Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2018(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0451/2006

Predložena besedila :

A6-0451/2006

Razprave :

PV 12/12/2006 - 20
CRE 12/12/2006 - 20

Glasovanja :

PV 14/12/2006 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0570

Sprejeta besedila
PDF 448kWORD 148k
Četrtek, 14. december 2006 - Strasbourg
Predlog splošnega proračuna za proračunsko leto 2007 (vsi oddelki)
P6_TA(2006)0570A6-0451/2006
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (15637/2006 – C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD)) in pisni predlogi sprememb št. 1/2007(SEK(2006)0762), št. 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) in št. 3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(4),

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, ki ga je Svet pripravil dne 14. julija 2006 (C6-0299/2006),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, oddelek III – Komisija (C6-0299/2006)(5) in pisnem predlogu spremembe št. 1/2007 (SEK(2006)0762) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007,

–   ob upoštevanju resolucije z dne 26. oktobra 2006 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek I – Evropski parlament, Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče, Oddelek V – Računsko sodišče, Oddelek VI – Ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – Odbor regij, Oddelek VIII(A) – Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek VIII(B) – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0300/2006)(6),

–   ob upoštevanju pisnega predloga sprememb št. 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007,

–   ob upoštevanju pisnega predloga sprememb št. 3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007,

–   ob upoštevanju dopolnitev in predlaganih sprememb k predlogu splošnega proračuna z dne 26. oktobra 2006(7),

–   ob upoštevanju sprememb Sveta k dopolnitvam in predlaganih sprememb, ki jih je Parlament sprejel k predlogu splošnega proračuna (15637/2006 – C6-0442/2006),

–   ob upoštevanju izidov usklajevanja proračuna z dne 21. novembra 2006 in naslednjega srečanja z dne 28. novembra 2006,

–   ob upoštevanju izjave Sveta o izidu razprav o predlaganih spremembah in predlogih dopolnitev, ki jih je glede predloga proračuna sprejel Parlament,

–   ob upoštevanju člena 69 in priloge IV svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0451/2006),

A.   ker je vseskozi sledil dosledni strategiji pri delu na proračunu za leto 2007,

B.   ker je ta strategija temeljila na treh stebrih, ki jih je določil v resoluciji z dne 18. maja 2006 o proračunu za leto 2007 - poročilo Komisije o letnem strateškem načrtovanju(8), in sicer določanje prednostnih nalog politik, zagotavljanje stroškovne učinkovitosti ter priprava na pregled obdobja 2008/2009,

C.   ker je ta pristop poudaril glavne izzive in priložnosti Evropske unije v zvezi s sedanjim procesom globalizacije ter postavil temeljna vprašanja o naravi strateškega partnerstva EU z državami partnericami in regijami po svetu,

D.   ker je jasna, usklajena in strateška vizija prinesla rezultate Parlamentu pri pogajanjih s Svetom o glavnih prednostnih nalogah Parlamenta, vključno glede na finančno uredbo,

E.   ker bodo doseženi rezultati o prednostnih nalogah Parlamenta, o zagotavljanju stroškovne učinkovitosti in finančni uredbi prinesli resnične koristi evropskim državljanom v smislu uspešnejše in učinkovitejše porabe ter prispevali k nenehnim prizadevanjem Parlamenta za dosego pozitivne izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov o izdatkih EU,

Glavna vprašanja: uresničevanje prednostnih nalog, zagotavljanje stroškovne učinkovitosti, priprava za pregled obdobja 2008/2009
Uresničevanje prednostnih nalog

1.   opozarja, da so bile strategija in prednostne naloge pristopa Parlamenta k proračunu za leto 2007 določene v omenjeni resoluciji o letni strategiji politik z dne 18. maja 2006, še posebej odstavkih 5 in 6; meni, da je bila zato resolucija o letni strategiji politik pomemben mehanizem določanja strategije v zgodnji fazi letnega proračunskega postopka;

2.   pozdravlja rezultate, ki jih je dosegel pri širokih prednostnih nalogah in ključnih vprašanjih s Svetom v trialogu in usklajevalnem postopku pred drugo obravnavo o proračunu;

3.   pri splošni ravni plačil zavrača samovoljni pristop Sveta, linearno zmanjšanje ravni plačil; meni, da bi se morala plačila usmeriti v prednostne programe, za katere se lahko zagotovi uspešno in učinkovito porabo; soglaša v smislu splošnega sodelovanja s Svetom o končni ravni plačil v višini 115 500 milijonov EUR, ki predstavljajo 0,99 % BDP EU;

4.   ponovno opozarja na svojo izjavo o plačilih in dejstvo, da točki 12 in 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 določata, da so absolutni zneski v večletnem finančnem okviru zgornja meja odhodkov v breme splošnih proračunov; zaradi tega spoštovanje letnih zgornjih meja, določenih z večetnim finančnim okvirom za obdobje 2007–2013, pomeni, da so stopnje povečanja neobveznih odhodkov v letnih proračunih sprejete samodejno; opominja Svet, da bo Parlament morebitno nespoštovanje omenjenih členov obravnaval kot kršitev medinstitucionalnega sporazuma;

5.   ugotavlja s tem v zvezi, da so bili specializirani odbori Parlamenta pri pripravi prve obravnave Parlamenta skromni pri svojih zahtevah po povečanju odobritev plačil v proračunu za leto 2007, glede na to, da so bile glavne nove pravne podlage dogovorjene v letu 2006 z namenom, da se bo novo načrtovanje izdatkov EU začelo v letu 2007;

6.   na splošni ravni odobritev za prevzem obveznosti je Parlament ravnal previdno v skladu s specializiranimi odbori in ni zahteval uporabe instrumenta prilagodljivosti; določa odobritve za prevzem obveznosti na ali blizu zgornjih meja iz Priloge I Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 za večino razdelkov proračuna za leto 2007;

7.   v zvezi s Skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) je za leto 2007 sklenil ponovno vzpostaviti odobritve za prevzem obveznosti na ravni, ki je bila predvidena v predhodnem predlogu proračuna v višini 159 200 000 EUR, vendar pričakuje, da bo Svet uporabil nasvet Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede izdatkov za SZVP in kot je potrjeno pri izmenjavi pisem med predsednikom Brokom in Lewandowskim ter finskim ministrom Wideroosom;

Zagotavljanje stroškovne učinkovitosti

8.   poudarja, da je bil pristop stroškovne učinkovitosti nov element v proračunskem postopku za leto 2007 za zagotovitev boljšega vrednotenja programov EU in nadzora nad izvrševanjem proračuna v skladu s prednostnimi nalogami Parlamenta in njegovimi institucionalnimi pristojnostmi;jemlje na znanje skupno izjavo v dogovoru s Komisijo o primernem izvrševanju proračuna in poudarja, da je splošen cilj tega proračunskega leta zagotavljanje večje stroškovne učinkovitosti evropskim državljanom ter odgovor na izzive, s katerimi se EU sooča z najboljšo možno delitvijo sredstev (glej priloženo izjavo);

9.   opozarja na svoj sklep, da prenese 30 % odobrenih proračunskih sredstev v skupni vrednosti nad 500 milijonov EUR v rezervo v približno 40 proračunskih postavk, pri katerih je bil Parlament zaskrbljen glede kakovosti in ravni izvrševanja proračuna na podlagi natančnega pregleda razpoložljivih virov informacij; pozdravlja konstruktiven odgovor Komisije na zahteve Parlamenta za sprostitev teh rezerv v svojih predlogih sprememb proračuna; poleg odgovora Komisije, ki je priložen običajnemu pismu o izvedljivosti v začetku novembra, je sprejel odločitev, da bo za dve proračunski postavki v rezervi ohranil 8 900 000 EUR; sklene nadaljevati s skrbnim spremljanjem kakovosti in izvrševanja izdatkov v teh postavkah v letu 2007 v skladu z izjavo o večji stroškovni učinkovitosti;

10.   poleg tega pozdravlja srečanje z dne 15. novembra 2006 s komisarjem za finančno načrtovanje in proračun ter generalnim sekretarjem Komisije kot močan dokaz zavezanosti Komisije k pristopu stroškovne učinkovitosti; vzame na znanje, da bo Odbor za proračun Parlamenta v prvi polovici leta 2007 opravil predstavitev o nadaljevanju pristopa stroškovne učinkovitosti;

11.   ponovno opozarja na velik pomen, ki ga Parlament pripisuje doseganju pozitivne izjave o zanesljivosti za sredstva z deljenim upravljanjem; poudarja, da namerava v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 zagotoviti, da bodo ustrezni revizijski organi v državah članicah pripravili oceno skladnosti sistemov upravljanja in kontrole s predpisi Skupnosti; ponovno zahteva, da bi se morale države članice obvezati, da bodo na ustrezni nacionalni ravni pripravile letni povzetek revizij in izjav, ki jih imajo na razpolago;pozdravlja razvoj dogodkov v eni državi članici, da bi konsolidirali vse ločene račune, na katerih se porablja denar EU ob deljenem upravljanju z namenom kasnejše revizije teh zneskov; meni, da bo pregled metodologije Računskega sodišča za ocenjevanje skladnosti s finančnimi pravili EU s postopkom medsebojnega pregleda z drugimi primerljivimi institucijami prispeval k izboljšanju pristopa Sodišča k reviziji računov EU; z začudenjem ugotavlja, da še ni bil opravljen noben medsebojni pregled ter zahteva, da se to opravi do 31. julija 2007;

12.   glede treh novih agencij (Agencija za kemikalije, Inštitut za enakost med spoloma in Agencija za temeljne pravice) ugotavlja, da so se Parlament, Svet in Komisija dogovorili o skupni izjavi glede financiranja in finančnega načrtovanja za te agencije v smislu Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006; glede obstoječih agencij sklene, da se ponovno vzpostavi predhodni predlog proračuna in prenese sredstva, ki presegajo referenčni znesek, v rezervo, dokler delovanje agencije ne bo pozitivno ocenjeno glede na njihove končne delovne programe; ugotavlja, da bi se ta vrednotenja morala zaključiti glede na srečanje vodij agencij spomladi 2007;

Priprava na pregled obdobja 2008/2009

13.   ponavlja svojo skrb, da bi morala Evropska unija razviti bolj proaktivno strategijo, da se bo spoprijela s priložnostmi in izzivi sedanjega procesa globalizacije; meni, da je ponovno ovrednotenje pristopa EU k partnerstvu s tretjimi državami in regijami s tem v zvezi potrebno ter da bi se morala uporaba pojma "strateški" pridržati za najpomembnejša partnerstva EU, kot so čezatlantsko partnerstvo z Združenimi državami Amerike;

14.   potrjuje, da sta politična analiza, ki jo je pripravil "Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007–2013", in ustrezna resolucija, ki jo je Parlament sprejel dne 8. junija 2005(9), še vedno osnova za revizijo in vsako morebitno spremembo medinstitucionalnega sporazuma; meni, da je treba vključiti tudi oceno uspešnosti in izvajanja nove generacije večletnih programov in instrumentov;

15.   ugotavlja, da je namen pripravljalnih ukrepov, ki jih je Parlament sprejel na podjetniškem in znanstvenem področju s Kitajsko in Indijo, opozoriti na pomen, ki ga Parlament pripisuje razvijanju močnejšega sodelovanja s hitro razvijajočima se državama;

16.   meni, da bi Komisija morala doseči večjo stopnjo preglednosti glede prednosti in pomanjkljivosti dela z NVO pri zagotavljanju razvojne pomoči EU; z vidika priporočil, da se mora o delovanju NVO opraviti analiza stroškov in koristi; namerava pregledati tudi področje za večjo uporabo mikrokreditov v prihodnji razvojni pomoči EU;

17.   meni, da bi morala Komisija ponovno preveriti naravo strateškega partnerstva EU v poročilu, ki naj bi ga predstavila do 30. aprila 2007, v katerem je zlasti opredeljen pomen besede strateško, ter da je to samo en primer večje potrebe, da mora Evropska unija jasno opredeliti svoje splošne politične prednostne naloge tako, da jih bo možno čim bolj jasno sporočiti državljanom Evrope; ugotavlja, da so jasne politične prednostne naloge predpogoj za razdelitev proračunskih sredstev tem nalogam; poudarja, da je Parlament v svojem delu v zvezi s proračunom za leto 2007 že na začetku postopka določil svoje politične prednostne naloge ter tako oblikoval učinkovito strategijo za proračun 2007;

18.   zato je prepričan, da bi moral Parlament graditi na pristopu opredeljevanja prednostnih nalog, ki ga je uporabil v proračunskem postopku 2007, med drugim z vrsto predstavitev specifičnih političnih tem, da bi opredelil svoje srednjeročne politične prednostne naloge; meni, da bi to lahko v skladu z odstavki 38 do 40 resolucije o letni strategiji politik z dne 18. maja 2006 pripomoglo k temu, da bi Parlament oblikoval strategijo za pregled obdobja 2008/2009;

Horizontalna vprašanja in ključni elementi po razdelkih večletnega finančnega okvira
Horizontalna vprašanja

19.  glede pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ugotavlja, da so se z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 dvignile zgornje meje za nove projekte ter poudarja, da ti projekti omogočajo Parlamentu navedbo prednostnih področij za oblikovanje evropskih politik; zato predlaga številne nove projekte, ki so večinoma usklajeni s prednostnimi nalogami iz odstavka 6 resolucije o letni strategiji politik z dne 18. maja 2006;

20.   ugotavlja, da je bil sprejet pisni predlog spremembe št. 3/2007 Komisije in deli pisnega predloga spremembe št. 2/2007 Komisije, vključno z določbami, ki se nanašajo na klasifikacijo v zvezi s programom Herkul II in Evropskim skladom za prilagajanje globalizaciji; zavrača druge dele pisnega predloga spremembe št. 2/2007 ter sklene, da bo zagotovil ustrezne zneske in proračunsko nomenklaturo v skladu s svojimi zunanjimi prednostnimi nalogami;

21.   pozdravlja, da je bil dosežen dogovor, da bo v proračunu za leto 2007 za Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji na voljo 500 000 000 EUR; poudarja, da je postopek, sprejet za vključitev sklada v proračun, v skladu z določbami točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 ter potrjuje svoje stališče, da je v skladu s sporazumom zaporedje virov, uporabljenih za financiranje Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v letu N tisto, ki izhaja iz kronološkega zaporedja razpoložljivosti informacij o rezervah in zapadlih obveznostih, to je prvič, zapadle odobritve za prevzem obveznosti iz leta N-2, drugič, rezerva, ki ostane na voljo v letu N-1, in tretjič, zapadle odobritve za prevzem obveznosti iz leta N-1; pozdravlja stališče Komisije v zvezi s tem vprašanjem, ki ga je izrazila v pismu komisarke za finančno načrtovanje in proračun predsedniku Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2006,

Glavni elementi v skladu z razdelki medinstitucionalnega sporazuma
Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

22.   potrjuje svoje prepričanje, izraženo v resoluciji o letni politični strategiji z dne 18. maja 2006, da so znanje, veščine, raziskovanje in razvoj, inovacije, tehnologije informacijske družbe, trajnosten promet in energetska politika osnova zdravega modernega gospodarstva in da so bistveni za ustvarjanje delovnih mest; zato se je odločil zavrniti znižanje sredstev, ki ga je Svet predlagal za številne pomembne proračunske postavke, namenjene izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva EU; je sklenil povečati odobritve za prevzem plačil, čeprav na nižji ravni kot v prvi obravnavi, za prednostne programe, povezane z Lizbonsko strategijo, kot je Program za konkurenčnost in inovacije ter Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013);

23.   je prepričan, da je povečanje konkurenčnosti EU najpomembnejši dejavnik odziva EU na izzive globalizacije; zato meni, da je povečanje sredstev v razdelku 1a jasen znak za prihodnjo usmeritev porabe EU; opozarja na potrebo po primernem javnem financiranju, da bi dosegli takšen učinek finančnega vzvoda, kot se ga pričakuje od sofinanciranja s strani Evropske investicijske banke; nestrpno pričakuje predloge Komisije in Sveta o tej zadevi; poudarja, da je za Evropski investicijski sklad zaželeno povečanje dolgoročnega vpisanega kapitala, ki bi potekalo istočasno z uvajanjem novih nalog (vključno s programom za konkurenčnost in inovacije) v letu 2007 in s katerim bi se financirale dejavnosti projektov za prenos novih tehnologij, kot želijo Parlament, Svet ali Komisija;

24.   poudarja tehnološki in gospodarski pomen programa Galileo; opozarja Komisijo, da je za ta program v novem večletnem finančnem okviru, če gledamo obdobje kot celoto, namenjenih premalo finančnih sredstev, in poziva Komisijo, da čim prej najde izvedljivo in trajno rešitev, s katero bo zagotovljena uspešnost programa;

Razdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje

25.   ugotavlja, da so sredstva za strukturne in kohezijske sklade v večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 znatno nižja, kot je bilo predvideno, kar je zlasti posledica sklepov Evropskega sveta decembra 2005; zato meni, da bi bilo treba ponovno vzpostaviti raven sredstev iz PPP; poudarja, da je zdaj, po sprejetju novega medinstitucionalnega sporazuma, pomembno, da se čim prej določijo in potrdijo nacionalni programi; poudarja pomen kohezije kot ene od političnih prednostnih nalog EU; poziva Komisijo, naj tekom leta 2007 predloži zahtevo za prenos ali spremembo proračuna, če se izkaže, da predvideni zneski za predpristopno pomoč v proračunu za leto 2007 ne zadostujejo;

Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

26.   ugotavlja, da bo leto 2007 prvo leto, ko se bo najnovejša reforma skupne kmetijske politike (SKP) izvajala v celoti; zavrača zmanjšanja obveznih odhodkov, ki jih je sprejel Svet v drugi obravnavi; zavrača spremembo klasifikacije več proračunskih postavk na področju kmetijstva – obvezni odhodki namesto neobvezni odhodki - kot je predlagala Komisija v svojem pisnem predlogu spremembe št. 2/2007;

27.   obžaluje dejstvo, da se bodo sredstva, ki so namenjena razvoju podeželja, kljub velikim potrebam po prestrukturiranju, modernizaciji in razpršitvi evropskega podeželskega gospodarstva realno znižala; meni, da prostovoljna prerazporeditev sredstev iz neposredne kmetijske pomoči ("prvi steber" SKP) v razvoj podeželja ni primerno sredstvo za urejanje teh razmer; v tej povezavi izraža močne zadržke glede trenutnega predloga Komisije, ki zadeva prostovoljno modulacijo zneska v višini do 20 % neposredne kmetijske pomoči, dodeljenega za razvoj podeželja; poziva Komisijo, da izvede presojo vplivov v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 16. decembra 2003 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o boljši pripravi zakonodaje(10); ponavlja, da si Parlament pridržuje pravico do stališča glede prostovoljne modulacije in meni, da bi jo bilo med pregledom obdobja 2008/2009 koristno oceniti v povezavi z vprašanjem sofinanciranja, kot je zapisano v izjavi št. 9 o prostovoljni modulaciji, priloženi Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 17. maja 2006;

28.   izraža razočaranje, da Svet kljub velikim potrebam po proračunskih sredstvih za razvoj mrtvega cepiva proti virusu bolezni modrikastega jezika v drugi obravnavi ni potrdil te pobude Parlamenta; kljub temu pozdravlja dejstvo, da je Komisija v pismu o izvedljivosti predlagala, da se razvoj novega cepiva za bolezen modrikastega jezika vključi v proračun za raziskave, v projekte instrumenta predpristopne pomoči; poudarja, da bi moral imeti prednost razvoj polivalentnega cepiva, ki učinkuje proti različnim tipom virusa;

29.   podpira in pozdravlja skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije o LIFE+ v zvezi z zagotavljanjem začasnega financiranja v primeru zakonske praznine, ki bo nastala med začetkom leta 2007 in končnim sprejetjem pravnega akta;

Razdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica

30.   poudarja, da so področja svobode, pravice in varnosti, zlasti spodbujanje temeljnih pravic, opredelitev skupne azilne in selitvene politike ter boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, bistvene prednostne naloge Unije;

31.   meni, da je celovito upravljanje zunanjih meja Unije eden od ciljev, ki trenutno zahtevajo nujno podporo; zato ponovno uvaja raven odobritev za prevzem obveznosti iz predhodnega predloga proračuna za agencijo FRONTEX, medtem ko nekatera sredstva uvršča v rezervo v skladu s splošnim pristopom na področju agencij;

Razdelek 3b – Državljanstvo

32.   ponovno opozarja na pomen načela subsidiarnosti na področju kulture, izobraževanja, usposabljanja in mladine ter meni, da je spoštovanje različnosti mnenja prvi pogoj za učinkovito komunikacijsko politiko, da bi EU približali državljanom; meni, da bi se nove komunikacijske poti lahko bolje uporabljale za povezovanje evropskih oblikovalcev politik vseh političnih prepričanj, da bi si tako lahko delili ideje; zato pozdravlja uspešen razvoj poročanja v programu Euronews; poziva Komisijo, naj podpre oddajanje programa Euronews v arabskem jeziku, da bo mogoče bolje doseči arabsko govoreče državljane EU in prebivalce sredozemskih držav arabskega govornega območja ter jih obveščati o prizadevanjih Evrope; poziva Komisijo, da pojasni proračunske posledice in ukrepe, ki jih je treba sprejeti v okviru načrta D za demokracijo, dialog in debato; poziva Komisijo, naj v spletu objavi podrobnosti o razdelitvi subvencij (zneski in upravičenci) za vse dejavnosti;

33.   poudarja pomen, ki ga pripisuje učinkovitim komunikacijskim strategijam EU, še posebej pa je treba zagotoviti, da bo mogoče spletna orodja čim bolje izkoristiti za razvoj informacijskih in idejnih povezav med evropskimi oblikovalci javnega mnenja in interesnimi skupinami; v zvezi s tem ugotavlja, da je bil sprejet projekt pilotnih informacijskih mrež za izboljšanje komunikacije med oblikovalci politik, med drugim med poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov, in meni, da bi morala ta pobuda graditi na obstoječih evropskih spletnih portalih, tako da bo dodala vrednost obstoječim posebnim ukrepom na tem področju;

34.   poziva Komisijo, da izvede raziskavo o stanju in predvidenih stroških obnove cerkva v severnem delu Cipra, ki so bile oskrunjene, pretvorjene v mošeje in drugače poškodovane, potem ko je območje leta 1974 prešlo pod nadzor turške vojske, v skladu z izjavo Evropskega parlamenta o varstvu in obnovi verske dediščine v severnem delu Cipra(11);

35.   dvomi o kakovosti informacijske politike, ki jo izvaja Komisija; zahteva, da Komisija uradno potrdi, da je pripravljena ustrezno predstavljati vse institucije in njihove pristojnosti;

Razdelek 4 – EU kot globalni partner

36.   meni, da bi si morala EU zagotoviti zadostna sredstva, da bi lahko igrala vlogo svetovnega partnerja ("global player") v skladu s svojimi vrednotami; predlaga ponovno vzpostavitev zneskov iz PPP za številne postavke in povečanje zneskov plačil in obveznosti iz PPP na nekaterih področjih, da bi prek programov Skupnosti na področju zunanje politike, razvojne in humanitarne pomoči ter podjetniških in znanstvenih izmenjav s ključnimi državami v razvoju, (črtano) okrepili dejavnosti EU;

37.   opozarja na pomen preglednosti pri porabi sredstev za Irak v okviru dveh skladov in opominja, da je treba natančno spremljati sposobnost črpanja sredstev v tej državi; zato poziva Komisijo, naj redno posreduje informacije o projektih, ki jih financira EU, in ravni črpanja sredstev, namenjenih Iraku;

38.   ugotavlja, da novi pravni okvir zunanjih ukrepov EU zahteva tudi novo strukturo proračuna; v splošnem pozdravlja poenostavitev instrumentov in z njo predlagano novo proračunsko nomenklaturo; pozdravlja tudi uvedbo ločenega instrumenta za človekove pravice in demokracijo, ki zahteva spremembo nomenklature PPP; vendar ne more sprejeti dejstva, da številne predlagane spremembe zmanjšujejo preglednost za sektorje in/ali regije ter države; v zvezi s tem se je odločil za potrebne prilagoditve; poziva Komisijo, naj pripravi tudi razčlenitev po dejavnostih in predpristopnih državah ter ustrezno nomenklaturo za vse ustrezne proračunske postavke zaradi preglednosti; poleg tega poziva Komisijo, naj proračunskemu organu redno predloži poročilo o spremljanju napredka obeh novih držav članic in predpristopnih držav;

39.   znova vzpostavlja znesek proračunskih sredstev za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki sta ga predlagala Komisija v predhodnem predlogu proračuna in Svet v predlogu proračuna; poudarja, da mora Svet v celoti spoštovati Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006, kar zadeva skupno zunanjo in varnostno politiko, v skladu z izmenjavo pisem med predsednikoma Brokom in Lewandowskim ter ministrom Wideroosom;

40.   ugotavlja, da po drugi obravnavi proračuna za leto 2007 v Parlamentu v razdelku 4 ni več rezerve in da bo treba v primeru povečanih obveznosti pri spremembah proračuna med letom 2007 uporabiti instrument prilagodljivosti; pričakuje, da ga bo Svet v popolnosti in vnaprej obveščal o finančnih potrebah za prihajajočo misijo na Kosovu;

Razdelek 5 – Uprava

41.   glede zaposlenih v institucijah EU ugotavlja, da se zmanjšanje kadrovske zasedbe, ki jo je prvotno predlagal Svet, v okviru proračuna za leto 2007 ne bo izvedlo; odobrava skupno izjavo s Svetom o zaposlovanju v povezavi s širitvama leta 2004 in 2007; odobrava zavezanost Komisije, da izvede obsežen pregled in oceni svoje dejanske srednjeročne kadrovske potrebe ter Parlamentu do 30. aprila 2007 posreduje natančno poročilo o razporeditvi svojih človeških virov za izvajanje podpornih in usklajevalnih nalog na vseh krajih dela;

42.   namerava sprostiti proračunska sredstva za kadrovske vire Komisije, ki jih je uvrstil v rezervo v prvi obravnavi, in sicer na podlagi pisma predsednika Komisije z obljubo, da bodo v celoti izpolnjeni vsi štirje pogoji, ki jih je Parlament postavil za sprostitev teh sredstev iz rezerve; veseli se strateške razprave o zaposlenih v institucijah EU v letu 2007 z vidika pregleda, ki ga je zahteval Parlament;

Drugi oddelki proračuna za leto 2007

43.   ugotavlja, da so se proračunska sredstva za druge oddelke v proračunu 2007, brez stroškov širitve, v primerjavi s proračunom za leto 2006 povečala samo za 1,7 %; to povečanje je zanemarljivo in ga je mogoče pripisati rasti inflacije in stroškov za nekatere prednostne naloge institucij, povrhu pa je občutno manjše, kot je bilo zahtevano v predhodnem predlogu proračuna; ne namerava odstopiti od svojega prvotnega stališča iz prve obravnave, zato je odobrena proračunska sredstva znova povečal za 10 630 000 EUR, potem ko jih je Svet zmanjšal za 28 280 000 EUR;

44.   znova izraža prepričanje, da je mogoče s proračunsko strogostjo pri vseh potekajočih dejavnostih zagotoviti učinkovitejše načrtovanje proračuna v skladu z dejanskimi trenutnimi potrebami in prednostnimi nalogami institucij; kljub temu priznava, da je treba institucijam dati na voljo potrebna orodja, da bodo lahko delovale s primerno učinkovitostjo in tako dejansko uresničile različne cilje, ki so si jih zastavile; zato obžaluje, da se Svet ni strinjal s predlogom proračuna za druge oddelke, ki ga je Parlament potrdil na prvi obravnavi;

45.   zahteva, da institucije do 1. septembra vsako leto predložijo izčrpnejša poročila o svojih dejavnostih in uspešnosti; iz teh poročil o dejavnostih bo jasneje in bolje razvidno, kako uspešno so bila proračunska sredstva porabljena, na njihovi podlagi bo mogoče upravičiti proračunsko porabo, proračunski organ pa bo lažje spremljal, kako in kje je povečanje proračunskih sredstev privedlo do učinkovitejšega delovanja institucij;

46.   ponovno poudarja pomen medinstitucionalnega sodelovanja, ki nedvomno prinaša zadevnim institucijam koristi; s tem v zvezi meni, da je skupna upravna služba Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij učinkovit in dinamični način, kako se izogniti podvajanju, zmanjšati stroške in razviti moštveni duh, ne da bi zmanjšali kakovost in učinkovitost nudenih storitev; poziva oba odbora, da najkasneje do julija 2007 preučita to sodelovanje z vidika načela soudeležbe ter z namenom sprejetja potrebnih ukrepov za zagotovitev zadovoljevanja potreb obeh institucij, ter pravičnejšega upravljanja skupne službe; priporoča, da se najkasneje do konca junija 2007 izvede ocena funkcij in dejavnosti Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij;

o
o   o

47.   naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

48.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s priloženimi izjavami posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter drugim zadevnim institucijam in organom.

(1) UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0451.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0452.
(7) Sprejeta besedila, Priloga.
(8) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0221.
(9) UL C 124 E, 25.5.2006, str. 373
(10) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
(11) Sprejeta besedila, 5.9.2006, P6_TA(2006)0335.


PRILOGA

Skupna izjava o treh novih agencijah, predvidenih v proračunu 2007, ob izvajanju točke 47 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006

V predhodnem predlogu proračuna za leto 2007 je predvideno financiranje naslednjih treh novih agencij:

· Evropska agencija za kemikalije

· Evropski inštitut za enakost med spoloma

· Evropska agencija za temeljne pravice

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo pri oblikovanju predlogov za ustanavljanje novih agencij gradili nadaljnji razvoj postopka, predvidenega v točki 47 Medinstitucionalnega sporazuma, na podlagi prvih izkušenj s temi tremi novimi agencijami.

Skupna izjava o financiranju Evropske agencije za kemikalije

Komisija je maja 2006 predstavila prvo finančno načrtovanje za obdobje 2007–-2013 v skladu s točko 46 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovanju.

Na podlagi podatkov, ki jih je Komisija posredovala dne 7. novembra 2006, Evropski parlament in Svet ugotavljata, da se lahko financiranje Evropske agencije za kemikalije zagotovi znotraj dogovorjene zgornje meje odhodkov v postavki 1a za obdobje 2007-2013.

Poleg tega Evropski parlament in Svet ugotavljata, da so predlogi sprememb k pravni podlagi Evropske agencija za kemikalije povzročili dodatne odhodke v skupni višini 113 600 000 EUR v letih 2008 in 2009 v razdelku 1a večletnega finančnega okvira 2007-2013 v primerjavi s finančnim načrtovanjem, ki ga je Komisija predstavila maja 2006, in brez upoštevanja možne prerazporeditve znotraj razdelka 1a.

Če Komisija, tako na zahtevo agencije ali zaradi drugih nepredvidenih okoliščin, namerava skreniti z na začetku predvidenih zneskov, potrebnih za financiranje agencije v zadevnem obdobju, mora obvestiti proračunski organ o svojih namerah in vplivu na preostalo rezervo zadevnih razdelkov večletnega finančnega okvira ter navesti ponovno načrtovanje.

Skupna izjava o financiranju Evropske agencije za enakost med spoloma

Komisija je maja 2006 predstavila prvo finančno načrtovanje za obdobje 2007-2013 v skladu s točko 46 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovanju.

Na podlagi podatkov, ki jih je Komisija posredovala dne 7. novembra 2006, Evropski parlament in Svet ugotavljata, da se lahko financiranje Evropske agencije za enakost med spoloma zagotovi znotraj dogovorjene zgornje meje odhodkov v postavki 1a za obdobje 2007-2013.

Če Komisija, tako na zahtevo agencije ali zaradi drugih nepredvidenih okoliščin, namerava skreniti z na začetku predvidenih zneskov, potrebnih za financiranje agencije v zadevnem obdobju, mora obvestiti proračunski organ o svojih namerah in vplivu na preostalo rezervo zadevnih razdelkov večletnega finančnega okvira ter navesti ponovno načrtovanje.

Skupna izjava o financiranju Evropske agencije za temeljne pravice

Komisija je maja 2006 predstavila prvo finančno načrtovanje za obdobje 2007-2013 v skladu s točko 46 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovanju.

Na podlagi podatkov, ki jih je Komisija posredovala dne 7. novembra 2006, Evropski parlament in Svet ugotavljata, da se lahko financiranje Evropske agencije za temeljne pravice zagotovi znotraj dogovorjene zgornje meje odhodkov v postavki 3a za obdobje 2007-2013.

Če Komisija, tako na zahtevo agencije ali zaradi drugih nepredvidenih okoliščin, namerava skreniti z na začetku predvidenih zneskov, potrebnih za financiranje agencije v zadevnem obdobju, mora obvestiti proračunski organ o svojih namerah in vplivu na preostalo rezervo zadevnih razdelkov večletnega finančnega okvira ter navesti ponovno načrtovanje.

Skupna izjava o zaposlovanju, povezanim s širitvijo leta 2004 in 2007

Evropski parlament in Svet izražata veliko zaskrbljenost nad zamudami v postopkih izbire in zaposlovanja, povezanimi s širitvijo leta 2004, nizko zasedenostjo delovnih mest na srednji vodstveni ravni, visokim deležem stalnih delovnih mest, ki jih zasedajo začasni uslužbenci, in pomanjkanjem zadostnega števila ustreznih natečajev.

Evropski parlament in Svet vztrajata, da bi si morale institucije in zlasti EPSO prizadevati, da se izvede potrebne ukrepe za izboljšanje nastalih razmer in pospeševanje postopka zapolnjevanja delovnih mest, ki jih je odobril proračunski organ. Merila za to bi morala biti taka, kot jih določa člen 27 kadrovskih predpisov, čim prej pa morajo pokrivati najširšo možno geografsko sorazmerno osnovo.

Evropski parlament in Svet nameravata sedanji postopek zaposlovanja natančno spremljati. Zato od vsake institucije in urada EPSO zahtevata, da proračunskemu organu dvakrat na leto zagotovijo informacije o stanju glede zaposlovanja v zvezi s širitvijo leta 2004 in 2007.

Evropski parlament in Svet vabita generalne sekretarje institucij, da predstavijo poročilo o napredku na tem področju kot sledi:

   - glede zapolnjevanja delovnih mest, ki so bila odobrena v proračunih 2004-2006, do konca januarja 2007;
   - glede zapolnjevanja delovnih mest, ki so bila odobrena v letu 2007, do 15. junija 2007 in 31. oktobra 2007.

Skupna izjava o Life+

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na proračunsko načelo, ki pravi, da je treba pred izvajanjem višjih izdatkov poslovanja sprejeti temeljni akt.

Tri institucije istočasno priznavajo, da bo zakonodajna oblast na začetku proračunskega leta 2007 še vedno obravnavala nekatere nove temeljne akte, ki bodo nasledili predhodne temeljne akte, katerim veljavnost poteče konec leta 2006. Vseeno pa določeni ukrepi zahtevajo nove proračunske obveznosti, da ne bi ovirali izvajanja in ohranjanja pravnega reda Skupnosti. Tako tveganje obstaja za določene ukrepe, o katerih so se tri institucije politično že sporazumele.

V zvezi s programom Life+, ki bo nasledil svojega predhodnika Life III in druge povezane ukrepe, je bila izražena posebna skrb, zlasti v resoluciji Parlamenta iz prve obravnave osnutka proračuna za leto 2007. Če se od začetka leta 2007 do dokončnega sprejetja pravnega akta pojavi zakonodajna praznina, se tri institucije strinjajo, da se v vmesnem obdobju za dejavnosti, ki jih bo Life+ zamenjal, pod najboljšimi pogoji nameni znesek do 15 milijonov EUR (iz skupnega proračuna Life+ v višini 240 milijonov EUR, ki je bil predlagan v predhodnem predlogu proračuna 2007), da bi ohranili pravni red Skupnosti, ki temelji na nenehnem izvajanju ukrepov na področju okolja. Dejavnosti, katerih izvajanje je ključnega pomena za ohranjanje pravnega reda Skupnosti, se nanašajo zlasti na informacijske sisteme, ki zagotavljajo spremljanje okoljske zakonodaje EU, registre, ki podpirajo sistem trgovanja z emisijami, znanstvenike in zunanje sodelavce, ki pripravljajo predloge Komisije, ko Komisijo omejujejo ciljni datumi, obveščanje in dejavnosti ozaveščanja.

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Komisije za zagotavljanje primernega izvajanja proračuna

Evropski parlament in Komisija v okviru proračunskega postopka poudarjata potrebo po boljši cenovni učinkovitosti v proračunu EU in menita, da je treba ta koncept trajno uveljaviti. Cilj tega pristopa je ocena količinskih in kakovostnih vidikov posameznega programa EU.

V tem okviru bi moralo ocenjevanje programov EU postati ključna skrb institucij, ki so vključene v letni proračunski postopek.

Evropski parlament in Komisija opozarjata, da upravljanje na podlagi dejavnosti ponuja celovit pregled delovanja in stroškov različnih političnih področij, vključno z operativnimi in upravnimi sredstvi.

Instituciji se strinjata, da bosta v zvezi z izboljšanjem spremljanja izvajanja proračuna s postopkom uporabe vseh informacij, ki so na voljo od januarja 2007, v kateremu bodo sodelovali vsi odbori Parlamenta, izvedli vse potrebne ukrepe. Evropski parlament se obvezuje, da bo v skladu s svojimi prednostnimi nalogami in medinstitucionalnimi pristojnostmi bolje uporabil prerazporeditve in spremembe proračuna kot instrumente za nadzor izvajanja proračuna med letom.

Rezultati tega trajnega procesa bodo predmet izmenjave mnenj v vsakem trialogu, predvidenem v Prilogi II Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Namen tega postopka je zagotoviti, da bodo politike, ki jih financira proračun EU, cenovno učinkovitejše za evropske državljane in odzivne na izzive, ki jih za Evropsko unijo predstavlja najboljše možno dodeljevanje sredstev EU.

Izjava Evropskega parlamenta o proračunski disciplini za plačila

Evropski parlament ponovno opozarja, da točki 12 in 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 določata absolutne zneske, prikazane v večletnem finančnem okviru, ki pomenijo letno zgornjo mejo odhodkov v breme splošnega proračuna.

Zaradi tega spoštovanje letnih zgornjih meja, določenih z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2007-2013, pomeni, da so stopnje povečanja neobveznih odhodkov v letnih proračunih sprejete samodejno.

Evropski parlament bo morebitno nespoštovanje točk 12 in 13 obravnaval kot kršitev medinstitucionalnega sporazuma.

Evropski parlament se zavezuje k izvajanju določb iz točk 12 in 13 Medinstitucionalnega sporazuma in jih obravnava kot ukrep za proračunsko disciplino v obdobju celotnega trajanja večletnega finančnega okvira.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov