Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0630/2006

Razprave :

PV 12/12/2006 - 5

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.14

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0565

Sprejeta besedila
PDF 300kWORD 85k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
Zakonodajni in delovni programu Komisije za leto 2007
P6_TA(2006)0565RC-B6-0630/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o njenem zakonodajnem in delovnem programu za leto 2007 KOM(2006)0629), sprejetem 24. oktobra 2006, ki ga je Komisija predstavila in o katerem je potekala razprava v Parlamentu dne 14. novembra 2006,

–   ob upoštevanju strateških političnih usmeritev za obdobje 2004-2009, letne strategije politik Komisije za leto 2007 in prispevkov odborov Parlamenta, ki jih je Komisiji posredovala konferenca predsednikov v skladu z Okvirnim sporazumom med Parlamentom in Komisijo,

–   ob upoštevanju členov 33 in 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker bo leto 2007 pomembno za proces evropske integracije, saj bo Evropska unija izrekla dobrodošlico novima članicama, Romuniji in Bolgariji, praznovala petdeseto obletnico Rimske pogodbe, si prizadevala, da doseže institucionalni dogovor, in začela izvajati obsežno vrsto novih programov financiranja;

B.   ker je za Unijo bistveno, da lahko doseže smele politične, gospodarske in socialne cilje za svoje državljane in služi skupnemu evropskemu interesu tako, da postane vodilni svetovni akter, ki spodbuja skupne rešitve za mir, varnost, svetovno blaginjo ter trajnostni gospodarski in družbeni razvoj;

C.   ker je treba odhodke povsem uskladiti s političnimi prednostnimi nalogami, saj sredstva, zagotovljena v novem finančnem okviru ne zadostujejo za spoprijemanje z vsemi izzivi v prihodnosti;

D.   ker mora Evropa ukrepati, da bo lahko kos povečanim pričakovanjem državljanov in da bo lahko okrepila svojo vlogo vodilnega akterja na svetovnem odru;

1.   pozdravlja dejstvo, da je v zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2007 poudarek na posodabljanju evropskega gospodarstva in povečanju blaginje državljanov; se v zvezi s tem strinja s pomenom, ki se pripisuje varnosti, zdravju, inovacijam, čistejšemu okolju, energiji in podnebnim spremembam, notranjemu trgu, selitvam in vključevanju, svetovni prepoznavnosti in učinkovitosti Evrope ter izboljšani komunikaciji z evropskimi državljani; vendar obžaluje pomanjkanje ambicij na več področjih; meni, da mora za ponovno vzpostavitev zagona evropskega projekta Komisija imeti polno vlogo pri okrepitvi in posodabljanju socialnega tržnega gospodarstva, osnovanega na trajnostnem razvoju;

2.   meni, da razlikovanje med "strateškimi" in "prednostnimi pobudami" poveča jasnost in verodostojnost zakonodajnega in delovnega programa; kljub temu zahteva, da Komisija dosledneje in natančneje razloži razliko med tema dvema pojmoma, zlasti pa, da pojasni urnik predstavitve "prednostnih pobud"; poziva Komisijo, da po šestih mesecih predstavi napredek, dosežen na področju izvajanja zakonodajnega in delovnega načrta;

3.   pozdravlja dejstvo, da je Komisija odobrila vrsto prispevkov odborov Parlamenta v okviru novega "strukturiranega dialoga" in jih orisala v zbirnem poročilu konference predsednikov odborov;

4.   kljub temu poziva Komisijo, naj Parlament obvesti, zakaj naslednjih zakonodajnih pobud ni vključila v delovni program 2007, kot so zahtevali odbori: vzajemno priznavanje v trgovini z blagom, predlogi za izboljšanje označevanja CE, revizija statuta evropske družbe, razvoj mikroposojil, usklajevanje dela in družinskega življenja, varstvo atipičnih delavcev, nov predlog za evropsko vzajemno družbo, mejne vrednosti za semena, ki vsebujejo genetsko spremenjene organizme, in predlog pobude za preglednost;

5.   meni, da se izvajanje Okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo lahko izboljša s pogostejšim in zgodnejšim vključevanjem političnih skupin v postopek;

6.   obžaluje pomanjkljivo medsebojno delovanje med zakonodajnim in delovnim načrtom ter proračunskim postopkom; v skladu z Okvirnim sporazumom med Parlamentom in Komisijo želi izboljšati povezovanje med obema postopkoma in se veseli razprave o tem, kako to doseči;

7.   poziva Komisijo, naj začne zgodnji dialog s Parlamentom o bistveni reviziji proračunskega okvira EU in finančnega okvira, vmesni reviziji skupne kmetijske politike (SKP) in razpravi o novih mehanizmih za lastna sredstva;

8.   pozdravlja namero Komisije, da bolje poveže Evropo z njenimi državljani prek izboljšane komunikacijske strategije, namenjene večji ozaveščenosti o EU in razumevanju slednje na nacionalni, regionalni ter lokalni ravni; podpira vse pobude za graditev partnerstev in da se bolj sistematično prisluhne pomislekom državljanov ter nanje odgovori;

9.   v ta namen poudarja, da je treba zlasti bolje usklajevati komunikacijsko politiko z nacionalnimi parlamenti in političnimi strankami, da se z državljani začne učinkovit odprt dialog o evropskih vprašanjih; meni, da lahko poslanci prispevajo k temu procesu, in pričakuje, da bo Komisija tesno sodelovala s Parlamentom pri razvijanju in izvajanju komunikacijskih politik;

10.   upošteva odločnost Komisije, da bo sodelovala pri osnutku berlinske izjave ob 50. obletnici Rimske pogodbe; meni, da je pomembno, da je ta deklaracija zares medinstitucionalna in v njej skupaj sodelujejo Parlament, Svet in Komisija; meni, da bi taka izjava med drugim morala prispevati k potrditvi vrednot in identitete Unije ter k spodbujanju institucionalnih reform v Evropi;

11.   pozdravlja pripravljenost Komisije, da bo dejavno sodelovala pri zagotavljanju pomoči pri zagotavljanju sprejetja evropske ustavne pogodbe; meni, da so cilji in reforme, določene v tej pogodbi, bistveni za dobro delovanje in prihodnji razvoj Unije; poziva Komisijo, naj skupaj s Parlamentom prevzame vodilno vlogo pri iskanju izvedljive rešitve za izhod iz sedanjega institucionalnega zastoja;

Prednostne naloge za leto 2007
Posodobitev evropskega gospodarstva

12.   pozdravlja velik poudarek, ki ga je Komisija v svojem programu namenila nenehnemu posodabljanju evropskega gospodarstva, da v luči svetovnih izzivov postane bolj dinamično in konkurenčno; poudarja pomen, pripisan energičnemu izvajanju lizbonske strategije, in poudarja medsebojno odvisnost gospodarskega, družbenega in okoljskega napredka pri oblikovanju dinamičnega in inovativnega evropskega gospodarstva; ponovno izraža podporo evropski agendi, v kateri sta cilja blaginje in solidarnosti medsebojno podprta, in poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, ki bodo to odražali;

13.   poziva Komisijo, naj izboljša usklajevanje gospodarskih politik, zlasti z namenom spodbujanja nacionalnih in evropskih pobud, prizadevanja za spodbujanje raziskav, veščin in novih tehnologij, izmenjave najboljše prakse o načinih za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti javne porabe ter večjo kakovost statističnih podatkov;

Raziskave in razvoj

14.   ponavlja, da je za izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva nujno spodbujati sodelovanje pri raziskavah, zlasti na področju sodobnih tehnologij; poziva, da se začnejo povečana usklajena prizadevanja za spodbujanje telekomunikacijskega sektorja in sektorjev tehnologij informacijske družbe;

15.   meni, da bi lahko predlagana ustanovitev Evropskega inštituta za tehnologijo, če je osnovana na pravih načelih, prispevala h konkurenčnosti evropskega gospodarstva, tako da bi pomagala preusmeriti razdrobljena prizadevanja za raziskave, izobraževanje in inovacije, ki so doslej zavirala napredek; vztraja, da sredstva, ki so bila predhodno namenjena za sedmi okvirni program za raziskave, ne smejo biti porabljena za financiranje dejavnosti Evropskega inštituta za tehnologijo;

16.   pozdravlja predlog Komisije za program Erasmus Mundus II, ki je usmerjen k spodbujanju sodelovanja s tretjimi državami na področju visokošolskega izobraževanja; vendar poudarja, da je treba sprejeti nadaljnje pobude, da se spodbudijo odličnost na evropskih univerzah, visokošolsko izobraževanje ter vseživljenjsko učenje in boljše znanje jezikov;

17.   poudarja, kako strateško pomembno je hitro razvijanje vesoljskega sektorja, in zato v celoti podpira pobudo Komisije za razvoj evropske vesoljske politike;

Notranji trg

18.   poziva Komisijo, naj pospeši prizadevanja za dokončno vzpostavitev notranjega trga, da bodo državljani lahko v celoti uživali njegove koristi; vendar meni, da bi revizija strategije enotnega trga ne bi smela biti izgovor, da se ne podpirajo pobude za notranji trg, kot je potrebno; vztraja, da se enotni trg lahko uspešno razvije le, če se spodbuja pravična konkurenca, kohezija, večja zaščita potrošnikov in spoštovanje göteburških načel;

19.   ponavlja zahtevo Komisiji, da mora raziskati vse možne načine za izboljšanje sistemov patentov in sporov o njih;

20.   poudarja pomembnost vzpostavitve notranjega trga na področju finančnih storitev in zavarovanja, zlasti pa zaveze Komisije, da bo predlagala posodobitev zakonodaje o solventnosti, investicijskih skladih (UCITS) in obdelavi DDV za finančne storitve; kljub temu meni, da mora biti glavna prednostna naloga v letu 2007 na področju zakonodaje o finančnih storitvah primerno izvajanje in pravočasna uporaba zakonodaje, ki je bila že sprejeta v preteklih letih; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poroča o možnem vplivu zasebnih delniških skladov in skladov za zavarovanje vlaganj v rizične naložbe na finančno stabilnost, gospodarsko uspešnost in zaposlovanje;

Spoprijemanje z izzivi evropske družbe

21.   ugotavlja, da namerava Komisija pričeti "obsežno preučevanje napredka evropske družbe", poziva pa jo, naj bo bolj ambiciozna in naj glede na to, da bo leto 2007 evropsko leto enakih možnosti, predlaga številne pobude na področjih družbene izključenosti, revščine, varstva atipičnih delavcev in boljšega socialnega varstva z novimi oblikami zaposlovanja ter oceno izvajanja zakonodaje EU v boju proti vsem oblikam diskriminacije in vseh potrebnih pobud na tem področju;

22.   poziva k ustreznemu nadaljnjemu spremljanju sporočila Komisije o posvetovanju v zvezi z ukrepanjem na ravni EU za spodbuditev dejavne vključitve ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela (KOM(2006)0044);

23.   poziva Komisijo, naj opredeli jasno pravno podlago za boj proti vsem oblikam nasilja, zlasti nad ženskami in otroki;

24.   v zvezi s tem pozdravlja cilj Komisije, da razišče vse možne poti za povečanje prilagodljive varnosti in pomaga državam članicam, da dosežejo visoko produktivnost in veliko socialno varnost;

Varstvo potrošnikov

25.   poziva Komisijo, da poskrbi za nov zagon na področju varstva potrošnikov, zlasti z namenom krepitve in pregleda potrošniške zakonodaje, da se povečajo učinkovitost politike varstva potrošnikov in pravice potrošnikov, k zagotavljanju varstva ranljivih potrošnikov, k boljšima obveščanju in ozaveščenosti kupcev o pravicah in nadomestilih – na primer z informacijsko kampanjo po vsej Evropi – in z varstvom interesov potrošnikov na zadevnih področjih politike; v zvezi s tem poudarja, da bi zakonodaja o varstvu potrošnikov nikakor ne smela biti sredstvo za vzpostavljanje novih ovir na notranjem trgu, temveč bi morala zagotoviti, da imajo potrošniki v vseh državah članicah koristi zaradi že dosežene visoke ravni varstva;

26.   zato pozdravlja akcijski načrt o trajnostni potrošnji in proizvodnji, saj vključuje družbeno in gospodarsko razsežnost;

Varnost državljanov, sodstvo in migracije

27.   zahteva zavezanost držav članic in Komisije, da se bodo spoprijele z vprašanjem strukturalnih vzrokov množičnih migracij s prilagoditvijo in nadgraditvijo svojih sedanjih politik, da se omogoči državam v razvoju, da zaščitijo in zgradijo svoja gospodarstva, njihovim prebivalcem pa dostojne prihodke, kar je edina dolgoročna alternativna možnost za zmanjšanje nezakonitega priseljevanja;

28.   poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje ter povečajo medsebojno tehnično pomoč med službami za nadzor meje in financiranje agencije FRONTEX, s ciljem boja proti trgovini z ljudmi; zahteva, da se sklepajo pravični sporazumi o ponovnem sprejemu, ki spoštujejo temeljne pravice migrantov ter upošteva skupne potrebe držav članic ter držav izvora in tranzita;

29.   meni, da morata biti skupna politika na področju priseljevanja, vizumov in azila ter učinkovito gospodarsko in družbeno vključevanje priseljencev na podlagi skupnih načel bistvo evropskih ukrepov za leto 2007; pozdravlja predlagane pobude Komisije o priseljevanju delavcev in kaznih za delodajalce, ki zaposlujejo državljane tretjih držav brez zakonitega bivališča; ponovno poziva k sprejetju postopka soodločanja in uporabi glasovanja s kvalificirano večino na vseh področjih, povezanih s priseljevanjem;

30.   poudarja potrebo po skupni vizumski politiki EU, kjer naj bi bila vpeljava Vizumskega informacijskega sistema (VIS) ključni element tega cilja; vseeno izraža zaskrbljenost v zvezi z varstvom podatkov, dostopom do podatkov in medobratovalnostjo podatkovnih zbirk ter obžaluje, da je okvirni sklep o varstvu podatkov v tretjem stebru ostal blokiran v Svetu;

31.   močno podpira Komisijo in njeno namero za posodobitev okvirnega sklepa o boju proti terorizmu, predvsem z obravnavanjem težav v zvezi s širjenjem razstreliva in prenosom znanja ter bojem proti teroristični propagandi, a vendar poudarja, da večja varnost za državljane ne sme ogroziti zaščite njihovih temeljnih pravic;

32.   vztraja pri potrebi po preprečevanju 'cyber kriminala' kot tudi izboljšanju mejnega nadzora in obdelave prošenj za vizume, ob tem pa poudarja pomen hitre vpeljave sistemov SIS II in VIS;

33.   poziva Komisijo, da v letu 2007 oblikuje poročilo o tem, kako zaščiti pravice sezonskih delavcev v EU, da bi se izognili zlorabam in kršitvam temeljnih standardov dela, kot se trenutno dogaja;

34.   opozarja, da je treba še veliko narediti za zagotovitev pravičnega in učinkovitega dostopa do sodnega varstva za vse; zahteva več pobud na področju civilnega sodstva, da bi vzpostavili uravnotežen pravni okvir, ki bi prinesel varnost in dostop do sodnega varstva;

Varna, konkurenčna in trajnostna energija

35.   pozdravlja predlog Komisije, da postane v letu 2007 razvoj evropske energetske politike strateški cilj, ki bo temeljil na varni in raznovrstni oskrbi, trajnosti, učinkovitosti in večji energetski neodvisnosti;

36.   poudarja, da bi morala biti večja solidarnost med državami članicami bistveni element skupne energetske politike, da bi lahko reševali težave, povezane s fizično varnostjo infrastrukture in z zanesljivostjo oskrbe; nadalje meni, da bi takšna večja solidarnost bistveno okrepila sposobnost EU pri zagovarjanju njenih skupnih interesov v zvezi z energetskimi vprašanji na mednarodni ravni;

37.   vztraja, da je za ohranitev zanesljivosti oskrbe bistveno, da države članice hitro prenese sedanja zakonodaja EU, s ciljem vzpostaviti polno delujoč notranji trg za elektriko in plin ter zvečati konkurenco, preglednost in energetsko učinkovitost;

38.   poziva države članice, da z uravnoteženjem notranjih in zunanjih virov oskrbe in zagotavljanjem medobratovalnosti nacionalnih energetskih omrežij vzpostavijo notranji energetski trg EU;

39.   poziva Komisijo, da bolj uspešno razvije sinergijo med gospodarskim razvojem na eni in razvojem ter uporabo čistih in z energijo varčnih tehnologij na drugi strani, saj je veliko dopolnjevanje morebiten vir večje konkurence;

Naredimo Evropo za boljši življenjski prostor
Okolje in trajnostni razvoj:

40.   opozarja na poglavitno vlogo Evropske unije na mednarodni ravni pri spodbujanju okoljskih vprašanj ter se strinja, da si je treba v naslednjih letih prizadevati za zaščito biotske raznovrstnosti in boj proti podnebnim spremembam, predvsem z razvojem pojma ''zelene diplomacije'', ter imeti za cilj posebno energetsko politiko, usmerjeno v večanje deleža obnovljivih virov energije, varčevanje z energijo in energetsko učinkovitost v Evropi;

41.   poziva Komisijo, da podpre pomembno vlogo EU pri oblikovanju politik in novih ciljev po Kjotu; v tem smislu pozdravlja predlagano zeleno knjigo o podnebnih spremembah po letu 2012, ki bo pomagala določiti področja, na katerih je treba ukrepati;

42.   pričakuje predlog za revizijo sistema trgovanja EU z emisijami, ki naj bi izboljšala okoljsko učinkovitost sistema, in ob tem vključila emisije iz letalstva v sistem trgovanja;

43.   poziva Komisijo, da v smislu trajnostnega razvoja bolje uskladi transportno in energetsko politiko tako, da predlaga konkretne cilje za znižanje emisij CO2 za ves vozni park in vključi letalski transport v zavezujoče obveznosti Kjotskega protokola;

44.   obžaluje, da se zaščite in ohranitve biotske raznovrstnosti v EU ni ocenilo za prednostni cilj v letu 2007, ter vse bolj spodbuja Komisijo, da prevzame vodilno vlogo pri soočanju s svetovnim izzivom izgube biotske raznovrstnosti ter da medtem zagotovi ustrezno upravljanje mreže NATURA 2000, predvsem v morskih območjih;

45.   poziva Komisijo, da poda ustrezne pobude za možnost oblikovanja ustreznejšega okolja za razvoj energetskih virov, ki so brez emisij CO2; poudarja, da podnebne spremembe ne vplivajo le na okolje, ampak tudi na zdravje, in zato zahteva od Komisije, da se spopade z novimi grožnjami in dolgoročnimi učinki;

Zdravje

46.   pozdravlja prispevek Komisije k oblikovanju zdravstvene politike v Evropi ter trdno verjame, da bi morala biti zaščita in spodbujanje zdravja temeljni del politik EU;

47.   poudarja dejstvo, da zahteva učinkovita evropska zdravstvena strategija boljše sodelovanje med zdravstvenimi službami, predvsem kar se tiče mobilnosti in varnosti bolnikov (npr. ponarejanje zdravil), obveščanje bolnikov o farmacevtskih izdelkih, sprememb v načinu življenja ter soočanja z izzivi zdravega staranja;

Kmetijstvo in ribištvo

48.   ugotavlja namen Komisije, da poda predlog o poenostavitvi skupne kmetijske politike in politike (SKP), ki zadeva skupno ureditev trga, v skladu s cilji poenostavitve in preglednosti; poudarja, da je treba ob upoštevanju pregleda proračunskega okvira okrepiti regionalno, socialno in okoljsko vlogo SKP, skupaj s stabilizacijo kmetijskih skladov Skupnosti;

49.   pozdravlja krepitev pobud za poenostavitve na področju SKP in pripisuje poseben pomen zavezi Komisije za poročanje o delovanju sistema navzkrižne skladnosti; podpira namero Komisije za prenovo in modernizacijo obstoječih zahtev glede označevanja živil;

50.   pozdravlja predlagano uredbo za spodbujanje boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribištvu, ob upoštevanju predvsem znatnih izgub, ki jih povzroča takšno ribištvo obalnim skupnostim in pri ribičih, ki zakonito opravljajo dejavnost; vseeno obžaluje splošno pomanjkanje pobud in političnih spodbud na področju skupne ribiške politike, ki so nujne za soočanje z novimi izzivi v EU in na mednarodni ravni;

Evropa kot svetovni partner
Sosedska politika

51.   pozdravlja zavezo Komisije, da bo krepitev evropske sosedske politike njena prednostna naloga, hkrati pa meni, da je treba za uresničitev te zaveze sprejeti konkretne predloge in ukrepe; opozarja pred nevarnostjo, da bi se lahko evropska sosedska politika omejila le na dvostranske in upravne ali "birokratske" odnose znotraj držav; meni, da bi bilo treba nekatere značilnosti te politike spremeniti, da bodo vanjo vključena tudi pričakovanja posameznih držav in da bodo določbe bolj ustrezale njihovim potrebam; v zvezi s tem poziva, naj se k sodelovanju v tem procesu povabi tudi Parlament;

52.   poziva Komisijo, naj pripravi letno poročilo o ravnanju v skladu s klavzulama o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih z državami iz sosedske politike, skupaj s podrobno oceno in priporočili o učinkovitosti in skladnosti sprejetih ukrepov;

Stabilnost in demokracija v jugovzhodni Evropi

53.   ugotavlja, da se južnoevropske države približujejo zmožnosti za pristop iz Solunske deklaracije, in pričakuje, da bo Unija prevzela vodilno vlogo pri krepitvi stabilnosti in povečanju blaginje na zahodnem Balkanu ter s tem državam te regije pomagala na poti do članstva v EU;

Rusija

54.   opozarja Komisijo, da bo sporazum z Rusijo o partnerstvu in sodelovanju v letu 2007 potekel, in jo poziva, naj predlaga vodilna načela za strateško vsebino odnosov EU z Rusijo in naj zlasti poudari, da morajo prihodnji odnosi temeljiti na demokraciji, človekovih pravicah in svobodi izražanja, s čimer bo vzpostavljen jasen mehanizem za nadzorovanje izvajanja vseh klavzul tovrstnega sporazuma;

Razvojna politika

55.   poziva države članice in Komisijo, naj si bolj prizadevajo za spoštovanje svojih obveznosti v zvezi z uresničevanjem razvojnih ciljev tisočletja, Komisijo pa poziva, naj pripravi konkretne predloge za druge možnosti financiranja razvojnih programov;

56.   meni, da je treba pri pogajanjih o gospodarskih partnerskih sporazumih ustrezno upoštevati vidik regionalnega razvoja, da bodo države AKP lahko dosegle razvojne cilje;

Trgovska politika in pogajanja v okviru STO

57.   na večstranski ravni poziva k čim bolj uspešnemu zaključku kroga iz Dohe; obžaluje, da je bilo treba pogajanja o razvojni agendi iz Dohe prekiniti za nedoločen čas, ter poudarja, da lahko neuspeh večstranskih pogajanj in prehod na dvostranske/regionalne sporazume povzroči neenak proces liberalizacije in neuravnotežen razvoj ter s tem negativno vpliva zlasti na najmanj razvite države;

Evropska varnostna in obrambna politika

58.   poudarja, da je treba okrepiti mehanizme za parlamentarni nadzor nad splošnim razvojem evropske varnostne in obrambne politike (EVOP), še posebej njenih nalog, ter da je treba pred sprejetjem skupnih ukrepov na področju EVOP proaktivno zagotoviti informacije in izvesti razprave, da bodo lahko Parlamenti izrazili svoja stališča in skrbi;

Izboljšanje zakonodajnega postopka

59.   poudarja, da je treba pospešiti poenostavljanje in konsolidacijo zakonodaje EU ter si bolj prizadevati za boljšo pravno ureditev, hiter prenos in pravilno izvajanje zakonodaje EU; poziva k strožjemu mehanizmu za nadzor in izvrševanje v zvezi z izvajanjem zakonodaje EU v državah članicah;

60.   vztraja, da morajo biti v vseh pobudah za poenostavljenje v celoti upoštevana vsa načela in pogoji iz svoje resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji za poenostavljenje zakonodajnega okolja(1);

Presoja vplivov

61.   pozdravlja vključitev presoje vplivov v zakonodajni postopek in dejstvo, da je v zakonodajnem in delovnem programu poudarjeno zbliževanje o potrebi po kakovostni zakonodaji, pri čemer se je Komisija zavzela, da bo opravila presojo vplivov o vseh strateških in prednostnih pobudah; vztraja, da mora biti presoja vplivov neodvisna, vendar poudarja, da zaradi tega predlogi Komisije ne smejo biti pripravljeni z zamudo;

Nezavezujoči akti

62.   obžaluje, da Komisija vedno bolj uporablja nezavezujoče pravne akte, kot so priporočila in sporočila s pojasnili, s čimer se izogne pristojnostim zakonodajnega organa;

Nadzorovanje izvajanja in izvrševanja zakonodaje Skupnosti

63.   obžaluje, da je Komisija nezadostno odgovorila na zahtevo Parlamenta o izvajanju zakonodaje EU v državah članicah;

64.  Komisijo poziva, naj poskrbi, da bo celoten postopek prenosa in izvajanja zakonodaje bolj pregleden, ter države članice prepriča, da oblikujejo "korelacijske tabele", iz katerih bo natančno razvidno, kateri deli zakonodaje izhajajo iz EU in kateri iz zakonodaj držav članic;

Proračunska odgovornost

65.   pričakuje, da bodo v letu 2007 v celoti opravljene vse reforme, ki so predvidene v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju, kar bo omogočilo hitro izboljšanje kakovosti izvrševanja proračuna;

66.   poziva Komisijo, naj zagotovi, olajša in spodbuja izvrševanje proračuna EU v celoti, zlasti v novih državah članicah, saj bo leto 2007 bistveno za izvajanje nove strukturne politike; poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo operativni programi za novo obdobje financiranja v skladu s strateškimi smernicami za kohezijo pripravljeni in se bodo začeli pravočasno izvajati v vseh državah članicah;

67.   poudarja pomen programa reform, zlasti na področju boja proti goljufiji in slabemu poslovodenju, ki prispevata k razmahu evroskepticizma; obžaluje, da je Komisija očitno oklestila svoj prvotni program reform; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj nadaljuje delo na področju akcijskega načrta za integriran okvir notranje kontrole in pobude o preglednosti;

o
o   o

68.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0205.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov