Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2669(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0643/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0643/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0567

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 416kWORD 48k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)
P6_TA(2006)0567B6-0643/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την εκτέλεση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σε συνάρτηση με την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(1) ("οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ"),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 που αφορά την εκτέλεση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σε συνάρτηση με την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών (έγγραφο εργασίας ESC/43/2006 (στο εξής "σχέδιο εκτελεστικής οδηγίας"),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) προς την Επιτροπή, με αντικείμενο την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών που αφορούν ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του Ιανουαρίου 2006(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3),

–   έχοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι, στις 5 Φεβρουαρίου 2002(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ έχουν μέχρι σήμερα ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών και ότι κατά συνέπεια ποικίλα ήταν εκ των πραγμάτων και τα προϊόντα που διατέθηκαν ως ΟΣΕΚΑ,

Β.   εκτιμώντας ότι είναι αναγκαία μια ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεξήγηση των συγκεκριμένων ορισμών των επιλέξιμων επενδύσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η επιδιωκόμενη εσωτερική αγορά,

1.   φρονεί ότι η καταλληλότερη λύση για να διασφαλιστεί ενιαία, συνεπής και ταχεία μεταφορά των νέων ορισμών στο εθνικό δίκαιο είναι η θέσπιση κανονισμού και όχι οδηγίας· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους προτιμάται η θέσπιση οδηγίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής της πρότασης οδηγίας της σε πρόταση κανονισμού·

2.   τονίζει ότι η CESR έχει συμβάλει σημαντικά στη θέσπιση των νέων ορισμών των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ και ότι, κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο να εξακολουθήσει να συμμετέχει ως επιτροπή του αποκαλούμενου σταδίου 3, προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η συνεπής καθημερινή εφαρμογή των ορισμών που επεξηγούνται στα εκτελεστικά μέτρα· εκφράζει εν προκειμένω την προσδοκία να δηλώσει η CESR στο εγγύς μέλλον κατά πόσο οι δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες επενδύσεις· επισημαίνει ότι οι δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου πρέπει να πληρούν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, όπως είναι η επαρκής διαφοροποίηση, η δυνατότητα λειτουργίας ως επαρκούς σημείου αναφοράς και η απαιτούμενη δημοσιοποίηση·

Κινητές αξίες

3.   επισημαίνει την σημασία που έχει το τεκμήριο ρευστότητας όσον αφορά τις κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας, για την ορθή λειτουργία των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την συμπερίληψη αυτής της αρχής στο πλέον κατάλληλο επίπεδο·

Τίτλοι χρηματαγοράς

4.   καλεί την Επιτροπή να παρατείνει την περίοδο διακανονισμού για τους τίτλους χρηματαγοράς που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην χρηματαγορά από ένα έτος σε επακριβώς προσδιορισμένο μέγιστο χρονικό διάστημα 397 ημερών, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα οι τίτλοι χρηματαγοράς να έχουν είτε μέγιστη διάρκεια 397 ημερών κατά την έκδοσή τους είτε εναπομένουσα μέγιστη διάρκεια 397 ημερών ή η απόδοσή τους να προσαρμόζεται τακτικά και τουλάχιστον μια φορά κάθε 397 ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση της χρηματαγοράς· σημειώνει εν προκειμένω ότι με αυτήν την τροποποίηση όχι μόνο λαμβάνεται υπόψη η οδηγία 2004/39/ΕΚ(7), αλλά επιπλέον παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης με τους κανόνες της αμερικανικής επιτροπής τίτλων SEC·

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

5.   λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι στην οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ δεν διευκρινίζεται σε καμία διάταξη εάν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιτρέπεται να βασίζονται σε επιλέξιμες ή και σε μη επιλέξιμες επενδύσεις και ότι στο άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας οι δύο κατηγορίες ορίζονται, σε περίπτωση που πληρούνται όλα τα κριτήρια διαφοροποίησης του άρθρου 22α, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ, ως επιλέξιμες επενδύσεις·

6.   επισημαίνει ότι το άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας έχει στόχο να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αυξήσουν (από 20% σε 35%) το επενδυτικό όριο για τις ρυθμιζόμενες αγορές, στις οποίες κυριαρχούν αισθητά συγκεκριμένοι τίτλοι χρηματαγοράς και κινητές αξίες· φρονεί ότι τούτο σημαίνει ότι το άρθρο 9 του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στο άρθρο 22α παράγραφος 1, αλλά και στο άρθρο 22α, παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ·

7.   αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας, οι επενδύσεις σε δείκτες που αποτελούνται από επενδύσεις άλλες από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 19, παράγραφος 1 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ θα επιτρέπονται· επισημαίνει εντούτοις, συναφώς, ότι το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας δεν καλύπτει επαρκώς ορισμένους από αυτούς τους δείκτες διότι το άρθρο 22α, παράγραφος 1, της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ στο οποίο παραπέμπει ορίζει περιορισμούς μόνο όσον αφορά τους εκδότες μετοχών ή ομολογιών του αυτού εκδότη και δεν καλύπτει δείκτες των οποίων η διαφοροποίηση δεν εξαρτάται από την κατηγορία του εκδότη, όπως είναι οι δείκτες εμπορευμάτων, όπου η διαφοροποίηση εξαρτάται από την κατηγορία του εμπορεύματος· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (iii) του σχεδίου εκτελεστικής οδηγίας κατά τρόπο ώστε, αν ένας δείκτης καλύπτεται επαρκώς από το σύστημα διαχείρισης κινδύνου του ΟΣΕΚΑ, τότε θα μπορεί να θεωρείται επαρκώς διαφοροποιημένος·

Χρεόγραφα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού

8.   φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο να επιτραπούν ως επιλέξιμες επενδύσεις όχι μόνο τα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού χρεόγραφα δύο βαθμίδων (asset backed commercial papers) και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να επιτρέψει, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο η), τέταρτη περίπτωση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ και άλλα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού χρεόγραφα ως επενδύσεις για τους ΟΣΕΚΑ·

o
o   o

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών.

(1) ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3.
(2) CESR/06-005.
(3) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/512/EC (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(4) SPEECH/02/44.
(5) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 115.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0181.
(7) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου