Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0630/2006

Rozpravy :

PV 12/12/2006 - 5

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.14

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0565

Prijaté texty
PDF 323kWORD 89k
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg
Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2007

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o jej legislatívnom a pracovnom programe na rok 2007 (KOM(2006)0629) prijatom 24. októbra 2006, ktorý Komisia predložila Európskemu parlamentu 14. novembra 2006, kedy bol i prerokovaný,

–   so zreteľom na strategickú politickú orientáciu Komisie na roky 2004 – 2009, ročnú politickú stratégiu Komisie na rok 2007 a príspevky výborov Európskeho parlamentu, ktoré Komisii odovzdala konferencia predsedov, ako to stanovuje rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou,

–   so zreteľom na článok 33 a článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže rok 2007 bude rozhodujúcim rokom pre proces európskej integrácie, ak vezmeme do úvahy, že EÚ privíta dva nové členské štáty – Rumunsko a Bulharsko, oslávi 50. výročie Rímskej zmluvy, bude sa usilovať o dosiahnutie inštitucionálnej dohody a začne vykonávať celý rad nových finančných programov,

B.   keďže pre EÚ má zásadný význam, aby bola schopná splniť ambiciózne politické, hospodárske a sociálne ciele v prospech svojich občanov a slúžiť spoločnému európskemu záujmu, ktorým je vytvoriť z EÚ vedúceho aktéra na globálnej úrovni a podporovať pritom spoločné riešenia pre mier, bezpečnosť, celosvetovú prosperitu a trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj,

C.   so zreteľom na potrebu úzko zladiť výdavky s politickými prioritami, vzhľadom na to, že prostriedky poskytnuté v novom finančnom rámci nie sú dostatočné na to, aby sa mohli vyriešiť všetky budúce výzvy,

D.   opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európa prijala opatrenia na naplnenie rastúcich očakávaní občanov a aby zlepšila svoju úlohu hlavného aktéra v celosvetovom dianí,

1.   víta dôraz, ktorý kladie legislatívny a pracovný program Komisie (LPP) na rok 2007 na modernizáciu európskeho hospodárstva a zlepšovanie životných podmienok občanov; v tejto súvislosti súhlasí s názorom, že je dôležité klásť dôraz na bezpečnosť, zdravie, inováciu, čistejšie životné prostredie, energetické a klimatické zmeny, vnútorný trh, migráciu a integráciu, celosvetovú informovanosť o Európe a efektívnosť jej činnosti a zlepšenú komunikáciu s európskymi občanmi; ľutuje však, že v niektorých oblastiach chýbajú v určitej miere ambície; je presvedčený, že s cieľom obnoviť napredovanie európskeho projektu by Komisia mala v plnej miere plniť svoju úlohu pri posilňovaní a modernizácii európskeho sociálneho trhového hospodárstva založeného na trvalo udržateľnom rozvoji;

2.   je presvedčený, že rozdiel, ktorý existuje medzi strategickými iniciatívami a prioritnými iniciatívami zvyšuje jasnosť a dôveryhodnosť LPP; napriek tomu žiada, aby Komisia zrozumiteľnejšie a presnejšie vysvetlila rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami a aby objasnila najmä časový plán predloženia prioritných iniciatív; vyzýva Komisiu, aby po šiestich mesiacoch predložila aktuálnu správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní LPP;

3.   víta skutočnosť, že Komisia podporila v rámci nového štruktúrovaného dialógu mnohé príspevky výborov Európskeho parlamentu, popísané v súhrnnej správe Konferencie predsedov výborov;

4.   napriek tomu žiada Komisiu, aby ho informovala o tom, prečo sa rozhodla nezahrnúť do svojho pracovného programu na rok 2007 nasledujúce legislatívne iniciatívy, ako žiadali jeho výbory: vzájomné uznávanie, čo sa týka obchodovania s tovarom, návrhy na zlepšenie označenia CE, revízia stanov európskej obchodnej spoločnosti, rozvoj mikroúverov, zladenie pracovného a rodinného života, ochrana netypických zamestnancov, nový návrh európskej vzájomnej spoločnosti, prahové hodnoty pre semená s obsahom GMO a návrh na iniciatívu o transparentnosti;

5.   domnieva sa, že fungovanie rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou je možné a potrebné zlepšiť, a to dôslednejším a včasným zapojením politických skupín do postupu;

6.   ľutuje nedostatok interakcie medzi LPP a rozpočtovým postupom; v súlade s rámcovou dohodou medzi Európskym parlamentom a Komisiou, želá si zlepšiť prepojenie oboch postupov a s potešením očakáva diskusiu o spôsoboch, ako to dosiahnuť;

7.   vyzýva Komisiu, aby sa včas zapojila do dialógu s Európskym parlamentom o zásadnej revízii rozpočtového rámca EÚ a finančného rámca, o strednodobej revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a diskusii o nových mechanizmoch pre vlastné zdroje;

8.   víta úmysel Komisie týkajúci sa lepšieho prepojenia Európy s jej občanmi prostredníctvom posilnenej komunikačnej stratégie navrhnutej tak, aby sa zlepšila informovanosť a porozumenie EÚ na vnútroštátnych, regionálnych a miestnych úrovniach; podporuje všetky iniciatívy na vytvorenie partnerstva a systematickejšieho vnímania obáv občanov a reagovania na ne;

9.   s týmto cieľom zdôrazňuje, že je osobitne potrebné užšie koordinovať komunikačnú politiku s vládami členských štátov a politickými stranami, aby sa mohol začať účinný otvorený dialóg s občanmi o európskych otázkach; je presvedčený, že poslanci Európskeho parlamentu môžu prispieť k tomuto procesu, a očakáva, že Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri vypracúvaní a vykonávaní svojej komunikačnej politiky;

10.   berie na vedomie odhodlanie Komisie zapojiť sa do vypracovania návrhu Berlínskeho vyhlásenia k 50. výročiu podpísania Rímskej zmluvy; domnieva sa, že je dôležité, aby toto vyhlásenie malo skutočne medziinštitucionálnu povahu vzhľadom na spoločné zapojenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; je presvedčený, že takéto vyhlásenie by malo okrem iného prispieť k opätovnému uznaniu hodnôt a identity EÚ a k podpore inštitucionálnej reformy v Európe;

11.   víta úmysel Komisie aktívne sa zapojiť do procesu, ktorým sa zabezpečí prijatie Zmluvy o ústave pre Európu; je presvedčený, že ciele a reformy obsiahnuté v uvedenej zmluve majú podstatný význam pre dobré fungovanie EÚ a jej budúci rozvoj; vyzýva Komisiu, aby sa v spolupráci s Európskym parlamentom ujala hlavnej úlohy pri hľadaní uskutočniteľného riešenia súčasnej bezvýchodiskovej situácie, v ktorej sa inštitúcie nachádzajú;

Priority na rok 2007
Modernizácia európskeho hospodárstva

12.   víta silný dôraz na, ktorý sa v programe Komisie kladie na neustálu potrebu modernizácie európskeho hospodárstva, aby ju v súvislosti s globálnymi výzvami interpretovala dynamickejším a konkurencieschopnejším spôsobom; zdôrazňuje význam, ktorý má rozhodné vykonávanie lisabonskej stratégie a vzájomnú prepojenosť hospodárskeho, sociálneho a ekologického pokroku pri vytváraní dynamického a inovatívneho európskeho hospodárstva; opakovane vyjadruje podporu európskej agende, v ktorej sú prosperita a solidarita vzájomne sa podporujúce ciele, a vyzýva Komisiu, aby to zohľadnila v opatreniach, ktoré prijme;

13.   vyzýva Komisiu, aby zlepšila koordináciu hospodárskych politík, najmä s cieľom podporiť vnútroštátne a európske iniciatívy zamerané na podporu výskumu, odbornosti a nových technológií, aby sa podelila o najlepšie postupy zlepšenia účinnosti a kvality verejných výdavkov a aby zlepšila kvalitu štatistických údajov;

Výskum a rozvoj

14.   opätovne zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné podporovať spoluprácu vo výskume, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, najmä v oblastiach pokrokových technológií; naliehavo žiada, aby sa vynaložilo zvýšené koordinované úsilie zamerané na podporu sektorov telekomunikácií a informačnej spoločnosti;

15.   je presvedčený, že zriadenie navrhovaného Európskeho technologického inštitútu (ETI), ak bude vychádzať zo správnych zásad, by mohlo prispieť ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva tým, že pomôže zastaviť roztrieštenosť výskumu, vzdelávania, inovačného úsilia, ktorá stojí v ceste pokroku; trvá na tom, že žiadne finančné prostriedky, ktoré boli v minulosti navrhované pre Siedmy rámcový program, by sa nemali využiť na financovanie činnosti ETI;

16.   víta návrhy Komisie na program Erasmus Mundus II zamerané na podporu spolupráce s tretími krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania; zdôrazňuje však, že je potrebné uskutočniť ďalšie iniciatívy s cieľom dosiahnutia vynikajúcich výsledkov na európskych univerzitách, vyššieho vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ako aj lepšieho ovládania jazykov;

17.   zdôrazňuje strategický význam rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti vesmírneho výskumu a preto v plnej miere podporuje Komisiu v jej iniciatíve rozvinúť koherentnú a komplexnú európsku vesmírnu politiku;

Vnútorný trh

18.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o vytvorenie vnútorného trhu, s cieľom umožniť občanom mať prospech zo všetkých jeho výhod; je však presvedčený, že revízia stratégie jednotného trhu by nemala poskytnúť zámienku na predloženie iniciatív v oblasti vnútorného trhu, ako je to potrebné; trvá na tom, že jednotný trh možno úspešne vybudovať len v podmienkach podpory spravodlivej hospodárskej súťaže, kohézie a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, ako aj dodržiavania göteborských zásad;

19.   opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť adresovanú Komisii, ktorá sa týka preskúmania všetkých možných spôsobov zlepšenia patentového systému a systému urovnávania sporov súvisiacich s patentmi;

20.   zdôrazňuje dôležitosť dokončenia vnútorného trhu v oblasti finančných služieb a poistenia, najmä záväzku Komisie predložiť návrh modernizácie právnych predpisov týkajúcich sa platobnej schopnosti, investičných fondov (UCITS) a DPH v súvislosti s finančnými službami; domnieva sa však, že kľúčovou prioritou v roku 2007 v oblasti právnych predpisov pre finančné služby by malo byť riadne vykonávanie a včasné uplatňovanie právnych predpisov prijatých už v uplynulých rokoch; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podala správu o možných dôsledkoch súkromných kapitálových fondov a hedžových fondov na finančnú stabilitu, hospodársky výkon a zamestnanosť;

Čelenie výzvam európskej spoločnosti

21.   poznamenáva, že Komisia má v úmysle uskutočniť "rozsiahlu inventúru európskej spoločnosti", vyzýva ju však, aby vyvinula vyššie ambície a vzhľadom na to, že rok 2007 bude Európskym rokom rovnakých príležitostí, predložila viaceré iniciatívy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, ochrany netypických zamestnancov a lepšej sociálnej ochrany v rámci nových foriem zamestnávania, ako aj hodnotenie vykonávania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa boja proti všetkým formám diskriminácie a akékoľvek iniciatívy potrebné v tejto oblasti;

22.   vyzýva na náležité zohľadnenie oznámenia Komisie týkajúceho sa konzultácie o opatreniach na úrovni EÚ na podporu aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce (KOM(2006)0044);

23.   vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný právny základ na boj proti všetkým formám násilia, najmä násiliu páchanému na ženách a deťoch;

24.   v tejto súvislosti víta cieľ Komisie preskúmať možné spôsoby rozšírenia modelu "flexicurity" a pomoci členským štátom pri dosahovaní vysokého stupňa produktivity a sociálnej ochrany;

Ochrana spotrebiteľa

25.   žiada Komisiu o nový stimul v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä na účely posilnenia a preskúmania spotrebiteľského acquis v záujme podpory účinnosti politiky na ochranu spotrebiteľa a spotrebiteľských práv, na účely zabezpečenia ochrany zraniteľných skupín spotrebiteľov, posilnenia informovanosti a vedomia spotrebiteľov o právach a možnostiach obrany – napr. prostredníctvom informačnej kampane na úrovni celej EÚ, ako aj ochrany záujmov spotrebiteľov v príslušných politických oblastiach; v tejto súvislosti poukazuje na to, že právne predpisy o ochrane spotrebiteľa by nemali byť v žiadnom prípade prostriedkom na vytvorenie nových prekážok na vnútornom trhu, ale práve naopak by mali zabezpečiť, aby spotrebitelia vo všetkých členských štátoch profitovali z už dosiahnutej ochrany na vysokej úrovni;

26.   preto víta akčný plán trvalo udržateľnej výroby a spotreby, keďže zjednocuje sociálny a hospodársky rozmer;

Bezpečnosť pre občanov, spravodlivosť a migrácia

27.   žiada záväzok členských štátov a Komisie, aby riešili štrukturálne príčiny masovej migrácie prostredníctvom úpravy a aktualizácie ich súčasných politík s cieľom umožniť tak rozvojovým krajinám chrániť a budovať svoje hospodárstva a aby zabezpečili pre svoje obyvateľstvo slušný príjem, čo je jedinou dlhodobou alternatívou v záujme zníženia nezákonného prisťahovalectva;

28.   vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu a vzájomnú technickú pomoc medzi ich útvarmi pohraničnej kontroly a žiada zvýšenie financovania agentúry FRONTEX v záujme boja proti obchodovaniu s ľuďmi; žiada, aby bolo uzatváranie dohôd o readmisii spravodlivé, dodržiavali sa pri ňom základné práva migrantov a zohľadňovali sa spoločné potreby členských štátov, ako aj krajín pôvodu a tranzitu;

29.   domnieva sa, že spoločná prisťahovalecká, vízová a azylová politika, ako aj účinná hospodárska a sociálna integrácia prisťahovalcov na základe spoločných zásad musí byť jadrom opatrení EÚ v roku 2007; víta navrhované iniciatívy Komisie týkajúce sa pracovného prisťahovalectva a sankcií pre zamestnávateľov príslušníkov tretích krajín s nezákonným pobytom; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu na uplatňovanie spolurozhodovacieho postupu a hlasovania kvalifikovanou väčšinou vo všetkých oblastiach týkajúcich sa prisťahovalectva;

30.   zdôrazňuje potrebu spoločnej vízovej politiky EÚ s ohľadom na dokončenie vízového informačného systému (VIS) ako kľúčového prvku na dosiahnutie tohto cieľa; pripomína však svoje obavy súvisiace s ochranou údajov, prístupom k nim a interoperabilitou databáz a vyjadruje poľutovanie nad tým, že rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v treťom pilieri je naďalej blokované v Rade;

31.   vyjadruje výraznú podporu Komisii v jej zámere aktualizovať rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu, a to najmä riešením problémov súvisiacich so šírením výbušnín a prenosom odborných poznatkov a prostredníctvom boja proti teroristickej propagande; zdôrazňuje však, že zvýšená bezpečnosť občanov nesmie byť spojená s ústupkami v oblasti ochrany ich základných práv;

32.   trvá na tom, že je nevyhnutné riešiť problém počítačovej kriminality a zlepšiť pohraničné kontroly a vybavovanie žiadostí o víza, pričom zdôrazňuje dôležitosť rýchleho nadobudnutia účinnosti SIS II a VIS;

33.   nalieha na Komisiu, aby v roku 2007 predložila správu o tom, ako možno chrániť práva sezónnych pracovníkov v EÚ, s cieľom zabrániť zneužívaniu a porušovaniu základných pracovných noriem, ako sa to deje v súčasnosti;

34.   pripomína, že na zabezpečenie spravodlivého a účinného prístupu k spravodlivosti pre každého zostáva vykonať ešte množstvo opatrení; vyzýva na väčšie množstvo iniciatív v oblasti občianskej spravodlivosti s cieľom poskytnúť vyvážený právny rámec, ktorý by bol zárukou bezpečnosti a prístupu k spravodlivosti;

Bezpečná, konkurencieschopná a trvalo udržateľná energetika

35.   víta návrh Komisie stanoviť rozvoj európskej energetickej politiky za strategický cieľ na rok 2007, založený na zásadách bezpečnosti a rozmanitosti dodávok, trvalej udržateľnosti, efektívnosti a väčšej energetickej nezávislosti;

36.   zdôrazňuje, že základným prvkom spoločnej energetickej politiky by mala byť širšia solidarita medzi členskými štátmi s cieľom zaoberať sa problémami súvisiacimi s fyzickou bezpečnosťou infraštruktúry a bezpečnosťou dodávok; ďalej zastáva názor, že táto širšia solidarita by značne posilnila schopnosť EÚ brániť jej spoločný záujem v oblasti energetiky na medzinárodnej úrovni;

37.   rozhodne zastáva názor, že zásadným prvkom udržania bezpečnosti dodávok je urýchlená transpozícia súčasných právnych predpisov EÚ všetkými členskými štátmi, aby sa dosiahlo úplné fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou a plynom s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, transparentnosť a energetickú účinnosť;

38.   dôrazne vyzýva členské štáty, aby v EÚ vytvorili vnútorný trh s energiou nastolením rovnováhy medzi vnútornými a vonkajšími zdrojmi dodávok a zabezpečením interoperability národných rozvodných energetických sietí;

39.   žiada Komisiu o lepšie rozvíjanie efektívneho spolupôsobenia hospodárskeho rozvoja na jednej strane a rozvoja a využívania čistej energie a technológií zameraných na úsporu energie na strane druhej vzhľadom na ich výrazné vzájomné dopĺňanie, ktoré predstavuje možný zdroj zvýšenej konkurencieschopnosti;

Vytvárame z Európy lepšie miesto na život
Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

40.   zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ pri podpore environmentálnych otázok na medzinárodnej úrovni a súhlasí s tým, že úsilie v nadchádzajúcich rokoch by sa malo sústrediť na ochranu biodiverzity a na klimatické zmeny, najmä rozvíjaním koncepcie tzv. zelenej diplomacie, ale aj zacielením sa na konkrétnu energetickú politiku zameranú na zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie, úspory energie a energetickú účinnosť v Európe;

41.   vyzýva Komisiu, aby podporila silnú pozíciu EÚ pri koncipovaní politík a nových cieľov po konferencii v Kjóte; v tejto súvislosti víta návrh Zelenej knihy o klimatických zmenách po roku 2012, ktorá pomôže určiť oblasti, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení;

42.   očakáva, že návrh zreviduje systém EÚ pre obchodovanie s emisiami s cieľom zlepšiť účinnosť tohto systému na životné prostredie, a tým do tohto systému zahrnúť aj emisie z leteckej dopravy;

43.   dôrazne vyzýva Komisiu na lepšiu koordináciu dopravnej a environmentálnej politiky v duchu trvalo udržateľného rozvoja, pričom navrhuje konkrétne ciele na zníženie CO2 pre všetky dopravné prostriedky a začlenenie leteckej dopravy do záväzných povinností Kjótskeho protokolu;

44.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že ochrana a zachovanie biodiverzity v EÚ sa nezdôraznilo ako prioritná úloha na rok 2007, a o to viac vyzýva Komisiu, aby sa ujala vedenia pri riešení celosvetového problému, ktorý predstavuje strata biodiverzity, a aby súčasne zabezpečovala primerané riadenie siete NATURA 2000, najmä v prímorských oblastiach;

45.   vyzýva Komisiu, aby pristúpila k potrebným iniciatívam umožňujúcim vytvorenie lepšieho prostredia na rozvoj energetických zdrojov, ktoré neprodukujú CO2; zdôrazňuje skutočnosť, že klimatické zmeny nemajú následky iba na životné prostredie, ale aj na zdravie, a preto žiada Komisiu, aby sa zaoberala novými hrozbami a dlhodobými vplyvmi;

Zdravie

46.   víta prínos Komisie k utváraniu zdravotnej politiky v Európe a je rozhodne presvedčený, že ochrana a podpora zdravia by mali predstavovať základný prvok politík EÚ;

47.   zdôrazňuje skutočnosť, že účinná stratégia európskeho zdravotníctva si vyžaduje lepšiu spoluprácu zdravotníckych služieb, najmä pokiaľ ide o mobilitu a bezpečnosť pacientov (napríklad falšovanie liekov), informovanie pacientov o farmaceutikách, zmeny životného štýlu a riešenie výziev súvisiacich so zdravým starnutím;

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

48.   berie na vedomie úmysel Komisie predložiť návrh zjednodušenia SPP, ako aj návrh týkajúci organizácie spoločného trhu (CMO) v súlade s cieľmi zjednodušenia a transparentnosti; zdôrazňuje, že s ohľadom na revíziu rozpočtového rámca je potrebné posilniť regionálnu, sociálnu a environmentálnu úlohu SPP, ako aj stabilizáciu fondov Spoločenstva v poľnohospodárskej oblasti;

49.   víta zintenzívnenie zjednodušujúcich iniciatív v oblasti SPP a pripisuje mimoriadny význam záväzku Komisie podať správu o fungovaní systému krížovej zhody; podporuje zámer Komisie prepracovať a zmodernizovať existujúce požiadavky týkajúce sa označovania krmiva;

50.   víta navrhované nariadenie zamerané na zintenzívnenie boja proti nelegálnemu, nehlásenému a neregulovanému rybolovu, najmä s ohľadom na značné straty, ktoré takýto rybolov spôsobuje pobrežným komunitám a rybárom, ktorí sa rybolovu venujú legálne; ľutuje však, celkový nedostatok iniciatívy a politických impulzov v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na nové výzvy v EÚ a v medzinárodnom meradle;

Európa ako svetový partner
Susedská politika

51.   víta záväzok Komisie uprednostniť posilnenie Európskej susedskej politiky, no zastáva názor, že je potrebné konkrétne návrhy a opatrenia naplniť obsahom s ohľadom na tento záväzok; varuje pred rizikom, že Európska susedská politika sa môže obmedziť len na bilaterálne a administratívne alebo byrokratické vzťahy s príslušnými krajinami; vyjadruje názor, že niektoré črty politiky by sa mali prehodnotiť s cieľom zohľadniť očakávania rôznych dotknutých krajín a že opatrenia by sa mali lepšie prispôsobiť ich potrebám; v tejto súvislosti žiada, aby bol zapojený do tohto procesu;

52.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala výročnú správu o súlade doložiek o ľudských právach a demokracii v dohodách s krajinami, na ktoré sa uplatňuje susedská politika, doplnenú o podrobné hodnotenie a odporúčania s ohľadom na účinnosť a vnútorný súlad prijatých opatrení;

Stabilita a demokracia v juhovýchodnej Európe

53.   zastáva názor, že krajiny juhovýchodnej Európy sa približujú k momentu pristúpenia, ktorý sa spomína v Aténskej deklarácii a od EÚ očakáva, že pri konsolidácii stability a zvyšovaní prosperity na západnom Balkáne prevezme vedúcu úlohu a pomôže tak krajinám v regióne na ich ceste k získaniu členstva v EÚ;

Rusko

54.   upozorňuje Komisiu, že platnosť Dohody o partnerstve a spolupráci s Ruskom skončí v roku 2007; vyzýva Komisiu, aby navrhla hlavné strategické zásady týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a Ruskom, a aby predovšetkým zdôraznila význam, aký má včlenenie demokracie, ľudských práv a slobody prejavu do centra budúcich vzťahov, zakladajúc zreteľný mechanizmus monitorovania vykonávania všetkých doložiek takejto dohody;

Rozvojová politika

55.   žiada členské štáty a Komisiu, aby boli ambicióznejší pri plnení svojich úloh vyplývajúcich z Rozvojových cieľov milénia a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy alternatívneho financovania rozvojových programov;

56.   zastáva názor, že pri rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve je potrebné náležite zohľadniť aspekt regionálneho rozvoja tak, aby štáty AKT boli schopné splniť svoje rozvojové ciele;

Obchodná politika a rokovania s WTO

57.   žiada, aby sa v rámci kola rokovaní v Dohe na multilaterálnej úrovni dospelo k pozitívnym a ambicióznym záverom; ľutuje, že bolo nevyhnutné prerušiť rokovania o rozvojovej agende z Dohy sine die a poukazuje na skutočnosť, že zlyhanie multilaterálnych rokovaní a ich zmena na bilaterálne alebo regionálne dohody by mohla spôsobiť nevyvážený proces liberalizácie a nerovnomerný rozvoj, a teda nepriaznivo ovplyvniť predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny;

EBOP

58.   zdôrazňuje potrebu posilnenia mechanizmu všeobecnej kontroly rozvoja Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) zo strany Európskeho parlamentu a osobitne misií EBOP a vyzdvihuje potrebu aktívneho poskytovania informácií a organizovania diskusií pred tým, ako sa rozhodne o spoločných akciách v oblasti EBOP, aby Európsky parlament dostal možnosť vysloviť svoje názory a obavy;

Lepšie zákonodarstvo

59.   zdôrazňuje potrebu urýchliť zjednodušenie a konsolidáciu právnych predpisov EÚ, ako aj potrebu väčšieho úsilia o lepšiu reguláciu, pohotovú transpozíciu a správne vykonávanie právnych predpisov EÚ; žiada prísnejšie monitorovanie a posilnenie mechanizmu vykonávania právnych predpisov EÚ v členských štátoch;

60.   nalieha, aby všetky zjednodušujúce iniciatívy boli v úplnom súlade so všetkými zásadami a podmienkami navrhnutými v jeho uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii zjednodušenia regulačného prostredia(1);

Hodnotenie vplyvov

61.   víta začlenenie hodnotenia vplyvov do legislatívneho procesu, ako aj skutočnosť, že LPP zvýrazňuje dohodu o potrebe kvalitných právnych predpisov, a záväzok Komisie uskutočňovať hodnotenie vplyvov všetkých strategických a prioritných iniciatív; trvá na potrebe vypracovania nezávislých hodnotení vplyvov, zdôrazňuje však, že by nemali viesť k neodôvodneným zdržaniam návrhov Komisie; opätovne zdôrazňuje, že "lepšia regulácia" neznamená vždy dereguláciu alebo formy minimálnej regulácie;

Mäkké právo

62.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo zvýšenej miere uplatňuje mäkké právo vo forme odporúčaní a vysvetľujúcich oznámení, v dôsledku čoho sa obchádzajú výsady legislatívneho orgánu;

Monitorovanie vykonávania a presadzovania acquis

63.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že reakcia Komisie na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ v členských štátoch je len veľmi nepresvedčivá;

64.   žiada Komisiu, aby spriehľadnila celý proces transpozície a vykonávania a aby presvedčila členské štáty vypracovávať tzv. "tabuľky zhody", v ktorých sa presne uvádza, ktoré časti právnych predpisov z akejkoľvek oblasti vychádzajú z práva EÚ a ktoré z vnútroštátneho práva;

Rozpočtová zodpovednosť

65.   očakáva, že počas roka 2007 budú všetky nové reformy stanovené v novej Medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v plnej miere vykonané a že to bude mať okamžitý vplyv na vyššiu kvalitu plnenia rozpočtu;

66.   vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na skutočnosť, že rok 2007 bude pokiaľ ide o vykonávanie novej štrukturálnej politiky kľúčovým zabezpečila, zjednodušila a podnietila úplné plnenie rozpočtu EÚ, predovšetkým v nových členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby uplatnila všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby operačné programy v novom období financovania boli v súlade so strategickými usmerneniami o kohézii pripravené a mohli sa začať vykonávať vo všetkých členských štátoch včas;

67.   zdôrazňuje význam, ktorý prikladá programu reforiem, predovšetkým v oblasti boja proti podvodom a zlému riadeniu, keďže takéto prípady prispievajú k zvyšovaniu nedôvery voči EÚ; vyjadruje poľutovanie s tým, že Komisia znížila význam svojho pôvodného programu reforiem; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na akčnom pláne o integrovanom rámci vnútornej kontroly a o iniciatíve transparentnosti;

o
o   o

68.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0205.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia