Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0397/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0397/2006

Συζήτηση :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0599

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 544kWORD 98k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Bοήθεια για πυρηνική προστασία και ασφάλεια *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέσου βοήθειας για πυρηνική προστασία και ασφάλεια (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (9037/2006),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0630)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 177 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας καθώς και το άρθρο 203, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0153/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0397/2006),

1.   εγκρίνει το κείμενο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στην νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 4 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2)·

3.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ·

4.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο του Κοινοβουλίου, να το ενημερώσει σχετικά·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί σημαντικό φορέα παροχής οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής, ανθρωπιστικής και μακροοικονομικής βοήθειας προς τις τρίτες χώρες. Για να καταστεί η εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελεσματικότερη, έχει μελετηθεί νέο πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την παροχή της βοήθειας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...., θεσπίζει μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA) που καλύπτει την κοινοτική βοήθεια προς τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ……. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ......, θεσπίζει το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., αποβλέπει στην αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία με τις λοιπές τρίτες χώρες. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … θεσπίζει ένα μέσο σταθερότητας. Ο παρών κανονισμός αποτελεί συμπληρωματικό μέσο με στόχο τη στήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και την εφαρμογή αποτελεσματικών διασφαλίσεων για τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες.
(1)  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί σημαντικό φορέα παροχής οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής, ανθρωπιστικής και μακροοικονομικής βοήθειας προς τις τρίτες χώρες. Για να καταστεί η εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελεσματικότερη, έχει μελετηθεί νέο πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την παροχή της βοήθειας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ...., θεσπίζει μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA) που καλύπτει την κοινοτική βοήθεια προς τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ……. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ......, θεσπίζει το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., αποβλέπει στην αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία με τρίτες χώρες. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ... του Συμβουλίου, της ..., προωθεί την οικονομική συνεργασία με τις λοιπές τρίτες χώρες1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … θεσπίζει ένα μέσο σταθερότητας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο (EIDHR)2. Ο παρών κανονισμός αποτελεί συμπληρωματικό μέσο με στόχο τη στήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και την εφαρμογή αποτελεσματικών διασφαλίσεων για τα πυρηνικά υλικά σε τρίτες χώρες.
___________________
1 ΕΕ L […], […], σ. […].
2 ΕΕ L […], […], σ. […].
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα πυρηνικού υλικού αυξάνει τον κίνδυνο διάδοσης πυρηνικών όπλων και επομένως έχει σαφείς επιπτώσεις στην πυρηνική ασφάλεια, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το παρόν μέσο.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Έχει ζωτική σημασία, και τούτο πρέπει να υπογραμμίζεται ρητά, να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών για την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν περισσότερο τους τρομοκράτες.
Τροπολογία 5
(4)  Η Κοινότητα επιδιώκει ήδη στενή συνεργασία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Χ της Συνθήκης, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τόσο ως προς τις πυρηνικές διασφαλίσεις (στα πλαίσια της προώθησης των στόχων του Κεφαλαίου VII του Δεύτερου Μέρους της Συνθήκης) όσο και ως προς την πυρηνική ασφάλεια.
(4)  Η Κοινότητα επιδιώκει ήδη στενή συνεργασία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Τίτλου ΙΙ της Συνθήκης, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τόσο ως προς τις πυρηνικές διασφαλίσεις (στα πλαίσια της προώθησης των στόχων του Κεφαλαίου 7 του Δεύτερου Τίτλου της Συνθήκης) όσο και ως προς την πυρηνική ασφάλεια. Στο θέμα αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει ενεργά τη σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς για ένα διεθνές σύστημα επαγρύπνησης όσον αφορά τα πυρηνικά ατυχήματα υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Εκτός από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες για την παροχή τεχνικής βοήθειας.
(7)  Εκτός από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Είναι επιθυμητός ο συντονισμός των δράσεων στο πλαίσιο παρόμοιων συμφωνιών.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή βοήθειας στη σχετική πυρηνική εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται παρέκκλιση από τη βασική αρχή ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της εγκατάστασης θα πρέπει να εναπόκειται στον φορέα εκμετάλλευσης και στο κράτος που έχει τη δικαιοδοσία επί της εγκατάστασης.
(9)  Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή βοήθειας στη σχετική πυρηνική εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται παρέκκλιση από τη βασική αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της εγκατάστασης, τη διάλυσή της και τα απόβλητα που προκάλεσε θα πρέπει να εναπόκειται στον φορέα εκμετάλλευσης και στο κράτος που έχει τη δικαιοδοσία επί της εγκατάστασης. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επικούρηση πυρηνικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που πιθανώς θα έχουν σημαντικές συνέπειες για τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Ο παρών κανονισμός, ο οποίος προβλέπει χρηματοδοτική συνδρομή για τη στήριξη των στόχων της Συνθήκης, δεν θίγει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών της στους οικείους τομείς, και ιδίως στις πυρηνικές διασφαλίσεις.
(13)  Ο παρών κανονισμός, ο οποίος προβλέπει χρηματοδοτική συνδρομή για τη στήριξη των στόχων της Συνθήκης, δεν θίγει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά το δικαίωμα καθορισμού των ενεργειακών τους επιλογών και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών της στους οικείους τομείς, και ιδίως στις πυρηνικές διασφαλίσεις.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική αναφορά, κατά την έννοια της παραγράφου 38 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 20061, για ολόκληρη τη διάρκεια του μέσου, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη.
__________________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
Τροπολογία 10
Άρθρο 1
Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα για τη στήριξη της προώθησης ενός υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας από τις ακτινοβολίες και εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Η Κοινότητα μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής τους σε θέματα που επιτυγχάνουν επίπεδο πυρηνικής ασφαλείας αντίστοιχο των πλέον πρόσφατων, τεχνολογικών, κανονιστικών και λειτουργικών επιτευγμάτων στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προστασίας από τις ακτινοβολίες και εφαρμογής αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".
Τροπολογία 11
Άρθρο 2, στοιχείο α), εισαγωγικό μέρος
α) στην προώθηση μιας αποτελεσματικής νοοτροπίας για την πυρηνική ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα ιδίως μέσω:
α) στην προώθηση αποτελεσματικών μέτρων για την πυρηνική ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα ιδίως μέσω:
Τροπολογία 13
Άρθρο 2, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση
- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του σχεδιασμού, της λειτουργίας και της συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας,
- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας της λειτουργίας, του εκσυγχρονισμού και της συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών σταθμών ή άλλων υφισταμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία για τη λειτουργία τους, ούτως ώστε να μπορούν να επιτευχθούν όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας,
Τροπολογία 14
Άρθρο 2, στοιχείο α), τέταρτη περίπτωση
- της υποστήριξης της ασφαλούς μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων,
- της υποστήριξης για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και τεχνολογίας για ασφαλή μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, και
Τροπολογία 15
Άρθρο 2, στοιχείο α), πέμπτη περίπτωση
- και της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών για τον παροπλισμό υφισταμένων εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων,
- της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών για τον παροπλισμό υφισταμένων εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ασφαλείας με λογικό κόστος και σε σύντομο χρόνο,
Τροπολογία 16
Άρθρο 2, στοιχείο β)
β) στην προώθηση αποτελεσματικών κανονιστικών πλαισίων, διαδικασιών και συστημάτων για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες που οφείλονται σε ραδιενεργά υλικά, και ιδίως σε πηγές υψηλής ραδιενέργειας, και την ασφαλή διάθεσή τους,
β) στην προώθηση αποτελεσματικών κανονιστικών πλαισίων, διαδικασιών και συστημάτων για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες που οφείλονται σε ραδιενεργά υλικά, και ιδίως σε πηγές υψηλής ραδιενέργειας, και την ασφαλή διάθεσή τους, για τα οποία την οικονομική ευθύνη πρέπει να εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά ο φορέας εκμετάλλευσης,
Τροπολογία 17
Άρθρο 2, στοιχείο δ)
δ) στη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων για τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, την ετοιμότητα και αντίδραση, την πολιτική προστασία και τα μέτρα αποκατάστασης,
δ) στη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων για την πρόληψη ατυχημάτων, τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, την ετοιμότητα και αντίδραση, την πολιτική προστασία, τον μετριασμό των συνεπειών και τα μέτρα αποκατάστασης,
Τροπολογία 18
Άρθρο 2, στοιχείο ε)
ε) στα μέτρα προώθησης της διεθνούς συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, και ιδίως του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)) στους προαναφερόμενους τομείς, περιλαμβανομένης της υλοποίησης και παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάρτισης και έρευνας.
ε) στα μέτρα προώθησης της διεθνούς συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, και ιδίως του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)) στους προαναφερόμενους τομείς, περιλαμβανομένης της υλοποίησης και παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, της ανταλλαγής πληροφοριών, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 2
2.  Τα εν λόγω προγράμματα δράσης προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα πεδία παρέμβασης, τα σχεδιαζόμενα μέτρα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις διαδικασίες διαχείρισης, και το συνολικό ποσό της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Επιπλέον, περιέχουν συνοπτική περιγραφή των προς χρηματοδότηση ενεργειών, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε ενέργεια και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιμο, μπορούν να περιλαμβάνουν τα τυχόν διδάγματα από προηγούμενες χορηγήσεις βοήθειας.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 3
3.  Τα προγράμματα δράσης και οι τυχόν σχετικές αναθεωρήσεις ή παρατάσεις αυτών, υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενδεχομένως έπειτα από διαβούλευση με την ή τις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους στην περιοχή.
3.  Τα προγράμματα δράσης και οι τυχόν σχετικές αναθεωρήσεις ή παρατάσεις αυτών, υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, ενδεχομένως έπειτα από διαβούλευση με την ή τις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους στην περιοχή.
Τροπολογία 21
Άρθρο 7, παράγραφος 1, πέμπτη περίπτωση
- οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κοινότητας και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τροπολογία 22
Άρθρο 8, παράγραφος 1, έκτη περίπτωση
- προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους,
- προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με διεθνώς συμφωνηθέν πρόγραμμα ελάφρυνσης του χρέους,
Τροπολογία 23
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κατά κανόνα, η κοινοτική χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή φόρων, τελωνειακών δασμών ή άλλων φορολογικών τελών στις δικαιούχους χώρες.
Τροπολογία 24
Άρθρο 18
Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τα αποτελέσματα των πολιτικών και προγραμμάτων και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού με σκοπό να ελέγχει κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς ενημέρωση, τις σημαντικές εκθέσεις αξιολόγησης στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 20.
Η Επιτροπή, με τη συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τακτικά, ανά μεμονωμένο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα των πολιτικών και προγραμμάτων και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού με σκοπό να ελέγχει κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς ενημέρωση, τις σημαντικές εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 20.
Τροπολογία 25
Άρθρο 20α (νέο)
Άρθρο 20α
Χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς
Το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε EUR 524 000 000.
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.
Τροπολογία 26
Άρθρο 21
Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού κατά την πρώτη τριετία συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του μέσου.
Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού κατά την πρώτη τριετία και εν συνεχεία, κάθε δύο χρόνια, συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του μέσου.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου