Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2669(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0643/2006

Predložena besedila :

B6-0643/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/12/2006 - 8.16

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0567

Sprejeta besedila
PDF 274kWORD 46k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
Izvajanje KNPVP
P6_TA(2006)0567B6-0643/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku direktive Komisije o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z namenom pojasnitve nekaterih opredelitev

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)(1) (Direktiva KNPVP-III),

–   ob upoštevanju osnutka direktive Komisije z dne 13. septembra 2006 o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z namenom pojasnitve nekaterih opredelitev (delovni dokument ESO/43/2006) (osnutek izvedbene direktive),

–   ob upoštevanju nasveta Odbora evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev (CESR) Evropski komisiji o pojasnilu opredelitev premoženja, ki je primerno za naložbe v KNPVP, iz januarja 2006(2),

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(3),

–   ob upoštevanju izjave, ki jo je 5. februarja 2002 v Evropskem parlamentu podal predsednik Evropske komisije Romano Prodi(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2002 o izvajanju zakonodaje o finančnih storitvah(5),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. aprila 2006 o upravljanju premoženja(6),

–   ob upoštevanju člena 81 svojega Poslovnika,

A.   ker so do zdaj nadzorni organi v državah članicah različno obravnavali premoženje, ki ustreza merilom KNPVP, kar dejansko pomeni, da so bili kot KNPVP ponujani različni izdelki,

B.   ker je treba zaradi končne vzpostavitve enotnega trga na evropski ravni usklajeno pojasniti nekatere opredelitve primernosti premoženja,

1.   meni, da je za zagotavljanje enotnega, usklajenega in hitrega prenosa novih opredelitev v nacionalno zakonodajo najboljša rešitev uredba, in ne direktiva; poziva Komisijo, da pojasni, zakaj je sprejela odločitev o pripravi direktive, in preuči, ali je njen predlog direktive mogoče preoblikovati v predlog uredbe;

2.   poudarja, da je CESR veliko prispeval k novim opredelitvam primernega premoženja za naložbe v KNPVP, zato bi moral še naprej delovati kot tako imenovana skupina na tretji ravni, zlasti zaradi zagotavljanja usklajenosti opredelitev, pojasnjenih v izvedbenih ukrepih pri njihovi vsakodnevni uporabi; v zvezi s tem od CESR pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti pripravil izjavo o tem, ali je mogoče indekse skladov hedge obravnavati kot primerno premoženje; ugotavlja, da zato, da bi zadostili pogojem KNPVP-III, indeksi skladov hedge morajo izpolniti osnovna zahtevana merila, kot sta na primer zadostna razpršitev in ustrezno objavljanje podatkov, morajo pa tudi predstavljati ustrezno referenčno vrednost;

Prenosljivi vrednostni papirji

3.   poudarja pomen domneve o likvidnosti v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji iz člena 2(1) osnutka izvedbene direktive o primernem upravljanju premoženja, in poziva Komisijo, da zagotovi, da bo to načelo vključeno na najbolj ustrezni ravni;

Instrumenti denarnega trga

4.   poziva Komisijo, da za instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, podaljša obračunsko obdobje z enega leta na največ 397 dni, s čimer bodo instrumenti denarnega trga imeli dospelost pri emisiji do 397 dni, ali preostalo dospelost do 397 dni, ali bo njihova donosnost redno in najmanj enkrat na 397 dni prilagojena razmeram na denarnem trgu; v zvezi s tem poudarja, da predlog spremembe upošteva Direktivo 2004/39/ES(7) in omogoča primerljivost s predpisi ameriške Agencije za trg vrednostnih papirjev;

Finančni indeksi

5.   ugotavlja, da Direktiva KNPVP-III ne določa, ali finančni indeksi lahko temeljijo le na primernem ali tudi na neprimernem premoženju, ter da člen 9 osnutka izvedbene direktive obe kategoriji obravnava kot primerno premoženje, če izpolnjujeta vsa merila o razpršitvi iz člena 22a(1) Direktive KNPVP-III;

6.   poudarja, da je člen 9 osnutka izvedbene direktive namenjen temu, da bi državam članicam omogočil povišanje praga naložb za urejene trge, na katerih močno prevladujejo nekateri instrumenti finančnega trga in vrednostni papirji (od 20 % do 35 %); meni, da to pomeni, da bi se moral člen 9 osnutka izvedbene direktive sklicevati ne samo na člen 22a(1), temveč tudi na člen 22a(2) Direktive KNPVP-III;

7.   razume, da se v skladu s členom 9(1)(a)(iii) osnutka izvedbene direktive dovolijo naložbe v indekse, sestavljene iz premoženja, ki ne sodi v okvir člena 19(1) Direktive KNPVP-III; v zvezi s tem poudarja, da člen 9(1)(a)(iii) osnutka izvedbene direktive neustrezno obravnava nekatere indekse, saj člen 22a(1) Direktive KNPVP-III, na katerega se sklicuje, predvideva omejitve le za izdajatelje delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev in ne obravnava indeksov, v katerih razpršitev ni odvisna od vrste izdajatelja, kot so na primer indeksi na blago, kjer je razpršitev odvisna od vrste blaga; zato poziva Komisijo, da poveča obseg uporabe člena 9(1)(a)(iii) osnutka izvedbene direktive z namenom, da se indeks, ki ga sistem za upravljanje tveganja KNPVP ustrezno nadzira, obravnava kot indeks z zadostno stopnjo razpršenosti;

Komercialni zapisi, zavarovani s premoženjem

8.   meni, da se kot primernega premoženja ne bi smelo opredeliti le dvostopenjskih komercialnih zapisov, zavarovanih s premoženjem, zato poziva Komisijo, da v skladu s četrto alineo člena 19(1)(h) Direktive KNPVP-III dovoli tudi druge komercialne zapise, zavarovane s premoženjem, kot primerno premoženje za KNPVP;

o
o   o

9.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in CESR.

(1) UL L 375, 31.12.1985, str. 3.
(2) CESR/06-005.
(3) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(4) Govor/02/44.
(5) UL C 284 E, 21.11.2002, str. 115.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0181.
(7) Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov