Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0399/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0399/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 18
CRE 12/12/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.8
CRE 13/12/2006 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0559

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 704kWORD 258k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I
P6_TA(2006)0559A6-0399/2006
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0646)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, και 55 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0443/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0399/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων
P6_TC1-COD(2005)0260

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 47 παράγραφος 2 και 55,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ(4) αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων τεχνολογιών για τη μετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων απαιτούν την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών αλλαγών, τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των τεχνολογικών εξελίξεων σε επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως στη χρηματοδότηση της εμπορικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς και για την εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών ανταγωνιστικότητας και νομικής ασφάλειας για τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες πληροφοριών, τον κλάδο και τις υπηρεσίες των μέσων επικοινωνίας, και, τέλος, σεβασμό της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα διοικητικά μέτρα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικά και απλά ούτως ώστε να επιτρέπουν σε νέες και υφιστάμενες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να αναπτυχθούν και να ακμάσουν, παρέχοντας έτσι δυνατότητες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και πολιτιστική ποικιλομορφία.

(2)  Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη μέλη σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων συντονίζονται ήδη από την οδηγία 89/552/EΟΚ, ενώ οι ισχύοντες κανόνες για δραστηριότητες όπως οι κατ' αίτηση υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας συντονίζονται μόνο στο επίπεδο της διανομής μέσω της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο)(5) και στο επίπεδο της ανταλλαγής μέσω της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(6)· για τις απαιτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο των νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ισχύει μέχρι στιγμής το δίκαιο των κρατών μελών. Μερικές από αυτές τις διαφορές εμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των εν λόγω υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά.

(3)  Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ταυτοχρόνως πολιτισμικά και οικονομικά αγαθά. Η αυξανόμενη σημασία που προσλαμβάνουν για τις κοινωνίες, τη δημοκρατία, συγκεκριμένα με την εγγύηση της ελευθερίας της πληροφόρησης, της διαφορετικότητας των απόψεων και της πολυφωνίας και για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό αιτιολογεί την εφαρμογή και την τήρηση ειδικών κανόνων για τις εν λόγω υπηρεσίες, για να προστατευτούν οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που θεσπίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών και στο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, καθώς επίσης και για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων, των ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού ή των αναπήρων.

(4)  Στα ψηφίσματά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ(7) και της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(8), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να εξαιρεθούν θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες από την ελευθέρωση στο πλαίσιο του διαπραγματευτικού γύρου της GΑΤS. Με το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(9), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη σύμβαση της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτισμική έκφραση, προβαίνοντας μάλιστα στη διαπίστωση ότι οι πολιτισμικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες έχουν τόσο οικονομικό όσο και πολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς είναι φορείς ταυτότητας, αξιών και νοήματος, επομένως δεν είναι επιτρεπτό να αντιμετωπίζονται σαν να είχαν μόνο εμπορική αξία.

(5)  Η αποστολή των μέσων μαζικής επικοινωνίας πρέπει να συνίσταται στην παροχή στους πολίτες των μέσων για κριτική ερμηνεία και για τη χρησιμοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου πληροφοριών, όπως αναφέρεται στη σύσταση 1466 (2000) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσω αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης, ο πολίτης θα είναι συνεπώς σε θέση να επεξεργάζεται τα μηνύματα και να επιλέγει τα πιο ενδεδειγμένα μέσα για τη διάδοσή τους, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να ασκεί πλήρως το δικαίωμά του στην ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης.

(6)  Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας - όπως η τηλεόραση - και οι νεοεμφανιζόμενες κατ" αίτηση υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του επί ίσοις όροις ανταγωνισμού και μιας γνήσιας ευρωπαϊκής τηλεοπτικής αγοράς, οι βασικές αρχές της κοινής αγοράς, όπως το δίκαιο περί ανταγωνισμού και η ίση μεταχείριση, θα γίνονται σεβαστές προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα στις αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να χαμηλώσουν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.

(7)  Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διανομής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όσον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τις νεοεμφανιζόμενες κατ' αίτηση υπηρεσίες, καθιστά απαραίτητη την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, τη συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και τη διευκόλυνση της εμφάνισης ενιαίου χώρου πληροφορίας, που θα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, γραμμικών και μη γραμμικών, ανεξαρτήτως του αν μεταδίδονται βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμματος ή κατ" αίτηση, τουλάχιστον σε βασική δέσμη συντονισμένων κανόνων με σκοπό την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, επαρκούς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και των ευπαθών κατηγοριών ατόμων ή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Οι θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, δηλαδή η αρχή του κράτους μετάδοσης και οι κοινές ελάχιστες προδιαγραφές, έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία και πρέπει συνεπώς να διατηρηθούν.

(8)  Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα(10), όπου υπογραμμίζεται ότι η κανονιστική πολιτική στον τομέα οφείλει να διασφαλίζει ορισμένα δημόσια συμφέροντα, όπως την πολιτιστική ποικιλομορφία, το δικαίωμα στην ενημέρωση, την ανάγκη πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, την προστασία των ανηλίκων, την προστασία των καταναλωτών σε συνδυασμό με τη δράση για να καταστεί το κοινό πιο συνειδητοποιημένο και να ενισχυθεί η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και την αρχή της πρόσβαση όλων, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευπαθών κατηγοριών του πληθυσμού, σήμερα και στο μέλλον.

(9)  Η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων έχει μεγάλη σημασία στην αγορά οπτικοακουστικών μέσων, όπου οι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών μετάδοσης μπορούν να επωφελούνται εξίσου από τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής οικονομίας.

(10)  Η αρχή της χώρας προέλευσης είναι ζωτική για την εμφάνιση μιας πανευρωπαϊκής οπτικοακουστικής αγοράς με μια ισχυρή βιομηχανία που θα παράγει ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Επίσης, η ανωτέρω αρχή διαφυλάσσει το δικαίωμα επιλογής των θεατών από ευρεία ποικιλία ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

(11)  Η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία "i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας"(11) για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στους κλάδους της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων επικοινωνίας. Η πρωτοβουλία i2010 αποτελεί περιεκτική στρατηγική για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ευρωπαϊκής παραγωγής προγραμμάτων, της ψηφιακής οικονομίας και την κατανόηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της σύγκλισης των υπηρεσιών, δικτύων και συσκευών που αφορούν τις πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας, με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του συνόλου των μέσων της κοινοτικής πολιτικής: των μέσων κανονιστικής ρύθμισης, της έρευνας και της εταιρικής συνεργασίας με τον κλάδο. Η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει συνεκτικό πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις υπηρεσίες των μέσων επικοινωνίας, μέσω εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου για οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αρχής γενομένης εντός του 2005 με πρόταση της Επιτροπής για εκσυγχρονισμό της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και μετατροπή της σε οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Ο στόχος του 2010 θα επιτευχθεί κατ" αρχήν παρέχοντας στις βιομηχανίες δυνατότητες ανάπτυξης με την ελάχιστη δυνατή ρύθμιση, καθώς και με τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν για το μέλλον παράγοντες πλούτου και δημιουργίας απασχόλησης, ώστε να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης σε μια απορυθμισμένη αγορά.

(12)  Στις 6 Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/EOK ("Τηλεόραση χωρίς σύνορα"), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EK, για την χρονική περίοδο 2001-2002(12). Με το εν λόγω ψήφισμα, όπως και με το ψήφισμά του σχετικά με την τηλεόραση χωρίς σύνορα, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003(13), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την προσαρμογή της οδηγίας 89/552/EOK στις διαρθρωτικές μεταβολές και τις τεχνολογικές εξελίξεις, με πλήρη τήρηση των βασικών αρχών της, οι οποίες παραμένουν ισχυρές. Επιπλέον, υποστηρίζεται καταρχήν η γενική προσέγγιση των βασικών κανόνων για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και των πρόσθετων κανόνων για γραμμικές υπηρεσίες ("ρ/τ εκπομπών").

(13)  Με την παρούσα οδηγία βελτιώνεται η συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ επιδιώκεται η ενσωμάτωση των αρχών, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 11. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν κρίνουν πιο σκόπιμο να έχουν μία μόνο ρυθμιστική αρχή για το σύνολο των υπηρεσιών των οπτικοακουστικών μέσων ή περισσότερους διαφορετικούς φορείς για κάθε μια από τις κατηγορίες υπηρεσιών (γραμμικές ή μη γραμμικές). Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει κατά κανένα τρόπο τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους συνταγματικούς τους κανόνες ή τις ρυθμίσεις τους αναφορικά με την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα επικοινωνίας.

(14)  Η υποχρέωση του κράτους μέλους καταγωγής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των εκπομπών με την εθνική νομοθεσία, όπως συντονίζεται με την παρούσα οδηγία, επαρκεί, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια δεύτερου ελέγχου για τους ίδιους λόγους στο κράτος μέλος λήψης των εκπομπών· ωστόσο το κράτος μέλος λήψης μπορεί κατ" εξαίρεση και υπό ειδικές συνθήκες να παρακάμψει αυτή την υποχρέωση σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των άρθρων 3δ, 3ε και 22, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 89/552/EOK, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας.

(15)  Η οδηγία-πλαίσιο έχει δημιουργήσει ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλα τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μετάδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, αλλά δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδιαιτέρως όσων αναφέρονται σε κανονιστική ρύθμιση περιεχομένου και σε πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, για να διαχωριστεί η κανονιστική ρύθμιση της μετάδοσης από την κανονιστική ρύθμιση περιεχομένου.

(16)  Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν εμπεριέχει ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όσον αφορά το περιεχόμενο και αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή της χώρας προέλευσης και κατά συνέπεια από τη διαδικασία πληροφόρησης σε αποφάσεις κατά περίπτωση προκειμένου για συγκεκριμένα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Με την απαίτηση πρόσθετων ελάχιστων προδιαγραφών για τις μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αποβλέπει στην προστασία των ανηλίκων και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, η παρούσα οδηγία διευρύνει το πεδίο του εναρμονισμένου κοινοτικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία από αυτή την άποψη έχει ως βάση της την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στους εν λόγω τομείς για ειδική υποομάδα υπηρεσιών των μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία και χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική τους διάσταση. Για αυτές τις υπηρεσίες ο βαθμός συντονισμού των εθνικών διατάξεων είναι υψηλότερος και η εσωτερική αγορά πληρέστερη.

(17)  Σε καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν απαιτείται ή ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να επιβάλουν νέα συστήματα χορήγησης άδειας ή διοικητικής έγκρισης για οποιοδήποτε τύπο στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(18)  Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του αν η συντακτική παρέμβαση και η ευθύνη του παρόχου αντανακλώνται στον προγραμματισμό ή σε κατάλογο επιλογών. Το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται, ωστόσο, σε υπηρεσίες όπως ορίζονται στη Συνθήκη και κατά συνέπεια καλύπτει κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Το οικονομικό στοιχείο πρέπει να είναι σημαντικό, προκειμένου να δικαιολογηθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι οικονομικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται έναντι πληρωμής και χαρακτηρίζονται από ορισμένη διάρκεια και σταθερότητα· η αξιολόγηση του οικονομικού στοιχείου θα πρέπει να υπόκειται στα κριτήρια και στους κανόνες της χώρας προέλευσης. Ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν εμπίπτουν οι μη οικονομικές δραστηριότητες, όπως π.χ. τα blog, μορφές επικοινωνίας μη κερδοσκοπικού περιεχομένου που παράγονται από το χρήστη καθώς και όλες οι μορφές ιδιωτικής επικοινωνίας, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι.

(19)  Στον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που ασκούν συντακτική ευθύνη στην ενημερωτική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική χάριν του κοινού λειτουργία τους, και περιλαμβάνουν οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, αποκλείεται όμως κάθε μορφή ιδιωτικής αλληλογραφίας, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε περιορισμένο αριθμό αποδεκτών. Από τον ορισμό αποκλείονται επίσης όλες οι υπηρεσίες κύριος σκοπός των οποίων δεν είναι η διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή όπου το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι απλώς συμπτωματικό στην υπηρεσία και δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό της. Μεταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι που περιέχουν οπτικοακουστικά στοιχεία μόνο επικουρικά, όπως είναι κινούμενα γραφικά στοιχεία, μικρά διαφημιστικά ή πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα προϊόν ή σε μια μη οπτικοακουστική υπηρεσία. Ομοίως, και σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρούνται τα τυχερά παιχνίδια με βραβεία τα οποία έχουν χρηματική αξία, συμπεριλαμβανομένης της λοταρίας και των στοιχημάτων, υπό τον όρο ότι ο κύριος στόχος τους δεν συνίσταται στη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Άλλα παραδείγματα είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι μηχανές αναζήτησης, στον βαθμό που δεν επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ο κύριος στόχος της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

(20)  Οι υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών - ήτοι οι γραμμικές υπηρεσίες - περιλαμβάνουν σήμερα ιδίως την αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, την απευθείας μετάδοση, τη διανομή μέσω του διαδικτύου και τις τηλεοπτικές υπηρεσίες οιονεί βιντεοπαραγγελίας, ενώ επί παραδείγματι, οι υπηρεσίες βίντεο κατ" αίτηση αποτελούν μία από τις κατ" αίτηση, δηλαδή μη γραμμικές, υπηρεσίες. Για γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τηλεοπτικές μεταδόσεις οι οποίες παρέχονται επιπρόσθετα από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση ως μη γραμμικές υπηρεσίες, οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θεωρούνται πληρωθείσες με τη γραμμική μετάδοση. Ωστόσο, όταν παρέχονται εκ του παραλλήλου διάφορα είδη υπηρεσιών χωρίς να υπάγεται σαφώς το ένα μέρος στο άλλο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα διακριτά μέρη της υπηρεσίας που πληρούν όλα τα κριτήρια μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων.

(21)  Οι ορισμοί της παρούσας οδηγίας και ιδίως οι ορισμοί των τηλεοπτικών μεταδόσεων, των γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών, προσφέρονται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και δεν επηρεάζουν τα υποκείμενα δικαιώματα που προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής και το καθεστώς αυτών των δικαιωμάτων δεν επηρεάζεται από τους παρόντες ορισμούς και εξακολουθεί να διέπεται ανεξάρτητα από τη σχετική νομοθεσία.

(22)  Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει την ηλεκτρονική μορφή των εφημερίδων.

(23)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος "οπτικοακουστικός" αναφέρεται σε κινούμενη εικόνα, με ή χωρίς ήχο, περιλαμβάνει επομένως μη ομιλούσες ταινίες αλλά δεν καλύπτει ηχητική μετάδοση ούτε ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

(24)  Μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας αποτελείται από προγράμματα, δηλαδή από κλειστή ακολουθία κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο υπό συντακτική ευθύνη, οι οποίες μεταδίδονται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στο πλαίσιο χρονικά σταθερού προγράμματος ή έχουν συγκροτηθεί σε κατάλογο.

(25)  Η έννοια της συντακτικής ευθύνης είναι ουσιώδης για τον ορισμό του ρόλου του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και επομένως για τον ορισμό των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Ως "συντακτική ευθύνη" νοείται η αρμοδιότητα για την επιλογή και η οργάνωση του περιεχομένου οπτικοακουστικής παροχής σε επαγγελματική βάση. Τούτο μπορεί να ισχύει για μεμονωμένο περιεχόμενο ή συλλογή μορφών του. Μια τέτοια συντακτική ευθύνη εφαρμόζεται στη σύνθεση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου για τα τηλεοπτικά προγράμματα, ή στη σύνταξη καταλόγων προγραμμάτων, προκειμένου για τις μη γραμμικές υπηρεσίες. Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων όσον αφορά την ευθύνη που καθορίστηκαν στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(26)  Η απλή τεχνική παράδοση, με χερσαία ή δορυφορικά μέσα, μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων δεν στοιχειοθετεί μόνη της το καθεστώς παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας σύμφωνα με την έννοια της παρούσας οδηγίας· η ίδια αρχή ισχύει επίσης όταν πραγματοποιείται απόφαση επιλογής, υπό τον όρο ότι ένας τρίτος υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους φέρει σαφώς αυτή τη συντακτική ευθύνη.

(27)  Τα κριτήρια που παρατίθενται στον ορισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, στοιχείο (α), της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και επεκτείνονται στις αιτιολογικές σκέψεις 18 έως 26 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.

(28)  Πλέον των διαφημίσεων και των τηλεαγορών, εισάγεται ο ευρύτερος ορισμός των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων (διαφημίσεων). Περιλαμβάνεται κινούμενη εικόνα με ή χωρίς ήχο που μεταδίδεται ως τμήμα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και αποτελεί μέρος προγραμμάτων ή συνοδεύει προγράμματα και προορίζεται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνονται ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών και φιλανθρωπικές εκκλήσεις που εκπέμπονται δωρεάν.

(29)  Η αρχή της χώρας προέλευσης παραμείνει στον πυρήνα της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, δεδομένου ότι είναι ουσιώδης για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω αρχή πρέπει επομένως να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ως απαραίτητη βάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και για την εμπορική εγκατάσταση των εν λόγω υπηρεσιών. Είναι επίσης ουσιώδης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων στην εσωτερική αγορά. Η εφαρμογή αυτής της αρχής δεν μπορεί να αποκλείει αναφορά στα κριτήρια προέλευσης των πόρων μιας υπηρεσίας με σκοπό την εξασφάλιση των όρων δίκαιου ανταγωνισμού.

(30)  Για την προαγωγή ισχυρού, ανταγωνιστικού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και για την ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ουσιώδες ότι ένα μόνο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία επί κάποιου παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας καθώς και ότι η πολυφωνία είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(31)  Κατά συνέπεια, είναι κεφαλαιώδες τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την εμφάνιση δεσποζουσών θέσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό της πολυφωνίας και περιστολή της ελευθερίας πληροφόρησης των μέσων επικοινωνίας και του τομέα της πληροφόρησης συνολικά, για παράδειγμα με μέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στην προσφορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για λόγους δημόσιου συμφέροντος, π.χ. με κανόνες υποχρέωσης μετάδοσης.

(32)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά ψηφιακά δορυφορικά προγράμματα, συνεπάγονται την ανάγκη προσαρμογής επικουρικών κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση και αποτελεσματική εφαρμογή, και να παρέχεται στους συντελεστές πραγματική εξουσία επί του περιεχομένου μιας υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(33)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται στο ευρύ κοινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ισχύει μόνο για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που μπορούν να λαμβάνονται απευθείας ή έμμεσα από το κοινό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό. Ο ορισμός του "συνήθους καταναλωτικού εξοπλισμού" επαφίεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

(34)  Στα άρθρα 43 έως 48 της Συνθήκης καθορίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας είναι εν γένει ελεύθεροι να επιλέξουν το κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επίσης υπογραμμίσει ότι "η Συνθήκη δεν απαγορεύει σε μια επιχείρηση να κάνει χρήση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οσάκις δεν παρέχει υπηρεσίες εντός του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη"(14).

(35)  Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες στα πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους, φροντίζοντας οι κανόνες αυτοί να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο για τον ανταγωνισμό. Για να εξασφαλιστεί ότι δεν καταστρατηγούνται οι κανόνες αυτοί, ενδεδειγμένη λύση που λαμβάνει υπόψη τα μελήματα των κρατών μελών χωρίς να αμφισβητείται η ορθή εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης είναι η κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15), σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη διαδικασία.

(36)  Για να τεκμηριώσει ένα κράτος μέλος κατά περίπτωση ότι ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος παρεκκλίνει από τις ρυθμίσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να επικαλεστεί δείκτες όπως την προέλευση των εσόδων από τη διαφήμιση ή/και τη συνδρομή, τη βασική γλώσσα της υπηρεσίας ή την ύπαρξη προγραμμάτων ή εμπορικών ανακοινώσεων που στοχεύουν ειδικά στο κοινό του κράτους μέλους όπου αυτά λαμβάνονται.

(37)  Βάσει της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της χώρας προέλευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της ελευθερίας διακίνησης των τηλεοπτικών εκπομπών ή των μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μόνον όμως υπό ορισμένους όρους που απαριθμούνται στο άρθρο 2α της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ και έπειτα από τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε περιορισμός της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, όπως παρεκκλίσεις από θεμελιώδη αρχή της Συνθήκης, πρέπει να ερμηνεύεται περισταλτικά(16). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των ανηλίκων και την υγεία, χωρίς παρόλα αυτά να επιτρέπεται επουδενί ο εκ προοιμίου έλεγχος ιδεών ή απόψεων. Όσον αφορά τις μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η δυνατότητα λήψης μέτρων βάσει του άρθρου 2α της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ αντικαθιστά τα ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως σήμερα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4, ή/και το άρθρο 12, παράγραφος 3, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο του τομέα τον οποίο συντονίζουν τα άρθρα 3δ και 3ε της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

(38)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(17), η Επιτροπή υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση, ιδίως κατά πόσον κρίνεται προτιμότερη η θέσπιση νομοθεσίας για τον οικείο τομέα και πρόβλημα ή κατά πόσον πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η συρρύθμιση ή η αυτορρύθμιση. Πέραν τούτου, όπως έχει προκύψει εμπειρικά, τόσο τα μέσα συρρύθμισης όσο και τα μέσα αυτορρύθμισης που εφαρμόζονται σύμφωνα με διάφορες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων δημοσίου ενδιαφέροντος στον τομέα των υπηρεσιών των νέων οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας θα είναι αποτελεσματικότερα, εάν λαμβάνονται με την ενεργό υποστήριξη των ίδιων των παρόχων. Από αυτή την άποψη, η αυτορρύθμιση αποτελεί μορφή εθελοντικής πρωτοβουλίας, η οποία βοηθά τους οικονομικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς να υιοθετήσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ τους και για λογαριασμό τους. Ωστόσο, ενώ η αυτορρύθμιση μπορεί να αποτελεί συμπληρωματική μέθοδο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας, δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο για την υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη. Η συρρύθμιση, στην απλούστερη μορφή της, παρέχει "νομική σύνδεση" μεταξύ της αυτορρύθμισης και του εθνικού νομοθέτη, σύμφωνα με τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών.

(39)  Στο πλαίσιο της συρρύθμισης εντάσσονται τα ρυθμιστικά μέσα που βασίζονται στη συνεργασία κρατικών φορέων και φορέων αυτορρύθμισης και, σε εθνικό επίπεδο, είναι περιγεγραμμένα και διαρθρωμένα με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η ακριβής διαμόρφωση συνδέεται με την ιδιαίτερη παράδοση ως προς την τάξη που διέπει τα μέσα επικοινωνίας στα επιμέρους κράτη μέλη. Το κοινό σημείο στα συστήματα συρρύθμισης είναι ότι οι κατ" αρχήν κρατικές επιδιώξεις και οι στόχοι επιτυγχάνονται σε συνεργασία με τους παράγοντες της ρύθμισης. Οι συμμετέχοντες διασφαλίζουν οι ίδιοι την επίτευξη της επιδιωκόμενης ρύθμισης κατόπιν κρατικής αναθέσεως ή εξουσιοδοτήσεως. Η βάση είναι πάντα ένα κρατικό νομικό πλαίσιο, το οποίο εμπεριέχει σχέδια ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διαδικασία. Επί αυτής της βάσεως, οι κύκλοι των συμμετεχόντων διαμορφώνουν επιπλέον κριτήρια, κανόνες και μέσα, την τήρηση των οποίων εποπτεύουν οι ίδιοι. Μέσω αυτού του τύπου αυτορρύθμισης είναι δυνατόν να αξιοποιείται άμεσα η ιδιαίτερη τεχνογνωσία για διοικητικούς σκοπούς και να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Απαιτείται να συμμετέχουν ή να την αναγνωρίζουν όλοι ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των παραγόντων. Η λειτουργία της συρρύθμισης διασφαλίζεται με συνδυασμό σχεδίων για τους κύκλους των συμμετεχόντων και δυνατοτήτων κρατικής παρέμβασης για την περίπτωση όπου δεν υλοποιούνται τα σχέδια.

(40)  Οι τηλεοπτικοί φορείς δύνανται να αποκτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα για ψυχαγωγικούς σκοπούς αναφορικά με εκδηλώσεις δημόσιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, είναι αποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παραγωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ολόκληρη την έκταση της ΕΕ, καθώς και η τήρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(41)  Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζεται η θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης και για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή προστασία των συμφερόντων των θεατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ασκούντες αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά εκδηλώσεις μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος οφείλουν να παρέχουν σε άλλους τηλεοπτικούς φορείς και σε ενδιάμεσους, εφόσον ενεργούν για λογαριασμό ρ/τ οργανισμών, το δικαίωμα χρησιμοποίησης σύντομων αποσπασμάτων για σκοπούς γενικού ειδησεογραφικού προγράμματος με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης δημοσίου ενδιαφέροντος ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την άσκηση ανάλογου δικαιώματος. Τα σύντομα αυτά αποσπάσματα δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν χρονική διάρκεια 90 δευτερολέπτων· να μεταδίδονται πριν από το τέλος της εκδήλωσης ή, για αθλητικά γεγονότα, πριν από τη λήξη της ημερίδας αγώνων, - ό,τι από τα δύο είναι συντομότερο· να αναμεταδίδονται μετά την παρέλευση 36 ωρών από το γεγονός· να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δημόσιου αρχείου· να μην εμφανίζουν το λογότυπο ή άλλο διακριτικό σήμα του δικαιούχου τηλεοπτικού φορέα, ή να χρησιμοποιούνται σε μη γραμμικές υπηρεσίες άλλες από εκείνες που προσφέρονται ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Το δικαίωμα πρόσβασης σε διασυνοριακές ειδήσεις πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όπου είναι αναγκαίο· κατά συνέπεια, αν τα αποκλειστικά δικαιώματα για την εν λόγω εκδήλωση έχουν αποκτηθεί από άλλο τηλεοπτικό φορέα στο ίδιο κράτος μέλος, η πρόσβαση πρέπει να ζητείται από αυτόν τον φορέα. Για πανευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς η νομοθεσία που ισχύει είναι η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός.

(42)  Η παιδεία μέσων επικοινωνίας αναφέρεται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση των καταναλωτών που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας. Οι εκπαιδευμένοι στα μέσα επικοινωνίας πολίτες θα είναι σε θέση να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές· να κατανοούν το χαρακτήρα του περιεχομένου και των υπηρεσιών· να είναι σε θέση να επωφελούνται από το πλήρες φάσμα ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και να είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους από επιβλαβές ή προσβλητικό υλικό. Κατά συνέπεια, έχει κεφαλαιώδη σημασία τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να προωθούν ενεργά την ανάπτυξη της παιδείας μέσων ενημέρωσης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και να διεξάγουν τακτική έρευνα για την παρακολούθησή της και τη συνακόλουθη τροποποίηση των προσεγγίσεών τους στη ρύθμιση του περιεχομένου.

(43)  Οι μη γραμμικές υπηρεσίες διαφέρουν από τις γραμμικές υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή και τον έλεγχο που μπορεί να ασκήσει ο χρήστης καθώς και σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν(18). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την επιβολή ελαφρύτερης κανονιστικής ρύθμισης για τις μη γραμμικές υπηρεσίες, που οφείλουν μόνο να συμμορφώνονται με τους βασικούς κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 3γ έως 3η της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

(44)  Εξαιτίας του ειδικού χαρακτήρα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως του αντίκτυπου των υπηρεσιών αυτών στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σχηματίζουν γνώμη, είναι ουσιαστικής σημασίας για τους χρήστες να γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εν λόγω υπηρεσιών. Είναι επομένως σημαντικό τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η συντακτική ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο, και από ποιόν. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε άλλη συναφής διάταξη του κοινοτικού δικαίου.

(45)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέσα που παρέχονται στην παρούσα οδηγία περιορίζονται αυστηρά στο ελάχιστο απαιτούμενο για την επίτευξη του στόχου της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον απαιτείται ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο και για να εξασφαλιστεί ένα πεδίο που είναι γνήσια ελεύθερο από εσωτερικά σύνορα όσον αφορά υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, πρέπει η οδηγία 89/552/ΕΟΚ να προωθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως προστασία ανηλίκων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(46)  Το επιβλαβές περιεχόμενο και η ανάλογη συμπεριφορά στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συνεχίζουν να αποτελούν μέλημα για το νομοθέτη, τον κλάδο και τους γονείς. Προς τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαίο να εκπαιδευτούν όχι μόνο οι ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί για να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο όλα τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όποια και αν είναι η μορφή της μετάδοσής τους. Θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις, ιδίως σε σύνδεση με νέες πλατφόρμες και νέα προϊόντα. Απαιτείται κατά συνέπεια η εισαγωγή κανόνων για την προστασία της φυσικής, διανοητικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων, καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και στις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις στις διαφημίσεις, τηλεπωλήσεις, χορηγίες, διάθεση προϊόντων και κάθε άλλο τρόπο επιτρέπει η τεχνολογία.

(47)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν την κριτική αντιμετώπιση των μέσων επικοινωνίας στα εκάστοτε διδακτικά προγράμματά τους και στα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης.

(48)  Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, όπως ορίζεται στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός των εν λόγω μέτρων θα πρέπει ωστόσο να είναι η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδίως όσον αφορά μη γραμμικές υπηρεσίες, σύμφωνα τόσο με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναγνωρίζεται ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται, όσο και με το άρθρο 24 του Χάρτη, όπου ορίζεται ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που είναι απαραίτητες για την ευημερία τους και ότι, σε όλες τις ενέργειες που συνδέονται με τα παιδιά, είτε λαμβάνονται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς φορείς, πρωταρχική παράμετρος πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού.

(49)  Οι ανήλικοι, τα ευάλωτα άτομα ή τα άτομα με αναπηρία, ιδίως οι διανοητικά ανάπηροι, μπορούν να είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι και να αναστατωθούν ή να επηρεαστούν ψυχικά και ψυχολογικά από προγράμματα που προβάλλουν σκηνές βίας, τόσο λεκτικής όσο και σωματικής. Στο μέτρο που η προστασία του συνόλου αυτών των ατόμων αποτελεί έναν από τους στόχους της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται με σθένος να υπενθυμίζουν στους παρόχους υπηρεσιών στον οπτικοακουστικό τομέα τον απαρέγκλιτο αυτό στόχο και να τους επιβάλλουν να επισημαίνουν με σαφήνεια, πριν από την προβολή, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων.

(50)  Καμία από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την προστασία ανηλίκων και τη δημόσια τάξη δεν απαιτούν κατά ανάγκη ότι τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται μέσω εκ των προτέρων ελέγχου των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(51)  Σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές στη δράση της βάσει άλλων διατάξεων της Συνθήκης, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της και των γλωσσών της, καθώς και στην ενθάρρυνση της αλληλοκατανόησης.

(52)  Οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας διαθέτουν το δυναμικό να αντικαθιστούν εν μέρει γραμμικές υπηρεσίες. Θα πρέπει συνεπώς όπου αυτό είναι εφικτό να προωθούν, με συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο, την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Αυτή η στήριξη για τα ευρωπαϊκά έργα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να λάβει τη μορφή ενός ελάχιστου μεριδίου ευρωπαϊκών έργων αναλογικά προς την οικονομική επίδοση, ενός ελάχιστου μεριδίου ευρωπαϊκών έργων σε καταλόγους τύπου "video on demand" ή στην ελκυστική παρουσίαση ευρωπαϊκών έργων σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να επανεξετάζεται τακτικά η εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προώθηση ευρωπαϊκών έργων από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3στ παράγραφος 3, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης ιδιαιτέρως υπόψη την χρηματοοικονομική συνεισφορά των εν λόγω υπηρεσιών στην παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκών έργων, το μερίδιο των ευρωπαϊκών έργων στο σύνολο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, καθώς και την πραγματική κατανάλωση των χρηστών ευρωπαϊκών έργων που προτείνονται από τις υπηρεσίες αυτές. Κατά τη σύνταξη των εκθέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αντιστοίχως και τα έργα ανεξάρτητων παραγωγών.

(53)  Φορείς που απλώς συνενώνουν ή αναμεταδίδουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή προσφέρουν προς πώληση πακέτα τέτοιων υπηρεσιών, για τις οποίες δεν έχουν συντακτική ευθύνη δεν πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Συνεπώς η απλή συνένωση, αναμετάδοση ή μεταπώληση περιεχομένου, για το οποίο τη συντακτική ευθύνη φέρουν τρίτοι, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(54)  Κατά την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, θα πρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους τηλεοπτικούς φορείς να περιλαμβάνουν επαρκές μερίδιο ευρωπαϊκών έργων συμπαραγωγής ή ευρωπαϊκών έργων μη εγχώριας προέλευσης.

(55)  Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους έργα ανεξαρτήτων παραγωγών, με σεβασμό στα δικαιώματα που συνδέονται με επαναλήψεις τέτοιων έργων, καθώς και δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων των συντελεστών.

(56)  Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα κινηματογραφικά έργα μεταδίδονται σε χρονικές περιόδους που συμφωνούνται μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων και των παροχών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.

(57)  Η διάθεση μη γραμμικών υπηρεσιών αυξάνει τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν την κριτική χρησιμοποίηση των μέσων επικοινωνίας στα εκάστοτε διδακτικά προγράμματά τους και στα προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μη χρειάζεται η θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για την εμπορική οπτικοακουστική επικοινωνία. Κατά συνέπεια, λεπτομερείς κανόνες που διέπουν οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις (διαφημίσεις) για μη γραμμικές υπηρεσίες δεν κρίνονται δικαιολογημένες ούτε εύλογες από τεχνική άποψη. Σε όλες τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις θα πρέπει, μολαταύτα, να τηρούνται όχι μόνο οι κανόνες αναγνώρισης αλλά και βασική δέσμη ποιοτικών κανόνων ώστε να ανταποκρίνονται σε σαφείς στόχους δημόσιας πολιτικής.

(58)  Το δικαίωμα απάντησης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο μέσο προσφυγής στο διαδικτυακό περιβάλλον, δεδομένου ότι επιτρέπει την άμεση διόρθωση των αμφισβητούμενων πληροφοριών. Το δικαίωμα αυτό πρέπει ωστόσο να ασκείται μέσα σε εύλογη προθεσμία ύστερα από την αιτιολόγηση του αιτήματος, σε στιγμή και με τρόπο ενδεδειγμένο ανάλογα με το πρόγραμμα που αφορά το αίτημα. Η απάντηση πρέπει να προσλαμβάνει την ίδια σημασία με αυτήν που δόθηκε στην αμφισβητούμενη πληροφορία ούτως ώστε να απευθύνεται στο ίδιο κοινό και με τον ίδιο αντίκτυπο.

(59)  Όπως έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή στην ερμηνευτική της ανακοίνωση σχετικά με ορισμένες πτυχές των διατάξεων περί διαφήμισης στην οδηγία τηλεόραση χωρίς σύνορα(19), η ανάπτυξη νέων τεχνικών διαφήμισης και καινοτομιών στο μάρκετινγκ δημιούργησε νέες αποτελεσματικές ευκαιρίες για εμπορικές ανακοινώσεις σε παραδοσιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους δυνητικά βελτιωμένη δυνατότητα ανταγωνισμού, επί ίσοις όροις με τις κατ" αίτηση καινοτομίες. Η εν λόγω ερμηνευτική ανακοίνωση παραμένει ισχυρή στο βαθμό που αναφέρεται σε διατάξεις της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ που δεν επηρεάζονται από την τροποποιητική οδηγία.

(60)  Οι εμπορικές και τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνουν την επιλογή και την ευθύνη των χρηστών κατά τη χρήση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Για να παραμείνει αναλογική με τους στόχους γενικού συμφέροντος, πρέπει η κανονιστική ρύθμιση να επιτρέπει ορισμένο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τις γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας: Η αρχή του διαχωρισμού θα πρέπει να περιορίζεται στη διαφήμιση και τις τηλεαγορές, η τοποθέτηση προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένες περιστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με κατάλογο επιτρεπόμενων περιπτώσεων, ενώ θα πρέπει να καταργηθούν ορισμένοι ποσοτικοί περιορισμοί. Ωστόσο, όπου η τοποθέτηση προϊόντων είναι παραπλανητική θα πρέπει να απαγορεύεται. Η αρχή του διαχωρισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστικών τεχνικών.

(61)  Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνοχή της σχέσης μεταξύ της παρούσας οδηγίας και του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της διάταξης άλλης κοινοτικής πράξης που διέπει ειδικές πτυχές πρόσβασης ή άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, θα πρέπει να υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει συνεπώς το κοινοτικό κεκτημένο. Συνεπώς, εκτός από τις πρακτικές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, η οδηγία 2005/29/ΕΚ(20) ισχύει για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Εξάλλου, όπως η οδηγία 2003/33/ΕΚ(21) που απαγορεύει διαφήμιση και χορηγία για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού στα έντυπα μέσα επικοινωνίας, τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις ραδιοφωνικές εκπομπές, είναι υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, η σχέση μεταξύ της οδηγίας 2003/33/ΕΚ και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ θα πρέπει να παραμείνει ως έχει έπειτα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Το άρθρο 88 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ(22) που απαγορεύει τη διαφήμιση ορισμένων φαρμάκων στο ευρύ κοινό ισχύει, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ· η σχέση μεταξύ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ θα πρέπει να παραμείνει ως έχει έπειτα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θρεπτική αξία και τις απαιτήσεις υγείας στα τρόφιμα(23).

(62)  Λόγω της εντεινόμενης χρήσης νέων τεχνολογιών όπως οι προσωπικοί εγγραφείς βίντεο και η αυξημένη επιλογή διαύλων, δεν δικαιολογείται πλέον διεξοδική κανονιστική ρύθμιση όσον αφορά την παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων με σκοπό την προστασία των θεατών. Με την παρούσα οδηγία παρέχεται στους τηλεοπτικούς φορείς ευελιξία ως προς την εισαγωγή της όπου αυτό δεν εμποδίζει αδικαιολόγητα την ακεραιότητα των προγραμμάτων.

(63)  Η οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση του ειδικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού πεδίου. Διαφημίσεις και σποτ τηλεαγορών θα μπορούν να παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων μόνον κατά τρόπον ώστε να μη ζημιώνεται η ακεραιότητα και η αξία του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος ή τα δικαιώματα των κατόχων των δικαιωμάτων.

(64)  Ο περιορισμός της ημερήσιας διάρκειας των διαφημίσεων παρέμεινε σχεδόν θεωρητικό μέγεθος. Το ωριαίο όριο είναι σημαντικότερο δεδομένου ότι ισχύει και κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί το ημερήσιο όριο, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί το ωριαίο για διαφημίσεις και μηνύματα τηλεαγορών· επίσης, οι ποσοτικοί περιορισμοί του επιτρεπόμενου χρόνου για τηλεαγορές ή για διαφημιστικά κανάλια δεν δικαιολογούνται πλέον δεδομένης της αύξησης στις επιλογές των καταναλωτών. Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ το όριο του ποσοστού 20% ανά ώρα για διαφήμιση, εκτός των πλέον χρονοβόρων μορφών διαφήμισης, όπως τηλεπροώθηση πωλήσεων και παράθυρα τηλεαγορών, για τις οποίες απαιτείται περισσότερος χρόνος εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών και της μεθόδου παρουσίασής τους(24).

(65)  Η συγκαλυμμένη διαφήμιση είναι πρακτική που απαγορεύεται από την παρούσα οδηγία εξαιτίας της αρνητικής επίδρασής της στους καταναλωτές. Η απαγόρευση συγκαλυμμένης διαφήμισης δεν περιλαμβάνει θεμιτή τοποθέτηση προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(66)  Η τοποθέτηση προϊόντων αποτελεί πραγματικότητα σε κινηματογραφικά έργα καθώς και σε οπτικοακουστικά έργα που προορίζονται για την τηλεόραση, τα κράτη μέλη όμως ρυθμίζουν την πρακτική αυτή με διαφορετικό τρόπο. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι και επομένως να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου μέσων επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων όσον αφορά την τοποθέτηση προϊόντων. Είναι χρήσιμο να υπάρχει θετικός κατάλογος που να επιτρέπει την τοποθέτηση προϊόντων στους τύπους περιεχομένου που δεν έχουν ως πρωταρχική λειτουργία τον επηρεασμό των απόψεων και σε περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται αντάλλαγμα (ή αυτό είναι αμελητέο). Ο ορισμός της τοποθέτησης προϊόντων αφορά κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης (διαφήμισης) που συνίσταται στην συμπερίληψη ή σε αναφορά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή του εμπορικού σήματός τους, ώστε να παρουσιάζεται σε ένα πρόγραμμα, κατά κανόνα έναντι πληρωμής ή παρόμοιου ανταλλάγματος. Αυτή μπορεί να συνίσταται στο να τεθούν στη διάθεση ενός ατόμου υπηρεσίες ή είδη που έχουν χρηματική αξία, για την απόκτηση των οποίων ο αποδέκτης σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει δικούς του (οικονομικούς, προσωπικούς ή υλικούς) πόρους. Η τοποθέτηση προϊόντων υπάγεται στους ίδιους ποιοτικούς κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για τη διαφήμιση. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικές απαιτήσεις. Η συντακτική ευθύνη και ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δεν πρέπει να διακυβεύονται. Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριλαμβάνεται το προϊόν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι το προϊόν έχει την έγκριση του προγράμματος ή των παρουσιαστών του. Επιπλέον, στο προϊόν δεν πρέπει να δίδεται "υπέρμετρη προβολή". Τούτο σημαίνει προβολή που δεν δικαιολογείται από τις συντακτικές απαιτήσεις του προγράμματος ή τις ανάγκες αληθοφάνειας. Υπέρμετρη προβολή μπορεί επίσης να σημαίνει την επανειλημμένη εμφάνιση των εν λόγω σημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών ή τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο του προγράμματος στο οποίο εισάγονται.

(67)  "Παροχές διευκολύνσεων στην παραγωγή", είναι η σκόπιμη αναφορά ή παρουσίαση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για συντακτικούς λόγους χωρίς ανταμοιβή ή παρόμοια ανταπόδοση. Για να οριοθετηθεί η τοποθέτηση προϊόντων υπό το πνεύμα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να διασαφηθεί το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των παροχών διευκολύνσεων στην παραγωγή σε όλες τις επιτρεπόμενες μορφές προγραμμάτων.

(68)  "Υπέρμετρη προβολή", υφίσταται από τη στιγμή που επαναλαμβάνεται η παρουσίαση του εμπορικού σήματος, του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή από τη στιγμή που ο τρόπος παρουσίασης είναι τέτοιος που να παρέχει υπερβολική προβολή σε προϊόντα στο πλαίσιο των παροχών διευκολύνσεων στην παραγωγή ή στην τοποθέτηση προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των προγραμμάτων στα οποία εμφανίζονται·

(69)  Οι κανονιστικές αρχές και τα συναφή όργανα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν τις εργασίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια, και να συμβάλλουν στον πλουραλισμό. Είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με την επιρροή που μπορεί να ασκούν οι εγκαταστημένοι σε ένα κράτος μέλος τηλεοπτικοί οργανισμοί επί άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες χορήγησης άδειας προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και αν τούτο αφορά περισσότερα του ενός κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να πραγματοποιούνται οι επαφές μεταξύ των αντίστοιχων αρχών πριν από τη χορήγηση αυτών των αδειών. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς που συντονίζονται από την οδηγία 89/552/ΕΟΚ και ειδικότερα τα άρθρα 2, 2α και 3 αυτής.

(70)  Η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ελευθερία έκφρασης και ο πλουραλισμός των μέσων επικοινωνίας είναι μεταξύ των σημαντικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και επομένως είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημοκρατία και την πολυμορφία.

(71)  Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των μη πολιτών της ΕΕ με διαφορετική μητρική γλώσσα από αυτήν της χώρας υποδοχής, να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσιτών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή και πλοήγηση με κατανοητούς καταλόγους επιλογής (menu),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 89/552/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

Οδηγία 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας)

"

(2)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

   α) "υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας", υπηρεσία παρεχόμενη υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας όπως ορίζεται στα άρθρα 49 και 50 της Συνθήκης, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτων αποτελούμενων από κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο, με σκοπό να ενημερώσει, να ψυχαγωγήσει ή να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/21/EΚ ή/και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει υπηρεσίες στις οποίες το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι απλώς παρεμπίπτον μέρος της υπηρεσίας και όχι ο κύριος σκοπός της, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή·
   β) "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται. Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απλώς αναμεταδίδουν περιεχόμενο, για το οποίο τη συντακτική ευθύνη φέρουν τρίτοι·
   γ) "τηλεοπτική εκπομπή" ή "γραμμική υπηρεσία", υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας όπου μια χρονολογική διαδοχή προγραμμάτων μεταδίδεται ταυτόχρονα σε απροσδιόριστο αριθμό δυνητικών θεατών σε χρονική στιγμή που αποφασίζει ο πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα μεταδόσεων·
   δ) "τηλεοπτικός οργανισμός", ο πάροχος γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·
   ε) "κατ" αίτηση υπηρεσία" ή "μη γραμμική υπηρεσία", υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας η οποία αποτελείται από προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου του οποίου τη συντακτική προσέγγιση και τη σύνθεση πραγματοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και κατά την οποία ο χρήστης ζητεί, σε ατομική βάση, τη μετάδοση ειδικού προγράμματος που επιλέγει από προσφερόμενο περιεχόμενο σε επιλεγμένη χρονική στιγμή, ή η οποία δεν καλύπτεται από τον ορισμό της γραμμικής υπηρεσίας στο στοιχείο (γ)·
   στ) "οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση", κινούμενες εικόνες με ή χωρίς ήχο που μεταδίδονται ως μέρος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων ή, σε περιπτώσεις όπως αυτή των διαύλων που αφιερώνονται στις τηλεαγορές, ως υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, για την άμεση ή έμμεση προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών ή της συμβολικής εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·
   ζ) "τηλεοπτική διαφήμιση", κάθε μορφή τηλεοπτικού μηνύματος που μεταδίδεται έναντι αμοιβής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή που μεταδίδεται για σκοπούς αυτοπροβολής από δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με σκοπό την προώθηση, έναντι πληρωμής, της παροχής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·
   η) "συγκαλυμμένη διαφήμιση", η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή ανάλογης πληρωμής·
   θ) "ένταξη προϊόντων" και "τοποθέτηση θεμάτων", η παρέμβαση οιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού στο σενάριο ταινίας ή προγράμματος μυθοπλασίας με σκοπό την προώθηση προϊόντος, υπηρεσίας ή εμπορικής ονομασίας·
   ι) "χορηγία", κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου, που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, του κύρους, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της·
   ια) "τηλεπροώθηση", μορφή διαφήμισης που συνίσταται στην έκθεση αγαθών ή υπηρεσιών, στην προφορική ή οπτική παρουσίαση αγαθών ή υπηρεσιών ενός παραγωγού αγαθών ή ενός παρόχου υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος με σκοπό να προωθηθεί, έναντι ανταλλάγματος, η παροχή των αγαθών ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται ή εκτίθενται·
   ιβ) "τηλεαγορές", άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή, έναντι πληρωμής, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·
   ιγ) "τοποθέτηση προϊόντων", κάθε μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος ώστε να εμφανίζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, έναντι ή άνευ πληρωμής ή άλλου ανταλλάγματος στον πάροχο υπηρεσίας μέσων επικοινωνίας. Δεν περιλαμβάνει ωστόσο ανακοινώσεις προερχόμενες από ανεξάρτητες συντακτικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση προϊόντων, χωρίς υπέρμετρη προβολή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός προγράμματος και διευκολύνουν την παραγωγή του, όπως βραβεία που απονέμονται σε προγράμματα, προϊόντα merchandising εμπορικού σήματος, αντικείμενα και αγαθά·
   ιδ) "παροχές διευκολύνσεων στην παραγωγή", η διάθεση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, η οποία αξιοποιείται για συντακτικούς λόγους·
   ιε) "πρόγραμμα", συγκροτημένο σύνολο κινούμενων εικόνων με ή χωρίς ήχο το οποίο αποτελεί μονωμένο στοιχείο σε χρονοδιάγραμμα εκπομπών ή κατάλογο που καθορίζεται ή συγκροτείται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   ( ιστ) "συρρύθμιση", μορφή ρύθμισης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων αυτορρύθμισης·
   ιζ) "συντακτική ευθύνη", η ολοκληρωμένη σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων που προορίζονται για το ευρύ κοινό με τρόπο επαγγελματικό για εκπομπή του περιεχομένου μέσων επικοινωνίας σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο ή κατ" αίτηση βάσει καταλόγου.

"

(3)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, η διατύπωση "τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας" και η διατύπωση "εκπομπές" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων'·
   β) Στην παράγραφο 2, η διατύπωση "ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας'·
   γ) Στην παράγραφο 3, η διατύπωση "ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας'· η διατύπωση "οι συντακτικές αποφάσεις για τα προγράμματά του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας'· η διατύπωση "δραστηριότητα τηλεοπτικών εκπομπών" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "δραστηριότητα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας" και η διατύπωση "στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τις εκπομπές του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "στο οποίο άρχισε, για πρώτη φορά, τη δραστηριότητά του", η διατύπωση "αποφάσεις για τα προγράμματά του" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας".

δ)   Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

4.  "4. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) χρησιμοποιούν δορυφορική ανερχόμενη ζεύξη εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος·
   β) μολονότι δεν χρησιμοποιούν δορυφορική ανερχόμενη ζεύξη εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, χρησιμοποιούν συχνότητα η οποία έχει ανήκει στο εν λόγω κράτος μέλος."

"

ε)   Στην παράγραφο 5, οι λέξεις "ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" αντικαθίστανται από τη διατύπωση "πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας", και το "Άρθρο 52" αντικαθίσταται από το "Άρθρο 43".

στ)   Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

"

6.  "6. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη από το κοινό με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη."

"

(4)  Το άρθρο 2α αντικαθίσταται από τα εξής:

"

Άρθρο 2α

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελευθερία λήψεως και δεν εμποδίζουν την αναμετάδοση στο έδαφός τους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία συντονίζει η παρούσα οδηγία.

"

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν προσωρινά να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1, αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος αντιβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως προς τα άρθρα 3δ ή 3ε ή/και το άρθρο 22, παράγραφος 1 ή 2·
   β) ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας παραβίασε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ήδη τουλάχιστον δύο φορές τις διατάξεις του στοιχείου (α)·
   γ) το θιγόμενο κράτος μέλος έχει επισημάνει εγγράφως στον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και στην Επιτροπή τις παραβιάσεις τις οποίες του αποδίδει, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε περίπτωση που συμβεί και πάλι τέτοια παραβίαση·
   δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος εγκατάστασης και την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο στοιχείο (γ), και η καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.

3.  Όσον αφορά τις υπηρεσίες κατ" αίτηση τα κράτη μέλη μπορούν, σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, να λάβουν προσωρινά μέτρα για να παρεκκλίνουν της παραγράφου 1 χωρίς να πληρούν τους όρους της παραγράφου 2, στοιχεία β), γ) και δ) ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος κοινοποιεί τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, επισημαίνοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη.

4.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από της χρονικής στιγμής της ανακοίνωσης των μέτρων από το κράτος μέλος σχετικά με τη συμβατότητα των μέτρων με το κοινοτικό δίκαιο. Εάν αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται προς το κοινοτικό δίκαιο, ζητείται από το κράτος μέλος να αποσύρει κατεπειγόντως τα εν λόγω μέτρα.

5.  Η παράγραφος 2 δεν επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας, επανορθωτικού μέτρου ή την επιβολή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις εντός του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

(5)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να προβλέπουν αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες στα πεδία που καλύπτει η παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία και δεν προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος:

   a) κάνει χρήση της ελευθερίας που του παρέχεται μέσω της παραγράφου 1 για τη θέσπιση αυστηρότερων ή λεπτομερέστερων κανόνων, και
   β) όπου αυτοί οι κανόνες δικαιολογούνται για λόγους πολιτικής δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένης της προστασίας των ανηλίκων ή της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή της προστασίας της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, και
   γ) όταν αυτό το κράτος μέλος θεωρήσει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους εκμεταλλευθεί κατά τρόπο απατηλό ή καταχρηστικό τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας για να παρακάμψει τους κανόνες αυτούς,
  

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία με σκοπό την επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε τυχόν πρόβλημα που ανακύπτει. Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από το πρώτο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες περί δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το αίτημά του.

3.  Εφόσον το πρώτο κράτος μέλος εκτιμήσει ότι:

   α) τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παραγράφου 1α δεν είναι ικανοποιητικά, και
   β) ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με μόνο σκοπό να αποφύγει τους αυστηρότερους κανόνες στους τομείς που συντονίζει η παρούσα οδηγία και στους οποίους θα υπέκειτο εάν είχε εγκατασταθεί στο πρώτο κράτος μέλος,
  

μπορεί να λάβει μέτρα κατά του εν λόγου παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, για να αποτρέψει καταχρήσεις ή παράνομη συμπεριφορά.

Τέτοια μέτρα είναι αντικειμενικώς αναγκαία, εφαρμόζονται αμερόληπτα, είναι κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και περιορίζονται στις άκρως αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους ελήφθησαν.

4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει μέτρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

   α) έχει ενημερώσει την Επιτροπή και το κράτος μέλος στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την πρόθεσή του να λάβει τέτοια μέτρα, τεκμηριώνοντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να λάβει αυτά τα μέτρα και
   β) η Επιτροπή αποφασίζει ότι τα μέτρα συμφωνούν με την κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα ότι οι λόγοι για τους οποίους αυτό το κράτος μέλος προτίθεται να λάβει τα μέτρα κατά τις παραγράφους 1α και 1β είναι επαρκώς θεμελιωμένοι.

5.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριμήνου μετά από την κοινοποίηση της παραγράφου 4, στοιχείο (α). Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

7.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν καθεστώτα αυτορρύθμισης ή/και συρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο στα πεδία που συντονίζει η παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να είναι ευρύτερα αποδεκτά από τους κύριους ενδιαφερόμενους στο οικείο κράτος μέλος και να προβλέπεται η αποτελεσματική επιβολή τους.

"

8.  Σε περίπτωση που οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας έρχονται σε αντίθεση με διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης που ρυθμίζει τις πτυχές της πρόσβασης σε δραστηριότητα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή στην άσκησή της, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

9.  Τα κράτη μέλη προωθούν, με τα κατάλληλα μέσα, την ανάπτυξη της κατανόησης των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών.

(6)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 3β έως 3ιβ:

"

"Άρθρο 3β

1.  Δυνάμει της αρχής της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, η οποία ορίζεται κυρίως με το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη υφισταμένων συμβατικών διευθετήσεων μεταξύ των τηλεοπτικών οργανισμών, χωρίς να τίθενται εν κινδύνω τα αποκλειστικά δικαιώματα, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων και ανταποκρίσεων που προορίζονται για πανευρωπαϊκές τηλεοπτικές εκπομπές, οι τηλεοπτικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη να μην στερούνται πρόσβασης, με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους, σε εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οι οποίες μεταδίδονται από τηλεοπτικό οργανισμό που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία τους. Ο τηλεοπτικός φορέας που προσφέρει τέτοια πρόσβαση δικαιούται να λάβει τη δέουσα αποζημίωση για τα έξοδα τεχνικού χαρακτήρα στα οποία υπεβλήθη.

2.  Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να επιλέγουν ελεύθερα σύντομα αποσπάσματα από το εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει την εκδήλωση, τουλάχιστον με αναφορά της πηγής. Αυτά τα αποσπάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γενικά προγράμματα ειδησεογραφίας.

3.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που έχουν οι μεμονωμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί να τηρούν τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2001/29/ΕΚ(25) ή/και της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ρώμη, 26η Οκτωβρίου 1961) και της Σύμβασης της Βέρνης, της 9ης Σεπτεμβρίου 1886, για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και επ" ουδενί επηρεάζουν αυτή την υποχρέωση.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καθορίζονται οι όροι και οι συνθήκες που διέπουν τη χρήση τέτοιων σύντομων αποσπασμάτων, και ειδικά η μέγιστη διάρκεια, τα χρονικά όρια ως προς τη μετάδοσή τους και οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του φιλοξενούντος τηλεοπτικού οργανισμού.

5.  Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και για σκοπούς μετάδοσης, να αποκτούν οι ίδιοι πρόσβαση στην εν λόγω εκδήλωση.

Άρθρο 3γ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία τους να διαθέτουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   γ) στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η επαφή μαζί του γρήγορα, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο·
   δ) κατά περίπτωση, την αντίστοιχη ρυθμιστική ή εποπτική αρχή.

Άρθρο 3δ

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν με τα ενδεδειγμένα μέσα προκειμένου οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να μη διατίθενται κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Αυτό το άρθρο αφορά ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφία και πράξεις αδικαιολόγητης βίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προτρέπουν τους αρμόδιους παράγοντες της βιομηχανίας μέσων επικοινωνίας να προωθήσουν ως επιπλέον μέτρο προστασίας των ανηλίκων σύστημα σήμανσης, αξιολόγησης και φιλτραρίσματος για ολόκληρη την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν μέτρα που θα διευκολύνουν τους κηδεμόνες να ελέγχουν καλύτερα το πορνογραφικό και αδικαιολόγητα βίαιο περιεχόμενο προγραμμάτων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, να θέτουν στη διάθεση των χρηστών αποτελεσματικά συστήματα "φιλτραρίσματος" επικίνδυνου περιεχομένου για τη φυσική, νοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και να τους ενημερώνουν για την ύπαρξή τους.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών, τις ρυθμιστικές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μελετήσουν τις τεχνικές και νομικές δυνατότητες ανάπτυξης μιας τέτοιας εναρμονισμένης σημειολογίας των περιεχομένων, επιτρέποντας καλύτερο "φιλτράρισμα" και ταξινόμηση στην πηγή, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μορφή μετάδοσης, με σκοπό την καλύτερη προστασία των ανηλίκων.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, δεν εκπέμπουν επ" ουδενί υλικό παιδικής πορνογραφίας, επί ποινή διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων.

5.  Τα κράτη μέλη ζητούν από τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων, όπου αυτό είναι δυνατό, σε συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 3ε

Τα κράτη μέλη μεριμνούν με ενδεδειγμένα μέσα ώστε οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που εκπέμπονται από παρόχους υπό τη δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν παρότρυνση σε μίσος βάσει φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή να προσβάλλουν με άλλο τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Άρθρο 3στ

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους να προωθούν, όπου είναι εφικτό και με κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα διαφορετικά μέσα εκπομπής, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα υπό την έννοια του άρθρου 6. Για τις μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η στήριξη και προώθηση θα μπορούσε να συνίσταται σε ελάχιστο αριθμό ευρωπαϊκών έργων αναλογικά προς το οικονομικό αποτέλεσμα ή σε ελάχιστο μερίδιο ευρωπαϊκών έργων και έργων που δημιουργούνται από παραγωγούς που είναι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών μετάδοσης σε καταλόγους βίντεο κατ" αίτηση ή στην ελκυστική παρουσίαση ευρωπαϊκών έργων και έργων από τέτοιους ανεξάρτητους παραγωγούς σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό την δικαιοδοσία τους να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων χρονικών περιόδων με τους κατόχους των δικαιωμάτων.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος του τέταρτου έτους από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και εφεξής ανά τριετία, σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου που ορίζεται στην παράγραφο 1.

4.  Η Επιτροπή, με βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και ανεξάρτητη μελέτη, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη σχετικά με την υλοποίηση της παραγράφου 1, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία καθώς και το στόχο της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Άρθρο 3ζ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους να συμμορφώνονται προς τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις να είναι αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο αυτές καθ" εαυτές. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήμιση, οι τηλεαγορές και οι τηλεπροωθήσεις θα διαχωρίζονται σαφώς από άλλα μέρη της υπηρεσίας προγράμματος με οπτικά ή/και ακουστικά μέσα ή/και με τη τοποθέτησή τους στο χώρο. Απαγορεύονται συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις·
   β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σέβονται την ακεραιότητα του προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου μεταδίδονται, και τις φυσικές παύσεις·

γ)   οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. Υπό την έννοια αυτή, η ένταση του ήχου των διαφημίσεων, καθώς και των προγραμμάτων ή σεκάνς που προηγούνται και έπονται αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση ένταση του ήχου του υπόλοιπου προγράμματος. Αυτή η υποχρέωση υπόκειται στην ευθύνη τόσο των διαφημιστών όσο και των τηλεοπτικών οργανισμών, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστές την τηρούν όταν δίνουν τα μηνύματά τους·

  δ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να συνάδουν με τις αρχές που θεσπίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε απαγορεύεται:
   i) (i) να προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·
   ii) (ii) να είναι προσβλητικές μέσω διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·
   iii) (iii) να παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ·
   iv) (iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια·
   v) (v) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος.
   ε) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού·
   στ) η πορνογραφία, νοούμενη ως απεικονίσεις που έχουν σκοπό να υποκινήσουν το μίσος μέσω του φύλου, απαγορεύεται σε κάθε μορφή οπτικοακουστικών εμπορικών επικοινωνιών και τηλεαγορών·
   ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών·
   η) απαγορεύονται οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος οπτικοακουστικών υπηρεσιών·
   θ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους. Κατά συνέπεια δεν τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, δεν τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή δεν παρουσιάζουν ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις·
   ι) τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και περιέχουν ή διακόπτονται από διαφημίσεις, χορηγίες ή οποιαδήποτε εμπορική προώθηση ανθυγιεινών και ακατάλληλων φαγητών και ποτών, όπως όσα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και οινοπνευματωδών ποτών.

Άρθρο 3η

1.  Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή προγράμματα που δέχονται χορηγία πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) το περιεχόμενό τους και, στην περίπτωση των τηλεοπτικών μεταδόσεων, ο προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
   γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως π.χ. αναφορά (στο ή) στα προϊόντα ή υπηρεσίες του ή σε διακριτικό σήμα τους με κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

2.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.

3.  Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή τη συμβολική εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

4.  Ειδησεογραφία και προγράμματα σχετικά με θέματα επικαιρότητας δεν δέχονται χορηγία.

Άρθρο 3θ

1.  Η τοποθέτηση προϊόντων απαγορεύεται. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων τα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα με θέματα επικαιρότητας, τα παιδικά προγράμματα, τα ντοκιμαντέρ και τα συμβουλευτικά προγράμματα.

Η ενσωμάτωση προϊόντων και η τοποθέτηση θεμάτων απαγορεύεται κατ' αρχήν.

2.  Ωστόσο, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν διαφορετικά, η τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται σε κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικές ταινίες, τηλεοπτικά σήριαλ και αθλητικές μεταδόσεις.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί σε περίπτωση ενισχύσεων στην παραγωγή όταν δεν καταβάλλεται πληρωμή αλλά απλώς παρέχονται συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες δωρεάν, για να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

   α) το περιεχόμενό τους και, στην περίπτωση των τηλεοπτικών μεταδόσεων, ο προγραμματισμός τους, δεν επηρεάζεται ποτέ κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται η εκδοτική ευθύνη και ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας·
   β) δεν ενθαρρύνουν ευθέως την αγορά ή τη μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σ' αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
   γ) δεν εξαίρουν υπέρμετρα το προϊόν·
   δ) σε περίπτωση τοποθέτησης προϊόντων, οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την τοποθέτηση αυτή. Στα προγράμματα που περιλαμβάνεται τοποθέτηση προϊόντων πρέπει αυτό να δηλώνεται δεόντως κατά την έναρξη και κατά το τέλος του προγράμματος και με σήμα που προβάλλεται τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά κατά τη διάρκειά του ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση από πλευράς θεατή.

Σε περιπτώσεις ενισχύσεων στην παραγωγή, ο θεατής πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα μέσα σε ό,τι αφορά τη χρήση τέτοιας ενίσχυσης.

3.  Οπωσδήποτε όμως, τα προγράμματα δεν περιέχουν τοποθέτηση προϊόντων:

   - καπνού ή τσιγάρων ή τοποθέτηση προϊόντων από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού, ή
   - συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με συνταγή στο κράτος μέλος εντός της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

4.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο σε προγράμματα που παράγονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3ι

1.  Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% στη διάρκεια μιας ωρολογιακής ώρας.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού σχετικά με τα δικά του προγράμματα και με τα δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά ή τις ανακοινώσεις χορηγίας.

Άρθρο 3ια

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν βαθμηδόν ότι θα είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και απευθύνονται σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

2.  Το αργότερο ...*, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανά διετία στην Επιτροπή εθνική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στατιστικές σχετικά με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο για την επίτευξη του στόχου της προσβασιμότητας, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 1. Παρουσιάζει επίσης τα ενδεχόμενα εμπόδια και περιγράφει τα αναγκαία για την άρση τους μέτρα.

________________

* Τρία έτη από την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3ιβ

1.  Υπό την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του αστικού, διοικητικού η ποινικού δικαίου που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς διάκριση ιθαγένειας, του οποίου το νόμιμο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην τιμή και στην υπόληψη έχει θιγεί από ψευδείς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια εκπομπής, πρέπει να διαθέτει δικαίωμα απάντησης ή λήψης ανάλογων μέτρων.

2.  Το δικαίωμα απάντησης ή ανάλογων μέτρων μπορεί να ασκηθεί κατά κάθε παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εμπίπτει στην αρμοδιότητα κράτους μέλους.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση του δικαιώματος απάντησης ή λήψης ανάλογων μέτρων και ορίζουν την διαδικασία που ακολουθείται για την άσκησή τους. Ειδικότερα, φροντίζουν επίσης ώστε η χρονική περίοδος που προβλέπεται για την άσκηση του δικαιώματος της απάντησης ή των αντίστοιχων μέτρων να είναι επαρκής, καθώς επίσης και οι διαδικασίες να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άσκηση του δικαιώματος ή των μέτρων κατά τρόπο ενδεδειγμένο από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη μέλη.

4.  Το αίτημα άσκησης του δικαιώματος απάντησης ή αντίστοιχων μέτρων μπορεί να απορριφθεί εφόσον δεν είναι αιτιολογημένο, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον συνιστά αξιόποινη πράξη, εφόσον η μετάδοσή της θα δημιουργούσε αστική ευθύνη του παρόχου των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή εφόσον είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντιδικίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος απάντησης και των ανάλογων μέτρων υπόκεινται σε προσφυγή στη δικαιοσύνη.

6.  Το δικαίωμα απάντησης δεν αναιρεί άλλες δυνατότητες ένδικων μέσων που διαθέτουν άτομα των οποίων το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην τιμή, στην υπόληψη ή στον ιδιωτικό βίο δεν έχει γίνει σεβαστό από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας."

"

(7)   Στο άρθρο 5 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"

Όταν ορίζουν την έννοια "ανεξάρτητοι παραγωγοί", τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

ιδιοκτησιακό καθεστώς και πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας παραγωγής· αριθμός προγραμμάτων που παρέχονται στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισμό και ιδιοκτησία των παράγωγων δικαιωμάτων.

"

(8)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)   Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"(γ) έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αναφέρονται στον οπτικοακουστικό τομέα, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών και οι οποίες πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις εν λόγω συμφωνίες."

β)   Καταργείται η παράγραφος 3.

γ)   Η παράγραφος 4 καθίσταται παράγραφος 3.

δ)   Καταργείται η παράγραφος 5.

(9)  Το άρθρο 7 καταργείται.

(10)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

"

Άρθρο 10

1.  Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο. Με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων.

2.  Εκτός αθλητικών προγραμμάτων, τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεαγορών προβάλλονται μόνο κατ" εξαίρεση.

"

(11)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 11

1.  Οι διαφημίσεις και οι τηλεαγορές παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων. Η διαφήμιση και τα μηνύματα τηλεαγορών μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται μεταξύ προγραμμάτων, κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμματος και τη διάρκεια και τη φύση του, κατά τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα των δικαιούχων.

2.  Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων, παιδικών και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μια φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο 30 λεπτών.

Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

"

(12)  Τα άρθρα 12 και 13 καταργούνται.

(13)  Τα άρθρα 16 και 17 καταργούνται.

(14)  Το άρθρο 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 18

1.  Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης σύντομων μορφών διαφήμισης, όπως διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20 % στη διάρκεια μιας ωρολογιακής ώρας.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που διαφημίζουν δικά του προγράμματα και τηλεαγορές, προγράμματα που δέχονται χορηγία καθώς και, όπου δει, για την τοποθέτηση προϊόντων.

"

(15)  Το άρθρο 18α αντικαθίσταται από το εξής:

"

Άρθρο 18α

Τα παράθυρα οπτικοακουστικής εμπορικής επικοινωνίας, όπως είναι οι τηλεαγορές, τα παράθυρα τηλεαγορών και και η τηλεπροώθηση προϊόντων πρέπει να διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με οπτικά και ακουστικά μέσα.

"

(16)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 19

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε διαφήμιση και τηλεαγορές, καθώς και για τηλεοπτικές εκπομπές αποκλειστικά αφιερωμένες σε αυτοπροβολή, οι οποίες θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμες ως τέτοιες με οπτικά ή/και ακουστικά μέσα. Για τις εν λόγω εκπομπές δεν εφαρμόζονται το κεφάλαιο 3, καθώς και το άρθρο 11 (κανόνες περί παρεμβολής διαφημίσεων ) και το άρθρο 18 (διάρκεια διαφημίσεων και τηλεαγορών).

"

(17)  Το άρθρο 19α καταργείται.

(18)  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 20

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη δύνανται, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου, να καθορίζουν όρους διαφορετικούς από εκείνους του άρθρου 11, παράγραφος 2, και του άρθρου 18, όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

"

(19)  Το άρθρο 22, παράγραφος 1, διατυπώνεται ως εξής:

"

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εκπομπές από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπόκεινται στην επικράτειά τους δεν περιλαμβάνουν καθόλου σκηνές που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, ιδίως πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας.

"

(20)  Τα άρθρα 22α και 22β αντικαθίστανται ως εξής:

"

Άρθρο 22α

1.  Τα κράτη μέλη προωθούν την παραγωγή και τον προγραμματισμό υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για ανήλικες και προορίζονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στον τομέα των μέσων επικοινωνίας.

2.  Αυτά τα μέτρα επιδιώκουν να διευκολύνουν την παιδαγωγική δράση των γονέων, δασκάλων και εκπαιδευτικών για να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις των προγραμμάτων που μπορεί να παρακολουθούν οι ανήλικες με:

   - τη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων κατάταξης των προγραμμάτων·
   - την ενθάρρυνση της χάραξης πολιτικής με σκοπό τα μέσα επικοινωνίας να συνειδητοποιήσουν περισσότερο το θέμα, στην οποία πρέπει να περιληφθεί η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και να καταστεί δυνατόν να παράγονται ευρωπαϊκά προγράμματα κατάλληλα για όλη την οικογένεια ή για παιδιά και έφηβους·
   - το να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα στον τομέα αυτόν στην Ευρώπη ή και αλλού και η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών, παραγωγών, γονέων, εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων στις επικοινωνίες και των σχετικών ενώσεων.

3.  Η νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει πέραν τούτου να ορίζει ότι οι νέες συσκευές τηλεόρασης είναι εξοπλισμένες με τεχνικούς μηχανισμούς που θα παρέχουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης της παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων.

"

(21)  Το άρθρο 23α τροποποιείται ως εξής:

Στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται η διατύπωση "υπηρεσίες τηλεοπτικών εκπομπών" από τη διατύπωση "υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας".

(22)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 23β και 23γ:

"

Άρθρο 23β

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συγκροτήσουν εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, που να εγγυώνται την ανεξαρτησία τους, να εξασφαλίζουν ότι γυναίκες και άνδρες αντιπροσωπεύονται εξίσου σε αυτές και να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές να ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια.

2.  Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις ρυθμιστικές αυτές αρχές την αποστολή να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας συμμορφούνται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα προς εκείνες που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή της μη διάκρισης και την προστασία των ανηλίκων, των ευπαθών ατόμων και των αναπήρων.

3.  Οι εθνικές ρυθμιστικές υπηρεσίες ενισχύουν τη συνεργασία τους και παρέχουν στις λοιπές εθνικές ρυθμιστικές υπηρεσίες και στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 23γ

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του πλουραλισμού της ενημέρωσης στο σύστημα τηλεοπτικών εκπομπών.

Τα κράτη μέλη προωθούν, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, μέτρα, κατά τρόπο ώστε οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της επικράτειάς του στο σύνολό τους να αντανακλούν τον αναγκαίο πλουραλισμό των σχετικών αξιών και επιλογών εντός της κοινωνίας τους, οι οποίες συμφωνούν με τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"

(23)  Τα άρθρα 25 και 25α καταργούνται.

(24)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 26

Το αργότερο ...* και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 3στ, παράγραφος 3, και το άρθρο 3ια, παράγραφος 2, και ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται στο άρθρο 3στ, παράγραφος 1, και, εφόσον απαιτηθεί, διατυπώνει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της στις εξελίξεις στο πεδίο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας του τομέα και της προώθησης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

________________________

* Στο τέλος του πέμπτου έτους μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

"

Άρθρο 2

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών")(26) τροποποιείται ως εξής:

Στο Παράρτημα, το σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"

4.  Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων: Άρθρα 3ζ έως 3η και άρθρα 10 έως 20 (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ ).

"

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως(27). Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 202.
(2) ΕΕ C
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006.
(4) Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60).
(5) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
(6) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ C 285 Ε, 22.11.2006, σ. 126.
(8) ΕΕ
(9) ΕΕ
(10) COM(2003)0784.
(11) COM(2005)0229.
(12) ΕΕ C 193 E , 17.8.2006, σ. 117.
(13) ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2004, σ. 453.
(14) Υπόθεση C-56/96, VT4 Ltd κατά Vlaamse Gemeenschap, Συλλογή 1997, σ. I-03143, παράγραφος 22, και υπόθεση C 212/97, Centros Ltd κατά Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Συλλογή 1999 σ. I-01459· βλέπε επίσης: υπόθεση C-11/95, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-04115 και υπόθεση C-14/96, Paul Denuit Συλλογή 1997, σ. I-02785.
(15) Υπόθεση C 212/97, Centros Ltd κατά Erhvervs-og Selskabsstyrelsen· υπόθεση C-33/74, Van Binsbergen κατά Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Συλλογή 1974, σ. 1299· υπόθεση C-23/93, TV 10 SA κατά Commissariaat voor de Media, Συλλογή 1994, σ. I-04795, παράγραφος 21.
(16) Υπόθεση C-355/98, Επιτροπή κατά Bελγίου, Συλλογή 2000, σ. I-1221, παράγραφος 28· υπόθεση C-348/96, Calfa, Συλλογή 1999, σ. I-0011, παράγραφος 23.
(17) COM(2005)0097.
(18) Υπόθεση C-89/04, Mediakabel, Συλλογή 2005, σ. Ι-4891.
(19) ΕΕ C 102, 28.4.2004, σ. 2.
(20) Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ("Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές") (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).
(21) Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 152, 20.6.2003, σ. 16).
(22) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(23) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.
(24) Υποθέσεις Reti Televisive Italiane SpA (RTI) C-320/94· Radio Torre C-328/94· Rete A Srl C-329/94· Vallau Italiana Promomarket Srl C-337/94· Radio Italia Solo Musica Srl κ.ά. C-338/94 και GETE Srl C-339/94 κατά Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Συλλογή 1996, σ. I-06471.
(25) Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).
(26) ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).
(27)* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου