Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0814(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0462/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0462/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0555

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 31k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
P6_TA(2006)0555A6-0462/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15715/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 245, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0435/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0462/2006),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου