AIDS, ktorá sa konala v Toronte v auguste 2006,

–   so zreteľom na Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 27. apríla 2005 pod názvom "Európsky akčný program boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostredníctvom vonkajších činností (2007 – 2011) (KOM(2005)0179), ktorý zahŕňa všetky rozvojové krajiny,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o boji proti HIV/AIDS v rámci Európskej únie a v susedných krajinách (2006 – 2009) z 15. decembra 2005 (KOM(2005)0654),

–   so zreteľom na samit krajín G8 konaný v Gleneagles v júli 2005 a záväzok prijatý OSN v roku 2005 zabezpečiť pre všetkých prístup k prevencii, liečbe a starostlivosti do roku 2010,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže od prvého zisteného prípadu AIDS pred 25 rokmi zomrelo na túto chorobu viac ako 25 miliónov ľudí,

B.   keďže v roku 2006 bolo 4,3 milióna nových prípadov nakazení, z čoho iba v subsaharskej Afrike bolo 2,8 milióna (65 %), ako sa uvádza v správe UNAIDS zverejnenej 21. novembra 2006,

C.   keďže viac ako 95 % z 39,5 milióna ľudí, ktorí na celom svete trpia na HIV/AIDS, žije v rozvojových krajinách,

D.   keďže sú náznaky toho, že výskyt infekcie vo východnej Európe a v strednej Ázii sa od roku 2004 zvýšil o viac ako 50 %, a existuje iba málo krajín, v ktorých bol počet nových nakazení skutočne znížený,

E.   keďže zo 6,8 milióna ľudí postihnutých HIV v krajinách s nízkym a stredným príjmom, ktorí potrebujú antiretrovirálne lieky, má iba 24 % prístup k potrebnej liečbe,

F.   keďže sa odhaduje, že na celom svete je 15 miliónov sirôt v dôsledku HIV/AIDS, z ktorých 12,3 milióna žije v subsaharskej Afrike,

G.   keďže iba 5 % HIV pozitívnych detí má zabezpečenú lekársku pomoc a menej ako 10 % z 15 miliónov detí, ktoré už osireli v dôsledku AIDS, dostáva finančnú podporu,

H.   keďže starší súrodenci a starí rodičia prijímajú zodpovednosť za siroty v dôsledku AIDS, ktorých počet je často veľký, a z dôvodu vymierania generácie mladých dospelých, ktorí sú nakazení HIV/AIDS, je v niektorých krajinách nedostatok učiteľov, zdravotného personálu, lekárov a iných kľúčových odborníkov,

I.   keďže AIDS neúmerne zasahuje generáciu ekonomicky aktívnych mladých ľudí,

J.   keďže ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí nakazených HIV na celom svete a takmer 60 % ľudí nakazených HIV v Afrike,

K.   keďže rozvojové ciele milénia (RCM) sa dosiahnu iba vtedy, ak budú otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia plne začlenené do programu RCM,

L.   keďže sexuálne a reprodukčné zdravie závisí od prevencie HIV a iných chorôb spojených s chudobou,

M.   keďže ľudia nakazení HIV majú osobitné potreby reprodukčného zdravia, týkajúce sa plánovaného rodičovstva, bezpečného pôrodu a kojenia detí, ktoré sú často prehliadané napriek zvyšujúcemu sa počtu nakazených žien,

N.   keďže administratíva prezidenta USA p. Busha naďalej blokuje finančnú podporu pre rozvojové mimovládne organizácie (MVO), ktoré nepochádzajú z USA a ktoré poskytujú poradenstvo o plnej škále služieb v oblasti reprodukčného zdravia; a keďže tento "nedostatok slušnosti" voči najchudobnejším krajinám z väčšej časti vykompenzovala EÚ,

O.   keďže Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji (ICPD) z roku 1994 a práce nadväzujúce na ICPD v rokoch 1999 a 2004 opätovne potvrdili, že je dôležité posilniť postavenie žien a poskytnúť im viac možností prostredníctvom lepšieho prístupu k vzdelaniu, informáciám a starostlivosti v súvislosti so sexuálnym a reprodukčným zdravím,

P.   keďže päť rokov po vyhlásení z Dohy bohaté krajiny stále nespĺňajú svoj záväzok zabezpečiť dostupnosť lacnejších, život zachraňujúcich liekov v rozvojových krajinách,

Q.   keďže 5 rokov po vyhlásení z Dohy, v ktorom sa uvádza, že "každý členský štát WTO má právo udeliť povinné licencie a slobodne určiť dôvody, na základe ktorých sú takéto licencie udeľované", WTO upozorňuje na to, že 74 % liekov proti AIDS ešte stále podlieha monopolu a 77 % Afričanov naďalej nemá prístup k liečbe AIDS,

R.   keďže tvrdá konkurencia v oblasti generík prispela k tomu, že ceny za lieky prvej generácie proti AIDS od roku 2000 klesli o 99 % (z 10 000 USD na približne 130 USD na pacienta za rok), na druhej strane však ceny za lieky druhej generácie – ktoré pacienti potrebujú vzhľadom na prirodzené vytvorenie rezistencie – ostávajú vysoké väčšinou z dôvodu zvýšeného používania patentov v hlavných krajinách produkujúcich generické lieky,

S.   keďže v rámci rokovaní o dvojstranných obchodných dohovoroch by sa nemali uzatvárať dohody, ktoré by obmedzovali možnosti krajín týkajúce sa použitia opatrení na ochranu verejného zdravia,

HIV/AIDS vo svete

1.   vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad šírením HIV/AIDS a iných epidémií medzi najchudobnejším obyvateľstvom sveta a nad nedostatkom sústredenia sa na prevenciu HIV/AIDS, nedostupnosťou kľúčových liekov, nedostatočným financovaním a nedostatkom snahy o výskum závažných epidémií;

2.   zdôrazňuje význam zodpovednosti vlád, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, farmaceutického priemyslu, MVO, občianskej spoločnosti a iných strán zúčastnených na prevencii, liečbe a starostlivosti;

3.   vyzýva všetkých medzinárodných poskytovateľov pomoci na snahu o to, aby sa programy prevencie HIV dostali k ľuďom, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy tak, ako ich špecifikuje UNAIDS, keďže tieto zraniteľné skupiny nie sú zahrnuté v programoch;

4.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ financovala osobitné programy, ktorých cieľom je zaručiť, aby deťom, ktoré sú zasiahnuté epidémiou AIDS tým, že stratili jedeného alebo oboch rodičov alebo tým, že samé trpia touto chorobou, bolo aj naďalej poskytované vzdelanie a podpora;

5.   žiada, aby všetky programy pomoci zabezpečili, že hneď ako pacient začne s liečbou, poskytnú sa finančné prostriedky na nepretržitú liečbu s cieľom predísť zvýšenej rezistencii voči liekom, ktorá je dôsledkom prerušovanej liečby;

6.   zdôrazňuje, že je nutné, aby EÚ financovala programy na ochranu žien pred akoukoľvek formou násilia, ktoré prispieva k šíreniu AIDS, a zaručila, aby obete mali prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosť opätovne sa začleniť do spoločnosti a bojovať tak so stigmou, ktorou sú často obete podobných zločinov poznačené;

7.   zdôrazňuje, že darcovia musia v budúcich rokoch zvýšiť celkovú finančnú podporu pre všetky antikoncepčné prostriedky vrátane kondómov na prevenciu HIV, aby sa odstránila medzera medzi ponukou a dostupnosťou prostriedkov na ich nákup;

8.   vyzýva MMF, aby zrušil menové podmienky a fiškálne stropy, ktoré nútia štáty obmedzovať výdavky na verejné zdravie a vzdelávanie;

9.   vyzýva novozvolený Kongres USA aby zrušil tzv. "globálne umlčovacie pravidlo" (global gag rule) administratívy prezidenta USA p. Busha, ktoré neumožňuje MVO, ktoré nemajú sídlo na území USA, poskytovať finančnú podporu organizáciám činným v oblasti reprodukčného zdravia poskytujúcim poradenstvo v oblasti interupcií a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali tlak na vládu USA, aby toto pravidlo týkajúce sa výdavkov v oblasti reprodukčného zdravia zrušila;

10.   opakuje svoje znepokojenie, ktoré nedávno vyjadrila aj WHO, že vlády niektorých afrických štátov daňovo zaťažujú predaj alebo dovoz antiretrovirálnych a iných liekov, čo následne znamená, že si tieto lieky chudobné komunity nemôžu dovoliť; naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť prešetrila a podporila vlády pri rušení týchto daní;

Sexuálne a reprodukčné zdravie

11.   zdôrazňuje, že stratégie, ktoré sú potrebné na účinný boj proti epidémii HIV/AIDS, musia obsahovať komplexný prístup k prevencii, vzdelávaniu, starostlivosti a liečbe a musia zahŕňať technológie, ktoré sa v súčasnosti používajú, lepší prístup k liečbe a bezodkladný vývoj vakcín;

12.   vyzýva Komisiu a vlády partnerských štátov EÚ, aby zabezpečili, že zdravie a vzdelávanie, a najmä HIV/AIDS, ako aj sexuálne a reprodukčné zdravie budú v národných strategických dokumentoch prioritou;

13.   žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili programy boja proti homofóbii a odstránili prekážky, ktoré bránia účinnému boju proti chorobe, najmä v Kambodži, Číne, Indii, Nepále, Pakistane, Thajsku, Vietname a Latinskej Amerike, kde sa množia dôkazy o prepuknutí HIV medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s mužmi;

14.   vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že správa UNAIDS zdôrazňuje, že úroveň znalostí o bezpečnom sexe a HIV ostáva nízka v mnohých krajinách vrátane tých, v ktorých má epidémia veľký dosah; žiada v tejto súvislosti, aby sa informovanie, vzdelanie a poradenstvo týkajúce sa zodpovedného sexuálneho správania a účinnej prevencie pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV stalo integrálnou súčasťou všetkých služieb v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia;

15.   víta skutočnosť, že výskum HIV/AIDS sa začlenil do Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti a požaduje podporu pre výskum vakcín a mikrobiocídov, diagnostických postupov a monitorovacích prístrojov prispôsobených potrebám rozvojových krajín, vzorcov prenosu epidémie a sociálnych trendov a trendov správania; podčiarkuje, že do akejkoľvek formy príslušného klinického výskumu a skúšobnej vakcinácie musia byť zahrnuté aj ženy;

16.   požaduje investície do vývoja metód prevencie ktoré sa môžu použiť aj pre ženy, ako sú napr. mikrobiocídy, kondómy pre ženy a následná profylaxia pre obete znásilnenia;

Prístup k liekom

17.   s cieľom zlepšiť prístup k liekom podnecuje vlády k tomu, aby využívali všetky dostupné prostriedky v rámci dohody TRIPS, ako napr. povinné licencie, a podnecuje WHO a WTO a jej členov k tomu, aby prehodnotili dohodu TRIPS ako celok;

18.   vyzýva Komisiu a členské štáty k tomu, aby päť rokov po prijatí vyhlásenia z Dohy uznali, že jeho uplatňovanie bolo neúspechom, keďže WTO nebola od žiadneho vyvážajúceho či dovážajúceho štátu, ani na základe rozhodnutia Všeobecnej rady WTO z 30. augusta 2003 o vykonávaní odseku 6 vyhlásenia z Dohy, ani raz upovedomená o liekoch podliehajúcich licencii;

19.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolu s rozvojovými krajinami podnikli v rámci WTO potrebné kroky na zmenu dohody TRIPS a jej článkov zakladajúcich sa na rozhodnutí z 30. augusta 2003 (článok 31b), najmä s cieľom zrušiť komplexné a časovo náročné postupy, ktoré sú potrebné na povolenie liekov podliehajúcich licencii;

20.   povzbudzuje a žiada všetky štáty, ktoré sú postihnuté závažnými epidémiami, aby získali prístup k potrebným liekom bez nutnosti úhrady licenčných poplatkov tým, že bezodkladne uplatnia článok 30 dohody TRIPS;

21.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila príspevok EÚ do globálneho fondu boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze na 1 miliardu EUR tak, ako to Európsky parlament jasne požaduje vo svojom uznesení z 2. decembra 2004 a žiada všetky členské štáty a štáty skupiny G8, aby zvýšili svoje príspevky na 7 miliárd EUR v roku 2007 a 8 miliárd EUR v roku 2008, aby mala UNAIDS dostatočné zdroje na potláčanie epidémií;

22.   vyjadruje podporu záväzku hláv štátov a vlád zo svetového samitu OSN v roku 2005, ktorý sa týka zavedenia všeobecného prístupu k prevencii, liečbe a starostlivosti pri HIV/AIDS do roku 2010; je však presvedčený, že by sa mal vytvoriť jasný plán financovania všeobecného prístupu a stanoviť medzinárodné a predbežné ciele pokroku;

23.   vyzýva EÚ, aby dala jasne najavo, že nebude trvať na uplatňovaní opatrení TRIPS-plus v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve, čo zaručí rozvojovým štátom politický priestor na voľné užívanie flexibility vyplývajúcej z dohody TRIPS;

24.   zdôrazňuje, že služby verejného zdravia vrátane výskumných centier sú nevyhnutné na boj proti epidémii a vyjadruje sa proti podmienkam, ktorá musia byť splnené na liberalizáciu týchto služieb;

25.   požaduje vyššie investície na vývoj a poskytovanie liekov pre deti;

26.   požaduje podporu rozvoja regionálnych a národných podnikov vyrábajúcich generické lieky v daných oblastiach s cieľom uľahčiť prístup k cenovo dostupným liekom;

o
o   o

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov EÚ a štátov AKT, MMF, vláde USA, generálnemu tajomníkovi OSN a vedúcim predstaviteľom UNAIDS UNDP a UNFPA.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0321.
(2) Ú. v. EÚ C 208 E, 25.8.2005, s. 58.
(3) Spoločný program OSN proti HIV/AIDS.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia