Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2105(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0351/2006

Predložena besedila :

A6-0351/2006

Razprave :

PV 30/11/2006 - 5
CRE 30/11/2006 - 5

Glasovanja :

PV 30/11/2006 - 8.24
CRE 30/11/2006 - 8.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0527

Sprejeta besedila
PDF 233kWORD 100k
Četrtek, 30. november 2006 - Bruselj
Položaj invalidov
P6_TA(2006)0527A6-0351/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju invalidov v razširjeni Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2006-2007 (2006/2105(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o položaju invalidnih oseb v razširjeni Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2006-2007 (KOM(2005)0604) (Akcijski načrt o invalidnosti),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CESE 591/2006),

–   ob upoštevanju člena 13 Pogodbe ES in člena 21 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije o boju proti diskriminaciji, vključno z diskriminacijo zaradi različnih oblik in vrst invalidnosti, in ob upoštevanju člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in člena 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki prepoveduje vse oblike diskriminacije,

–   ob upoštevanju člena 26 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije o vključevanju invalidov in njihovi pravici do ukrepov za zagotavljanje slednjega,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(1),

–   ob upoštevanju Direktive 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža(2),

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/903/ES z dne 3. decembra 2001 o evropskem letu invalidov 2003(3),

–   ob upoštevanju osnutka Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 17. junija 1988 o znakovnem jeziku za gluhe(4), z dne 18. novembra 1998 o znakovnih jezikih(5) in z dne 4. aprila 2001 o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Za Evropo brez ovir za invalide(6) in svojega stališča z dne 15. novembra 2001 o predlogu sklepa Sveta o evropskem letu invalidov 2003(7),

–   ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom "Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva: Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo" (KOM(2005)0484),

–   ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom "Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami" (KOM(2005)0094),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za pravice žensk in politiko enakih možnosti (A6-0351/2006),

A.   ker morata biti nediskriminacija in spodbujanje človekovih pravic še naprej v središču strategije Skupnosti za invalide, kakor je določeno v členu 13 Pogodbe ES in členih 21 in 26 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

B.   ker je portugalsko predsedstvo Evropske unije leta 2000 vztrajalo, da "hierarhije diskriminacije" ni in da bo podpora celoviti protidiskriminacijski zakonodaji na podlagi člena 13 Pogodbe ES sledila sprejetju direktive o popolni nediskriminaciji na podlagi rase v letu 2000; in ker je nekdanja komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve izjavila, da namerava Komisija pripraviti predlog takšne celovite protidiskriminacijske zakonodaje v korist invalidov leta 2003,

C.   ker je ad hoc skupina Združenih narodov odobrila predlog Mednarodne konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki naj bi jo decembra 2006 odobrila Generalna skupščina ZN, in ker morajo biti zdaj ukrepi Komisije usklajeni z načeli iz te konvencije,

D.   ker je stopnja brezposelnosti med invalidi še vedno nesprejemljivo visoka,

E.   ker je zaposlovanje eden od osnovnih pogojev za socialno vključenost,

F.   ker običajne vrste zaposlitev za veliko invalidov niso možne, zlasti za ljudi s težkimi oblikami invalidnosti, in ker je zato treba zagotoviti širok spekter zaposlitvenih možnosti, vključno z zaščitenim in podprtim zaposlovanjem,

G.   ker je pomembno, da ljudje pridobijo, ohranijo in stalno obnavljajo usposobljenost, da bi uresničili svoje možnosti na trgu dela,

H.   ker se je treba še naprej oddaljevati od medicinskega modela invalidnosti, obenem pa upoštevati dejanske potrebe vsakega posameznika po rehabilitaciji z namenom, da se oblikuje socialni model in na pravicah temelječ pristop, ki bo osnovan na načelih enakopravnosti, enakosti pred zakonom in enakih možnostih ter jih spodbujal, ali pristop, ki temelji na ustreznih pravicah,

I.   ker je pretirana medikalizacija invalidnosti doslej preprečevala oceno njene družbene vrednosti in pomena za področje pravic v celoti, ne le za pravico do nadomestila, in ker se je zato treba postopno oddaljevati od tega omejenega pojmovanja invalidnosti,

J.   ker bo veliko starejših ljudi v prihodnjih letih postalo invalidnih in veliko invalidov bo starejših,

K.   ker bo sodelovanje invalidov in njihovih predstavniških organizacij bistveno pri takšnem pristopu, ki temelji na pravicah,

L.   ker je treba vprašanje o kakovosti storitev vključiti kot eno od horizontalnih točk v Akcijski načrt o invalidnosti,

M.   ker sporočilo Komisije z naslovom "Enake možnosti za invalide: evropski akcijski načrt" (KOM(2003)0650) predstavlja dobrodošlo nadaljevanje evropskega leta invalidov 2003 in ker je pomembno prikazati stalen napredek pri spodbujanju pravic in razmer invalidnih Evropejcev, kot je bilo izraženo v evropskem letu invalidov,

N.   ker Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu(8) predstavlja prvo zakonodajno ureditev v Skupnosti, ki je posebej namenjena izboljšanju pravic invalidov,

O.   ker je bil predlog Komisije za oblikovanje zamisli o samostojnem življenju invalidov ključna zahteva dveh zgodovinskih "shodov za osvoboditev" invalidov, ki živijo večinoma v ustanovah, ki jih je organizirala Evropska mreža za neodvisno življenje, in je sprejetje tega predloga s strani Komisije odličen primer, kako se lahko Evropska unija odzove na zahteve državljanov,

P.   ker je še vedno neopravičljivo, da se s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali drugih strukturnih skladov gradi nova infrastruktura, ki je nedostopna invalidom,

1.   poziva Komisijo in tiste države članice, ki niso ustrezno ukrepale do roka 2. decembra 2003 v EU-15 in do 1. maja 2004 v EU-10 (nekatere države članice EU-15 so zahtevale podaljšanje roka), naj učinkovito izvajajo Direktivo Sveta 2000/78/ES, ki zagotavlja pravni okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju, in pozdravlja že sprejete ukrepe držav članic;

2.   poudarja, da mora biti nediskriminacija pri dostopu do blaga in storitev zagotovljena vsakemu državljanu EU, in zato poziva Komisijo, naj na podlagi člena 13 Pogodbe ES predlaga posebno direktivo o invalidih;

3.   poziva države članice k razveljavitvi vseh veljavnih nacionalnih predpisov, ki diskriminirajo invalide in niso v skladu s členom 13 Pogodbe ES;

4.   meni, da bi bilo treba okrepiti Direktivo 2001/85/ES, tako da bo v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti o invalidnih letalskih potnikih; podpira in spodbuja Komisijo, da postopoma razširi enake zakonske pravice na invalide v zvezi z vsemi vrstami prevoza; opozarja, da je enak dostop do javnega prevoza bistven za invalide, ki se vozijo na delovno mesto in ki prevoz potrebujejo za ohranjanje socialne in družinske mreže; pozdravlja tudi Uredbo (ES) št. 1107/2006/ES, ki je prvi predpis Skupnosti, ki se nanaša posebej na invalide;

5.   pozdravlja postopno smer razvoja za odpravo veliko oblik diskriminacije, s katerimi se srečujejo invalidi pri uporabi zračnega, kopenskega ali vodnega prevoza, in poziva k prizadevanjem, da se preprečijo tveganja za ustvarjanje novih oblik diskriminacije, ki zdaj ne obstajajo, kot je morda primer finančne diskriminacije;

6.   pozdravlja prizadevanja Komisije za izboljšanje dostopnosti do informacijske in komunikacijske tehnologije; vendar ugotavlja, da več kot 80 % javnih spletnih strani, vključno s stranmi evropskih institucij, običajno ni dostopnih invalidom; vztraja, da lahko dostopnost informacij in komunikacijske tehnologije učinkovito prispevajo k zniževanju visoke brezposelnosti med invalidi;

7.   poziva Komisijo in države članice, naj v okviru svojih pristojnosti spodbujajo aktivno vključevanje invalidov v izobraževanje, poklicno usposabljanje, e-učenje, vseživljenjsko učenje, kulturne dogodke, športne in prostočasne dejavnosti, informacijsko družbo ter medije;

8.   poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo dostopnost do spleta za invalide, zlasti do javnih spletnih strani in spletnih strani, povezanih z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem;

9.   poziva države članice, naj sprejmejo posebne ukrepe z namenom, da se zagotovi dostopnost spletnih strani vseh javnih institucij invalidom;

10.   poziva, da se več ukrene v zvezi z infrastrukturo, ki bi omogočila dostop do grajenega in novo oblikovanega okolja za invalide, in poudarja pomen primernega dostopa za invalide od stopenj načrtovanja in upravne odobritve, standardnega načrtovanja, instalacij in opreme ter odpravo arhitekturnih ovir; poziva Komisijo, naj v celoti izvaja s tem povezane naloge pri izvajanju uredb o strukturnih skladih v obdobju 2007–2013 in poziva evropske institucije, da sprejmejo potrebne ukrepe, da postanejo njihove zgradbe dostopne vsem;

11.   poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za izboljšanje dostopa invalidov do kulturnih ustanov in prireditev in njihovega vključevanja vanje ter pri tem uporabljajo moderno tehnologijo, če je to potrebno;

12.   poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za spodbujanje umetniškega izražanja in ustvarjalnosti invalidov ter jim zagotoviti enake možnosti pri ustvarjanju in širjenju njihovih del in pri njihovem sodelovanju v kulturnih izmenjavah;

13.   poudarja, da je treba uvesti informacijske kampanje, s katerimi se bo zagotovilo, da delodajalci na zaposlovanje invalidov ne bodo gledali s predsodki, zlasti kar zadeva napačne predstave o finančnih stroških zaposlitve in sposobnostih kandidatov; poudarja, da bi bilo treba narediti več za povečanje priložnosti za sporazumevanje, zato da se izmenjajo najboljše prakse in za večjo ozaveščenost med delodajalci o njihovih dolžnostih in odgovornostih ter za spodbujanje pravilnega izvajanja pravil proti diskriminaciji na sodiščih držav članic, kjer je to potrebno, zlasti v zvezi z Direktivo 2000/78/ES; predlaga, da je treba invalidnost upravljati kot novo storitev za podjetja, zato da se zagotovi ohranitev zaposlovanja (kot oblika preprečevanja) ali ponovna vključitev v zaposlovanje (kot oblika rehabilitacije) za ljudi, ki so invalidno ogroženi na delovnem mestu;

14.   poziva Komisijo in države članice, naj ustvarijo potrebne pogoje, s katerimi se invalidi ne bodo ujeli v "past nadomestil" in ki bodo preprečili zgodnje upokojitve ter ustvarili varnost zaposlitve za invalide;

15.   poziva države članice k spodbujanju uveljavljanja pravic invalidov v skladu z Direktivo 2000/78/ES in zaščite teh pravic ter poziva sindikalne organizacije, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da svoje člane seznanijo z njihovimi pravicami, ki izhajajo iz te direktive;

16.   poziva Komisijo, naj naredi več za vključevanje problematike invalidnosti v delovno pravo in drugam, zlasti v evropsko strategijo zaposlovanja, v javna naročila, evropski socialni sklad in vseživljenjsko učenje, ter naj bolj poudari pravice invalidov v Lizbonski strategiji;

17.   poziva Komisijo, naj spodbuja večjo vključenost invalidov v nove večletne programe v naslednjem proračunskem obdobju 2007–2013, kot so programi "Kultura", "Vseživljenjsko učenje", "Mladi v akciji", "MEDIA 2007" in "Evropa za državljane";

18.   poziva države članice, naj ustrezno upoštevajo težave staršev invalidnih otrok, ki so pogosto prisiljeni ostati izven trga dela, ter naj vzpodbujajo politike, s katerimi se jim nudita podpora in pomoč;

19.   pozdravlja namen Komisije, da se v ESS upoštevajo potrebe po usposabljanju osebja, ki pomaga invalidom doma, v ustanovi ali s kombinacijo metod;

20.   pozdravlja klavzulo ESS v zvezi z invalidi;

21.   poziva države članice, naj čim bolj uporabljajo, spodbujajo in širijo znakovni jezik v skladu z zgoraj navedeno resolucijo Parlamenta z dne 17. junija 1988;

22.   opozarja na to, da je pri načrtovanju shem in programov za preprečevanje industrijskega tveganja pomembno upoštevati posebne okoliščine invalidov;

23.   poziva države članice k uporabi gospodarskih in socialnih instrumentov za povečanje obsega zagotavljanja oskrbe invalidom v okviru medgeneracijske solidarnosti;

24.   poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami spodbuja vključevanje invalidov v redno izobraževanje že od zgodnje mladosti vedno, ko je to možno, obenem pa upošteva, da so v nekaterih primerih potrebne posebne šole, kakor tudi pravico staršev, da izberejo, kam bodo poslali otroke v šolo, in naj spodbuja dostop do vseh ravni izobraževanja in usposabljanja ter do novih tehnologij za invalide v skladu z njihovimi sposobnostmi in željami; poziva Komisijo k raziskovanju in posvetovanju, skupaj z državami članicami, o možnosti za vzpostavitev pravice do rednega šolanja za vse invalidne otroke in njihove družine, ki se za to odločijo; priznava in spodbuja prispevek, ki ga lahko invalidi dajo evropskemu gospodarstvu, pri čemer hkrati razvijajo večjo osebno neodvisnost;

25.   poziva Komisijo in države članice, naj na svojih področjih delovanja izvajajo resolucije Sveta z dne 6. februarja 2003 o e-dostopnosti – izboljšanje dostopa invalidov do družbe, temelječe na znanju(9), z dne 5. maja 2003 o enakih možnostih za invalidne učence in študente pri izobraževanju in usposabljanju(10) ter z dne 6. maja 2003 o dostopnosti invalidnih oseb do kulturnih ustanov in kulturnih dejavnosti(11);

26.   poziva Evropsko unijo, naj spremlja evropsko leto invalidov 2003 in evropsko leto izobraževanja in športa 2004 z nadaljnjim prizadevanjem za odpravo izključenosti invalidov; priporoča, naj se posebno pozornost nameni vidikom, povezanim z invalidnostjo, v okviru ukrepov, sprejetih kot del evropskega leta enakih možnosti za vse 2007;

27.   poziva Komisijo in države članice, naj posebno pozornost namenijo olajšanju dostopa do mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za invalide;

28.   poudarja pomembno vlogo športa, ki prispeva h kakovosti življenja, samozavesti, neodvisnosti in družbene vključenosti invalidov;

29.   poziva države članice, naj izboljšajo dostopnost do športnih objektov, odpravijo ovire, ki mladim invalidom onemogočajo sodelovanje pri športnih dejavnosti, poskrbijo za spodbujanje njihove večje udeležbe pri športnih dejavnostih in spodbujajo športne prireditve in tekmovanja za invalide, kot so paraolimpijske igre;

30.   poudarja, da je vključitev invalidnih študentov v redno izobraževanje ob upoštevanju posebne podpore, ki je potrebna za izpolnjevanje posebnih izobraževalnih potreb učencev, obveznost držav članic;

31.   opozarja, da bi morala biti dokumentacija, pripravljena v evropskih institucijah, na zahtevo vedno na razpolago v dostopnih formatih, zlasti kar zadeva oblike, popolnoma dostopne slepim in slabovidnim osebam ter osebam z učnimi težavami; poudarja, da je treba uporabljati jasen in preprost jezik ter da se je treba izogibati tehničnemu jeziku, kolikor je to mogoče;

32.   poudarja, da obstaja veliko oblik invalidnosti, vključno z osebami z omejeno mobilnostjo, poškodbami vida, poškodbami sluha, duševnimi težavami, kroničnimi boleznimi in učnimi težavami; poudarja, da imajo večkratni invalidi in osebe, izpostavljene večkratni diskriminaciji, izjemne težave ter da je treba več pozornosti nameniti starejšim invalidom in invalidnim ženskam;

33.   poudarja, da različne vrste invalidnosti zahtevajo prilagojeno oskrbo, ki upošteva invalidnost otrok v razvoju in invalidnost odraslih;

34.   poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti invalidom, ki so že sami po sebi zapostavljeni, kot so starejši, ženske in otroci; poziva Komisijo, naj podpre programe, namenjene zgodnjemu diagnosticiranju invalidnosti pri otrocih z namenom, da se kasneje olajša njihovo socialno in poklicno vključevanje;

35.   poudarja potrebo po spodbujanju pobud za razvoj večje interakcije med javnostjo in duševno prizadetimi osebami in za destigmatizacijo ljudi s težavami z duševnim zdravjem; in poziva k potrebni podpori družinam oseb s hudo prizadetostjo;

36.   poudarja, da imajo mediji vodilno vlogo pri odpravljanju stereotipov in predsodkov o invalidih in pri oblikovanju družbene zavesti o težavah, s katerimi se srečujejo vsak dan;

37.   poziva države članice in Komisijo, naj zlasti v okviru programa MEDIA 2007 pospešujejo nastajanje in širjenje filmov in televizijskih programov, ki pozitivneje predstavljajo invalide;

38.   poziva države članice, naj v celoti razvijejo storitve za pomoč, ki jih ponuja digitalna televizija, za izpolnitev potreb invalidov (npr. izboljšanje podnaslovov, zvočni zapis in razlage s pomočjo simbolov), in hkrati spodbujajo vsesplošno uporabo podnaslovov in znakovnega jezika v digitalnih televizijskih programih;

39.   poziva države članice, naj namenijo posebno pozornost invalidkam, ki se pogosto srečujejo z večkratno diskriminacijo, pojavom, ki ga lahko odpravimo samo z združevanjem integracijskih ukrepov in ukrepov pozitivnega delovanja, oblikovanih ob sodelovanju z invalidkami in interesnimi skupinami civilne družbe;

40.   poziva države članice, naj strogo ukrepajo proti vsem oblikam nasilja nad invalidi, zlasti ženskami, starejšimi in otroki, ki so pogosto žrtve duševnega, fizičnega in tudi spolnega nasilja; ugotavlja, da je skoraj 80 % invalidk žrtev nasilja in da je zanje tveganje spolnega nasilja štirikrat višje kot za druge ženske; poudarja, da nasilje ni samo pogosto prisotno v življenju invalidk, ampak je včasih tudi vzrok za njihovo invalidnost;

41.   pozdravlja odmik od institucionalizacije invalidov; opozarja, da to zahteva zadostno stopnjo kakovostnih storitev, ki slonijo na skupnosti, ter dajejo prednost samostojnemu življenju, pravici do pomoči in popolni udeležbi v družbi v državah članicah; zahteva, da se posebna pozornost nameni možnim oviram pri dostopu do takšnih storitev, ki jih povzroča obremenjujoča politika, ter da se podpre načelo univerzalnega dostopa; priporoča, da vlade držav članic sedanjo podporo usmerijo v storitve, ki so namenjene spodbujanju vključevanja invalidov v družbo in njihovega zaposlovanja; poudarja potrebo po krepitvi javne politike za zagotavljanje obstoja enakih pravic v praksi; spodbuja Komisijo, naj razvije in/ali prizna evropske kazalce kakovosti za socialne storitve;

42.   pozdravlja namen Komisije, da v naslednji fazi akcijskega načrta o invalidnosti razvije politiko Skupnosti v zvezi s socialno oskrbo in poziva, da ponudniki storitev ustrezno prispevajo; vseeno vztraja, da morajo biti uporabniki biti tisti, ki dosledno usmerjajo raziskave, usposabljanje, konference in druge pobude v zvezi s tem, ter poziva Komisijo k jasnemu spremljanju sodelovanja invalidov pri vseh teh dejavnostih;

43.   poziva Komisijo, naj kot del sedanje razprave o socialnih storitvah splošnega pomena upošteva vlogo storitev pri doseganju človekovih pravic in popolne udeležbe v družbi; zato meni, da je nujna dejavna udeležba uporabnikov pri določanju kakovosti storitev;

44.   poziva države članice, naj vzpostavijo ureditev, ki bo zagotavljala dobro in pregledno upravljanje ter skladnost z zahtevami v zvezi s kakovostjo podpore vseh storitev, zagotovljenih invalidom doma, v ustanovi ali s kombinacijo metod;

45.   poudarja, da morajo, ne glede na metodo podpore invalidnom – doma, v ustanovi ali s kombinacijo metod – vse države članice vzpostaviti ureditev za preprečevanje zlorab (uporaba zaviralcev, fizično in psihološko nasilje itd.) v skladu z načelom subsidiarnosti;

46.   poziva Komisijo, naj zahteva Evropsko listino o kakovosti podpore invalidom, zato da se zagotovi visoka stopnja vključevanja in udeležbe ne glede na metodo podpore – doma, v ustanovi ali s kombinacijo metod;

47.   poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja izvajanje smernic o invalidnosti in izvede njegovo oceno pri zagotavljanju razvojne pomoči EU; poziva, naj Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice ohrani in razširi podporo projektom, ki spodbujajo pravice invalidov po svetu; poudarja, da mora biti poglavje v letnem poročilu EU o človekovih pravicah, ki obravnava invalide, v prihodnje bolj podrobno;

48.   izraža zaskrbljenost, da Komisija ni ustrezno obravnavala človekovih pravic invalidov pri ocenjevanju skladnosti s kopenhagenskimi merili pri širitvi EU; poziva Komisijo, naj podvoji svoja prizadevanja v zvezi s tem ter invalidom in njihovim organizacijam v državah kandidatkah zagotovi popoln dostop do sredstev iz Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA);

49.   poziva Svet in Komisijo, naj izvedeta Akcijski načrt o invalidnosti o položaju invalidov in Parlamentu poročata o doseženemu napredku; zahteva, da skupina predstavnikov za invalidnost na visoki ravni pregleda in po potrebi posodobi devet načel odličnosti za storitve za invalide;

50.   pozdravlja namen Komisije, da preide s posebnega poudarka na spodbujanju zaposlovanja (2004–2005) na nov poudarek na "dejavnem vključevanju", in zahteva, da ima to uravnotežen poudarek na vseh področjih udeležbe invalidov ter da se določijo posebna merila uspešnosti za vodenje te stopnje izvajanja akcijskega načrta o invalidnosti;

51.   priznava pomembno vlogo, ki jo imajo nevladne organizacije, neprofitne socialne organizacije in zveze invalidov pri razvoju in izvajanju pravic invalidov, in poudarja, da se mora Komisija pogosteje posvetovati z invalidni in invalidskimi organizacijami, zato da politika za invalide zagotovi dejavnejšo udeležbo skupin ljudi, ki sestavljajo ta sektor;

52.   pozdravlja bistveno vlogo, ki jo imajo v zvezi s tem Evropski forum invalidov in druge evropske posebne mreže invalidov, in poziva Komisijo, naj pozorno spremlja svojo finančno podporo za te organizacije, ob tem pa spoštuje njihovo neodvisnost, da se ohrani močan in živahen dialog z invalidi na evropski ravni;

53.   poziva države članice, da skupaj s podjetji, socialnimi partnerji in drugimi pristojnimi organi bolj intenzivno raziskujejo načine za ponujanje delovnih mest invalidom;

54.   poziva, naj bo zbiranje podatkov po državah članicah skladnejše, za kar naj se uporabijo sistemi, ki omogočajo boljšo vsebino in kakovost evropskih ter nacionalnih statističnih podatkov, zlasti glede različnih težav, s katerimi se srečujejo ljudje z različnimi invalidnostmi; zato poziva Komisijo, naj invalidnost vključi kot kazalnik v raziskavo EU o podatkih o dohodkih in življenjskih razmerah;

55.   poziva k skupni evropski opredelitvi invalidnosti;

56.   pozdravlja sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 11. julija 2006 v Zadevi C-13/05, Chacón Navas(12) v zvezi s skupno opredelitvijo invalidnosti ES; meni, da bo treba še veliko storiti za izvajanje in izboljšanje pravic invalidov ter ravnanja z invalidi v vseh državah članicah;

57.   pozdravlja dogovor o osnutku Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov; čestita Komisiji, državam članicam in evropskim organizacijam invalidov za bistveno vlogo, ki so jo imele pri zagotavljanju tega rezultata; poziva h kampanji v celotni EU, ki bo po sprejetju zagotovila hiter podpis in ratifikacijo konvencije v Evropi in s strani naših partnerjev po svetu;

58.   poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se načela, izražena v vseobsegajoči in celoviti konvenciji OZN o zaščiti in podpori pravic in dostojanstva invalidov, spodbuja in spoštuje na ravni EU;

59.   pozdravlja sprejetje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov; meni, da je ta konvencija mejnik, ki lahko izboljša življenje invalidov po svetu; opozarja, da Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki bo pravno zavezujoča za države članice, ki jo bodo podpisale, določa, da je invalidnost vprašanje človekovih pravic, ki ga je treba zaščititi;

60.   poziva Komisijo, naj v svojem besedilu jasneje opredeli projekte, ki so se že začeli v skladu z Akcijskim načrtom o invalidnosti;

61.   poziva Komisijo, naj v naslednjih fazah Akcijskega načrta o invalidnosti posveti več pozornosti vidiku spola ter specifičnim podatkom o invalidkah in starših invalidnih otrok;

62.   podpira poziv predsedstva Združenega kraljestva EU leta 2005 k letnemu srečanju ministrov držav članic za invalidnost;

63.   poziva Komisijo, ki je izvajala ustrezno spremljanje, naj pregleda in vsake dve leti objavi poročilo o napredku politike in dobrih praks, ki se izvajajo v imenu invalidov v posameznih državah članicah v različnih zadevnih sektorjih;

64.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da invalidska razsežnost dejavnosti iz evropskega leta enakih možnosti 2007 temelji na dosežkih evropskega leta invalidov 2003 in jih ne le ponavlja;

65.   poziva k večjemu prizadevanju v zvezi s starejšimi invalidi, da se olajša njihova vključitev ali ponovna vključitev na trg dela in čim bolj zmanjša število zgodnjih upokojitev invalidov; ugotavlja, da se v skladu z demografskimi spremembami število starejših invalidov znatno povečuje; meni, da zlasti starejši invalidi potrebujejo celovito oskrbo in večjo stopnjo družbene rehabilitacije; poziva Komisijo, naj v državah članicah preuči sedanje dejavnosti na tem področju, s katerimi se zagotovi pomoč, ki ustreza potrebam ljudi; priporoča, da se rezultati te študije objavijo v obliki primerjave najboljših praks;

66.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk.

(1) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(2) UL L 42, 13.2.2002, str. 1.
(3) UL L 335, 19.12.2001, str. 15.
(4) UL C 187, 18.7.1988, str. 236.
(5) UL C 379, 7.12.1998, str. 66.
(6) UL C 21E, 24.1.2002, str. 246.
(7) UL C 140E, 13.6.2002, str. 599.
(8) UL L 204, 26.7.2006, str. 1.
(9) UL C 39, 18.2.2003, str. 5.
(10) UL C 134, 7.6.2003, str. 6.
(11) UL C 134, 7.6.2003, str. 7.
(12) UL C 69, 19.3.2005, str. 8 (še ni objavljena v Zbirki Sodišča ES).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov