Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0245(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0440/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0440/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0564

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 38k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά *
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το φόρο για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (COM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0739)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0437/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0440/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1
Άρθρο 4 (οδηγία 2002/38/ΕΚ)
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2008."
"Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Η Επιτροπή εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για τυχόν παράταση του καθεστώτος εγκαίρως πριν από την εκπνοή του, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει επαρκές χρονικό περιθώριο για να εκφράσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 93 της Συνθήκης."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου