Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0345/2006

Predkladané texty :

A6-0345/2006

Rozpravy :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0553

Prijaté texty
PDF 200kWORD 35k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS o nebezpečných látkach (REACH) ***II
P6_TA(2006)0553A6-0345/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. .../2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (7525/3/2006 – C6-0268/2006 –2003/0257(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7525/3/2006 – C6-0268/2006)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0644)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0345/2006),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 276 E, 14.11.2006, s. 252.
(2) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 440.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia