Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0194(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0432/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0432/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.11
CRE 13/12/2006 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0562

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 328kWORD 39k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) *
P6_TA(2006)0562A6-0432/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) (COM(2006)0564 – C6-0423/2006 – 2006/0194(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0564)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης EK, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0423/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0432/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την πρότασή της αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·

3.   παροτρύνει το Συμβούλιο, κατά την εξέταση της προτεινόμενης αλλαγής στη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής, να αποφύγει οιαδήποτε καθυστέρηση στη χορήγηση πόρων στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159,
(Η τροπολογία αυτή αφορά ολόκληρο το κείμενο).

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου