Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0397/2006

Předložené texty :

A6-0397/2006

Rozpravy :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Hlasování :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0599

Přijaté texty
PDF 402kWORD 102k
Čtvrtek, 14. prosince 2006 - Štrasburk
Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o zřízení nástroje pro pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na znění Rady (9037/2006),

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2004)0630)(1),

-   s ohledem na článek 177 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a článek 203 této smlouvy, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0153/2006),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Rozpočtového výboru (A6-0397/2006),

1.   schvaluje pozměněné znění Rady;

2.   domnívá se, že orientační referenční částka uvedená v legislativním textu musí být v souladu se stropem okruhu 4 nového víceletého finančního rámce, a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v rámci ročního rozpočtového procesu v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006(2);

3.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu odpovídajícím způsobem změnila;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění předložené ke konzultaci;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1
(1)  Evropské společenství je významným poskytovatelem hospodářské, finanční, technické, humanitární a makroekonomické pomoci třetím zemím. S cílem zefektivnit vnější pomoc Evropského společenství byl navržen nový rámec pro plánování a poskytování pomoci. Nařízením Rady (ES) č. … ze dne … se zřizuje předvstupní nástroj pro pomoc Společenství poskytovanou kandidátským zemím a možným kandidátským zemím . Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne … se zřizuje evropský nástroj sousedství a partnerství . Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne … je zaměřeno na rozvojovou spolupráci a hospodářskou spolupráci s ostatními třetími zeměmi . Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č … ze dne …. se zřizuje nástroj stability. Toto nařízení je doplňkovým nástrojem, jehož cílem je podpořit úsilí o posílení jaderné bezpečnosti a uplatňování účinného a efektivního dozoru souvislosti s jadernými materiály ve třetích zemích.
Evropské společenství je významným poskytovatelem hospodářské, finanční, technické, humanitární a makroekonomické pomoci třetím zemím. S cílem zefektivnit vnější pomoc Evropského společenství byl navržen nový rámec pro plánování a poskytování pomoci. Nařízením Rady (ES) č. … ze dne … se zřizuje předvstupní nástroj pro pomoc Společenství poskytovanou kandidátským zemím a možným kandidátským zemím. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne … se zřizuje evropský nástroj sousedství a partnerství. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. … ze dne … je zaměřeno na rozvojovou spolupráci se třetími zeměmi1. Nařízení Rady (ES) č. ... ze dne ... podporuje hospodářskou spolupráci s ostatními třetími zeměmi. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č … ze dne …. se zřizuje nástroj stability. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ... ze dne ... zřizuje finanční nástroj pro prosazování demokracie a lidských práv na celém světě (EIDHR)2.Toto nařízení je doplňkovým nástrojem, jehož cílem je podpořit úsilí o posílení jaderné bezpečnosti a uplatňování účinného a efektivního dozoru souvislosti s jadernými materiály ve třetích zemích.
_______________
1 Úř. věst. L […], […], s. […].
2 Úř. věst. L […], […], s. […].
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a) Rostoucí dostupnost jaderného materiálu zvyšuje riziko šíření jaderných zbraní a má tudíž jednoznačné dopady na jadernou bezpečnost, jíž by se měl tento nástroj zabývat.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a) Je věcí zásadního významu, aby byla zaručena důvěrnost informací o jaderné a radiační bezpečnosti, které musí být přesné a potvrzené, a to zejména s ohledem na informace, jež by mohly být předmětem velkého zájmu teroristů.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 4
(4)  Společenství v souladu s kapitolou X Smlouvy již úzce spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, jak v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností (na podporu cílů kapitoly VII hlavy II Smlouvy), tak v oblasti jaderné bezpečnosti.
(4)  Společenství v souladu s kapitolou 10 Hlavy II Smlouvy již úzce spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, jak v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností (na podporu cílů kapitoly 7 hlavy II Smlouvy), tak v oblasti jaderné bezpečnosti. V tomto ohledu se Společenství aktivně zasazuje o to, aby byl vypracován kodex chování pro mezinárodní varovný systém v případě jaderných nehod pod záštitou Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7
(7)  Kromě mezinárodních úmluv a smluv uzavřely některé členské státy dvoustranné dohody o poskytování technické pomoci.
(7)  Kromě mezinárodních úmluv a smluv uzavřely některé členské státy dvoustranné dohody o poskytování technické pomoci. Je žádoucí koordinace akcí v rámci těchto dohod s akcemi Společenství.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 9
(9)  Rozumí se, že poskytování pomoci dotyčným jaderným zařízením se uskutečňuje tak, aby bylo dosaženo maximálního dopadu pomoci, ovšem při respektování zásady, že odpovědnost za bezpečnost zařízení by měla zůstat na provozovateli a státu, do jehož působnosti zařízení spadá.
(9)  Rozumí se, že poskytování pomoci dotyčným jaderným zařízením se uskutečňuje tak, aby mohlo být dosaženo maximálního dopadu pomoci, ovšem při respektování zásady "znečišťovatel platí" a pod podmínkou, že odpovědnost za bezpečnost zařízení, za jeho vyřazení z provozu a za odpad, který vytvořilo, by měla zůstat na provozovateli a státu, do jehož působnosti zařízení spadá. Dále je třeba dát přednost pomoci jaderným zařízením a činnostem, které pravděpodobně budou mít na členské státy významné účinky.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 13
(13)  Toto nařízení poskytující finanční pomoc na podporu cílů Smlouvy se nedotýká příslušných kompetencí Společenství a členských států v dotyčných oblastech, zejména v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností.
(13)  Toto nařízení poskytující finanční pomoc na podporu cílů Smlouvy se nedotýká výhradních pravomocí členských států činit vlastní rozhodnutí v oblasti energie, ani příslušných kompetencí Společenství a členských států v dotyčných oblastech, zejména v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13a (nový)
(13a) S ohledem na celkovou dobu trvání nástroje by měla být do tohoto nařízení začleněna finanční referenční částka ve smyslu bodu 38 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 20061, aniž by tím byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu definované ve Smlouvě.
____________
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
Pozměňovací návrh 10
Článek 1
Společenství financuje opatření na podporu vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinného a efektivního dozoru v souvislosti s jadernými materiály ve třetích zemích ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení.
Společenství by mohlo financovat opatření na podporu účinného provádění v případech, které vedou k úrovni jaderné bezpečnosti odpovídající technologickému, regulačnímu a provoznímu vývoji v Unii, s přihlédnutím k poslednímu vědeckému a technickému vývoji, radiační ochrany a provádění účinného a efektivního dozoru v souvislosti s jadernými materiály ve třetích zemích ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení, aniž by byla dotčena zásada "znečišťovatel platí".
Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 písm. a) návětí
a) podpora účinné kultury jaderné bezpečnosti na všech úrovních, zejména prostřednictvím:
a) podpora účinných opatření v oblasti jaderné bezpečnosti na všech úrovních, zejména prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 písm. a) odrážka 3
- zlepšení bezpečnostních hledisek při projektování, provozování a údržbě stávajících jaderných elektráren nebo jiných stávajících jaderných zařízení tak, aby mohlo být dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti,
- zlepšení bezpečnostních hledisek při provozování, modernizaci a údržbě stávajících jaderných elektráren nebo jiných stávajících jaderných zařízení s ohledem na zkušenosti z jejich provozu tak, aby mohlo být dosaženo co nejvyšší možné úrovně bezpečnosti,
Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 písm. a) odrážka 4
- podpora bezpečné přepravy, zpracování a likvidace jaderného paliva a radioaktivního odpadu,
- podpora vývoje vhodných metod a technologií bezpečné přepravy, zpracování a likvidace vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu a
Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 písm. a) odrážka 5
- a vypracovávání a provádění strategií pro vyřazování z provozu stávajících zařízení a sanaci bývalých jaderných areálů;
- vypracovávání a provádění strategií pro vyřazování z provozu stávajících zařízení a sanaci bývalých jaderných areálů, jimiž lze dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti při vynaložení přiměřených nákladů a v přiměřené lhůtě;
Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 písm. b)
b) podpory účinných regulačních rámců, postupů a systémů, aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti ionizujícímu záření z radioaktivních materiálů, zejména z vysoce radioaktivních zdrojů záření, a bezpečná likvidace těchto materiálů;
b) podpory účinných regulačních rámců, postupů a systémů, aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti ionizujícímu záření z radioaktivních materiálů, zejména z vysoce radioaktivních zdrojů záření, a bezpečná likvidace těchto materiálů, za něž musí i nadále nést finanční odpovědnost výlučně provozovatel takového zařízení;
Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 písm. d)
d) zavedení účinných pravidel pro nouzové plánování, připravenost a reakci, civilní ochranu a opatření na obnovu;
d) zavedení účinných pravidel pro prevenci nehod, nouzové plánování, připravenost a reakci, civilní ochranu, zmírnění následků a opatření na obnovu;
Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 písm. e)
e) opatření na podporu mezinárodní spolupráce (včetně spolupráce v rámci příslušných mezinárodních organizací, především MAAE) ve výše uvedených oblastech, včetně provádění a sledování mezinárodních úmluv a smluv, výměny informací a odborné přípravy a výzkumu;
e) opatření na podporu mezinárodní spolupráce (včetně spolupráce v rámci příslušných mezinárodních organizací, především MAAE) ve výše uvedených oblastech, včetně provádění a sledování mezinárodních úmluv a smluv, výměny informací,odborné přípravy, vzdělávání a výzkumu.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 5 odst. 2
2.  Akční programy přesně stanovují sledované cíle, oblasti pomoci, plánovaná opatření, očekávané výsledky, řídicí postupy a celkovou výši plánovaného financování. Obsahují souhrnný popis operací, které mají být financovány, informaci o finančních částkách přidělených pro jednotlivé operace a orientační harmonogram provádění. Případně mohou obsahovat výsledky ze zkušeností získaných při předchozím poskytování pomoci.
2.  Akční programy přesně stanovují sledované cíle, oblasti pomoci, plánovaná opatření, očekávané výsledky, řídicí postupy a celkovou výši plánovaného financování. Obsahují souhrnný popis operací, které mají být financovány, informaci o finančních částkách přidělených pro jednotlivé operace a orientační harmonogram provádění. Případně obsahují výsledky ze zkušeností získaných při předchozím poskytování pomoci.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 5 odst. 3
3.  Akční programy a jakékoliv jejich revize či doplnění budou přijímány v souladu s postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2, pokud to bude vhodné, po konzultaci s partnerskou zemí či partnerskými zeměmi v dotčeném regionu.
3.  Akční programy a jakékoliv jejich revize či doplnění budou přijímány v souladu postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2 a s ohledem na článek 18, pokud to bude vhodné, po konzultaci s partnerskou zemí či partnerskými zeměmi v dotčeném regionu
Pozměňovací návrh 21
Čl. 7 odst. 1 odrážka 5
- agentury Evropské unie;
-  Společné výzkumné středisko Společenství a agentury Evropské unie;
Pozměňovací návrh 22
Čl. 8 odst. 1 odrážka 6
- programy snižování zadluženosti;
- programy snižování zadluženosti, a to ve výjimečných případech a v souladu s mezinárodně uznávaným programem snižování zadluženosti;
Pozměňovací návrh 23
Čl. 8 odst. 2a (nový)
2a. Financování poskytované Společenstvím se v přijímajících zemích ze zásady nevyužívá k placení daní, celních poplatků nebo jiných daňových nákladů.
Pozměňovací návrh 24
Článek 18
Komise pravidelně vyhodnocuje výsledky politik a programů a účinnost programování, aby se přesvědčila, zda jsou plněny cíle, a aby mohla zformulovat doporučení pro zlepšení dalších operací. Komise zasílá důležité hodnotící zprávy výboru zřízenému  podle článku 20.
Komise za pomoci nezávislých odborníků pravidelně u jednotlivých projektů vyhodnocuje výsledky politik a programů a účinnost programování, aby se přesvědčila, zda jsou plněny cíle, a aby mohla zformulovat doporučení pro zlepšení dalších operací. Komise zasílá důležité hodnotící zprávy Evropskému parlamentu, Radě a výboru zřízenému  podle článku 20.
Pozměňovací návrh 25
Článek 20a (nový)
Článek 20a
Finanční referenční částka
Finanční referenční částka pro provádění tohoto nařízení na období 2007–2013 se stanoví na 524 milionů EUR.
Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.
Pozměňovací návrh 26
Článek 21
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2010 hodnotící zprávu o provádění nařízení během prvních tří let, případně s legislativním návrhem nezbytných změn tohoto nástroje.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2010 hodnotící zprávu o provádění nařízení během prvních tří let a poté zprávu předkládá každé dva roky, případně s legislativním návrhem nezbytných změn tohoto nástroje.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí