Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0173(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0422/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0422/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 18
CRE 11/12/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.12
CRE 13/12/2006 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0563

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 99k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Τομέας της μπανάνας *
P6_TA(2006)0563A6-0422/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας (COM(2006)0489 – C6-0339/2006 – 2006/0173(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0489)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0339/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0422/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2)·

3.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1
(1)  Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων στην προσαρμογή των παραγωγών στη λογική της αγοράς, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.
(1)  Το ισχύον καθεστώς για τον τομέα της μπανάνας καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας. Πιο συγκεκριμένα, το καθεστώς ενισχύσεων για τους παραγωγούς μπανάνας στηρίζεται σε αρχές οι οποίες, για άλλες κοινές οργανώσεις αγοράς, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για την καλύτερη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, την καλύτερη διοχέτευση των πόρων ώστε να πλαισιωθούν οι ειδικές εξελίξεις των περιφερειών αυτών, τη σταθεροποίηση των δαπανών, τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τη συνεκτίμηση με τον δέοντα τρόπο των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών παραγωγής, την απλοποίηση της διαχείρισης του καθεστώτος και την ευθυγράμμισή του με τις αρχές των νέων κοινών οργανώσεων αγορών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το εν λόγω καθεστώς.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2α (νέα)
(2α) Από της δημιουργίας της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας, για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού εκ μέρους των παραγωγών μπανάνας των τρίτων χωρών και για την καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων, το σύνολο του κλάδου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού, από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτό της διάθεσης στην αγορά, βελτιώνοντας ουσιαστικά τα επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας των προϊόντων του και μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον. Η ΚΟΑ προήγαγε, επιπλέον, τη συγκέντρωση της κοινοτικής προσφοράς, γεγονός που συνέβαλε στην ενοποίηση του τομέα στις περιφέρειες παραγωγής και διευκόλυνε την εμπορία της ευρωπαϊκής μπανάνας.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
(3)  Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες.
(3)  Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις κυριότερες καλλιέργειες σε ορισμένες άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, και ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση και η δυσμενής μορφολογία του εδάφους των περιοχών αυτών αποτελούν μειονεκτήματα για την καλλιέργεια. Η τοπική παραγωγή μπανανών αποτελεί βασικό στοιχείο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ισορροπία των αγροτικών περιοχών στις εν λόγω περιφέρειες, οι οποίες δεν διαθέτουν άλλωστε καμία εναλλακτική λύση η οποία να επιτρέπει την επιλογή άλλων οικονομικά βιώσιμων καλλιεργειών.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3α (νέα)
(3α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και η συμβολή του στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, χάρη στα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας που συνεπάγεται, της οικονομικής δραστηριότητας που συνεπάγεται σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο και της διατήρησης της ισορροπίας σε επίπεδο οικολογίας και φυσικών τοπίων, που ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισμού.
Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
(5)  Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών με επιπτώσεις στους πόρους διαβίωσης του πληθυσμού των άκρως απόκεντρων περιφερειών, η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση νωρίτερα. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.
(5)  Ο τίτλος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις άκρως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προβλέπει τη θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός προβλέπει την υποβολή αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2009. Πάντως, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της κατάστασης των παραγωγών μπανάνας, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση προ της προβλεπόμενης προθεσμίας σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών αυτών, ιδίως λόγω τροποποιήσεων του εξωτερικού καθεστώτος. Το μέσο αυτό φαίνεται πως είναι το πλέον κατάλληλο για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας σε κάθε μία από τις εν λόγω περιφέρειες, δεδομένου ότι προβλέπει ευέλικτους και αποκεντρωμένους μηχανισμούς για τη στήριξη της παραγωγής μπανάνας. Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η στήριξη του τομέα της μπανάνας στα εν λόγω προγράμματα στήριξης μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή των στρατηγικών στήριξης της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιφέρειες.
Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η καταβολή μιας ή περισσοτέρων ειδικών προκαταβολών για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
(7)  Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τις μπανάνες, δεδομένου του μικρού μεριδίου της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.
(7)  Όσον αφορά την παραγωγή μπανάνας σε περιφέρειες της Κοινότητας εκτός των άκρως απόκεντρων, κρίνεται σκόπιμο να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν το καθεστώς της μερικής αποδέσμευσης των ενισχύσεων για τις μπανάνες, παρά το μικρό μερίδιο της παραγωγής αυτής στο σύνολο της κοινοτικής παραγωγής.
Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8
(8)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τ η θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών· προβλέπει την εισαγωγή ενός συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση (στο εξής "καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης"). Στόχος του συστήματος αυτού ήταν η μετάβαση από ένα καθεστώς στήριξης της παραγωγής σ" ένα καθεστώς στήριξης του παραγωγού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8α (νέα)
(8α) Στο πλαίσιο της μεταστροφής προς το καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών, τα μέτρα ενημέρωσης και υποδομής με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο· θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί, συναφώς, η προσαρμογή της παραγωγής και της εμπορίας μπανάνας σε διάφορους κανόνες ποιότητας, όπως εκείνους του δίκαιου εμπορίου, των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, των τοπικών ποικιλιών ή του πιστοποιητικού γεωγραφικής προέλευσης· στο πλαίσιο του τουρισμού που υφίσταται στις περιφέρειες αυτές, θα ήταν δυνατή η διοχέτευση της μπανάνας στο εμπόριο υπό μορφήν ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει την αντίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος από τον καταναλωτή ως προνομιακού και εντοπίσιμου.
Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8β (νέα)
(8β) Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σημασίας στόχοι της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η στήριξη για το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τον ακατέργαστο καπνό, τον λυκίσκο και την μπανάνα πρέπει να αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8γ (νέα)
(8γ) Η πλήρης ενσωμάτωση του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης στον τομέα της μπανάνας στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα συνεπαγόταν σημαντικό κίνδυνο αποδιοργάνωσης της παραγωγής στις περιοχές καλλιέργειας της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ένα μέρος της στήριξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να συνδέεται με την καλλιέργεια, με την καταβολή ποσού ανά επιλέξιμο εκτάριο της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Το ποσό της στήριξης θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται οικονομικές συνθήκες οι οποίες, στις περιοχές που είναι πρόσφορες για αυτή την καλλιέργεια, να επιτρέπεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων στον τομέα της μπανάνας, και να αποφεύγεται η υποκατάστασή της από άλλες καλλιέργειες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι δικαιολογημένο να οριστεί, σε όποιο κράτος μέλος το επιθυμεί, η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο στο 40 % του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης που μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς.
Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8δ (νέα)
(8δ) Το υπόλοιπο 60 % του εθνικού μεριδίου στην ενίσχυση, το οποίο μεταφερόταν έμμεσα στους παραγωγούς, πρέπει να μείνει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9
(9)  Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί το υφιστάμενο καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τον τομέα της μπανάνας και να ενσωματωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις μπανάνες στον κατάλογο των άμεσων ενισχύσεων που συνδέονται με το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ο καθορισμός, από τα κράτη μέλη, των ποσών αναφοράς και των επιλέξιμων εκταρίων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, βάσει κατάλληλης αντιπροσωπευτικής περιόδου για την αγορά μπανάνας και αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. Έχει σημασία να μην αποκλειστούν οι μπανανοφυτείες επειδή θεωρούνται μόνιμες καλλιέργειες. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως τα εθνικά ανώτατα όρια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η θέσπιση λεπτομερών κανόνων και η λήψη των απαιτούμενων μεταβατικών μέτρων από την Επιτροπή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10
(10)  Ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 404/93 αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και τους μηχανισμούς συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και περιόριζε την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.
(10)  Ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και τους μηχανισμούς συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το υφιστάμενο καθεστώς είχε ως στόχο τη σύσταση οργανώσεων του είδους αυτού για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού παραγωγών και τη στήριξη της εμπορίας στον τομέα της μπανάνας, περιορίζοντας την καταβολή των αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που ήταν μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.
Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11
(11)  Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Ο δεύτερος στόχος είναι άνευ αντικειμένου εφόσον το καθεστώς αντισταθμιστικών ενισχύσεων πρόκειται να καταργηθεί. Συνεπώς, δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, έτσι ώστε να είναι τα κράτη μέλη ελεύθερα να θεσπίσουν, εφόσον απαιτείται, κανόνες του είδους αυτού, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα εδάφη τους.
(11)  Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, εφόσον η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας είναι τώρα μέλη οργανώσεων παραγωγών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρθρωση του τομέα της μπανάνας στις περιφέρειες παραγωγούς, προτείνεται η διατήρηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου και ζητείται από τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να εξαρτούν την καταβολή της ενίσχυσης από την υποχρέωση να πραγματοποιείται η εμπορία του προϊόντος μέσω αυτών των οργανώσεων παραγωγών.
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93
1)  Διαγράφονται οι τίτλοι II και III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.
1)  Διαγράφονται τα άρθρα 6 και 7 του τίτλου ΙΙ, ο τίτλος III, τα άρθρα 16 έως 20, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 25 και τα άρθρα 30 έως 32.
Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ -1) (ΝΕΟ)
Άρθρο 1, περίπτωση 4 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
-1)  Στο άρθρο 1, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"– καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς με κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατάτες αμυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, όσπρια, βαμβάκι, καπνό, λυκίσκο, καθώς και για γεωργούς που διατηρούν ελαιώνες και καλλιέργειες μπανάνας".
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
1)  Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαγράφεται
"α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI ή, στην περίπτωση του ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή, στην περίπτωση των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαμου και του κιχωρίου, εάν έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη της αγοράς κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΑ του παραρτήματος VII ή, στην περίπτωση των μπανανών, αν έχουν λάβει αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που αναφέρεται στο σημείο ΙΒ του παραρτήματος VII."
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6Α) (νέο)
Άρθρο 64, παράγραφος 2, πρώτο και δεύτερο εδάφιο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
6α) Στο άρθρο 64, παράγραφος 2, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:
"2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144, παράγραφος 2, ανώτατο όριο για κάθε μια από τις άμεσες πληρωμές στις οποίες αναφέρονται αντίστοιχα τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69.
Το ανώτατο αυτό όριο ισούται με τη συνισταμένη κάθε τύπου άμεσης πληρωμής στα εθνικά ανώτατα όρια του άρθρου 41, πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 68, 68α, 68β και 69."
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 6Β) (νέο)
Άρθρο 68β (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
6β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 68β:
"Άρθρο 68β
Πληρωμές για τη μπανάνα
Στην περίπτωση των πληρωμών για τη μπανάνα ποσοστό 40% της ενίσχυσης παραμένει συνδεδεμένο με την παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% του εθνικού μεριδίου της ενίσχυσης μένει διαθέσιμο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης."
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 7)
Άρθρο 145, στοιχείο δγ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
7)  Στο άρθρο 145, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο δ)β:
Διαγράφεται
"δ)γ λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υπαγωγή της στήριξης για τις μπανάνες στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης."
Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ - 1 (νέο)
Άρθρο 18α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
– 1)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 18α :
"Άρθρο 18α
Μπανάνα
Η είσπραξη των ενισχύσεων από τους παραγωγούς του τομέα της μπανάνας θα εξαρτάται από τη συμμετοχή τους σε οργάνωση αναγνωρισμένη βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93. Η ενίσχυση αυτή είναι επίσης δυνατόν να χορηγείται σε μεμονωμένους παραγωγούς η ιδιάζουσα κατάσταση των οποίων, ιδίως από γεωγραφικής πλευράς, δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν σε οργάνωση παραγωγών."
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 2α) (νέο)
Άρθρο 28, παράγραφος 3α (νέα) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
2α) Στο άρθρο 28, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3α. Σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης των οικονομικών συνθηκών με συνέπεια να πλήττεται το εισόδημα των παραγωγών μπανάνας, ιδίως μετά από τροποποίηση του εξωτερικού καθεστώτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδική έκθεση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενη ενδεχομένως από τις δέουσες προτάσεις."
Τροπολογία 27
ΑΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 30 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006)
"Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.
"Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93* του Συμβουλίου σε εκείνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Πρέπει, συγκεκριμένα, να προβλεφθεί ένα ειδικό σύστημα πάγιων προκαταβολών προς τους παραγωγούς μπανάνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.
Τροπολογία 28
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Αξιολόγηση
Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στο βιοτικό επίπεδο των κοινοτικών καλλιεργητών, στα εισοδήματα των παραγωγών της Κοινότητας και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε περίπτωση που οι αρχικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί.
Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Παράρτημα I (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
1)  Στο Παράρτημα I η τελευταία σειρά που αφορά τις μπανάνες διαγράφεται·
Διαγράφεται
Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΗΜΕΙΟ 2)
Παράρτημα VI (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)
2)  Η ακόλουθη σειρά προστίθεται στο παράρτημα VI:
Διαγράφεται
"Μπανάνες Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 Αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος"

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου