Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2018(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0451/2006

Predkladané texty :

A6-0451/2006

Rozpravy :

PV 12/12/2006 - 20
CRE 12/12/2006 - 20

Hlasovanie :

PV 14/12/2006 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0570

Prijaté texty
PDF 462kWORD 131k
Štvrtok, 14. decembra 2006 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 po úpravách Rady (všetky oddiely)
P6_TA(2006)0570A6-0451/2006
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 po úpravách Rady (všetky oddiely) (15637/2006 – C6-0442/2006 –2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD)) a opravné listy č. 1/2007 (SEK(2006)0762), č. 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) a č. 3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu(4),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, ktorý Rada zostavila 14. júla 2006 (C6-0299/20060),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel III – Komisia (C6-0299/2006) a opravný list č. 1/2007 (SEK(2006)0762) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII A – Európsky ombudsman, oddiel VIII B – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0300/2006)(6),

–   so zreteľom na opravný list č. 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007,

–   so zreteľom na opravný list č. 3/2007 (15636/2006 - C6-0443/2006) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007,

–   so zreteľom na svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy na zmeny z 26. októbra 2006 k návrhu všeobecného rozpočtu(7),

–   so zreteľom na úpravy Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a návrhom na zmeny, ktoré prijal Európsky parlament k návrhu všeobecného rozpočtu (15637/2006 – C6-0442/2006)),

–   so zreteľom na výsledky zmierovacieho konania z 21. novembra 2006 a následného zasadnutia z 28. novembra 2006,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o výsledku diskusie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a návrhoch na zmeny, ktoré prijal Európsky parlament k návrhu všeobecného rozpočtu,

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0451/2006),

A.   keďže počas prác na rozpočte 2007 sa Európsky parlament riadil koherentnou stratégiou,

B.   keďže táto stratégia bola založená na troch pilieroch stanovených v jeho uznesení o rozpočte na rok 2007 z 18. mája 2006: správa Komisie o ročnej stratégii politiky (RSP)(8), a to: stanovenie politických priorít; zabezpečenie hodnoty za vynaložené prostriedky; príprava revízie v rokoch 2008 – 2009,

C.   keďže tento prístup zdôraznil hlavné výzvy a príležitosti pre EÚ vzhľadom na prebiehajúci proces globalizácie a nastolil zásadné otázky o povahe strategických partnerstiev EÚ s partnerskými krajinami a regiónmi vo svete,

D.   keďže táto jasná, pevná a strategická vízia priniesla Európskemu parlamentu výsledky pri rokovaniach s Radou o kľúčových prioritách Európskeho parlamentu, a to aj v súvislosti s nariadením o rozpočtových pravidlách,

E.   keďže výsledky dosiahnuté v oblastiach priorít Európskeho parlamentu, zabezpečenie hodnoty za vynaložené prostriedky a nariadenie o rozpočtových pravidlách, prinesú európskym občanom skutočné výhody v podobe účinnejšieho a efektívnejšieho vynakladania výdavkov a prispejú k trvalému úsiliu Európskeho parlamentu o dosiahnutie kladného vyhlásenia o vierohodnosti (DAS) v súvislosti s výdavkami EÚ,

Všeobecné úvahy: dosahovanie priorít, zabezpečenie hodnoty za vynaložené prostriedky, príprava revízie v rokoch 2008 – 2009
Dosahovanie priorít

1.   pripomína, že stratégia a politické priority Európskeho parlamentu v súvislosti s rozpočtom na rok 2007 boli stanovené v jeho vyššie uvedenom uznesení o RSP z 18. mája 2006, najmä v odsekoch 5 a 6; domnieva sa, že uznesenie o RSP bolo preto dôležitým prostriedkom na vytýčenie stratégie v ranom štádiu ročného rozpočtového postupu;

2.   víta výsledky, ktoré dosiahol v súvislosti so svojimi všeobecnými prioritami a kľúčovými témami v rokovaniach s Radou v rámci trialógu a zmierovacieho konania pred druhým čítaním rozpočtu v Európskom parlamente;

3.   s ohľadom na celkovú úroveň platieb, odmieta prístup, ktorý zvolila Rada a ktorý sa zakladá na svojvoľnom paušálnom znižovaní úrovní platieb; domnieva sa, že platby by mali byť zamerané na tie prioritné programy, pri ktorých možno zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie vynaloženie výdavkov; v kontexte všeobecnej dohody s Radou súhlasí s konečnou úrovňou platieb vo výške 115 500 000 000 EUR, čo predstavuje 0,99 % HND EÚ;

4.   pripomína svoje vyhlásenie o platbách, v ktorom upozorňuje na to, že v bodoch 12 a 13 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 sú stanovené absolútne sumy v rámci VFR, ktoré predstavujú ročné stropy výdavkov všeobecných rozpočtov; dodržiavanie ročných stropov stanovených vo VFR 2007 – 2013 znamená preto automatické prijatie miery rastu nepovinných výdavkov v ročných rozpočtoch; pripomína Rade, že v prípade, že tieto články nebudú dodržané, to bude Európsky parlament považovať za porušovanie medziinštitucionálnej dohody;

5.   v tejto súvislosti poznamenáva, že špecializované výbory Európskeho parlamentu mali skromné požiadavky na zvýšenie výdavkových rozpočtových prostriedkov pri prvom čítaní rozpočtu na rok 2007 v Európskom parlamente, keďže najdôležitejšie nové právne základy boli schválené v priebehu roka 2006, aby umožnili spustenie výdavkov pre nové programy EÚ začiatkom roka 2007;

6.   čo sa týka celkovej úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov, poznamenáva, že Európsky parlament zvolil opatrný prístup v súlade s prístupom špecializovaných výborov a nežiadal použitie nástroja pružnosti; stanovuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na úroveň alebo blízko úrovne stropov uvedených v prílohe I k medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 pri väčšine položiek rozpočtu na rok 2007;

7.   s ohľadom na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP), sa rozhodol zachovať viazané rozpočtové prostriedky na rok 2007 na úrovni stanovenej v predbežnom návrhu rozpočtu (PDB), t. j. 159 200 000 EUR, ale očakáva, že Rada bude pri výdavkoch SZBP postupovať v súlade so znením medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 a tým, čo bolo potvrdené v listoch, ktoré si vymenili predsedovia Brok a Lewandovski a fínska ministerka Wideroos;

Zabezpečenie hodnoty za vynaložené prostriedky

8.   zdôrazňuje, že prístup zabezpečenia hodnoty za vynaložené prostriedky predstavuje inovačný prvok rozpočtového postupu pre rok 2007; s cieľom zaistiť lepšie hodnotenie programov EÚ a lepšiu kontrolu plnenia rozpočtu v súlade s prioritami Európskeho parlamentu a jeho inštitucionálnymi výsadami; berie na vedomie spoločné stanovisko o riadnom plnení rozpočtu, na ktorom sa dohodol s Komisiou, a zdôrazňuje, že základným cieľom tohto rozpočtového postupu je dosiahnuť zvýšenú hodnotu za vynaložené prostriedky pre európskych občanov a reagovať na výzvy, ktorým čelí EÚ prostredníctvom čo najlepšieho použitia zdrojov (pozri priložené vyhlásenie);

9.   pripomína svoje rozhodnutie presunúť 30 % rozpočtových prostriedkov, čo spolu predstavuje viac ako 500 000 000 EUR, do rezervy takmer 40 rozpočtových riadkov, v súvislosti s ktorými má Európsky parlament po dôkladnom preskúmaní dostupných informačných zdrojov vážne obavy o kvalitu a úroveň plnenia rozpočtu; víta konštruktívnu odpoveď Komisie na podmienky, ktoré Európsky parlament stanovil vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k rozpočtu a ktorých splnenie je potrebné na uvoľnenie prostriedkov z týchto rezerv; so zreteľom na odpoveď Komisie v prílohe listu o možnostiach plnenia zo začiatku novembra sa rozhodol ponechať 8 900 000 EUR v rezerve pre dva rozpočtové riadky; rozhodol sa naďalej podrobne sledovať kvalitu a úroveň plnenia výdavkov v týchto riadkoch v priebehu roka 2007 v súlade s vyhlásením o zabezpečení hodnoty za vynaložené prostriedky;

10.   víta taktiež stretnutie s členkou Komisie pre finančné plánovanie a rozpočet a generálnou tajomníčkou Komisie, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2006 a ktorým Komisia jasne preukázala svoj záväzok uplatňovať prístup zabezpečenia hodnoty za vynaložené prostriedky; konštatuje, že Výbor pre rozpočet uskutoční v prvom polroku 2007 vypočutie o pokračovaní v tomto prístupe;

11.   pripomína dôležitosť, ktorú Európsky parlament pripisuje dosiahnutiu kladného vyhlásenia o vierohodnosti, pokiaľ ide o spoločne spravované prostriedky; zdôrazňuje svoj zámer zaručiť, aby príslušné kontrolné orgány v členských štátoch v súlade s MID zo 17. mája 2006 preverili súlad riadiacich a kontrolných systémov s nariadeniami Spoločenstva; znovu opakuje, že členské štáty by sa z tohto dôvodu mali zaviazať, že budú na príslušnej vnútroštátnej úrovni predkladať výročné zhrnutie dostupných auditov a vyhlásení; víta skutočnosť, že v jednom členskom štáte sa nedávno skonsolidovali všetky oddelené účty, prostredníctvom ktorých sa čerpali prostriedky EÚ, s cieľom následnej kontroly týchto hodnôt; zastáva názor, že revízia metodológie Dvora audítorov pre hodnotenie dodržiavania finančných pravidiel EÚ prostredníctvom hodnotenia "peer review" s ostatnými porovnateľnými inštitúciami prispeje k zlepšeniu prístupu Dvora audítorov ku kontrole účtov EÚ; je prekvapený, že žiadne takého hodnotenie "peer review" sa zatiaľ neukončilo; žiada, aby sa tak stalo do 31. júla 2007;

12.   pokiaľ ide o nové agentúry (Európska chemická agentúra, Inštitút pre rodovú rovnosť, Agentúru pre základné práva), poukazuje na spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa týkajú financovania a finančného plánovania pre tieto agentúry v kontexte medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006; čo sa týka existujúcich agentúr, rozhodol sa zachovať rozpočtové prostriedky na úrovni PDB, ale presunúť prostriedky presahujúce referenčnú sumu do rezervy, a to dovtedy, kým nebude k dispozícii pozitívne hodnotenie činnosti agentúr vypracované na základe ich konečných pracovných programov; poznamenáva, že tieto hodnotenia by mali byť ukončené v rámci stretnutia s riaditeľmi agentúr na jar 2007;

Príprava revízie v rokoch 2008–2009

13.   opäť zdôrazňuje, že EÚ by mala vypracovať proaktívnejšiu stratégiu v súvislosti s výzvami a príležitosťami prebiehajúceho procesu globalizácie; domnieva sa, že v tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť prístup EÚ k partnerstvám s tretími krajinami a regiónmi a že pojem "strategický" by sa mal používať iba pre najdôležitejšie partnerstvá EÚ, ako je transatlantické partnerstvo so Spojenými štátmi americkými;

14.   potvrdzuje, že politická analýza pripravená "Dočasným výborom pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 2007 – 2013" a príslušné uznesenie prijaté Európskym parlamentom 8. júna 2005(9) sú naďalej základom pre revíziu a akékoľvek možné zmeny medziinštitucionálnej dohody; zastáva názor, že do revízie je potrebné zahrnúť aj hodnotenie efektívnosti a plnenia novej generácie viacročných programov a nástrojov;

15.   poznamenáva, že prípravné akcie prijaté Európskym parlamentom, ktoré sa týkajú obchodných a vedeckých výmen s Čínou a Indiou, majú poukázať na dôležitosť, ktorú Európsky parlament pripisuje posilňovaniu spolupráce s týmito rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami;

16.   zastáva názor, že Komisia by mala dosiahnuť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o výhody a nevýhody spolupráce s mimovládnymi organizáciami pri poskytovaní rozvojovej pomoci EÚ; v tejto súvislosti odporúča uskutočniť analýzu nákladov a prínosov fungovania mimovládnych organizácií; má v úmysle ďalej skúmať možnosti väčšieho využitia mikropôžičiek pri rozvojovej pomoci EÚ v budúcnosti;

17.   zastáva názor, že Komisia by mala preskúmať povahu strategických partnerstiev EÚ v správe, ktorú má predložiť do 30. apríla 2007 a v ktorej by mala najmä definovať význam pojmu "strategický", a že je to iba jeden príklad širšej potreby EÚ jasne stanoviť celkové politické priority takým spôsobom, aby s nimi mohli byť efektívnym spôsobom oboznámení európski občania; poznamenáva, že jasné politické priority sú nevyhnutným predpokladom na vyčlenenie rozpočtových zdrojov na tieto priority; zdôrazňuje, že Európsky parlament pri príprave rozpočtu na rok 2007 stanovil svoje politické priority na začiatku rozpočtového postupu, a tak vypracoval efektívnu stratégiu pre rozpočet na rok 2007;

18.   je presvedčený o tom, že Európsky parlament by mal pokračovať v prístupe stanovenia priorít, ktorý bol prijatý v rámci rozpočtového postupu 2007, okrem iného prostredníctvom vypočutí na dané politické témy, aby mohol definovať svoje strednodobé politické priority; zastáva názor, že v súlade s odsekmi 38 až 40 uznesenia o RSP z 18. mája 2006 by to malo prispieť k vypracovaniu stratégie Európskeho parlamentu pre revíziu v rokoch 2008/2009;

Horizontálne otázky a kľúčové prvky podľa okruhov VFR
Horizontálne otázky

19.   s ohľadom na pilotné projekty a prípravné akcie, berie na vedomie zvýšené stropy pre nové projekty stanovené v medziinštitucionáln ej dohode zo 17. mája 2006 a zdôrazňuje, že tieto projekty umožňujú Európskemu parlamentu označiť prioritné oblasti pre rozvíjanie európskych politík; rozhodol sa preto navrhnúť viaceré nové projekty, ktoré sú vo všeobecnosti v súlade s prioritami stanovenými v bode 6 uznesenia o RSP z 18. mája 2006;

20.   berie na vedomie prijatie opravného listu Komisie č. 3/2007 a prvky opravného listu Komisie č. 2/2007 vrátane ustanovení o klasifikácii, ktorá sa týka programu Hercule II a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii; odmieta ostatné body opravného listu č. 2/2007 a rozhodol sa zaviesť príslušné sumy a rozpočtovú nomenklatúru v súlade so svojimi externými prioritami;

21.   víta dosiahnutie dohody, ktorou sa na rok 2007 poskytne suma 500 000 000 EUR pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii; zdôrazňuje, že prijatý postup na zahrnutie fondu do rozpočtu je v súlade s ustanoveniami bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 a znovu potvrdzuje svoje stanovisko, že v súlade s dohodou vyplýva poradie čerpania zdrojov na financovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v roku N z chronologického poradia dostupných údajov o rezervách a zrušených záväzkoch, t. j. najprv zrušené viazané rozpočtové prostriedky z roka N-2, potom rezerva dostupná v roku N-1 a potom zrušené viazané rozpočtové prostriedky z roka N-1; víta názor Komisie na túto otázku vyjadrený v liste členky Komisie pre finančné plánovanie a rozpočet predsedovi Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2006;

Hlavné prvky podľa okruhov Medziinštitucionálnej dohody
Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

22.   potvrdzuje svoje presvedčenie vyjadrené v uznesení o RSP z 18. mája 2006, že znalosti, zručnosti, výskum a vývoj, inovácie, technológie informačnej spoločnosti a udržateľná stratégia dopravy a energie tvoria základ zdravého moderného hospodárstva a sú nevyhnutné na vytváranie pracovných miest; rozhodol sa preto odmietnuť prístup Rady založený na zníženiach v mnohých zásadných rozpočtových riadkoch zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ; rozhodol sa zvýšiť výdavkové rozpočtové prostriedky, aj keď na nižšiu úroveň ako navrhoval v prvom čítaní, pre prioritné programy spojené s Lisabonskou agendou, ako je napr. Program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007 – 2013);

23.   je presvedčený, že zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ je nevyhnutnou súčasťou reakcie EÚ na výzvy globalizácie; považuje preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 1a za jasný signál smeru, ktorým by sa výdavky EÚ mali v budúcnosti uberať; pripomína potrebu primeraného verejného financovania s cieľom vytvoriť stimulujúci účinok spolufinancovania prostredníctvom Európskej investičnej banky; v tejto otázke netrpezlivo očakáva návrhy Komisie a Rady; zdôrazňuje, že by privítal zvýšenie dlhodobo upísaného kapitálu pre Európsky investičný fond, s cieľom podporiť zavedenie nových mandátov (vrátane CIP) v roku 2007 a financovať nové projekty prenosu technológií tak, ako si želá Rada a Komisia;

24.   zdôrazňuje technologický a hospodársky význam programu Galileo; pripomína Komisii, že tento program je v celom novom VFR podfinancovaný a vyzýva ju, aby s cieľom zaručiť úspech programu urýchlene začala hľadať uskutočniteľné a trvalé riešenie tohto problému;

Okruh 1b - Kohézia pre rast a zamestnanosť

25.   konštatuje, že rozpočtové prostriedky na štrukturálne a kohézne fondy sú vo VFR na roky 2007 – 2013 výrazne nižšie, než sa očakávalo, prevažne v dôsledku záverov zo zasadnutia Európskej rady v decembri 2005; domnieva sa preto, že by sa mali obnoviť rozpočtové prostriedky uvedené v PDB; zdôrazňuje význam čo najrýchlejšieho vytvárania a schvaľovania národných programov teraz, keď už je schválená nová medziinštitucionálna dohoda; zdôrazňuje význam súdržnosti ako jednej z politických priorít EÚ; žiada Komisiu, aby, čo sa týka predvstupovej pomoci, predložila v priebehu roka 2007 žiadosť o presun alebo opravný rozpočet, ak sa ukáže, že suma predpokladaná v rozpočte na rok 2007 nie je dostatočná;

Okruh 2 - Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov

26.   konštatuje, že rok 2007 bude prvým rokom, v ktorom sa bude plne vykonávať najnovšia reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP); odmieta zníženia v povinných výdavkoch, ktoré prijala Rada vo svojom druhom čítaní; odmieta zmenu klasifikácie niekoľkých rozpočtových riadkov v odvetví poľnohospodárstva z nepovinných na povinné výdavky, ako to navrhla Komisia vo svojom opravnom liste č. 2/2007;

27.   ľutuje, že napriek značným potrebám v oblasti reštrukturalizácie, modernizácie a diverzifikácie európskeho vidieckeho hospodárstva prostriedky pridelené na rozvoj vidieka v reálnych sumách poklesnú; domnieva sa, že dobrovoľný presun prostriedkov z priamej podpory poľnohospodárstva ("prvý pilier" SPP) na rozvoj vidieka nie je vhodným spôsobom riešenia tejto situácie; vyjadruje v tejto súvislosti veľké výhrady k súčasnému návrhu Komisie, ktorý sa týka dobrovoľnej úpravy až do výšky 20 % priamej poľnohospodárskej podpory na rozvoj vidieka; vyzýva Komisiu, aby v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou zo16. decembra 2003 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o lepšej tvorbe právnych predpisov(10), uskutočnila hodnotenie vplyvu; pripomína, že Európsky parlament si stále vyhradzuje nárok na svoje stanovisko k dobrovoľnej úprave a zastáva názor, že by bolo vhodné prehodnotiť ho spolu s otázkou spolufinancovania v rámci revízie v rokoch 2008–2009, ako je uvedené vo vyhlásení č. 9 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o dobrovoľnej úprave;

28.   vyjadruje sklamanie nad tým, že Rada napriek značnej potrebe rozpočtových prostriedkov na vývoj neživej očkovacej látky proti vírusu modrého jazyka (BTV), odmietla schváliť v druhom čítaní túto iniciatívu Európskeho parlamentu; víta však návrh Komisie, vyjadrený v liste o možnostiach plnenia, zahrnúť vývoj novej očkovacej látky proti vírusu modrého jazyka do rozpočtu pre výskum v rámci projektov IPA; zdôrazňuje, že by sa mal uprednostniť vývoj polyvalentnej vakcíny, ktorá by bola účinná proti rôznym typom vírusu;

29.   podporuje a víta spoločné vyhlásenie o LIFE+, na ktorom sa dohodli Európsky parlament, Rada a Komisia a ktoré sa týka poskytnutia dočasného financovania v prípade legislatívnej medzery, ktorá vznikne v období medzi začiatkom roka 2007 a konečným prijatím právneho aktu;

Okruh 3a – Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

30.   poukazuje na to, že oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä podpora základných práv, vytvorenie spoločnej azylovej a migračnej politiky a boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, je jednou z hlavných priorít EÚ;

31.   domnieva sa, že integrované riadenie vonkajších hraníc EÚ je jedným z cieľov, ktoré si vyžadujú naliehavú podporu; preto obnovuje viazané rozpočtové prostriedky pre agentúru FRONTEX na úrovni PDB, pričom niektoré zdroje presúva do rezervy v súlade s celkovým prístupom uplatňovaným v prípade agentúr;

Okruh 3b – Občianstvo

32.   pripomína význam zásady subsidiarity v oblasti kultúry, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a je presvedčený, že rešpektovanie rôznorodosti názorov je prvotnou podmienkou účinnej komunikačnej politiky s cieľom priblížiť EÚ jej občanom; domnieva sa, že je možné lepšie využívať nové komunikačné médiá s cieľom umožniť európskym politikom akéhokoľvek politického zmýšľania zdieľanie myšlienok; víta v tejto súvislosti dobrý vývoj pri tvorbe spravodajstva kanálu Euronews; vyzýva Komisiu, aby podporila vysielanie kanálu Euronews v arabskom jazyku s cieľom zlepšiť prístup aj arabsky hovoriacich spoluobčanov v EÚ, ako aj obyvateľov arabsky hovoriacich krajín Stredomoria k informáciám o angažovanosti Európy; dôrazne vyzýva Komisiu, aby objasnila akcie, ktoré treba uskutočniť v rámci plánu "D" pre demokraciu, diskusiu a dialóg, ako aj ich dosah na rozpočet; žiada Komisiu, aby na internete zverejnila podrobné údaje o pridelení dotácií (sumy a prijímateľov) pre všetky akcie;

33.   poukazuje na význam, ktorý pripisuje efektívnym komunikačným stratégiám EÚ a osobitne zabezpečeniu používania on-line mechanizmov v najväčšom možnom rozsahu, aby sa tak uľahčil prenos informácií a myšlienok medzi európskymi mienkotvorcami a zainteresovanými stranami; v tejto súvislosti berie na vedomie prijatý pilotný projekt pilotných informačných sietí (PIS) na zlepšenie komunikácie medzi politikmi, najmä medzi poslancami Európskeho parlamentu a národných parlamentov, a zastáva názor, že táto iniciatíva by mala vychádzať z existujúcich internetových portálov EÚ tak, aby zvyšovala hodnotu existujúcich konkrétnych akcií v tejto oblasti;

34.   vyzýva Komisiu, aby uskutočnila prieskum, pokiaľ ide o stav a odhadované náklady na obnovu kostolov v severnej časti Cypru, ktoré boli od roku 1974, kedy turecká armáda prevzala kontrolu nad touto oblasťou, znesvätené, premenené na mešity alebo poškodené, a to v súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu o ochrane a uchovávaní náboženského dedičstva v severnej časti Cypru(11);

35.   spochybňuje kvalitu informačnej politiky, ktorú uskutočňuje Komisia; žiada Komisiu, aby formálne potvrdila vôľu primeraným spôsobom zastupovať všetky inštitúcie a ich právomoci;

Okruh 4 – EÚ ako globálny aktér

36.   verí, že EÚ by mala zabezpečiť, že má prostriedky správať sa ako globálny aktér a zároveň zachovávať jej hodnoty ; navrhuje obnovenie súm uvedených v PDB v určitých rozpočtových riadkoch a zvýšenie nad úroveň výdavkov a záväzkov PDB v niektorých oblastiach s cieľom zintenzívniť činnosť EÚ prostredníctvom programov Spoločenstva v oblastiach zahraničnej politiky, rozvojovej a humanitárnej pomoci a obchodných a vedeckých výmen s kľúčovými rozvíjajúcimi sa štátmi;

37.   poukazuje na význam transparentnosti pri používaní finančných prostriedkov určených Iraku prostredníctvom dvoch trustových fondov a pripomína potrebu dôkladného sledovania absorpčnej kapacity Iraku; žiada preto Komisiu, aby pravidelne informovala o projektoch financovaných EÚ a o absorpčnej úrovni finančných prostriedkoch vyčlenených pre túto krajinu;

38.   konštatuje, že nový právny rámec pre vonkajšie opatrenia EÚ prináša so sebou aj novú štruktúru rozpočtu; vo všeobecnosti víta zjednodušenie nástrojov a novú rozpočtovú nomenklatúru navrhnutú spoločne s ním; víta tiež zavedenie osobitného nástroja pre ľudské práva a demokraciu, ktorý si vyžaduje úpravu nomenklatúry PDB; nemôže však súhlasiť s tým, že mnohé navrhované zmeny zmenšujú transparentnosť pre odvetvia a/alebo regióny a štáty; v tejto súvislosti sa rozhodol uskutočniť nevyhnutné úpravy; žiada Komisiu, aby tiež poskytla prehľad na základe jednotlivých činností a pristupujúcich krajín a, v záujme transparentnosti, príslušnú nomenklatúru vo všetkých relevantných rozpočtových riadkoch; okrem toho žiada Komisiu, aby rozpočtovému orgánu predkladala pravidelné monitorovacie správy o pokroku dosiahnutom v dvoch nových členských štátoch a v pristupujúcich krajinách;

39.   zachováva výšku rozpočtových prostriedkov pre SZBP na úrovni navrhnutej v PDB Komisie a v návrhu rozpočtu zostaveného Radou; zdôrazňuje, že žiada Radu, aby v súvislosti so SZBP postupovala v súlade s medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 a listami, ktoré si vymenili predsedovia Brok a Lewandovski a fínska ministerka Wideroos;

40.   poznamenáva, že druhé čítanie rozpočtu na rok 2007 v Európskom parlamente nenecháva žiadnu rezervu v rámci okruhu 4 a že nárast záväzkov prostredníctvom opravných rozpočtov počas roka 2007 si bude preto vyžadovať použitie nástroja pružnosti; očakáva, že ho Rada z vlastnej iniciatívy a vopred bude plne informovať o finančných potrebách v súvislosti s blížiacou sa misiou v Kosove;

Okruh 5 – Administratíva

41.   berie na vedomie, že pokiaľ ide o zamestnancov inštitúcií EÚ, zníženia počtu pracovných miest, ktoré pôvodne navrhovala Rada, sa neuskutočnia v rozpočte na rok 2007; schvaľuje spoločné vyhlásenie s Radou o prijímaní zamestnancov v súvislosti s rozširovaním v rokoch 2004 a 2007; víta záväzok Komisie vykonať do 30. apríla 2007 previerku, ktorej výsledkom má byť strednodobé hodnotenie potrieb, pokiaľ ide o stav zamestnancov, a podrobná správa o obsadení podporných a koordinačných pozícií na všetkých pracoviskách;

42.   rozhodol sa uvoľniť prostriedky, ktoré boli v prvom čítaní vložené do rezervy určenej pre zamestnancov Komisie, a to na základe listu, ktorý zaslal predseda Komisie a v ktorom uznáva, že všetky štyri požiadavky Európskeho parlamentu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy budú v plnom rozsahu splnené; očakáva strategické diskusie o zamestnancoch inštitúcií EÚ počas roka 2007 v rámci previerky, o ktorú Európsky parlament žiadal;

Ostatné oddiely rozpočtu na rok 2007

43.   poznamenáva, že nárast rozpočtových prostriedkov v "ostatných oddieloch" v rozpočte na rok 2007, okrem nákladov súvisiacich s rozšírením, predstavoval iba 1,7 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2006; tento nárast predstavuje iba okrajový nárast a odzrkadľuje nárast miery inflácie a rast nákladov na špecifické priority inštitúcií a je v skutočnosti oveľa nižší, ako bolo požadované v PDB; rozhodol sa zachovať pôvodnú pozíciu z prvého čítania a obnoviť 10 630 000 EUR zo znížení vo výške 28 280 000 EUR, ktoré navrhla Rada;

44.   znovu opakuje, že je presvedčený o tom, že plnenie rozpočtovej disciplíny vo všetkých prebiehajúcich činnostiach zabezpečuje efektívnejšie rozpočtovanie a odzrkadľuje aktuálne skutočné potreby a priority inštitúcií; uznáva však tiež, že inštitúcie musia mať potrebné nástroje na to, aby mohli fungovať a vykonávať svoju činnosť dostatočne efektívnym spôsobom a aby tak zabezpečili plnenie rôznych cieľov inštitúcií; ľutuje preto rozhodnutie Rady, ktorá nesúhlasila s rozpočtom Európskeho parlamentu pre "ostatné oddiely" schváleným v prvom čítaní;

45.   žiada, aby inštitúcie predkladali každý rok do 1. septembra viac správ s informáciami o ich činnostiach a výsledkoch; tieto správy o činnosti majú za úlohu poskytnúť lepšie a jasnejšie informácie o tom, ako úspešne sa používajú zdroje, a odôvodniť použitie rozpočtových prostriedkov; to by umožnilo rozpočtovému orgánu sledovať, ako a kde nárast prostriedkov zvyšuje efektívnosť inštitúcií;

46.   opäť zdôrazňuje význam medziinštitucionálnej spolupráce, ktorá môže nepochybne priniesť príslušným inštitúciám výhody; v tejto súvislosti sa domnieva, že spoločná administratívna služba Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov predstavuje efektívny a dynamický spôsob na predchádzanie duplicite, znižovanie nákladov a rozvíjanie kolektívneho ducha bez toho, aby sa znižovala kvalita a efektívnosť poskytovaných služieb; vyzýva obidva výbory, aby najneskôr do júla 2007 preskúmali túto spoluprácu so zreteľom na zásadu spoločného zdieľania, s cieľom uskutočniť potrebné opatrenia na zabezpečenie plnenia potrieb oboch inštitúcií a zaručenie spravodlivejšieho riadenia spoločnej služby; odporúča, aby sa najneskôr do konca júna 2007 uskutočnila previerka najdôležitejších úloh a činností Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov;

o
o   o

47.   poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že rozpočet bol schválený, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

48.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a a vyhlásenia, ktoré sú jeho prílohou Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s.1.
(4) Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2005/708/ES (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Prijaté texty, P6_TA(2006)0451.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2006)0452.
(7) Prijaté texty, príloha.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2006)0221.
(9) Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 373.
(10) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(11) Prijaté texty, 5.9.2006, P6_TA(2006)0335.


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie o troch nových agentúrach, ktoré sú uvedené v rozpočte na rok 2007, v rámci uplatňovania bodu 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2007 predpokladá financovanie týchto troch nových agentúr:

· Európska chemická agentúra

· Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

· Európska agentúra pre základné práva.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa zaväzujú, že prvé skúsenosti s týmito tromi novými agentúrami budú základom pre ďalší rozvoj postupu ustanoveného v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody pri vypracovávaní návrhov na zriadenie nových agentúr.

Spoločné vyhlásenie o financovaní Európskej chemickej agentúry

Komisia v máji 2006 predložila v súlade s bodom 46 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení prvé finančné plánovanie na obdobie 2007 – 2013.

Európsky parlament a Rada na základe informácií, ktoré Komisia poslala 7. novembra 2006, berú na vedomie, že financovanie Európskej chemickej agentúry v období 2007 – 2013 možno zabezpečiť v rámci dohodnutého stropu výdavkov okruhu 1a.

Európsky parlament a Rada navyše berú na vedomie, že v porovnaní s finančným plánovaním, ktoré Komisia predložila v máji 2006, a bez toho, aby sa zohľadnili prípadné presuny v rámci okruhu 1a, zmeny doplnenia právneho základu pre Európsku chemickú agentúru znamenajú v rokoch 2008 a 2009 dodatočné výdavky v celkovej výške 113 600 000 EUR v okruhu 1a viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013.

Ak by Komisia na žiadosť agentúry alebo akýchkoľvek iných nepredvídaných okolností mala v úmysle odchýliť sa od súm, ktoré pôvodne považovala za potrebné na financovanie agentúry počas príslušného obdobia, oznámi tento úmysel a jeho vplyv na zvyšné prostriedky príslušného okruhu viacročného finančného rámca rozpočtovému orgánu, pričom uvedie aj nové plánovanie.

Spoločné vyhlásenie o financovaní Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť

Komisia v máji 2006 predložila v súlade s bodom 46 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení prvé finančné plánovanie na obdobie 2007 – 2013.

Európsky parlament a Rada na základe informácií, ktoré Komisia poslala 7. novembra 2006, berú na vedomie, že financovanie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť v období 2007 – 2013 možno zabezpečiť v rámci dohodnutého stropu výdavkov okruhu 1a.

Ak by Komisia na žiadosť agentúry alebo akýchkoľvek iných nepredvídaných okolností mala v úmysle odchýliť sa od súm, ktoré pôvodne považovala za potrebné na financovanie agentúry počas príslušného obdobia, oznámi tento úmysel a jeho vplyv na zvyšné prostriedky príslušného okruhu viacročného finančného rámca rozpočtovému orgánu, pričom uvedie aj nové plánovanie.

Spoločné vyhlásenie o financovaní Európskej agentúry pre základné práva

Komisia v máji 2006 predložila v súlade s bodom 46 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení prvé finančné plánovanie pre obdobie 2007 – 2013.

Európsky parlament a Rada na základe informácií, ktoré Komisia poslala 7. novembra 2006, berú na vedomie, že financovanie Európskej agentúry pre základné práva v období 2007 – 2013 možno zabezpečiť v rámci dohodnutého stropu výdavkov okruhu 3a.

Ak by Komisia na žiadosť agentúry alebo akýchkoľvek iných nepredvídaných okolností mala v úmysle odchýliť sa od súm, ktoré pôvodne považovala za potrebné na financovanie agentúry počas príslušného obdobia, oznámi tento úmysel a jeho vplyv na zvyšné prostriedky príslušného okruhu viacročného finančného rámca rozpočtovému orgánu, pričom uvedie aj nové plánovanie.

Spoločné vyhlásenie o prijímaní zamestnancov do služobného pomeru v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007

Európsky parlament a Rada s veľkým znepokojením berú na vedomie oneskorenia v procese výberu a prijímania zamestnancov do služobného pomeru v súvislosti s rozšírením v roku 2004, nízke obsadenie riadiacich pozícií na strednej úrovni a vysoký podiel trvalých pracovných miest obsadených dočasnými zamestnancami, ako aj nedostatočný počet vhodných výberových konaní.

Európsky parlament a Rada trvajú na tom, aby inštitúcie a osobitne Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) vyvinuli všetko úsilie, aby sa vykonali všetky potrebné opatrenia na napravenie situácie a urýchlenie celého procesu zapĺňania miest poskytnutých rozpočtovým orgánom. Kritériá by mali byť v súlade s článkom 27 služobného poriadku a mali by čo najskôr zabezpečiť čo najširšiu pomernú geografickú rovnováhu.

Európsky parlament a Rada majú v úmysle pozorne monitorovať prebiehajúci proces prijímania zamestnancov do služobného pomeru. Na tento účel vyžadujú, aby každá inštitúcia a EPSO poskytovali dvakrát do roka rozpočtovému orgánu informácie o stave procesu prijímania zamestnancov do služobného pomeru v súvislosti s rozšírením v rokoch 2004 a 2007.

Európsky parlament a Rada vyzývajú generálnych tajomníkov inštitúcií, aby predložili správu o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti takto:

   pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest pridelených v rozpočtoch na roky 2004 – 2006, do konca januára 2007,
   pokiaľ ide o obsadzovanie pracovných miest pridelených v roku 2007, do 15. júna 2007 a do 31. októbra 2007.

Spoločné vyhlásenie o programe Life+

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú rozpočtovú zásadu, ktorá vyžaduje, aby sa pred plnením významných prevádzkových výdavkov prijal základný právny akt.

Tieto inštitúcie súčasne uznávajú, že legislatívny orgán môže na začiatku rozpočtového roka 2007 stále zvažovať niektoré nové základné právne akty, ktorých cieľom je nadviazať na predchádzajúce základné právne akty, ktorých účinnosť sa končí na konci roku 2006. Napriek tomu si niektoré činnosti vyžadujú ďalšie rozpočtové záväzky, aby sa predišlo narušeniu vykonávania a zachovávania acquis. Takto sú ohrozené niektoré činnosti, o ktorých už tieto tri inštitúcie dosiahli širokú politickú dohodu.

V súvislosti s programom Life+, ktorý zabezpečí nadviazanie na svojho predchodcu, program Life III, a iné súvisiace činnosti, existujú osobitné obavy, ktoré vyjadril najmä Európsky parlament vo svojom uznesení v prvom čítaní návrhu rozpočtu na rok 2007. Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia s tým, že ak by medzi začiatkom roku 2007 a konečným prijatím právneho aktu vzniklo právne vákuum, na činnosti pripravujúce čo najlepšie podmienky na prechod na program Life+, teda na zachovanie doteraz prijatého acquis prostredníctvom prebiehajúcich činností v oblasti ochrany životného prostredia, sa vyhradí suma až do výšky 15 000 000 EUR (z celkového rozpočtu programu Life+ vo výške 240 000 000 EUR navrhovaného v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2007). Takéto činnosti, ktorých pokračovanie je z hľadiska zachovania kontinuity acquis zásadné, súvisia najmä s informačnými systémami, ktoré zabezpečujú monitorovanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, s registrami, ktoré sú základom systému obchodovania s emisiami, vedeckými a externými odbornými posudkami pri príprave návrhov Komisie, pri ktorých je Komisia viazaná termínmi, a informačnými činnosťami.

Spoločné stanovisko Európskeho parlamentu a Komisie k zabezpečeniu riadneho plnenia rozpočtu

Európsky parlament a Komisia zdôrazňujú v rámci rozpočtového postupu potrebu zabezpečenia hodnoty za vynaložené prostriedky v rozpočte EÚ a zastávajú názor, že tento prístup musí byť uplatňovaný permanentne. Cieľom tohto prístupu je ohodnotiť a posúdiť kvantitatívne a kvalitatívne aspekty každého programu EÚ.

V tejto súvislosti by sa malo stať hodnotenie programov EÚ hlavným predmetom záujmu inštitúcií, ktoré sú zapojené do ročného rozpočtového postupu.

Európsky parlament a Komisia pripomínajú, že riadenie založené na činnostiach (Activity-Based Management - ABM) má umožniť ucelený pohľad na výkonnosť a náklady rôznych oblastí politiky vrátane prevádzkových a administratívnych zdrojov.

Obidve inštitúcie súhlasia s tým, že od januára 2007 uskutočnia potrebné opatrenia so zreteľom na zlepšenie kontroly plnenia rozpočtu a na tento účel zavedú proces, ktorý využíva všetky dostupné informácie a do ktorého sú zapojené všetky výbory Európskeho parlamentu. Európsky parlament sa zaväzuje, že bude lepšie využívať presuny a opravné rozpočty ako nástroje kontroly plnenia rozpočtu v priebehu roka so zreteľom na priority Európskeho parlamentu a medziinštitucionálne výsady.

O výsledkoch tohto prebiehajúceho procesu sa bude rokovať v rámci každého trialógu podľa prílohy II Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Tento postup má zaistiť, aby politiky financované z rozpočtu EÚ zabezpečili hodnotu za vynaložené prostriedky pre európskych občanov a aby sa na výzvy, ktorým čelí EÚ, reagovalo najlepším možným rozdelením finančných prostriedkov EÚ.

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o rozpočtovej disciplíne pri platbách

Európsky parlament pripomína, že v bodoch 12 a 13 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 sú stanovené absolútne sumy, ktoré v rámci viacročného finančného rámca predstavujú ročné stropy výdavkov všeobecných rozpočtov.

Dodržiavanie ročných stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci 2007 – 2013 znamená preto automatické prijatie miery rastu nepovinných výdavkov v ročných rozpočtoch.

Ak body 12 a 13 Medziinštitucionálnej dohody nebudú dodržané, Európsky parlament to bude považovať za porušovanie uvedenej dohody.

Európsky parlament sa zaväzuje uplatňovať ustanovenia bodov 12 a 13 Medziinštitucionálnej dohody ako opatrenie rozpočtovej disciplíny počas celého obdobia viacročného finančného rámca.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia