Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0630/2006

Forhandlinger :

PV 12/12/2006 - 5

Afstemninger :

PV 13/12/2006 - 8.14

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0565

Vedtagne tekster
PDF 160kWORD 75k
Onsdag den 13. december 2006 - Strasbourg
Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Europa-Parlamentets beslutning Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om sit lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 (KOM(2006)0629), der blev vedtaget den 24. oktober 2006, forelagt af Kommissionen og drøftet af Parlamentet den 14. november 2006,

-   der henviser til Kommissionens strategiske politiske retningslinjer for perioden 2004-2009 og dens årlige politikstrategi 2007 og til bidragene fra Parlamentets udvalg, som Formandskonferencen har fremsendt til Kommissionen i overensstemmelse med Rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 33 og 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at 2007 bliver et afgørende år for den europæiske integrationsproces, idet Den Europæiske Union vil byde velkommen til to ny medlemsstater, Rumænien og Bulgarien, fejre 50-året for Rom-traktaten, bestræbe sig på at opnå en institutionel aftale og iværksætte en omfattende række af nye finansieringsprogrammer,

B.   der henviser til vigtigheden af, at EU er i stand til at opfylde ambitiøse politiske, økonomiske og sociale mål for sine borgere og tjene europæernes fælles interesse i at gøre EU til en global hovedaktør, der kan fremme fælles løsninger for fred, sikkerhed, global velstand og en bæredygtig økonomisk og social udvikling,

C.   der henviser til behovet for en tæt sammenkædning af udgifterne med de politiske prioriteringer, eftersom de midler, der er afsat i den nye finansielle ramme, ikke er tilstrækkelige til at løse alle de opgaver, der forestår,

D.   der gentager nødvendigheden af, at Europa tager affære for at leve op til borgernes voksende forventninger og forbedre sin rolle som en førende aktør på verdensscenen,

1.   finder det positivt, at Kommissionen i sit lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 lægger vægt på at modernisere europæisk økonomi og forbedre borgernes velfærd; er i den forbindelse enig i den betydning, der tillægges sikkerhed, sundhed, innovation, renere miljø, energi og klimaændringer, det indre marked, migration og integration, Europas globale synlighed og effektivitet samt forbedret kommunikation med de europæiske borgere; beklager imidlertid, at der på flere områder kan noteres en vis mangel på ambitioner; mener, at Kommissionen for at bringe det europæiske projekt ud af dets nuværende dødvande bør tage alle sine beføjelser i brug med henblik på at styrke og modernisere Europas sociale markedsøkonomi på grundlag af princippet om bæredygtig udvikling;

2.   finder, at sondringen mellem henholdsvis "strategiske" og "prioriterede" initiativer forbedrer klarheden og troværdigheden af lovgivnings- og arbejdsprogrammet; anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at fremkomme med en mere sammenhængende og præcis redegørelse for forskellen mellem de to kategorier og navnlig præcisere tidsrammen for fremlæggelse af "prioriterede initiativer"; opfordrer Kommissionen til efter seks måneder at redegøre for de fremskridt, der på det tidspunkt er gjort med gennemførelsen af lovgivnings- og arbejdsprogrammet;

3.   finder det glædeligt, at Kommissionen har støttet en række af de forslag, Parlamentets udvalg har fremsat inden for rammerne af den nye strukturerede dialog, og som er beskrevet i den sammenfattende rapport fra Udvalgsformandskonferencen;

4.   anmoder ikke desto mindre Kommissionen om at oplyse Parlamentet om, hvorfor den ikke har indføjet følgende lovgivningsinitiativer, som Parlamentets udvalg har efterspurgt, i arbejdsprogrammet for 2007: gensidig anerkendelse inden for varehandel, forslag til forbedring af CE-mærket, revision af statutten for det europæiske selskab, udvikling af mikrolån, forening af arbejde og familieliv, beskyttelse af atypiske arbejdstagere, et nyt forslag om et europæisk gensidigt selskab, tærskler for såsæd, der indeholder GMO, og forslag vedrørende åbenhedsinitiativet;

5.   mener, at anvendelsen af rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen kan og bør forbedres gennem en mere konsekvent inddragelse af de politiske grupper på et tidligt trin i proceduren;

6.   beklager den manglende vekselvirkning mellem lovgivnings- og arbejdsprogrammet og budgetbehandlingen; ønsker i tråd med rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen at forbedre sammenkædningen af de to procedurer og ser frem til en drøftelse om, hvordan dette kan gøres;

7.   opfordrer Kommissionen til på et tidligt tidspunkt at indlede en dialog med Parlamentet om den nødvendige revision af EU's budgetrammer og finansielle ramme, midtvejsevalueringen af den fælles landbrugspolitik og drøftelsen om nye ordninger for egne indtægter;

8.   glæder sig over Kommissionens planer om at forbedre kontakten mellem EU og borgerne gennem en forbedret kommunikationspolitik, der kan forbedre bevidstheden om og forståelsen af EU på nationalt, regionalt og lokalt plan; støtter alle initiativer i retning af at opbygge partnerskaber samt på mere systematisk vis at lytte til og reagere på borgernes bekymringer;

9.   understreger i den forbindelse navnlig behovet for i højere grad at samordne kommunikationspolitikken med de nationale regeringer og politiske partier med det formål at iværksætte en effektiv åben dialog med borgerne om europæiske spørgsmål; finder, at medlemmerne kan bidrage til denne proces, og forventer, at Kommissionen samarbejder snævert med Parlamentet, når den udvikler og implementerer sin kommunikationspolitik;

10.   bemærker Kommissionens stærke ønske om at blive inddraget i udformningen af Berlin-erklæringen i anledning af 50-året for Rom-traktaten; finder det vigtigt, at der bliver tale om en ægte interinstitutionel erklæring udfærdiget af Parlamentet, Rådet og Kommissionen i fællesskab; finder, at en sådan erklæring bl.a. bør bidrage til at bekræfte Unionens værdier og identitet samt fremme den institutionelle reform i Europa;

11.   bifalder Kommissionens ønske om at engagere sig aktivt i arbejdet for at sikre vedtagelsen af en europæisk forfatningstraktat; finder, at de målsætninger og reformer, som er nedfældet i traktaten, er af afgørende betydning for Unionens funktionsevne og fremtidige udvikling; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Parlamentet at spille en ledende rolle i bestræbelserne for at finde en brugbar løsning på det nuværende institutionelle dødvande;

Prioriteter for 2007
Modernisering af den europæiske økonomi

12.   glæder sig over, at Kommissionen i sit lovgivnings- og arbejdsprogram lægger stor vægt på det vedvarende behov for at modernisere den europæiske økonomi med henblik på at gøre den mere dynamisk og konkurrencedygtig over for de stadig større udfordringer på globalt plan; understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse af Lissabon-strategien og fremhæver i den forbindelse den indbyrdes sammenhæng mellem økonomiske, sociale og miljømæssige fremskridt og deres betydning for skabelse af en dynamisk og innovativ europæisk økonomi; bekræfter sin støtte til en europæisk dagsorden, hvor velstand og solidaritet er gensidigt supplerende mål, og opfordrer Kommissionen til at tage initiativer, der afspejler dette;

13.   opfordrer Kommissionen til at forbedre koordineringen af de økonomiske politikker, navnlig med henblik på at støtte nationale og europæiske initiativer til fremme af forskning, færdigheder og nye teknologier, dele viden om de bedste metoder til at forbedre effektiviteten og kvaliteten af de offentlige udgifter og forbedre kvaliteten af de statistiske data;

Forskning og udvikling

14.   gentager, at det haster med at styrke det forskningsmæssige samarbejde med henblik på at forbedre den europæiske økonomis konkurrenceevne, især inden for avancerede teknologier; opfordrer indtrængende til, at der gøres en forstærket koordineret indsats for at fremme sektorerne for telekommunikation og informationssamfundsteknologi;

15.   finder, at etableringen af det foreslåede Europæiske Teknologiske Institut (ETI) - hvis det er baseret på de rigtige principper - vil bidrage til at gøre den europæiske økonomi konkurrencedygtig ved at medvirke til at vende den tendens til fragmentering af tiltag inden for forskning, uddannelse og innovation, der hidtil har sat en stopper for fremskridtet; understreger, at ingen af de bevillinger, der tidligere er blevet afsat til det syvende rammeprogram, bør anvendes til at finansiere det europæiske teknologiinstituts aktiviteter;

16.   bifalder Kommissionens forslag om Erasmus Mundus II-programmet, der har til formål at fremme samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser; understreger imidlertid behovet for at tage yderligere initiativer til fremme af kvalitet på europæiske universiteter og højere læreanstalter samt fremme af livslang læring og bedre sprogkundskaber;

17.   understreger den strategiske betydning af rumfartssektoren, der er i rivende udvikling, og støtter følgelig fuldt ud Kommissionens initiativ til at udvikle en kohærent og omfattende europæisk rumfartspolitik;

Det indre marked

18.   opfordrer Kommissionen til at forstærke sin indsats for at fuldstændiggøre det indre marked, således at borgerne kan høste alle frugterne heraf; finder imidlertid, at gennemgangen af strategien for det indre marked ikke bør bruges som påskud for at undlade at tage de initiativer vedrørende det indre marked, som måtte være nødvendige; påpeger, at en vellykket udvikling af det indre marked kun kan finde sted på grundlag af loyal konkurrence, samhørighed, et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og overholdelse af Göteborg-principperne;

19.   gentager sin henstilling til Kommissionen om at undersøge alle muligheder for at forbedre patentretten og ordningen for bilæggelse af retstvister vedrørende patenter;

20.   understreger vigtigheden af at færdiggøre det indre marked på området finansielle tjenester og forsikring, og finder det især vigtigt, at Kommissionen har forpligtet sig til at foreslå en modernisering af lovgivningen om solvens, investeringsfonde (UCITS) og momsbehandlingen af finansielle tjenester; understreger imidlertid, at et af det højest prioriterede områder i 2007 i forbindelse med lovgivningen om finansielle tjenesteydelser bør være en korrekt gennemførelse og passende håndhævelse af den lovgivning, der allerede er vedtaget i de seneste år; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at aflægge rapport om private investeringsfondes og hedgefondes eventuelle virkninger på den finansielle stabilitet, de økonomiske resultater og beskæftigelsesniveauet,

Svar på de samfundsmæssige udfordringer i Europa

21.   bemærker, at Kommissionen agter at foretage en "omfattende statusopgørelse over EU-samfundet", men opfordrer den til at være mere ambitiøs og til - i betragtning af at 2007 er Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle - at fremlægge en række initiativer på områderne social udstødelse, fattigdom, beskyttelse af atypiske arbejdstagere og bedre social beskyttelse inden for nye ansættelsesformer samt en evaluering af implementeringen af EU-lovgivningen om bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling samt ethvert andet nødvendigt initiativ på dette område;

22.   anmoder om en egentlig opfølgning af Kommissionens meddelelse om en konsultation vedrørende foranstaltninger på EU-niveau til fremme af en aktiv integration af de mennesker, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet (KOM(2006)0044);

23.   opfordrer Kommissionen til at identificere et klart retsgrundlag for bekæmpelse af alle former for vold, navnlig vold med kvinder og børn;

24.   bifalder i denne forbindelse Kommissionens målsætning om undersøge, hvordan man kan styrke den såkaldte flexicurity og hjælpe medlemsstaterne med at opnå såvel høj produktivitet som høj social beskyttelse;

Forbrugerbeskyttelse

25.   anmoder Kommissionen om at sætte nyt skub i forbrugerbeskyttelsen, især med henblik på at konsolidere og revidere den gældende ret på forbrugerområdet for at sikre en mere effektiv forbrugerbeskyttelsespolitik og styrke forbrugernes rettigheder, sikre beskyttelsen af sårbare forbrugere, styrke forbrugerinformationen og øge forbrugernes bevidsthed om rettigheder og klageadgang, f.eks. ved hjælp af en informationskampagne på EU-plan, og med henblik på at værne om forbrugernes interesser på relaterede politiske områder; påpeger i denne forbindelse, at lovgivningen om forbrugerbeskyttelse under ingen omstændigheder må bane vej for nye hindringer på det indre marked, men derimod bør sikre, at forbrugerne i alle medlemsstater nyder godt af det høje beskyttelsesniveau, der allerede er opnået;

26.   bifalder derfor handlingsplanen om bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug, da den integrerer både den sociale og økonomiske dimension;

Sikkerhed for borgerne, retfærdighed og migration

27.   opfordrer EU-medlemsstaterne og Kommissionen til at forpligte sig til at tage fat på de strukturelle årsager til massemigration ved at tilpasse og ajourføre deres nuværende politikker, således at udviklingslandene får mulighed for at beskytte og opbygge deres økonomier og sikre deres befolkninger anstændige indtægter, hvilket på lang sigt er den eneste mulighed, hvis den ulovlige indvandring skal nedbringes;

28.   opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet og den gensidige faglige bistand mellem deres grænsekontroltjenester og til at øge finansieringen af Frontex med henblik på bekæmpelsen af menneskehandel; anmoder om, at tilbagetagelsesaftaler indgås på et rimeligt grundlag og under overholdelse af migranternes grundlæggende rettigheder, samt at der i den forbindelse tages hensyn til EU-medlemsstaternes samt oprindelses- og transitlandenes fælles behov;

29.   mener, at en fælles indvandrings-, visum- og asylpolitik samt en effektiv økonomisk, social og politisk integration af indvandrere baseret på fælles principper skal være et centralt punkt i EU's samlede aktiviteter i 2007; glæder sig over de foreslåede initiativer fra Kommissionens side vedrørende indvandring af arbejdskraft og sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere, som opholder sig ulovligt i EU; går ind for, at den fælles beslutningsprocedure og kvalificerede flertalsafstemninger bringes i anvendelse på alle områder vedrørende indvandring;

30.   understreger behovet for en fælles EU-visumpolitik, hvori færdiggørelsen af visuminformationssystemet (VIS) er et centralt element; understreger imidlertid, at det har visse betænkeligheder med hensyn til databeskyttelse, adgang til data og interoperabiliteten mellem databaser, og beklager, at rammeafgørelsen om databeskyttelse under tredje søjle fortsat er blokeret i Rådet;

31.   støtter Kommissionens planer om at ajourføre rammeafgørelsen om bekæmpelse af terror, især hvad angår spredning af sprængstoffer og overførsel af ekspertise, og bekæmpelse af terrorpropaganda, men understreger samtidig, at en øget sikkerhed for borgerne ikke må opnås på bekostning af beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder;

32.   understreger behovet for at bekæmpe cyberkriminalitet og forbedre grænsekontrollen og forvaltningen af visumansøgninger; påpeger samtidig, at det er vigtigt at sikre en hurtig ikrafttræden af både SIS II og VIS;

33.   opfordrer Kommissionen til i 2007 at forelægge en rapport om, hvordan sæsonarbejderes rettigheder i EU kan beskyttes for at undgå det misbrug og de krænkelser af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som finder sted på nuværende tidspunkt;

34.   erindrer om, at der stadig forestår et stort arbejde med henblik på at sikre retfærdig og effektiv adgang til domstolene for alle; opfordrer til flere initiativer på det civilretlige område for at skabe et afbalanceret retligt grundlag, der kan sørge for sikkerhed og adgang til domstolene;

Sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi

35.   glæder sig over Kommissionens forslag om at gøre udviklingen af EU's energipolitik til en strategisk målsætning for 2007, som bygger på principperne om forsyningssikkerhed og -spredning, bæredygtighed, effektivitet og øget energiuafhængighed;

36.   understreger, at et grundlæggende element i en fælles energipolitik bør være forstærket solidaritet mellem medlemsstaterne for at håndtere de vanskeligheder, der er forbundet med infrastrukturernes fysiske sikkerhed og forsyningssikkerheden; mener desuden, at en sådan forstærket solidaritet i betragtelig grad kan styrke EU's evne til at forsvare sine fælles interesserer i energispørgsmål på internationalt niveau betragteligt;

37.   er af den faste overbevisning, at et centralt punkt i beskyttelsen af forsyningssikkerhed er den hurtige gennemførelse af den nugældende EU-ret i alle medlemslande, således at man opnår et fuldt fungerende indre marked for elektricitet og gas, der kan forstærke konkurrencen, gennemsigtighed og energieffektivitet;

38.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at skabe et indre energimarked i EU ved at finde en balance mellem indre og ydre forsyningskilder og ved at sikre interoperabilitet mellem de nationale energinet;

39.   anmoder Kommissionen om i højere grad at udvikle synergier mellem på den ene side økonomisk udvikling og på den anden side udvikling/brug af rene og energibesparende teknologier, da komplementariteten mellem disse faktorer er stærk og udgør en potentiel kilde til øget konkurrenceevne;

Europa som et bedre sted at leve
Miljø og bæredygtig udvikling

40.   understreger Den Europæiske Unions førende rolle på internationalt plan med hensyn til at fremme miljøspørgsmål, og er enig i, at der i de kommende år især bør udfoldes bestræbelser rettet mod beskyttelse af biodiversitet og mod klimaændringer, bl.a. ved at udvikle begrebet "grønt diplomati" og føre en målrettet energipolitik med fokus på øget anvendelse af vedvarende energikilder, energibesparelser og energieffektivitet i Europa;

41.   opfordrer Kommissionen til at arbejde for, at EU kommer til at spille en fremtrædende rolle i forbindelse med udformningen af politikker efter Kyoto og af nye mål; glæder sig i denne forbindelse over den fremlagte grønbog om klimaændringer efter 2012, som vil bidrage til at identificere de områder, hvor en indsats er påkrævet;

42.   forventer, at forslaget ændrer EU's ordning for handel med emissionstilladelser, således at miljøvirkningerne af ordningen forbedres, og dermed også at emissioner fra luftfarten medtages;

43.   opfordrer Kommissionen til bedre at koordinere transport- og miljøpolitikken i den bæredygtige udviklings ånd ved at foreslå konkrete mål for CO2-reduktioner for hele bilparken og integrere luftfarten i de bindende forpligtelser under Kyoto-protokollen;

44.   beklager, at beskyttelsen og bevarelsen af biodiversiteten i EU ikke er angivet som en prioritet for 2007, og opfordrer så meget desto stærkere Kommissionen til at gå i spidsen i forhold til de globale udfordringer i forbindelse med tab af biodiversitet, og samtidig sikre en forsvarligforvaltning af Natura-2000-nettet, især i havområder;

45.   opfordrer Kommissionen til at tage de initiativer, der er nødvendige for at skabe et bedre miljø for udvikling af energikilder, der ikke afgiver CO2; understreger, at klimaændringer ikke blot har følger for miljøet, men også for sundheden; anmoder derfor Kommissionen om at beskæftige sig med de nye risici og langsigtede følger;

Sundhed

46.   glæder sig over Kommissionens bidrag til udformningen af sundhedspolitikken i Europa og er stærkt overbevist om, at beskyttelse og fremme af sundhed bør indgå som en grundlæggende bestanddel af EU-politikkerne;

47.   understreger det forhold, at en effektiv europæisk sundhedsstrategi kræver et bedre samarbejde mellem sundhedstjenesterne, især hvad angår patientmobilitet og patientsikkerhed (f.eks. forfalskning af lægemidler), oplysning af patienter om lægemidler, livsstilsændringer og løsning af sundhedsproblemerne i forbindelse med befolkningens aldring;

Landbrug og fiskeri

48.   bemærker Kommissionens hensigt om at fremsætte et forslag om en forenkling af den fælles landbrugspolitik og om en enkelt fælles markedsordning i overensstemmelse med målene om forenkling og gennemsigtighed; understreger, at den fælles landbrugspolitiks regionale, sociale og miljømæssige rolle med henblik på midtvejsevalueringen af fællesskabsbudgettet i 2008 bør styrkes, samtidig med at Fællesskabets landbrugsfonde stabiliseres;

49.   glæder sig over, at der er blevet truffet flere initiativer til forenkling af den fælles landbrugspolitik og finder det især prisværdigt, at Kommissionen forpligter sig til at aflægge rapport om systemet med miljøkobling (krydsoverensstemmelse); støtter Kommissionens ønske om at omstrukturere og modernisere lovgivningen om mærkning af foderstoffer;

50.   glæder sig over forslaget om en forordning til skærpelse af kampen mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, især i betragtning af de betydelige tab, dette fiskeri forårsager for kystsamfundene og de fiskere, der overholder lovgivningen; beklager dog den generelle mangel på initiativer og politiske impulser inden for den fælles fiskeripolitik, som er nødvendige over for de nye udfordringer både inden for EU og på internationalt plan;

Europa som partner på verdensplan
Naboskabspolitik

51.   glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at prioritere en styrkelse af den europæiske naboskabspolitik, men er af den opfattelse, at der skal forelægges konkrete forslag og tages konkrete skridt, hvis denne forpligtelse skal have noget indhold; advarer mod risikoen for, at den europæiske naboskabspolitik begrænses til bilaterale og administrative eller "bureaukratiske" forbindelser med de berørte lande; er af den opfattelse, at visse aspekter af politikken bør ændres for at tage hensyn til de forskellige berørte landes forventninger og i højere grad afstemme ordningerne efter deres behov; kræver, at Parlamentet inddrages i denne proces;

52.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig rapport om overholdelsen af menneskerettigheds- og demokratiklausulen i aftalerne med landene i den europæiske naboskabspolitik, ledsaget af en detaljeret evaluering og af henstillinger vedrørende virkningerne af og sammenhængen i indsatsen;

Stabilitet og demokrati i Sydøsteuropa

53.   bemærker, at landene i Sydøsteuropa er ved at nærme sig det udvidelsesmomentum, der henvises til i Thessaloniki-erklæringen, og forventer, at Unionen indtager en ledende rolle i stabilitetskonsolideringen og forbedringen af velstanden i Vestbalkan og derved hjælper landene i regionen videre mod EU-medlemskab;

Rusland

54.   minder Kommissionen om, at den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale med Rusland udløber i 2007; opfordrer Kommissionen til at opstille retningsgivende principper for det strategiske indhold i EU's forbindelser med Rusland og navnlig understrege betydningen af, at demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed får en central plads i de fremtidige forbindelser, og til at indføre en klar mekanisme til overvågning af gennemførelsen af alle bestemmelser i en sådan aftale;

Udviklingspolitik

55.   anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at være mere ambitiøse, når det gælder om at indfri deres tilsagn for så vidt angår millenniumudviklingsmålene, og opfordrer Kommissionen til at forelægge konkrete forslag vedrørende alternativ finansiering af udviklingsprogrammer;

56.   mener, at der i forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler bør tages behørigt hensyn til det regionale udviklingsaspekt for at give AVS-landene mulighed for at nå udviklingsmålene;

Handelspolitik og forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen

57.   kræver på det multilaterale plan, at Doha-runden får et vellykket og ambitiøst udfald; beklager, at det var nødvendigt at suspendere forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen på ubestemt tid, og påpeger, at mislykkede multilaterale forhandlinger og et skifte til bilaterale/regionale aftaler kan føre til en ulige liberaliseringsproces og ujævn udvikling og således især indvirke negativt på de mindst udviklede lande;

ESFP

58.   understreger behovet for en styrkelse af mekanismerne for parlamentarisk kontrol med udviklingen af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) i almindelighed og med ESFP-missioner i særdeleshed, og påpeger behovet for at komme med proaktiv information og for at føre drøftelser, inden der træffes beslutning om fælles aktioner inden for ESFP, således at parlamenterne kan give udtryk for deres holdninger og prioriteringer;

Bedre lovgivning

59.   understreger behovet for at fremskynde forenklingen og konsolideringen af EU-lovgivningen og for at øge bestræbelserne for at lave bedre lovgivning samt for hurtig gennemførelse og korrekt implementering af EU-lovgivningen; opfordrer til en stærkere mekanisme for overvågning og håndhævelse af gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne;

60.   kræver, at alle forenklingsinitiativer overholder samtlige principper og betingelser i Parlamentets beslutning af 16. maj 2006 om en strategi for forenkling af de lovgivningsmæssige rammer(1);

Konsekvensanalyser

61.   glæder sig over integreringen af konsekvensanalyser i lovgivningsprocessen og det forhold, at lovgivnings- og arbejdsprogrammet fremhæver konvergens for så vidt angår behovet for at sikre høj kvalitet i lovgivningen, og over, at Kommissionen forpligter sig til at gennemføre konsekvensanalyser af alle strategiske og prioriterede initiativer; fastholder, at der er behov for uafhængige konsekvensanalyser, men understreger imidlertid, at disse ikke må føre til ubegrundede forsinkelser i forelæggelsen af Kommissionens forslag; minder om, at "bedre lovgivning" ikke nødvendigvis betyder deregulering eller forskellige former for minimumsregulering;

"Blød lovgivning"

62.   beklager, at Kommissionen i stigende grad gør brug af "blød lovgivning", såsom henstillinger og fortolkende meddelelser, og herved omgår den lovgivende myndigheds prærogativer;

Overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af gældende EU-ret

63.   beklager, at Kommissionen kun har givet et vagt svar på Parlamentets spørgsmål om gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne;

64.   anmoder Kommissionen om at gøre hele gennemførelses- og implementeringsprocessen mere gennemsigtig og overtale medlemsstaterne til at udarbejde de såkaldte sammenligningstabeller, der viser nøjagtigt, hvilken del af lovgivningen der stammer fra EU, og hvilken del der stammer fra den pågældende nationale lovgivning;

Budgetansvar

65.   forventer, at alle de nye reformer, der er fastlagt i den nye interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, implementeres fuldt ud i løbet af 2007 og således hurtigt sikrer en bedre kvalitet i gennemførelsen af budgettet;

66.   anmoder Kommissionen om at sikre, lette og fremme en fuldstændig gennemførelse af EU's budget, navnlig i de nye medlemsstater, i betragtning af at 2007 vil blive et afgørende år for den nye strukturpolitiks gennemførelse; anmoder endvidere Kommissionen om at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de operationelle programmer for den nye finansieringsperiode er på plads, og at iværksættelsen heraf kan indledes til tiden i alle medlemsstater som foreskrevet i de strategiske retningslinjer for samhørighed;

67.   understreger, at det tillægger reformdagsordenen stor betydning, især med hensyn til bekæmpelse af svig og dårlig forvaltning, da sådanne sager er med til at øge den skeptiske holdning til EU; beklager, at Kommissionen synes at have nedjusteret sit oprindelige reformprogram; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med handlingsplanen for en integreret struktur for intern kontrol og åbenhedsinitiativet;

o
o   o

68.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0205.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik