Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0345/2006

Teksty złożone :

A6-0345/2006

Debaty :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Głosowanie :

PV 13/12/2006 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0553

Teksty przyjęte
PDF 201kWORD 33k
Środa, 13 grudnia 2006 r. - Strasburg
Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II
P6_TA(2006)0553A6-0345/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr…/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (7525/3/2006 – C6-0268/2006)(1),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0644)(3),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0345/2006),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 276 E z 14.11.2006, str. 252.
(2) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 440.
(3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności