Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2138(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0384/2006

Teksty złożone :

A6-0384/2006

Debaty :

PV 30/11/2006 - 6
CRE 30/11/2006 - 6

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.25
CRE 30/11/2006 - 8.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0528

Teksty przyjęte
PDF 410kWORD 110k
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela
Czas na przyspieszenie - Tworzenie Europy przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego
P6_TA(2006)0528A6-0384/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie "Czasu, by wrzucić wyższy bieg" – uczynienia z Europy obszaru przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (2006/2138(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw" (COM(2005)0551),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Czas wrzucić wyższy bieg – nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" (COM(2006)0030),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: przenoszenie własności przedsiębiorstw – ciągłość poprzez nowy początek" (COM(2006)0117),

–   uwzględniając konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 23-24 marca 2000 r. w Lizbonie, 23-24 marca 2001 r. w Sztokholmie, 15-16 marca 2002 r. w Barcelonie oraz w dniach 22-23 marca 2005 r., 15-16 grudnia 2005 r. i 23-24 marca 2006 r. w Brukseli,

–   uwzględniając decyzję Rady Europejskiej podjętą w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 w sprawie połączenia strategii lizbońskiej ze strategią zrównoważonego rozwoju;

–   uwzględniając wnioski z nieformalnego spotkania głów państw, które odbyło się w Hampton Court w dniu 27 października 2005 r.,

–   uwzględniając zalecenie Rady nr 2005/601/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)(1),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej" (COM(2005)0024),

–   uzwględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008" (COM(2005)0141),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński" (COM(2005)0330),

–   uwzględniając 25 krajowych programów reform przedstawionych przez państwa członkowskie oraz ocenę tychże programów dokonaną przez Komisję w 2. części ww. komunikatu zatytułowanego "Czas wrzucić wyższy bieg – nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia",

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności(2), a także komunikat Komisji zatytułowany "Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013" (COM(2005)0299),

–   uwzględniając wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0119) oraz odnośne stanowisko Parlamentu z dnia 15 czerwca 2006 r.(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja" (COM(2005)0488), jak i odnośne dokumenty robocze służb Komisji (SEC(2005)1253) i (SEC(2005)1289),

–   uwzględniając European Innovation Scoreboard 2005 – analizę porównawczą 25 państw członkowskich z zakresu stanu rozwoju innowacji,

–   uwzględniając sprawozdanie dotyczące badań i rozwoju oraz innowacji przedstawione przez niezależną grupę ekspertów mianowaną w związku ze szczytem w Hampton Court, zatytułowane "Tworzenie innowacyjnej Europy" (tzw. "sprawozdanie Aho") ze stycznia 2006 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE" (COM(2006)0502),

–   uwzględniając zalecenie Komisji nr 94/1069/WE z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw(4) (MŚP),

–   uwzględniając końcowe sprawozdanie grupy ekspertów z projektu BEST na temat przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw,

–   uwzględniając Flash Eurobarometer nr 160 dotyczący analizy z zakresu przedsiębiorczości oraz raport analityczny, odpowiednio z kwietnia i czerwca 2004 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy roboczej ds. kapitału wysokiego ryzyka, złożonej z przedstawicieli ITA w Departamencie Handlu USA oraz z przedstawicieli Dyrekcji Generalnej. ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, wydane w październiku 2005 r.,

–   uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) (COM(2005)0121) oraz odnośne stanowisko Parlamentu z dnia 1 czerwca 2006 r.(5),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego" (COM(2005)0535),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie" (COM(2006)0033),

–   uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków (COM(2005)0265) oraz odnośne stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2006 r.(6),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Plan działania w sprawie biomasy" (COM(2005)0628),

–   uwzględniając inicjatywę i2010, a w szczególności plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich(COM(2006)0173),

–   uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (COM(2006)0105),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań(7),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw(8),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia(9),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006(10),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej(11),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja(12),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A6-0384/2006),

A.   mając na uwadze konieczność strategicznego dostosowania przez UE stanowiska w odpowiedzi na zmieniające się zasady nowej globalnej gospodarki oraz rosnące tempo na globalnych rynkach, aby uniknąć dalszego tłumienia długoterminowego wzrostu gospodarczego,

B.   mając na uwadze, że w celu zagwarantowania długoterminowego wzrostu gospodarczego UE oraz jej państwa członkowskie muszą wypełnić istniejącą lukę między badaniami naukowymi a rynkami w Unii Europejskiej;

C.   mając na uwadze fakt, że globalny dostęp do rynku oferuje MŚP nowe rynki niszowe, niższe koszty badań i rozwoju, lepszy dostęp do finansowania, korzyści skali i korzyści technologicznych oraz możliwości podziału ryzyka,

D.   mając na uwadze fakt, że postęp w osiąganiu celów strategii lizbońskiej nie jest na obszarze UE równomierny oraz że istnieją olbrzymie różnice między ogólnym poziomem rozwoju technologicznego a osiągnięciami poszczególnych państw członkowskich,

E.   mając na uwadze, że proces uproszczenia przepisów stanowi poważny problem zgodności z istniejącym prawem i wymaga istnienia mechanizmów lub procedur zmierzających do potwierdzenia tej zgodności,

F.   mając na uwadze fakt, że niewdrożenie ważnych aktów prawnych WE i związana z tym fragmentacja rynku uniemożliwiają rozwój gospodarczy i ustanowienie konkurencji, które prowadzą do ekonomii skali koniecznej do uczynienia z UE wysoce konkurencyjnej gospodarki,

G.   mając na uwadze, że UE musi przekształcić się w nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy, ponieważ tworzenie, przekazywanie i stosowanie nowej wiedzy jest podstawowym źródłem gospodarczego wzrostu i trwałej przewagi konkurencyjnej,

H.   mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą kontynuować podejmowanie wyzwań związanych ze społeczno-demograficznymi zmianami oraz trwałymi modelami społecznymi, a także wykorzystać tę możliwość do rozwoju innowacyjnych procesów, usług i produktów,

I.   mając na uwadze, że odpowiednio finansowany sektor badań i rozwoju prowadzi do innowacji, wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i badań opartych na doskonałości,

J.   mając na uwadze konieczność zapewnienia przez UE dynamicznej kultury biznesu poprzez promowanie aktywnych obszarów polityki, takich jak uczenie się przez całe życie, szkolenie konkretnych umiejętności, indywidualne planowanie kariery, staże dla młodzieży oraz szkolenie zawodowe,

K.   mając na uwadze, że europejska przestrzeń na rzecz informacji i komunikacji musi w sposób bardziej widoczny i aktywny promować przedsiębiorczość i kulturę kształcenia,

L.   mając na uwadze fakt, że MŚP generują 70% ogółu miejsc pracy, a zaledwie 44% MŚP realizuje wewnątrzzakładowe innowacje,

M.   mając na uwadze, że MŚP stanowią podstawę spójności gospodarczej i społecznej, ponieważ zatrudniają ponad 75 milionów ludzi w UE, przyczyniając się do osiągnięcia w niektórych sektorach przemysłu do 80% zatrudnienia; mając na uwadze, że w kontekście roli, jaką odgrywają pod względem rozwoju gospodarczego i innowacji oraz części rynku, jaką stanowią, konieczne jest, aby MŚP otrzymały pełne wsparcie;

N.   mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą zapewnić otoczenie ułatwiające rozwój sektora prywatnego oraz zająć się specyficznymi potrzebami MŚP, obejmującymi zarówno sprzyjające otoczenie biznesu, jak i sprzyjające uregulowania prawne, odpowiednie usługi z zakresu podstawowej infrastruktury, dostęp do krótkoterminowego i długoterminowego finansowania po rozsądnych kosztach, kapitał akcyjny i kapitał wysokiego ryzyka, pomoc doradczą oraz wiedzę na temat możliwości oferowanych przez rynek,

O.   mając na uwadze, że partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) są ważnym narzędziem osiągania jakości usług publicznych i trwałości finansowej,

P.   mając na uwadze fakt, że MŚP mogą cierpieć na brak umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz być niewydolne pod względem wykorzystania technologii informacji oraz komunikacji, księgowości a także mogą mieć problemy związane z barierą językową, zarządzaniem produkcją, planowaniem biznesowym, brakiem zasobów i umiejętności osiągnięcia masy krytycznej,

Q.   mając na uwadze, że niezbędne jest wsparcie dla organizacji pośredniczących reprezentujących MŚP, przy uwzględnieniu podstawowego charakteru ich działań w zakresie informowania i wspierania MŚP oraz asystowania im, a w szczególności najmniejszym spośród nich;

R.   mając na uwadze zaangażowanie MŚP w rynki transgraniczne i globalne i fakt, że stało się to strategiczną kwestią dla ich dalszego rozwoju,

S.   mając na uwadze, że jedną z największych barier hamujących skuteczną przedsiębiorczość, innowacje i rozwój produktów jest brak różnorodności form finansowania dostępnych na wszystkich etapach systemu kapitałowego,

T.   mając na uwadze fakt, że UE powinna wspierać inkubację i preinkubację innowacyjnych nowych firm w nastawionym na rynek środowisku akademickim, aby pomóc im w uzyskaniu większej masy krytycznej, podniesieniu ich wartości oraz zdobyciu większych początkowych inwestycji ze strony spółek kapitału wysokiego ryzyka,

U.   mając na uwadze fakt, że opatentowanie wynalazku w UE, wynoszące 46 700 EUR, jest bardzo kosztowne w porównaniu z cenami w USA (10 250 EUR) i Japonii (5 460 EUR) oraz mając na uwadze naglącą potrzebę stworzenia wspólnotowego patentu,

V.   mając na uwadze konieczność odniesienia się w krajowych programach reform do potrzeb MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w sposób gwarantujący trwałość,

W.   mając na uwadze, że 23 miliony MŚP w Europie rzeczywiście odzwierciedla ogromną różnorodność przedsiębiorczości, którą należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, a zwłaszcza w ramach krajowych programów reform i w odniesieniu do specyfiki mikroprzedsiębiorstw oraz zakładów na terenach wiejskich, które stanowią ponad 95% europejskich MŚP,

X.   mając na uwadze, że jasno określone zasady przyznawania pomocy przez państwo mogą wspomóc rozwój gospodarczy oraz innowacje przedsiębiorstw zarówno we wspólnotach, jak i w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,

Y.   mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwa rodzinne generują blisko dwie trzecie miejsc pracy w UE,

Z.   mając na uwadze rolę i rozwój istniejących programów UE, takich jak Leonardo da Vinci, należy podkreślić promowanie mobilności, innowacji oraz jakości szkolenia poprzez ponadnarodowe partnerstwa (przedsiębiorstwa, placówki szkoleniowe, organy łącznikowe);

UE skutecznie konkurująca na globalnym rynku

1.   przypomina państwom członkowskim, że jedynym sposobem skutecznego konkurowania na globalnym rynku jest utworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na doskonałości;

2.   uznaje znaczenie wypracowania kultury nadającej pierwszeństwo innowacjom oraz potrzebę odzwierciedlenia tego podejścia we wszystkich obszarach krajowych strategii na rzecz konkurencyjności;

3.   podkreśla fakt, że potencjał organizacyjny będzie w coraz większym stopniu zależał nie od kluczowych kompetencji, ale od kluczowych "kompetentnych jednostek";

4.   nalega, by państwa członkowskie propagowały ducha przedsiębiorczości poczynając od najwcześniejszych etapów kształcenia oraz by zwiększyły swoje wsparcie na rzecz uczenia się przez całe życie;

5.   podkreśla poprawę jakości oraz skuteczności systemów edukacji i szkoleń w efektywnej mobilizacji niezbędnych środków, zwłaszcza poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w edukację wyższą oraz kształcenie ustawiczne;

6.   zachęca Komisję do podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania różnic prawnych istniejących w prawie handlowym poszczególnych państw, w celu zagwarantowania otwartości i konkurencyjności rynku;

7.   podkreśla konieczność wzmocnienia współpracy z jednej strony między regionami stojącymi przed tymi samymi problemami i wyzwaniami, wspierając tworzenie sieci przedsiębiorstw mających siedzibę w tych regionach, oraz między regionami transgranicznymi z drugiej strony, celem wspierania rozwoju i koordynacji polityk, które zaspokajają ich specyficzne potrzeby; podkreśla znaczenie klastrów MŚP wokół parków technologicznych, laboratoriów publicznych i uniwersytetów, tworzących dynamiczne środowisko w Europie i mogących wykorzystać wiedzę naukową oraz stworzyć miejsca pracy oparte na wiedzy;

8.   podkreśla potrzebę rozpoznania szczególnej sytuacji i pobudzenia rozwoju klastrów i stref przemysłowych przy pomocy programów europejskich, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz przy udzieleniu odpowiedniego wsparcia; wzywa Komisję do wspierania wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi dotyczących tworzenia "klastrów" przedsiębiorstw oraz sposobów ulepszenia powiązań między przedsiębiorstwami a uniwersytetami, które odgrywają znaczącą rolę w promowaniu innowacji i tworzeniu przedsiębiorstw;

9.   zachęca do większego zaangażowania w transatlantyckie stosunki gospodarcze, w celu stworzenia szerszej strefy wolnego handlu, większej od europejskiego jednolitego rynku;

10.   zachęca państwa członkowskie do dalszego otwierania rynków oraz do implementacji nieobowiązującego jeszcze prawodawstwa z tego zakresu, poprawiając tym samym ogólną wewnętrzną spójność oraz konkurencyjność Europy;

11.   zachęca państwa członkowskie do sfinalizowania działań w sektorze usług oraz do ich integracji, a przez to do zwiększenia współczynnika wzrostu wydajności pracy;

12.   przyznaje, że Europa potrzebuje prawdziwie zintegrowanej polityki energetycznej, gwarantującej bezpieczeństwo dostaw i jak najmniejsze szkody środowiskowe;

13.   podkreśla fakt, że uproszczenie przepisów stanowi podstawowy, choć trudny do zrealizowania cel oraz, że pod pewnymi względami jest częściowo podobne do kodyfikacji; wzywa Komisję do zaangażowania się w upraszczanie poprzez wniesienie wniosku dotyczącego prostego mechanizmu mającego na celu potwierdzenie zgodności prawnej zmian wprowadzonych do przepisów europejskich w celu uproszczenia ich oraz o zaproponowanie państwom członkowskim, aby wprowadziły w życie analogiczny mechanizm, co będzie dla każdego z nich zachętą do podjęcia tych działań;

Umożliwić europejskiej kreatywności rozwinięcie skrzydeł

14.   podkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy, badań naukowych i innowacji; uważa, że badania stanowią podstawowy warunek sukcesu innowacji i wzrostu gospodarczego; wierzy, że istotne jest stworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy przy wykorzystaniu kształcenia ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych (ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia zwiększając tym samym mobilność pracowników wewnątrz UE;

15.   podkreśla, że technologie informacyjne i komunikacyjne, nauka przez Internet oraz e-biznes są decydującymi elementami pod względem zwiększenia konkurencyjności MŚP; wierzy zatem, że należy nadać większy rozmach projektom promującym udostępnianie MŚP takich możliwości;

16.   popiera jak najszersze stosowanie kluczowych kompetencji w kształceniu ustawicznym, aby sprostać potrzebom osób uczących się w Europie, zapewniając sprawiedliwy dostęp szczególnie tym grupom osób, które potrzebują wsparcia ich potencjału edukacyjnego, tj. osobom o niskich kwalifikacjach podstawowych, osobom przedwcześnie przerywającym naukę, długoterminowym bezrobotnym, migrantom oraz osobom niepełnosprawnym;

17.   podkreśla, że jedyną możliwością stworzenia rynku dla MŚP oraz przemysłu w UE jest wypełnienie istniejącej luki między badaniami naukowymi a marketingowymi procesów innowacyjnych, usług i produktów w UE;

18.   podkreśla potrzebę stosowania otwartych modeli innowacji, będących w mniejszym stopniu modelami liniowymi a w większym stopniu dynamicznymi, które przyniosą firmom wartość dodaną;

19.   zachęca państwa członkowskie do szerszego stosowania nie tylko komputerów osobistych, ale też pakietów instalacyjnych, ponieważ owe aplikacje pomocnicze mogą zwiększyć wydajność różnorakich prac administracyjnych;

20.   podkreśla potrzebę ustanowienia wspólnotowego patentu, przyjaznego dla użytkownika, oraz lepszego stosowania zasady wzajemności pomiędzy europejskim, amerykańskim oraz japońskim systemem patentowym, aby jak najlepiej chronić europejską przedsiębiorczość i europejskie pomysły, propagując w szczególności korzystanie z tych systemów przez MŚP;

21.   wyraża uznanie dla celów unijnej strategii dostępu do rynku i wzywa UE do wzmożonych działań na rzecz promowania swojej bazy danych w środowisku MŚP oraz do jej aktualizowania; zaleca państwom członkowskim, władzom regionalnym oraz lokalnym tworzenie wspólnych "punktów kompleksowej informacji" i zachęca organy rządowe, aby świadczyły więcej usług przez internet (e-administracja);

22.   zachęca sieć Euro Info Centre do wspierania szerszego dostępu do międzynarodowych rynków;

23.   wzywa Komisję do zreformowania i powiększenia tej sieci, włączając do niej różne agencje wspierające biznes, które wchodzą w skład krajowych sieci i mogą świadczyć wszechstronne i rzetelne usługi dla MŚP;

24.   uważa za konieczne dokonanie oceny, usprawnienia i reorganizacji sieci Centrum Euro Info (EIC), zarówno pod kątem efektywności funkcjonowania, jak i skuteczności jej działań, aby mogły funkcjonować sprawniej i w sposób bardziej ukierunkowany. Uważa, że centra EIC powinny zostać przekształcone w rozpoznawalne punkty kompleksowej obsługi ("one stop trouble shooting shops") przeznaczone dla MŚP, które napotykają przeszkody na rynku wewnętrznym. EIC (Centra Euro Info) powinny stać się prawdziwymi pośrednikami między MŚP a państwami członkowskimi, podchodząc do każdego problemu ze stosowaniem przepisów wspólnotowych w sposób jak najbardziej praktyczny i pragmatyczny; uznaje, że dla osiągnięcia tych celów sieć EIC będzie wymagać większych nakładów finansowych;

25.   wzywa Komisję do aktywnego promowania lepszej widoczności EIC oraz podkreśla, że wszystkie MŚP powinny mieć łatwy i darmowy dostęp do informacji, usług i porad udzielanych przez EIC, niezależnie od tego czy są członkami organizacji pełniącej funkcję EIC; wzywa Komisję do zapewnienia, że panele MŚP opracowane przez EIC obejmują MŚP spoza organizacji goszczącej; uważa, że konieczne jest, aby Komisja ustaliła ambitne cele promowania pośród MŚP korzystania i widoczności EIC, a nie tylko MŚP będących członkami organizacji goszczących;

26.   uważa, że należy skupić wysiłki w celu połączenia wszystkich sieci działających we Wspólnocie dostosowanych do potrzeb MŚP (np. centra Euro-Info i centra Innovation-Relay; uważa, że mogłyby one zostać włączone na przykład do zawodowych stowarzyszeń dla MŚP,

Siła napędowa konkurencji – warunki konieczne do pomyślnego zaistnienia konkurencji oraz odnoszących sukcesy MŚP

27.   nalega na Komisję i państwa członkowskie, aby stosowały wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zasadę "najpierw myśl na małą skalę", opartą na Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, tak aby mikroprzedsiębiorstwa, a szczególnie zakłady na terenach wiejskich mogły w pełni zdać sobie sprawę ze swojego potencjału wzrostu i rozwoju zarówno na poziomie lokalnym jak i na rynkach eksportowych;

28.   zachęca państwa członkowskie do podniesienia w oczach społeczeństwa statusu przedsiębiorczości, osobistej odpowiedzialności i wysiłków uwieńczonych sukcesem oraz do utwierdzania społecznej wartości podejmowania ryzyka i przedsiębiorczości;

29.   zauważa, że postępy technologiczne i doskonałość są centralnymi elementami przewagi konkurencyjnej w społeczeństwie nastawionym na wiedzę;

30.   uważa, że należy przyznać większe znaczenie nie tylko dostarczaniu informacji dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, ale także przekazywaniu najlepszych praktyk; w tym celu, uważa, że priorytetowym obszarem jest przekazywanie wiedzy związanej z biznesem w tym wiedzy dotyczącej procedur składania ofert;

31.   zachęca państwa członkowskie do wspierania udanych modeli handlu elektronicznego, aby ułatwić asymilację technologii teleinformatycznych;

32.   zachęca państwa członkowskie do ustanowienia wspólnych standardów lub podjęcia dobrowolnych porozumień dotyczących obszarów, w których brak wspomnianych standardów lub porozumień przeszkadza w rozwoju MŚP;

33.   zachęca państwa członkowskie do ożywienia europejskiej działalności handlowej poprzez zmniejszenie biurokracji, podniesienie jakości stanowionego prawodawstwa, zmniejszenie obciążenia administracyjnego, zwiększenie udziału MŚP w procesie konsultacyjnym oraz uproszczenie procedur podatkowych na rzecz MŚP, a także optymalizację procesów administracyjnych i systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników i pracodawców; wzywa państwa członkowskie do usunięcia przeszkód administracyjnych we współpracy transgranicznej między MŚP, sektorami przemysłu, instytutami badawczymi i uniwersytetami;

34.   zachęca państwa członkowskie do planowania i stosowania odpowiednich zachęt, do udzielania większego wsparcia na rzecz zwiększenia niewystarczającej obecnie liczby innowacyjnych firm rozpoczynających działalność; odnotowuje znaczenie, jakie ma przenoszenie własności przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy i kapitału; z zadowoleniem przyjmuje nowy komunikat w sprawie przenoszenia własności przedsiębiorstw: "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: przenoszenie własności przedsiębiorstw – ciągłość poprzez nowy początek", który wiąże się z celem zmniejszenia nieodłącznego ryzyka związanego z przedsiębiorczością; zauważa, że udane przenoszenie własności ma coraz większe znaczenie, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa w Europie i fakt, że w najbliższych dziesięciu latach ponad jedna trzecia europejskich przedsiębiorców zakończy działalność; dlatego też zachęca państwa członkowskie do przywiązywania jednakowej politycznej wagi do kwestii innowacyjnych firm rozpoczynających działalność oraz kwestii przenoszenia własności przedsiębiorstw oraz wprowadzenia do krajowych obszarów polityki praktycznych środków realizujących strategię lizbońską i przyjęcia szczegółowego harmonogramu;

35.   popiera projekty dążące do ułatwienia zakładania nowych przedsiębiorstw oraz ograniczenia terminów i kosztów z tym związanych, zaznaczając, że o ile zachęty podatkowe nie stanowią problemu, pojęcie niskooprocentowanych pożyczek nie przystaje automatycznie do prawodawstwa wspólnotowego, które wręcz przeciwnie, dąży do osiągnięcia równych warunków na rynku; proponuje promowanie odpowiednich środków, takich jak zachęty podatkowe i elastyczne porozumienia dotyczące prawa spółek w celu ułatwienia przedsiębiorstwom kontynuowania działalności, a w szczególności przenoszenia własności przedsiębiorstw rodzinnych na rzecz osób trzecich lub pracowników;

Nowoczesny system opieki społecznej a rynek pracy

36.   zachęca państwa członkowskie do rewizji niewydolnych systemów opieki społecznej w kontekście ich trwałości finansowej oraz zmieniających się globalnych sytuacji i prawidłowości demograficznych, w celu nadania tym systemom trwalszego charakteru;

37.   zachęca państwa członkowskie do podejmowania pragmatycznych decyzji politycznych, będących równowagą dla faktu starzenia się ich społeczeństw i zmniejszania się wskaźnika przyrostu naturalnego, takich jak zwiększenie wieku emerytalnego w połączeniu z podwyższeniem standardów opieki zdrowotnej i realizacją bardziej prorodzinnej polityki obejmującej zachęty odnoszące się do liczby posiadanych dzieci i ich wychowywania;

38.   podkreśla konieczność wspierania kobiet przedsiębiorców, zwłaszcza w dostępie do finansowania i sieci przedsiębiorczości;

39.   podkreśla, że ze strony państw członkowskich konieczne są działania zwalczające alienację społeczną poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego w całej Europie (e-inclusion);

40.   podkreśla potrzebę elastyczności rynku pracy, aby możliwe było radzenie sobie ze zmieniającymi się modelami społecznymi i kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństw;

41.   przypomina Komisji i państwom członkowskim, że pozapłacowe koszty są dla przedsiębiorstw jednoosobowych jedną z głównych przeszkód w zatrudnianiu dodatkowych pracowników; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przestrzegały zasad proporcjonalności i elastyczności przy rozważaniu wspólnotowych przepisów dotyczących zatrudnienia, uwzględniając wysoki poziom bezrobocia w Europie, szczególnie wśród ludzi młodych;

42.   uważa za konieczne zwiększenie inwestowania MŚP w kapitał ludzki celem zwiększenia szans na zatrudnienie pracowników i zwiększenie produktywności; uznaje potrzebę tworzenia programów szkoleniowych i prowadzenia działań obejmujących działalność przedsiębiorczą MŚP, w tym szkoleń ad hoc; podkreśla potrzebę udostępnienia starszym wiekiem pracownikom oraz osobom niepełnosprawnym odpowiedniego szkolenia zawodowego (szkolenia z zakresu nowych technologii), co umożliwiłoby im dłuższe pozostanie w stanie aktywności zawodowej lub też byłoby ułatwieniem w znalezieniu pracy, aby spełnić oczekiwania pracodawców i osób niepełnosprawnych;

43.   proponuje włączenie nauczania podstawowych umiejętności z zakresu działalności gospodarczej w ramach programów nauczania w szkołach średnich oraz wyraża poparcie dla zaangażowania MŚP w kształcenie w przypadku gdy mogą one zaoferować dodatkowe informacje i rady praktyczne; wspiera politykę uniwersytetów, zgodnie z którą programy nauczania obejmują tematy dostosowane do potrzeb gospodarki

44.   podkreśla potrzebę zachęcania MŚP stosujących praktyki przyjazne dla środowiska w ramach zasad społecznej odpowiedzialności i Strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju,

45.   docenia poszukiwanie dialogu i promowanie regularnych konsultacji, jakie Komisja przedsięwzięła w stosunku do MŚP i reprezentujących je organizacji i zwraca się o skrupulatne zastosowanie tej metody w praktyce, prowadzące do zaangażowania przedsiębiorstw europejskich, również za pośrednictwem ich stowarzyszeń branżowych, nie tylko we wdrażanie programów wspólnotowych, lecz również w samo ich tworzenie; zauważa, że proces konsultacyjny w jego obecnej formie stanowi problem dla MŚP ponieważ ośmiotygodniowy okres nie daje organizacjom reprezentującym MŚP możliwości na zebranie opinii i przedstawienie ich; wzywa Komisję o natychmiastową rewizję tego ograniczenia;

46.   utrzymuje, że wszystkie środki wspierające MŚP powinny mieć zastosowanie do osób samozatrudniających się, szczególnie w zakresie różnych form systemów zabezpieczeń społecznych i korzyści z nich płynących a także ochrony przed ryzykiem zawodowym;

47.   zaleca, aby państwa członkowskie, o ile to możliwe, dołożyły starań do stworzenia otoczenia regulacyjnego zapewniającego elastyczność zatrudnienia dla MŚP bez uszczerbku dla kwestii zabezpieczenia społecznego;

48.   wskazuje na konieczność zakończenia rynku wewnętrznego i wzywa państwa członkowskie do włączenia się do realizacji tego wspólnego celu wspierając swobodny przepływ pracowników;

49.   przypomina, że dążenie do wspierania przedsiębiorczości jest istotne w szczególności w związku ze zmianami demograficznymi, w sytuacji gdy jedna trzecia przedsiębiorców europejskich przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 10 lat; wzywa Komisję do ułatwienia wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi w tym zakresie uwzględniając na przykład "srebrną przedsiębiorczość" dla osób starszych, lepszego zachęcania młodych ludzi do rozpoczynania działalności gospodarczej oraz promocji kobiet przedsiębiorców w szczególności, co może obejmować środki ułatwiające lepsze godzenie pracy z życiem rodzinnym;

Trwałość finansowa

50.   nalega na respektowanie przez państwa członkowskie zasad dyscypliny budżetowej, aby zapewnić zdrowe finanse publiczne;

51.   zachęca do dokonania rewizji modeli usług publicznych, sposobów ich finansowania i zarządzania nimi, włączając w to dyskusję na temat roli i korzyści płynących z partnerstw publiczno-prywatnych;

52.   wzywa państwa członkowskie do promowania partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) jako najbardziej odpowiedniego modelu świadczenia MŚP usług wspierających biznes, z tworzeniem funduszy kapitału wysokiego ryzyka włącznie, a tym samym do stworzenia efektu dźwigni w celu większego zaangażowania sektora prywatnego;

53.   zachęca państwa członkowskie do poprawienia dostępu MŚP do zamówień publicznych, co stanowi obecnie istotną barierę rozwojową; przypomina Komisji i państwom członkowskim o zdarzających się odwrotnych skutkach dyrektyw o zamówieniach publicznych, które na przykład doprowadziły do tego, że jednostki przyznające zamówienia publiczne żądały opłat od potencjalnych dostawców za zbadanie ich wniosków przetargowych; zauważa, że tego typu opłaty mogą odnieść niszczący skutek dla małych przedsiębiorstw i w związku z tym wzywa Komisję do uwzględnienia tej kwestii przy opracowaniu wytycznych na temat wdrażania zmienionych dyrektyw o zamówieniach publicznych w tym roku;

54.   uważa, że ekoinnowacje można także pobudzić wykorzystując siłę nabywczą wydatków publicznych, ponieważ wzrost zainteresowania ekologią w zamówieniach publicznych mógłby pomóc w stworzeniu masy krytycznej, pozwalającej przedsiębiorstwom przyjaznym dla środowiska na szersze wejście na rynek, co przyniesie korzyści europejskim MŚP, bardzo aktywnym w tej dziedzinie;

55.   nakłania do stosowania zachęt podatkowych sprzyjających inwestowaniu w kapitał wysokiego ryzyka, a także do wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i funduszy strukturalnych, co przyczyniłoby się do powstania krajowych baz inwestorów kapitału wysokiego ryzyka;

56.   uważa za konieczne, w związku z finansowaniem i ryzykiem związanym z przedsiębiorczością, aby MŚP otrzymały pełne i rzetelne informacje o ewentualnych formach podziału ryzyka;

57.   uznaje MŚP za istotną część gospodarki europejskiej oraz uważa, że w celu wykorzystania ich potencjału w dziedzinie badań i rozwoju należy usprawnić siódmy program ramowy, aby ułatwić udział mniejszych organizacji badawczych przeznaczając fundusze dla MŚP oraz klastrów małych przedsiębiorstw i laboratoriów;

58.   wyraża uznanie dla podejścia przyjętego na brukselskim szczycie Rady Europejskiej w marcu 2006 r., dotyczącego rozszerzenia i ułatwienia dostępu firm do kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obejmującego zwłaszcza MŚP;

Krajowe programy reform w działaniu

59.   wzywa wszystkie państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na działania na rzecz MŚP w ich krajowych programach reform, aby powodzenie tych działań było uzależnione od silnego zaangażowania organizacji MŚP oraz konsultacji z nimi w celu zweryfikowania wydajności przedsiębiorstw;

60.   wyraża ubolewanie, iż sprawozdania dotyczące Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw zatraciły swój dotychczasowy, konkretny charakter oraz wzywa Komisję, aby umożliwiła państwom członkowskim przeprowadzanie posiedzeń dwustronnych (z udziałem zainteresowanych podmiotów krajowych) na temat postępów w konkretnych działaniach w zakresie MŚP przygotowujących sprawozdania roczne z krajowych programów reform;

61.   ubolewa nad brakiem koordynacji pomiędzy krajowymi programami reform poszczególnych państw członkowskich;

62.   podkreśla znaczenie informowania i powiadamiania o sukcesach i porażkach krajowych programów reform;

63.   zachęca państwa członkowskie do lepszego informowania o tym, w jaki sposób zamierzają realizować cele, które same sobie wyznaczyły w krajowych programach reform;

o
o   o

64.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28.
(2) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0265.
(4) Dz.U. L 385 z 31.12.1994, str. 14.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0230.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0243.
(7) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0365.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0022.
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0079.
(10) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0092.
(11) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0110.
(12) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0301.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności