Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0037B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0454/2006

Ingivna texter :

A6-0454/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.11

Antagna texter :

P6_TA(2006)0579

Antagna texter
PDF 366kWORD 104k
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg
Förebyggande av narkotikamissbruk och information (2007-2013) ***I
P6_TA(2006)0579A6-0454/2006
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" (KOM(2006)0230 – C6-0095/2005 – 2005/0037B(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0230)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 152 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0095/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A6-0454/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 december 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2007/EG om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa"
P6_TC1-COD(2005)0037B

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  I fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastslås att en hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Enligt artikel 3.1 p i fördraget skall gemenskapens verksamhet innefatta bidrag till att uppnå en hög hälsoskyddsnivå.

(2)  Gemenskapens insatser bör komplettera den nationella politik som inriktas på att förbättra folkhälsan, undanröja faror för människors hälsa och minska narkotikarelaterade hälsoskador, bland annat politiken för information och förebyggande.

(3)  Forskningsresultat visar att narkotikamissbruk leder till sjukdom och död för ett stort antal europeiska medborgare, och därmed utgör hälsorelaterade skador i samband med narkotikamissbruk ett stort problem för folkhälsan.

(4)  I meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om resultaten av den slutliga utvärderingen av EU:s handlingsplan mot narkotika (2000–2004) (KOM(2004)0707 påpekades behovet av regelbundna samråd med det civila samhället vid utarbetandet av EU:s narkotikapolitik.

(5)  I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008)(3) ingår utformning av strategier och insatser mot narkotikamissbruk, som en av de viktiga livsstilsrelaterade faktorer som är avgörande för folkhälsan.

(6)  I rekommendation 2003/488/EG av den 18 juni 2003 om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade skador i samband med narkotikamissbruk(4) rekommenderade rådet att medlemsstaterna som folkhälsomål skulle ställa upp förebyggande av narkotikamissbruk och begränsning av risker kopplade till detta missbruk samt utarbeta och genomföra omfattande strategier för detta ändamål.

(7)  Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 december 2004 antog EU:s narkotikastrategi 2005−2012, som omfattar all narkotikarelaterad verksamhet inom Europeiska unionen, och fastställer strategins huvudmål. I målen ingår att skapa gott hälsoskydd, välbefinnande och social sammanhållning genom att förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt narkotikarelaterade skadeverkningar på hälsa och samhälle.

(8)  Rådet antog EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008)(5) som ett oumbärligt instrument för att omsätta EU:s narkotikastrategi 2005–2012 i konkreta åtgärder. Det yttersta målet med handlingsplanen är att åstadkomma en betydande minskning av narkotikamissbruket bland befolkningen och att reducera de negativa samhälls- och hälsoeffekterna av missbruk av och olaglig handel med narkotika.

(9)  Detta beslut syftar till att genomföra de mål som fastställts i EU:s narkotikastrategi 2005−2012 och EU:s handlingsplaner mot narkotika 2005–2008 och 2009–2012 genom att stödja projekt som syftar till att förebygga narkotikamissbruk, bland annat genom att försöka minska narkotikarelaterade skador och införa behandlingsmetoder med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen.

(10)  Det är viktigt och nödvändigt att erkänna de allvarliga följderna av narkotikamissbruk, både på kort och lång sikt för individer, familjer och samhällen när det gäller hälsa, psykisk och social utveckling och lika möjligheter för de som berörs, samt de höga sociala och ekonomiska kostnaderna för samhället som helhet.

(11)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas förebyggande av narkotikamissbruk bland ungdomar, befolkningens mest sårbara grupp. Den viktigaste förebyggande åtgärden är att uppmuntra ungdomarna att tillägna sig en sund livsstil.

(12)  Europeiska gemenskapen kan skapa ett mervärde för de åtgärder som medlemsstaterna skall vidta i fråga om information och förebyggande på narkotikaområdet, inklusive behandling och minskning av narkotikarelaterade skador, genom att komplettera dessa åtgärder och främja synergier.

(13)  Komplementaritet med teknisk expertis hos Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) bör garanteras genom att utnyttja de metoder och bästa praxis som utvecklats av ECNN och genom ECNN:s medverkan vid utarbetandet av det årliga arbetsprogrammet.

(14)  Målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att förebygga narkotikamissbruk och sprida information, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av behovet av informationsutbyte på EU-nivå och av att sprida god praxis i hela gemenskapen. Detta kan uppnås bättre på gemenskapsnivå. På grund av behovet av ett samordnat och sektorsövergripande tillvägagångssätt och på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15)  Med hänsyn till vikten av att gemenskapsfinansiering synliggörs bör kommissionen tillhandahålla riktlinjer som underlättar för alla myndigheter, icke-statliga organisationer, internationella organisationer eller andra organ som beviljas bidrag från denna fond att regelrätt bekräfta vilket stöd som mottagits.

(16)  I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(6).

(17)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7), nedan kallad "budgetförordningen", samt kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), vilka slår vakt om gemenskapens ekonomiska intressen, bör tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och konsekvens i valet av budgetinstrument, en begränsning av antalet fall där kommissionen behåller direkt ansvar för genomförande och administration, och den nödvändiga proportionaliteten mellan mängden resurser och den administrativa bördan i samband med användningen av dessa.

(18)  Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier och nödvändiga mått och steg bör vidtas för att återkräva penningmedel som gått förlorade, utbetalats felaktigt eller använts på fel sätt i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(9), (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför(10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(11).

(19)  Enligt budgetförordningen krävs det en grundläggande rättsakt för att bidrag för administrationskostnader skall kunna beviljas.

(20)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(12) och man bör skilja mellan de åtgärder som är underställda det föreskrivande förfarandet med kontroll och dem som är föremål för förfarandet med en rådgivande kommitté, där sistnämnda förfarande i vissa fall är det lämpligaste när det gäller att förbättra effektiviteten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1.  Genom detta beslut inrättas programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information", nedan kallat "programmet", som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa", för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och minska narkotikarelaterade hälsoskador.

2.  Programmet skall omfatta perioden 1 januari 2007–31 december 2013.

Artikel 2

Allmänna mål

1.  Detta program skall ha följande allmänna mål:

   a) Bidra till bättre information om narkotikamissbruk.
   b) Förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt de narkotikarelaterade skadorna.
   c) Stödja genomförandet av EU:s narkotikastrategi.

Artikel 3

Särskilda mål

Programmet skall ha följande särskilda mål:

  a) Främja gränsöverskridande insatser för att
   bilda sektorsöverskridande nätverk,
   se till att kunskapsbasen vidgas och att det sker ett informationsutbyte och identifiering och spridning av kunskap om goda rutiner, bland annat genom utbildning, studiebesök och personalutbyte,
   öka medvetenheten om de hälsoproblem och sociala problem som orsakas av narkotikaanvändning och uppmuntra till en öppen dialog i syfte att bygga upp en större förståelse för narkotikafrågor,
   stödja åtgärder som syftar till att förebygga narkotikaanvändning, bland annat genom att försöka minska narkotikarelaterade skador och införa behandlingsmetoder med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen.
   b) Engagera det civila samhället i genomförandet och utvecklingen av EU:s narkotikastrategi och handlingsplan.
   c) Övervaka, genomföra och utvärdera de särskilda åtgärderna i narkotikahandlingsplanerna 2005–2008 respektive 2009–2012. Europaparlamentet skall involveras i utvärderingsprocessen genom sitt deltagande i kommissionens utvärderingsstyrgrupp.

Artikel 4

Åtgärder

För att uppfylla de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 2 och 3 kommer detta program att, i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen, stödja följande typer av åtgärder:

   a) Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel undersökningar och forskning, opinionsundersökningar, fastställande av indikatorer och gemensamma metoder, insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik, seminarier, konferenser och expertmöten, offentliga kampanjer och evenemang, utveckling och underhåll av webbplatser, utarbetande och spridning av informationsmaterial, stöd till och förvaltning av nätverk bestående av nationella experter samt analys-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet.
   b) Särskilda gränsöverskridande program av gemenskapsintresse som läggs fram av minst två medlemsstater, eller minst en medlemsstat och en annan stat som kan vara antingen ett anslutande land eller ett kandidatland, i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen.
   c) Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ vars målsättningar är av allmänt europeiskt intresse i överensstämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen.

Artikel 5

Deltagande

1.  Följande länder, nedan kallade "deltagande länder", får delta i programmets åtgärder:

   a) De Efta-stater som är parter i EES-avtalet, i enlighet med bestämmelserna i det avtalet.
   b) Kandidatländerna liksom de länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen i enlighet med villkoren i associeringsavtalen, eller i protokoll till dessa avtal om deltagande i de gemenskapsprogram som ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder.

2.  Projekt kan även omfatta kandidatländer som inte deltar i programmet om det skulle bidra till dessa länders förberedelser inför anslutningen, eller andra tredjeländer eller internationella organisationer som inte deltar i programmet om det skulle främja projektmålen.

Artikel 6

Målgrupper

1.  Programmet riktar sig till alla grupper som direkt eller indirekt arbetar med narkotikafrågor.

2.  I fråga om narkotika finns riskgrupperna bland ungdomar, kvinnor, utsatta grupper och socialt belastade bostadsområden och bör identifieras som målgrupper. Övriga målgrupper är bland annat lärare och pedagogisk personal, föräldrar, socialarbetare, lokala och nationella myndigheter, medicinsk och paramedicinsk personal, domstolspersonal, brottsbekämpande myndigheter och kriminalvårdsmyndigheter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och religiösa samfund.

Artikel 7

Tillträde till programmet

Programmet skall vara öppet för offentliga eller privata organisationer och institutioner (lokala myndigheter på behörig nivå, universitetsinstitutioner och forskningscentrum) som är verksamma på området för information om och förebyggande av narkotikamissbruk, bland annat med behandling och minskning av narkotikarelaterade skador.

Organ och organisationer med vinstsyfte skall endast få tillgång till bidrag från programmet om de samverkar med ideella eller statliga organisationer.

Artikel 8

Bidragsformer

1.  Gemenskapsfinansieringen får enligt tillämpliga bestämmelser ske på följande sätt:

   Genom bidrag.
   Genom avtal om offentlig upphandling.

2.  Gemenskapens bidrag skall beviljas efter en förslagsomgång, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall enligt budgetförordningen, och tillhandahållas i form av driftsstöd och stöd till insatser.

Miniminivån för de årliga utgifter som skall beviljas som stöd skall fastställas i det årliga arbetsprogrammet.

Den högsta samfinansieringsnivån skall fastställas i de årliga arbetsprogrammen.

3.  Kostnader förväntas uppstå för kompletterande åtgärder i form av kontrakt om offentlig upphandling, varvid gemenskapsfinansieringen skall täcka inköp av varor och tjänster. Det gäller bland annat kostnader för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

Artikel 9

Genomförandeåtgärder

1.  Kommissionen skall genomföra gemenskapsstöd i enlighet med budgetförordningen.

2.  För att genomföra programmet skall kommissionen, inom ramarna för de allmänna mål som anges i artikel 2, anta ett årligt arbetsprogram med beaktande av den tekniska sakkunskap som finns hos ECNN. Det årliga arbetsprogrammet skall ange särskilda mål och tematiska prioriteringar och innehålla en beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i artikel 8.3, samt vid behov en förteckning över andra insatser.

Det årliga arbetsprogrammet för 2007 skall antas tre månader efter det att detta beslut trätt i kraft.

3.  Det årliga arbetsprogrammet skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som anges i artikel 10.3.

4.  Vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med stöd till insatser skall hänsyn tas till bland annat följande kriterier:

   a) Överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, med de allmänna målen enligt artikel 2 och med de åtgärder som vidtas på olika områden enligt artiklarna 3 och 4.
   b) Den föreslagna insatsens kvaliteter i fråga om dess utformning, organisation, presentation och förväntade resultat.
   c) Storleken på det belopp som begärs i gemenskapsfinansiering och hur väl avpassat detta belopp är med hänsyn till de förväntade resultaten.
   d) De förväntade resultatens effekter när det gäller de allmänna mål som anges i artikel 2 och de åtgärder som vidtas på de olika områdena enligt artiklarna 3 och 4.

5.  De ansökningar om driftsstöd som avses i artikel 4 c skall bedömas mot bakgrund av

   överensstämmelsen med programmets mål,
   den föreslagna verksamhetens kvalitet,
   de multiplikatoreffekter som verksamheten antas leda till bland allmänheten,
   verksamhetens geografiska och sociala konsekvenser,
   medborgarnas medverkan i de berörda organisationernas strukturer,
   hur kostnadseffektiv den föreslagna verksamheten är.

6.  Beslut som avser åtgärder som förelagts enligt artikel 4 led a skall antas av kommissionen i enlighet med det förskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3. Beslut som avser åtgärder som förelagts enligt artikel 4 led b och c skall antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 10.2.

Beslut om bidragsansökningar som rör organ eller organisationer med vinstsyfte skall antas av kommissionen i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.3.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 11

Komplementaritet

1.  Synergier och komplementaritet skall eftersträvas med andra gemenskapsinstrument, särskilt de allmänna programmen "Säkerhet och skydd för friheter", sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling samt gemenskapens hälsoskyddsprogram. Komplementaritet med de metoder och den bästa praxis som utvecklats av ECNN skall säkerställas, framför allt när det gäller den del av informationen om narkotika som rör statistik.

2.  Programmet kan dela resurser med andra gemenskapsinstrument, särskilt de allmänna programmen "Säkerhet och skydd för friheter", "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, för att genomföra insatser som uppfyller målkraven för alla programmen.

3.  Projekt som erhåller finansiering genom detta beslut får inte erhålla bidrag för samma ändamål från andra finansiella gemenskapsinstrument. Kommissionen skall se till att den som mottar stöd enligt detta program underrättar kommissionen om stöd som redan erhållits via gemenskapsbudgeten och andra källor samt om pågående ansökningar om stöd.

Artikel 12

Budgetmedel

1.  Finansieringsramen för genomförandet av detta instrument från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013 skall vara 21,35 miljoner EUR.

2.  De budgetmedel som anslagits för sådana åtgärder som avses i detta program skall ingå som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen.

Artikel 13

Övervakning

1.  För åtgärder som finansieras via programmet skall kommissionen se till att stödmottagaren lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider. En slutrapport skall också lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall fastställa vilken form och vilket innehåll dessa rapporter skall ha.

2.  Kommissionen skall se till att kontrakt och avtal som upprättas för genomförandet av programmet innehåller bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som utförs av kommissionen (eller någon som har bemyndigats av kommissionen), genom kontroller på plats om sådana behövs, inklusive stickprovskontroller, och om revisioner som utförs av revisionsrätten.

3.  Kommissionen skall se till att stödmottagaren under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd håller alla dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.

4.  På grundval av de rapporter och stickprovskontroller som nämns i punkterna 1–2 skall kommissionen se till att storleken på det finansiella stöd som ursprungligen godkänts, villkoren för dess beviljande och tidsplanen för utbetalningen av det vid behov anpassas.

5.  Kommissionen skall se till att alla de mått och steg som krävs för att kontrollera att åtgärder som finansieras genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i budgetförordningen vidtas.

Artikel 14

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.  Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom att förebyggande åtgärder vidtas mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i enlighet med förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95 och (Euratom, EG) nr 2185/96, och förordning (EG) nr 1073/1999.

2.  För de gemenskapsåtgärder som finansieras inom ramen för detta program skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en avtalsförpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt i form av en oberättigad utgift för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som Europeiska gemenskaperna förvaltar.

3.  Kommissionen skall se till att finansiellt stöd som har beviljats för en åtgärd minskas, hålls inne eller återkrävs, om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis att detta beslut, ett enskilt beslut eller avtalet om stöd inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionen godkänt ändringen.

4.  Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska bidraget är berättigat, skall kommissionen se till att stödmottagaren avkrävs ett yttrande inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring skall kommissionen se till att utbetalning av det resterande finansiella stödet kan inställas och att återbetalning av tidigare utbetalda belopp krävs.

5.  Kommissionen skall se till att alla felaktigt utbetalda belopp återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 15

Utvärdering

1.  Programmet skall kontrolleras regelbundet som en uppföljning av programverksamheten.

2.  Kommissionen skall se till att det görs en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av programmet.

3.  Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna

   a) en preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och om kvalitativa och kvantitativa aspekter på programmets genomförande, senast den 31 mars 2011,
   b) en årlig rapport om genomförandet av programmet,
   c) ett meddelande om programmets förlängning, senast den 30 augusti 2012, och
   d) en utvärderingsrapport efter programmets avslutande, senast den 31 december 2014.

Artikel 16

Offentliggörande av projekt

Varje år skall kommissionen offentliggöra en förteckning över de projekt som finansieras genom programmet med en kort beskrivning av varje projekt.

Artikel 17

Synlighet

Kommissionen skall fastställa riktlinjer som garanterar att den finansiering som beviljas enligt detta beslut synliggörs.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007, med undantag för artikel 9.2 och 9.3 och artikel 10.2a som skall tillämpas från och med den dag då detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 69, 21.3.2006, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2006.
(3) EGT L 271, 9.10.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).
(4) EUT L 165, 3.7.2003, s. 31.
(5) EUT C 168, 8.7.2005, s. 1.
(6) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(7) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
(9) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(10) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(11) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(12) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy