Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0245(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0440/2006

Ingediende teksten :

A6-0440/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2006 - 8.13

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0564

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 38k
Woensdag 13 december 2006 - Straatsburg
BTW voor radio- en televisieomroepdiensten en bepaalde elektronische diensten *
P6_TA(2006)0564A6-0440/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/38/EG wat betreft de toepassingsduur van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en televisieomroepdiensten (COM(2006)0739 – C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor de Raad (COM(2006)0739)(1),

–   gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan de Raad het Parlement heeft geraadpleegd (C6-0437/2006),

–   gelet op regel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0440/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 2
ARTIKEL 1
Artikel 4 (Richtlijn 2002/38/EG)
"Artikel 1 is van toepassing tot en met 31 december 2008."
"Artikel 1 is van toepassing tot en met 31 december 2009.
De Commissie neemt ruim voor afloop van de looptijd een voorstel voor een mogelijke verlenging van de regeling aan, zodat het Europees Parlement voldoende tijd heeft om overeenkomstig artikel 93 van het Verdrag zijn advies uit te brengen."

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid