Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0385/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0385/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 23
CRE 12/12/2006 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.9
CRE 13/12/2006 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0560

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 313kWORD 94k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I
P6_TA(2006)0560A6-0385/2006
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2006)0091 – C6-0082/2006 – 2006/0033(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0091)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 159, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0082/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0385/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2006 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση
P6_TC1-COD(2006)0033

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την τρίτη παράγραφο του άρθρου 159,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Παρά τις θετικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ευημερία και την ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με διαρθρωτικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση μπορεί επίσης να συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς. Κρίνεται, ως εκ τούτου, πρόσφορο να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (εφεξής "το ΕΤΠ"), προσιτό σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του οποίου η Κοινότητα θα επιδείξει την αλληλεγγύη της στους εργαζομένους που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο.

(2)  Είναι ανάγκη να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές αξίες και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές, με την προαγωγή της ανάπτυξης μιας δίκαιης εξωτερικής αγοράς. Οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά πρώτον με μια μακροπρόθεσμη, αειφόρο κοινοτική στρατηγική για την εμπορική πολιτική, που θα στοχεύει σε υψηλά κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βοήθεια που παρέχει το ΕΤΠ πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις στην αγορά.

(3)  Το ΕΤΠ πρέπει να παρέχει ειδική έκτακτη στήριξη για να διευκολύνεται η επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων σε περιοχές, κλάδους, εδαφικές εκτάσεις ή λεκάνες απασχόλησης που κλονίζονται από σοβαρή αναστάτωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΕΤΠ προωθεί συνεταιριστικά προγράμματα, για παράδειγμα μέσω μικροπιστώσεων ή της κατάρτισης συνεταιριστικών προγραμμάτων.

(4)  Οι ενέργειες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να καθοριστούν βάσει αυστηρών κριτηρίων παρέμβασης ανάλογα με το μέγεθος της οικονομικής αποδιάρθρωσης και των επιπτώσεών της σε συγκεκριμένο κλάδο ή γεωγραφική περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ επικεντρώνεται στους εργαζόμενους των περιοχών και των οικονομικών τομέων της Κοινότητας που πλήττονται βαρύτερα. Η εν λόγω αποδιάρθρωση δεν επικεντρώνεται απαραίτητα στο ίδιο κράτος μέλος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται συνεπώς να υποβάλλουν κοινές αιτήσεις βοήθειας στο ΕΤΠ.

(5)  Οι δραστηριότητες του ΕΤΠ πρέπει να είναι συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, με πραγματική συμβολή στις κοινωνικές πολιτικές της Κοινότητας.

(6)  Η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4) (διοργανική συμφωνία) είναι δεσμευτική από 1ης Ιανουαρίου 2007 και το σημείο 28 προσδιορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(7)  Κάθε ειδική ενέργεια που χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Ωστόσο, απαιτείται συντονισμός με τα υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, αν και αυτός ο συντονισμός δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στη δημιουργία παράλληλων ή συμπληρωματικών δομών διαχείρισης για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

(8)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες πρέπει να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους εργαζομένους που έχουν ανάγκη. Επειδή χρειάζεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση του προβλήματος με ειδικό στόχο την επανένταξη στην απασχόληση, πρέπει να οριστεί προθεσμία για τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

(9)  Το κράτος μέλος πρέπει να διατηρήσει την αρμοδιότητα για τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται με την κοινοτική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5). Το κράτος μέλος πρέπει να δικαιολογεί τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνει.

(10)  Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αλλαγών, το οποίο εδρεύει στο Δουβλίνο, μπορεί να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το ΕΤΠ.

(11)  Δεδομένου ότι οι στόχοι των επιβαλλόμενων ενεργειών δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς μπορούν, λόγω διαστάσεων και αποτελεσμάτων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(12)  Δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής του ΕΤΠ συνδέεται με τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, θα έπρεπε να παρέχεται υποστήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από απολύσεις σχετιζόμενες με το εμπόριο από 1ης Ιανουαρίου 2007,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ΕΤΠ, με σκοπό να δοθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία.

Η περίοδος εφαρμογής του συνδέεται με το δημοσιονομικό πλαίσιο από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Δεκέμβριο 2013.

2.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τη λειτουργία του ΕΤΠ με σκοπό να διευκολυνθεί η επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων που πλήττονται από τις απολύσεις λόγω των συνθηκών του εμπορίου.

Άρθρο 2

Κριτήρια παρέμβασης

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά στις περιπτώσεις όπου μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, κυρίως ουσιαστική αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ ή ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

   α) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις επί χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος· ή
   β) τουλάχιστον 1 000 απολύσεις, εντός 9 μηνών, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ιδίως επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II.

γ)   σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, που δικαιολογούνται δεόντως από το σχετικό κράτος μέλος (τα σχετικά κράτη μέλη), αίτηση χορήγησης συνεισφοράς από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη ακόμη και αν οι προϋποθέσεις που ορίζουν τα στοιχεία α) και β) δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Το συνολικό ποσόν των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ΕΤΠ κάθε έτος.

Άρθρο 3

Επιλέξιμες ενέργειες

Η χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού χορηγείται για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας υπό μορφή πλαισίου συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνουν:

   α) βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση μεταξύ άλλων και σε δεξιότητες ΤΠΕ και πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση για αυτοαπασχόληση·
   β) ειδικά μέτρα για μικρό χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, ή επιδόματα σε άτομα που συμμετέχουν σε διά βίου μάθηση και δραστηριότητες κατάρτισης·
   γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Κατόπιν πρωτοβουλίας κράτους μέλους, το ΕΤΠ μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης, δημοσιότητας και ελέγχου για τη χρήση του Ταμείου.

Άρθρο 4

Είδος χρηματοδοτικής συνεισφοράς

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά σε εφάπαξ δόση, η οποία διατίθεται βάσει επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο β), και παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 5

Αιτήσεις

1.  Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για συνεισφορά του ΕΤΠ εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 για την κινητοποίηση πόρων του ΕΤΠ. Η αίτηση μπορεί στη συνέχεια να συμπληρωθεί από το κράτος μέλος/τα κράτη μέλη.

2.  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις σχεδιασμένες απολύσεις με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και αποδείξεις για τον αριθμό των απολύσεων, καθώς και εξηγήσεις για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα αυτών των απολύσεων·
   β) την ταυτότητα των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις (εθνικών ή πολυεθνικών), προμηθευτών ή μικρών παραγωγών, τομέων, καθώς και τις κατηγορίες των εργαζομένων που πρόκειται να θιγούν·
   γ) περιγραφή της σχετικής περιοχής και των περιφερειακών ή τοπικών αρχών της και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, και τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
   δ) τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν και ανάλυση του εκτιμώμενου κόστους, περιλαμβάνοντας και τη συμπληρωματικότητά της με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενέργειες οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει του εθνικού δικαίου ή σύμφωνα με συλλογικές συμβάσεις·
   ε) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά την οποία (τις οποίες) ξεκίνησαν ή σχεδιάζεται να ξεκινήσουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους θιγόμενους εργαζομένους·
   στ) τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· και
   ζ) την αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 18.

3.  Έχοντας υπόψη τις ενέργειες που υλοποιούν το κράτος μέλος, η περιφέρεια, οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικές επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα στοιχεία που παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 πρέπει να περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποίησαν και των ενεργειών που σχεδιάζουν τόσο η εθνική αρχή όσο και οι σχετικές επιχειρήσεις, συνοδευόμενη από εκτίμηση του κόστους τους.

4.  Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη παρέχουν επίσης στατιστικά και άλλα στοιχεία, στο καταλληλότερο εδαφικό επίπεδο, τα οποία είναι απαραίτητα στην Επιτροπή για να εκτιμήσει εάν πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης.

5.  Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής πληροφορίας που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη η Επιτροπή εκτιμά, σε διαβούλευση με το κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1.  Η παρέμβαση του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων.

2.  Η παρέμβαση του ΕΤΠ συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

3.  Η ενίσχυση από το ΕΤΠ παρέχει αλληλεγγύη και στήριξη σε μεμονωμένους εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στα πλαίσια του παγκόσμιου εμπορίου. Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων.

4.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας που προέρχεται από τα κοινοτικά ταμεία.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ειδικές ενέργειες που λαμβάνουν συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν και βοήθεια από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Κοινότητας.

Άρθρο 7

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και καταπολέμηση των διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Άρθρο 8

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,35% των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Άρθρο 9

Πληροφόρηση και δημοσιότητα

1.  Το κράτος μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό. Το κράτος μέλος τονίζει τον ρόλο της Κοινότητας και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠ.

2.  Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με το ΕΤΠ και καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή που απορρίπτονται και που τονίζει το ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Άρθρο 10

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να υποστηριχθούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει το ταχύτερο δυνατόν εάν πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά και ποιο μπορεί να είναι το ύψος της, εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων.

Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους περί του οποίου το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

2.  Εφόσον, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί πάραυτα τη διαδικασία του άρθρου 12.

3.  Εφόσον, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΤΠ από την ημερομηνία/τις ημερομηνίες κατά την οποία/κατά τις οποίες το κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους θιγόμενους εργαζομένους, όπως ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο ε).

Άρθρο 12

Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Οι ρυθμίσεις για το ΕΚΤ είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις του εν λόγω σημείου.

2.  Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόβλεψη μέσω της συνήθους διαδικασίας του προϋπολογισμού εφόσον η Επιτροπή προσδιορίσει επαρκή περιθώρια και/ή ακυρώσει υποχρεώσεις.

3.  Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για την έγκριση των πιστώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 καθώς και αίτηση μεταφοράς αυτού του ποσού στον κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΤΠ. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ομαδικά.

Οι μεταφορές οι σχετικές με το ΕΤΠ πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

4.  Η πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιλαμβάνει τα εξής:

   α) την εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αυτή·
   β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 2 και 6· και
   γ) αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

5.  Συγχρόνως με την υποβολή της πρότασής της, η Επιτροπή ξεκινά διαδικασία τριμερούς διαλόγου, ενδεχομένως με απλοποιημένη μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής όσον αφορά την ανάγκη χρήσης του ΕΤΠ και το αιτούμενο ποσό.

6.  Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.

7.  Μόλις διατεθούν οι πιστώσεις από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 13

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Μετά την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, η Επιτροπή καταβάλλει, κατ' αρχήν, εντός δεκαπενθημέρου, τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο κράτος μέλος σε μία δόση.

2.  Το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά, καθώς και τους τόκους που ενδεχομένως αποφέρει αυτή, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 14

Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 15

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1.  Το αργότερο 6 μήνες από το τέλος της περιόδου που καθορίζει το άρθρο 13, παράγραφος 2, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα, συνοδευόμενη από δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών με εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.

2.  Το αργότερο 6 μήνες από την παραλαβή όλων των στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

Άρθρο 16

Ετήσια έκθεση

1.  Για πρώτη φορά το 2008 και πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τις ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης και της συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ, καθώς και σχετικά με το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τεκμηριώνει επίσης τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

2.  Η έκθεση θα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση

1.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη:

   α) ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2011· και
   β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 με την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

2.  Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 18

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1.  Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το Ταμείο. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουν τα εξής μέτρα:

   α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   β) εξακριβώνουν εάν οι χρηματοδοτημένες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως·
   γ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές· και
   δ) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες που καθορίζει το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(6) και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Ειδοποιούν σχετικά την Επιτροπή, εν ευθέτω χρόνω, και την τηρούν ενήμερη για την πρόοδο των διοικητικών και έννομων διαδικασιών.

2.  Το κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι διορθώσεις του κράτους μέλους συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής συνεισφοράς. Το κράτος μέλος ανακτά κάθε ποσό που απωλέσθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας, το επιστρέφει στην Επιτροπή και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το οικείο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

3.  Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει τα κράτη μέλη· η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν πράγματι τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργεί το κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.

4.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί 3 έτη μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ.

Άρθρο 19

Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.  Σε περίπτωση που το ποσό του πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 12, η Επιτροπή απαιτεί από το κράτος μέλος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

2.  Εφόσον κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να απαιτήσει από το κράτος μέλος να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

3.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο κράτος μέλος συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχόλιά του.

4.  Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 18, παράγραφος 1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το κράτος μέλος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους μέλους, αποφασίζει εντός 3 μηνών από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας να κάνει τις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς του ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που απωλέσθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας επιστρέφεται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το οικείο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 20

Ρήτρα επανεξέτασης

Βάσει της πρώτης ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 16, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ επιτυγχάνει τον στόχο της αλληλεγγύης και ότι οι διατάξεις του κανονισμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά όλων των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επανεξετάσουν σε κάθε περίπτωση τον παρόντα κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 11ης Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου