Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0033(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0385/2006

Predložena besedila :

A6-0385/2006

Razprave :

PV 12/12/2006 - 23
CRE 12/12/2006 - 23

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.9
CRE 13/12/2006 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0560

Sprejeta besedila
PDF 393kWORD 103k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
Ustanovitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ***I
P6_TA(2006)0560A6-0385/2006
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (KOM(2006)0091 – C6-0082/2006 – 2006/0033(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0091)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 159(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0082/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za proračun (A6-0385/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 13. decembra 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
P6_TC1-COD(2006)0033

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega odstavka člena 159 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Ne glede na pozitivne učinke globalizacije na rast, delovna mesta in blaginjo ter na potrebo po nadaljnji krepitvi evropske konkurenčnosti s strukturnimi spremembami, ima lahko globalizacija tudi negativne posledice za najbolj izpostavljene in najmanj kvalificirane delavce v nekaterih sektorjih. Zato je primerno ustanoviti Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), dostopen vsem državam članicam, s katerim bi Skupnost izkazala svojo solidarnost z delavci, prizadetimi zaradi odpuščanja, ki je posledica sprememb svetovnih trgovinskih tokov;

(2)  Treba je ohraniti evropske vrednote in spodbujati razvoj poštene zunanje trgovine. Z negativnimi učinki globalizacije bi se bilo treba spoprijeti predvsem z dolgoročno in trajnostno strategijo Skupnosti za trgovinsko politiko, katere cilj je doseči visoke socialne in ekološke standarde. Pomoč, zagotovljena iz ESPG, bi morala biti dinamična ter bi se morala prilagajati okoliščinam na trgu, ki se stalno spreminjajo in so pogosto nepredvidene.

(3)  ESPG bi moral zagotavljati posebno enkratno podporo za olajšanje ponovne vključitve delavcev v delovno razmerje na območjih, sektorjih, ozemljih ali področjih trga dela, ki so jih prizadele hude gospodarske motnje. ESPG bi moral spodbujati podjetništvo, na primer z mikrokrediti ali vzpostavljanjem kooperativnih projektov.

(4)  Ukrepe v okviru te uredbe bi bilo treba opredeliti v skladu s strogimi merili pomoči glede na obseg gospodarskih motenj in njihovega vpliva na neki sektor ali območje, s čimer se zagotovi, da se finančni prispevek iz ESPG osredotoči na delavce iz najbolj prizadetih regij in gospodarskih sektorjev Skupnosti. Takšna motnja ni nujno najbolj prisotna le v eni državi članici. Države članice lahko v izjemnih okoliščinah skupaj vložijo prošnjo za pridobitev pomoči iz ESPG.

(5)  Dejavnosti ESPG bi morale biti dosledne in skladne z drugimi politikami Skupnosti ter v skladu s pravnim redom Skupnosti, zlasti z intervencijami strukturnih skladov, hkrati pa bi morali k socialni politiki Skupnosti prispevati dejansko dodano vrednost.

(6)  Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobremu finančnemu poslovodenju(4) (Medinstucionalni sporazum) je zavezujoč od 1. januarja 2007 dalje, njegova točka 28 pa določa proračunsko okvir za ESPG.

(7)  Specifični ukrep, ki se financira po tej uredbi, ne sme prejeti finančne pomoči iz drugih finančnih instrumentov Skupnosti. Vendar je treba ta ukrep uskladiti z obstoječimi ali načrtovanimi ukrepi za posodobitev in prestrukturiranje v okviru regionalnega razvoja, čeprav tako usklajevanje ne sme povzročiti vzporednih ali dodatnih struktur upravljanja za ukrepe, financirane iz ESPG.

(8)  Za lažje izvajanje te uredbe bi morali biti odhodki upravičeni od datuma, ko država članica začne zagotavljati prilagojene storitve prizadetim delavcem. Zaradi potrebe po strnjenem odzivu, katerega namen je zlasti ponovna vključitev v delovno razmerje, je treba določiti rok za uporabo finančnega prispevka ESPG.

(9)  Država članica bi morala ostati odgovorna za izvrševanje finančnega prispevka, upravljanje in nadzor ukrepov, ki se financirajo s sredstvi Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5). Država članica bi morala upravičiti uporabo prejetega finančnega prispevka.

(10)  Evropski center za spremljanje sprememb s sedežem v Dublinu lahko pomaga Komisiji in zadevni državi članici s kvalitativnimi in kvantitativnimi analizami pri vrednotenju vlog za prispevek iz ESPG.

(11)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in se jih zaradi obsega in učinkov lahko laže doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načeli subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kakor je določeno v navedenem členu, ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(12)  Ker je obdobje izvajanja ESPG vezano na trajanje finančnega okvira od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, bi morala biti podpora delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi spremenjenih trgovinskih tokov, na voljo od 1. januarja 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji ta uredba ustanavlja ESPG, da Skupnosti omogoči podporo delavcem, ki postanejo presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, kadar imajo ti tehnološki presežki znaten škodljiv vpliv na regionalno ali lokalno gospodarstvo.

Čas njegovega delovanja je vezan na finančno perspektivo za obdobje od januarja 2007 do decembra 2013.

2.  Ta uredba določa pravila delovanja ESPG za lažje ponovno vključevanje delavcev, prizadetih zaradi odpuščanja, ki je povezano s trgovino, v delovno razmerje.

Člen 2

Merila za pomoč

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih privedejo do hudih gospodarskih motenj, predvsem do bistvenega povečanja uvoza v EU ali hitrega padca tržnega deleža EU v nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v tretje države, kar povzroči:

   a) vsaj 1 000 presežnih delavcev v obdobju 4 mesecev v podjetju v državi članici, vključno z delavci, ki postanejo presežni pri dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi; ali
   b) vsaj 1 000 presežnih delavcev v obdobju 9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II.

c)   na majhnih trgih dela ali v izrednih okoliščinah, ki jih mora(jo) zadevna(e) država(e) članica(e) ustrezno utemeljiti, je lahko vloga za prispevke iz ESPG sprejemljiva, kadar odpuščanje delavcev resno vpliva na zaposlenost in lokalno gospodarstvo, tudi če pogoji iz pododstavkov (a) in(b) niso v celoti izpolnjeni. Skupna višina prispevkov, dodeljenih iz naslova izrednih okoliščin, na leto ne sme presegati 15% odhodkov ESPG.

Člen 3

Upravičeni ukrepi

Finančni prispevek v okviru te uredbe se lahko izplača za aktivne ukrepe na trgu dela, ki so lahko del usklajenega svežnja prilagojenih storitev, namenjenih ponovni vključitvi presežnih delavcev na trg dela, vključno z:

   a) pomočjo pri iskanju zaposlitve, poklicnim usmerjanjem, prilagojenim usposabljanjem in prekvalificiranjem, vključno s spretnostmi ter znanji informacijskih in komunikacijskih tehnologij in izdajanjem potrdil o pridobljenih izkušnjah, pomočjo pri iskanju nove zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali pomočjo za samozaposlitev;
   b) posebnimi časovno omejenimi ukrepi, kakor so nadomestila za iskanje zaposlitve ali za posameznike, ki sodelujejo v vseživljenjskem učenju in dejavnostih usposabljanja; in
   c) ukrepi, s katerimi se spodbuja zlasti prikrajšane ali starejše delavce, da ostanejo ali se vrnejo na trg dela.

Iz ESPG se ne financira pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Na pobudo države članice lahko ESPG financira dejavnosti za izvajanje sklada, ki so povezane s pripravo, upravljanjem, širjenjem informacij in obveščanjem javnosti ter nadzorom.

Člen 4

Vrsta finančnega prispevka

Komisija dodeli finančni prispevek v enkratnem znesku, ki je izvršen v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Komisijo v skladu s členom 53(1)(b),(5) in (6) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Člen 5

Vloge

1.  Država članica vlogo za prispevek iz ESPG predloži Komisiji v roku 10 tednov od datuma, ko so izpolnjeni pogoji za pridobivanje pomoči ESPG iz člena 2. Država(-e) članica(-e) lahko vlogo naknadno dopolni(-jo).

2.  Vloga vsebuje naslednje informacije:

   a) obrazloženo analizo povezave med načrtovanimi tehnološkimi presežki in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih in navedbo števila presežnih delavcev ter razlago nepredvidene narave teh tehnoloških presežkov;
   b) opredelitev podjetij, ki odpuščajo (nacionalnih ali večnacionalnih), dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi, sektorjev in kategorije prizadetih delavcev;
   c) opis zadevnega ozemlja in njegovih organov ter drugih zainteresiranih strani in pričakovanega vpliva tehnoloških presežkov na lokalno, regionalno ali državno zaposlenost;
   d) usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki ga je treba financirati, in razčlenitev predvidenih stroškov zanj, vključno z njegovo skladnostjo z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov in podatki o ukrepih, ki so obvezni v skladu z nacionalno zakonodajo ali na podlagi skupnih sporazumov;
   e) datum(-i), ko so se prilagojene storitve prizadetim delavcem začele izvajati ali naj bi se začele izvajati;
   f) postopke upoštevane pri posvetovanju s socialnimi partnerji; in
   g) organ, odgovoren za upravljanje in finančni nadzor v skladu s členom 18.

3.  Ob upoštevanju ukrepov, ki so jih država članica, regije, socialni partnerji in zadevna podjetja izvedli na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, pri čemer je posebna pozornost namenjena ukrepom, financiranim iz Evropskega socialnega sklada (ESS), vključujejo informacije, predvidene v odstavku 2, kratek opis ukrepov, ki so jih sprejeli ali jih načrtujejo državni organ ter zadevna podjetja, vključno z oceno stroškov zanje.

4.  Zadevna-(e) država(-e) zagotovi(-jo) tudi statistične in druge informacije na najustreznejši ozemeljski ravni, ki jih Komisija potrebuje za oceno izpolnjevanja meril za pomoč.

5.  Na podlagi informacij iz odstavka 2 in katerih koli dodatnih informacij, ki (so)jih(je) posredovala(-e) zadevna(-e) država(-e) članica(-e), Komisija v posvetovanju z državo članico oceni, ali so pogoji za plačilo finančnega prispevka v okviru te uredbe izpolnjeni.

Člen 6

Dopolnjevanje, skladnost in usklajevanje

1.  Pomoč iz ESPG ne nadomesti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb.

2.  Pomoč iz ESPG dopolnjuje ukrepe držav članic na državni, regionalni in lokalni ravni, vključno z ukrepi, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov

3.  Pomoč iz ESPG zagotavlja solidarnost in podporo posameznim delavcem, ki so ostali brez dela zaradi strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih. Iz ESPG se ne financira prestrukturiranja podjetij ali sektorjev.

4.  Komisija in države članice v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovijo usklajevanje pomoči iz skladov Skupnosti.

5.  Države članice zagotovijo, da posebni ukrepi, ki prejmejo prispevek v okviru ESPG, ne dobijo pomoči tudi iz drugih finančnih instrumentov Skupnosti.

Člen 7

Enakost žensk in moških ter nerazlikovanje

Komisija in države članice zagotavljajo enakost žensk in moških ter vključevanje vidika spola na različnih stopnjah izvajanja ESPG. Komisija in države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da na različnih stopnjah izvajanja ESPG, in zlasti pri dostopu do njega preprečijo razlikovanje na podlagi spola, rase, narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Člen 8

Tehnična pomoč na pobudo Komisije

1.  Na pobudo Komisije se lahko ESPG v okviru zgornje meje 0,35 % finančnih sredstev, ki so na voljo za navedeno leto, uporabi za financiranje dejavnosti spremljanja, informiranja, upravne in tehnične podpore, revizije, nadzora in vrednotenja, potrebnih za izvajanje te uredbe

2.  Take naloge je treba opraviti v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 in izvedbenimi pravili Uredbe, ki se uporabljajo za to obliko izvrševanja proračuna.

Člen 9

Informacije in obveščanje javnosti

1.  Država članica zagotovi informacije in obvesti javnost o financiranih ukrepih. Informacije naslovi na zadevne delavce, lokalne in regionalne organe, socialne partnerje, medije in širšo javnost. S tem poudari vlogo Skupnosti in zagotovi prepoznavnost prispevka iz ESPG.

2.  Komisija vzpostavi spletno stran v vseh jezikih Skupnosti z informacijami o ESPG, navodili za predložitev vlog ter posodobljenimi podatki o odobrenih in zavrnjenih vlogah, pri čemer je poudarjena vloga proračunskega organa.

Člen 10

Določitev finančnega prispevka

1.  Komisija na podlagi ocene, izvedene v skladu s členom 5(5), predvsem ob upoštevanju števila delavcev, ki potrebujejo pomoč, predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov čim prej oceni ter predlaga znesek finančnega prispevka, ki se lahko izplača, če sploh, glede na omejitve sredstev, ki so na voljo.

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega zneska predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).

2.  Kadar na podlagi ocene, izvedene v skladu s členom 5(5), Komisija sklene, da so pogoji za finančni prispevek v okviru te uredbe izpolnjeni, takoj začne postopek iz člena 12.

3.  Kadar na podlagi ocene, izvedene v skladu s členom 5(5), Komisija sklene, da pogoji za finančni prispevek v okviru te uredbe niso izpolnjeni, o tem čim prej uradno obvesti zadevno državo članico.

Člen 11

Upravičenost odhodkov

Odhodki so upravičeni za prispevek iz ESPG od datuma(-ov), ko začne zadevna država članica zagotavljati prilagojene storitve prizadetim delavcem, kot je določeno v členu 5(2)(e).

Člen 12

Proračunski postopek

1.  Pravila delovanja ESPG so v skladu z določbami točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma in z njegovimi morebitnimi spremembami te točke.

2.  Proračunska sredstva za ESPG so vključena v splošni proračun Evropske unije kot rezervacija z običajnim proračunskim postopkom, takoj ko Komisija opredeli zadostna sredstva v okviru razlik do zgornje meje in/ali zapadle obveznosti. Zneski se črpajo po naslednjem vrstnem redu:

3.  Kadar Komisija sklene, da se plača finančni prispevek iz ESPG, proračunskemu organu predloži predlog za odobritev proračunskih sredstev, ki ustrezajo znesku, določenemu v skladu s členom 10, in zahtevo za prenos zneska v proračunsko postavko ESPG. Predloge se lahko razporedi v svežnje.

Črpanje iz rezerve v zvezi z ESPG se izvaja v skladu s členom 24(4) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

4.  Predlog v skladu z odstavkom 3 vključuje naslednje:

   a) oceno, opravljeno v skladu s členom 5(5), skupaj s povzetkom informacij, na katerih temelji navedena ocena;
   b) dokazila o izpolnjevanju meril iz členov 2 in 6; in
   c) razloge, ki upravičujejo predlagane zneske.

5.  Komisija hkrati s predstavitvijo predloga o črpanju iz rezerve sproži postopek trialoga, po možnosti v poenostavljeni obliki, da se zagotovi soglasje obeh vej proračunskega organa o potrebi po uporabi ESPG in zahtevane vsote.

6.  Vsako leto 1. septembra ostane na voljo ena četrtina letnega največjega zneska ESPG, da se zadostijo potrebe do konca leta.

7.  Ko proračunski organ sprosti odobrena proračunska sredstva, Komisija sprejme odločitev o dodelitvi finančnega prispevka.

Člen 13

Izplačilo in uporaba finančnega prispevka

1.  Po sprejetju sklepa v skladu s členom 12(3) Komisija izplača finančni prispevek zadevni(-m) državi(-am) članici(-am) enkratnem znesku, načeloma v 15 dneh.

2.  Država članica uporabi finančni prispevek in vsakršen prihodek od obresti v roku 12 mesecev od datuma vloge v skladu s členom 5.

Člen 14

Uporaba eura

V vlogah, sklepih o finančnih prispevkih in poročilih v okviru te uredbe kakor tudi v vseh drugih s tem povezanih dokumentih so vsi zneski izraženi v eurih.

Člen 15

Končno poročilo in zaključek

1.  Najpozneje v šestih mesecih po izteku obdobja, določenega v členu 13(2), zadevna država članica. Komisiji predloži poročilo o izvršitvi finančnega prispevka, vključno z informacijami o vrsti ukrepov in glavnih rezultatih ter izkazom, ki upravičuje odhodke in po potrebi navaja dopolnjevanje ukrepov s tistimi, ki jih financira ESS.

2.  Najpozneje šest mesecev po tem, ko Komisija prejme vse informacije, zahtevane v skladu z odstavkom 1, Komisija zaključi finančni prispevek iz ESPG.

Člen 16

Letno poročilo

1.  Prvič leta 2008 in vsako leto pred 1. julijem Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te uredbe v prejšnjem letu. Poročilo se osredotoči predvsem na dosežene rezultate ESPG in vsebuje zlasti informacije v zvezi s predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, financiranimi ukrepi, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, zlasti ESS, in zaključkom odobrenega finančnega prispevka. Vsebuje tudi zahteve, ki so bile zavrnjene zaradi pomanjkanja sredstev ali neupravičenosti.

2.  Poročilo bo predloženo v vednost Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in socialnim partnerjem.

Člen 17

Ocena

1.  Komisija na svojo pobudo in v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, državami članicami in socialnimi partnerji izvede:

   a) vmesno oceno učinkovitosti in trajnosti pridobljenih rezultatov do 31. decembra 2011; in
   b) naknadno oceno do 31. decembra 2014 s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da bi izmerili učinek ESPG in njegovo dodano vrednost.

2.  Rezultati ocene bodo predloženi v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in socialnim partnerjem.

Člen 18

Upravljanje in finančni nadzor

1.  Brez poseganja v pristojnost Komisije za izvrševanje splošnega proračuna Evropskih skupnosti države članice prevzamejo odgovornost v prvi fazi za upravljanje ukrepov, ki prejemajo podporo ESPG, in za finančni nadzor ukrepov. Zato ukrepi, ki jih sprejmejo, vključujejo:

   a) preverjanje, da so bili sistemi upravljanja in nadzora uvedeni in se izvajajo tako, da zagotavljajo učinkovito in pravilno uporabo sredstev Skupnosti po načelih dobrega finančnega poslovodenja;
   b) preverjanje, da so bili financirani ukrepi pravilno izvedeni;
   c) zagotavljanje, da so odhodki, ki so financirani na podlagi zanesljive spremne dokumentacije, pravilni in redni;
   d) preprečevanje, ugotavljanje in popravljanje nepravilnosti v skladu s členom 70 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu(6) ter izterjavo neupravičeno plačanih zneskov in zamudnih obresti v skladu z istim členom. Države članice te pravočasno uradno sporočijo Komisiji in jo redno obveščajo o poteku upravnih in pravnih postopkov.

2.  Država članica izvedejo finančne popravke, potrebne, kadar se ugotovijo nepravilnosti. Popravki, ki jih izvede država članica, zajemajo ukinitev celotnega ali dela prispevka Skupnosti. Država članica izterja vsak znesek, izgubljen zaradi ugotovljene nepravilnosti, ga povrne Komisiji, in kadar znesek ni povrnjen v roku, ki ga dovoli zadevna država članica, se izterjajo zamudne obresti.

3.  V skladu s svojo pristojnostjo za izvrševanje splošnega proračuna Evropskih skupnosti Komisija sprejme vse ukrepe, potrebne za preverjanje, da so financirani ukrepi izvedeni po načelih dobrega in učinkovitega finančnega poslovodenja v skladu z določbami Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Vsaka država članica zagotovi sisteme upravljanja in nadzora, ki delujejo brez zapletov; Komisija se prepriča, da sistemi delujejo.

Zato brez poseganja v pooblastila Računskega sodišča ali preglede, ki jih izvaja država članica v skladu z nacionalnimi zakoni, pravili in upravnimi določbami, uradniki ali uslužbenci Komisije lahko izvajajo preglede na kraju samem, vključno z naključnimi pregledi ukrepov, ki jih financira ESPG, z napovedjo najmanj en delovni dan vnaprej. Komisija obvesti zadevno državo članico , zato da dobi vso potrebno pomoč. Uradniki ali uslužbenci zadevne držav članic lahko sodelujejo pri takih pregledih.

4.  Država članica zagotovi, da je vsa spremna dokumentacija v zvezi z nastalimi odhodki Komisiji in Računskemu sodišču na voljo v obdobju treh let po zaključku finančnega prispevka, prejetega iz ESPG.

Člen 19

Povračilo finančnega prispevka

1.  Kadar je znesek dejanskih stroškov ukrepa nižji od predvidenega zneska, izraženega v skladu s členom 12, Komisija zahteva, da država članica povrne ustrezni znesek prejetega finančnega prispevka.

2.  Če država članica ni izpolnila obveznosti, navedenih v sklepu o finančnem prispevku, Komisija sprejme potrebne ukrepe, da od države članice zahteva povrnitev celotnega ali dela finančnega prispevka.

3.  Pred sprejetjem sklepa v skladu z odstavkom 1 ali 2 Komisija ustrezno preveri zadevo in zlasti državi članici da na voljo določeno obdobje, v katerem mora predložiti svoje pripombe.

4.  Če Komisija po potrebnih preverjanjih sklene, da država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti iz člena 18(1), in ni bil dosežen dogovor ter država članica ni izvedla popravkov v obdobju, ki ga je določila Komisija, ob upoštevanju morebitnih pripomb držav članic Komisija v roku treh mesecev po izteku zgoraj navedenega obdobja sklene izvesti potrebne finančne popravke z ukinitvijo celotnega ali dela prispevka ESPG za zadevni ukrep. Vsak znesek, izgubljen zaradi ugotovljene nepravilnosti, je treba izterjati, in kadar znesek ni povrnjen v roku, ki ga sprejme zadevna država članica, se izterjajo zamudne obresti.

Člen 20

Klavzula o pregledu

Na podlagi prvega letnega poročila iz člena 16 Evropski parlament in Svet lahko pregledata to uredbo na podlagi predloga Komisije, s čimer se zagotovi, da je cilj ESPG glede solidarnosti izpolnjen in da določbe ustrezno upoštevajo gospodarske, socialne in ozemeljske značilnosti vseh držav članic.

Evropski parlament in Svet vsekakor pregledata to uredbo do 31. decembra 2013.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ..............,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 13. septembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Mnenje z dne 11. oktober 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2006.
(4) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov