Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0802(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0397/2006

Esitatud tekstid :

A6-0397/2006

Arutelud :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Hääletused :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0599

Vastuvõetud tekstid
PDF 379kWORD 77k
Neljapäev, 14. detsember 2006 - Strasbourg
Tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualane abi *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi rahastamisvahendi loomiseks (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ettepanekut (9037/2006);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0630)(1);

–   võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 177 ja 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0153/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja väliskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning eelarvekomisjoni arvamusi (A6-0397/2006),

1.   kiidab nõukogu ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et õigusloomealases ettepanekus toodud soovituslik lähtesumma peab olema kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmääraga ning juhib tähelepanu, et iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2) punkti 38 sätetega;

3.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EURATOMi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kalduda kõrvale Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1
(1)  Euroopa Ühendus on peamine majandus-, finants-, tehnilise, humanitaar- ja makromajandusliku abi andja kolmandatele riikidele. Euroopa Ühenduse välisabi tõhustamiseks on abi kavandamiseks ja andmiseks välja töötatud uus raamistik. Nõukogu … määrusega (EÜ) nr … luuakse ühinemiseelne rahastamisvahend, mis hõlmab ühenduse abi kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr … võetakse kasutusele Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EÜ) nr … eesmärk on arengu- ja majanduskoostöö kolmandate riikidega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr … võetakse kasutusele Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend. Käesolev määrus on täiendav õigusakt, mille eesmärk on toetada jõupingutusi tuumaohutuse suurendamiseks ning tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamiseks tuumamaterjalide suhtes kolmandates riikides.
(1)  Euroopa Ühendus on peamine majandus-, finants-, tehnilise, humanitaar- ja makromajandusliku abi andja kolmandatele riikidele. Euroopa Ühenduse välisabi tõhustamiseks on abi kavandamiseks ja andmiseks välja töötatud uus raamistik. Nõukogu … määrusega (EÜ) nr … luuakse ühinemiseelne rahastamisvahend, mis hõlmab ühenduse abi kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr … võetakse kasutusele Euroopa naabrus- ja partnerluspoliitika rahastamisvahend. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EÜ) nr … eesmärk on arengukoostöö kolmandate riikidega1. Nõukogu … määrusega (EÜ) nr … edendatakse majanduskoostööd muude kolmandate riikidega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EÜ) nr … luuakse stabiliseerimisvahend. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrusega (EÜ) nr ... luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (EIDHR)2. Käesolev määrus on täiendav õigusakt, mille eesmärk on toetada jõupingutusi tuumaohutuse suurendamiseks ning tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamiseks tuumamaterjalide suhtes kolmandates riikides.
_______________·
1 ELT L […], […], lk […].
2 ELT L […], […], lk […].
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a) Tuumamaterjalide üha laialdasem kättesaadavus suurendab tuumarelvade leviku ohtu ning avaldab seega selget mõju tuumaohutusele, mida peaks käesolevas õigusaktis käsitlema.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 a (uus)
(3 a) On äärmiselt oluline, et tuuma- ja kiirgusohutust puudutava teabe puhul, mis peab olema täpne ja kinnitatud, tagatakse salastatus, eelkõige teabe osas, mis võib pakkuda suuremat huvi terroristidele.
Muudatusettepanek 5
(4)  Asutamislepingu X peatüki kohaselt teeb ühendus juba tihedat koostööd Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) nii tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete (vastavalt asutamislepingu teise jaotise VII peatükis sätestatud eesmärkidele) kui tuumaohutuse osas.
(4)  Asutamislepingu II jaotise 10. peatüki kohaselt teeb ühendus juba tihedat koostööd Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) nii tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete (vastavalt asutamislepingu II jaotise 7. peatükis sätestatud eesmärkidele) kui tuumaohutuse osas. Sellega seoses toetab ühendus aktiivselt rahvusvahelise tuumaintsidentide hoiatussüsteemi tegevusjuhise kavandamist Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri egiidi all.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7
(7)  Lisaks rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele on mõned liikmesriigid sõlminud kahepoolsed tehnilise abi osutamise kokkulepped.
(7)  Lisaks rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele on mõned liikmesriigid sõlminud kahepoolsed tehnilise abi osutamise kokkulepped. Soovitav on selliste kokkulepete alusel võetavate meetmete kooskõlastamine ühenduse meetmetega.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9
(9)  Mõistagi on asjaomasele tuumarajatisele abi andmisel eesmärgiks saavutada abi maksimaalne mõju, kaldumata siiski kõrvale põhimõttest, et rajatise ohutuse eest vastutab käitaja ning riik, mille jurisdiktsiooni alla kõnealune rajatis kuulub.
(9)  Mõistagi on asjaomasele tuumarajatisele abi andmisel eesmärgiks saavutada abi maksimaalne mõju, kaldumata siiski kõrvale põhimõttest, et saastaja maksab ning et vastutus rajatise ohutuse, selle tegevuse lõpetamise ja tekitatud jäätmete eest lasub käitajal ning riigil, mille jurisdiktsiooni alla kõnealune rajatis kuulub. Lisaks tuleks prioriteetsena käsitleda tuumarajatiste abistamist ja tegevusi, millel on liikmesriikidele tõenäoliselt oluline mõju.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 13
(13)  Käesolev määrus, millega nähakse ette rahaline abi asutamislepingu eesmärkide toetamiseks, ei mõjuta ühenduse ega liikmesriikide vastavat pädevust asjaomastes valdkondades, eelkõige tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas.
(13)  Käesolev määrus, millega nähakse ette rahaline abi asutamislepingu eesmärkide toetamiseks, ei mõjuta liikmesriikide ainuvolitusi oma energiavalikute tegemisel ega ühenduse ja liikmesriikide vastavat pädevust asjaomastes valdkondades, eelkõige tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a) Käesolevasse määrusse tuleks vahendi kogu kestvust silmas pidades lisada võrdlussumma Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta1 punkti 38 mõtte kohaselt, mõjutamata seejuures eelarvepädeva institutsiooni asutamislepinguga määratletud volitusi.
_________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
Muudatusettepanek 10
Artikkel 1
Ühendus rahastab meetmeid, millega edendatakse tuumaohutuse kõrget taset, kiirguskaitset ning tuumamaterjalide tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist kolmandates riikides kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
Ühendus võib rahastada meetmeid, millega toetatakse tõhusat rakendamist juhtudel, mis viivad tuumaohutuse taseme ühenduse tehnoloogilisele, regulatiivsele ja ekspluatatsioonilisele tasemele, võttes arvesse uusimaid teaduslikke ja tehnoloogilisi arenguid, kiirguskaitset ning tuumamaterjalide tõhusate ja tulemuslike kaitsemeetmete rakendamist kolmandates riikides kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ilma et see piiraks "saastaja maksab" põhimõtte kohaldamist.
Muudatusettepanek 11
Artikli 2 punkti a sissejuhatav osa
a) tõhusa tuumaohutuskultuuri edendamine kõigil tasanditel, eelkõige
a) tõhusate tuumaohutusmeetmete edendamine kõigil tasanditel, eelkõige
Muudatusettepanek 13
Artikli 2 punkti a kolmas taane
– olemasolevate tuumaelektrijaamade või muude tuumarajatiste projekteerimist, käitamist ja hooldust käsitlevate ohutusaspektide täiustamise abil, et saavutada kõrge ohutustase,
– olemasolevate tuumaelektrijaamade või muude tuumarajatiste käitamist, kaasajastamist ja hooldust käsitlevate ohutusaspektide täiustamise abil, võttes arvesse nende käitamise kogemusi, et saavutada kõrgeim võimalik ohutustase,
Muudatusettepanek 14
Artikli 2 punkti a neljas taane
– tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu transpordi, töötlemise ja lõppladustamise toetamise abil ning
kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu transpordi, töötlemise ja lõppladustamise nõuetekohaste meetodite ja tehnoloogiate arendamise toetamise abil ning
Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkti a viies taane
– olemasolevate rajatiste tegevuse lõpetamise strateegiate väljatöötamise ja elluviimise ning endiste tuumarajatiste saneerimise abil;
– olemasolevate rajatiste tegevuse lõpetamise strateegiate väljatöötamise ja elluviimise ning endiste tuumarajatiste saneerimise abil, mis võimaldab saavutada ohutuse kõrge taseme mõistliku maksumuse ja ajaga;
Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt b
b) tõhusa õigusliku raamistiku, menetluste ja süsteemide edendamine, et tagada piisav kaitse radioaktiivsetest materjalidest, eelkõige kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest lähtuva ioniseeriva kiirguse eest, ja selliste materjalide ohutu lõppladustamine;
b) tõhusa õigusliku raamistiku, menetluste ja süsteemide edendamine, et tagada piisav kaitse radioaktiivsetest materjalidest, eelkõige kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest lähtuva ioniseeriva kiirguse eest, ja selliste materjalide ohutu lõppladustamine, millega seotud rahalised kohustused peavad endiselt jääma täielikult käitaja kanda;
Muudatusettepanek 17
Artikli 2 punkt d
d) hädaolukorras tegutsemise kavandamise, valmisoleku ja reageerimise, tsiviilkaitse ning taastamismeetmete tõhusa korralduse kehtestamine;
d) õnnetuste ärahoidmise, hädaolukorras tegutsemise kavandamise, valmisoleku ja reageerimise, tsiviilkaitse, tagajärgede leevendamise ning taastamismeetmete tõhusa korralduse kehtestamine;
Muudatusettepanek 18
Artikli 2 punkt e
e) rahvusvahelise koostöö (sealhulgas asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) edendamise meetmed eespoolnimetatud valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute rakendamine ja järelevalve, teabevahetus ning koolitus ja teadusuuringud.
e) rahvusvahelise koostöö (sealhulgas asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) edendamise meetmed eespoolnimetatud valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute rakendamine ja järelevalve, teabevahetus, koolitus, haridus ja teadusuuringud.
Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõige 2
2.  Nimetatud tegevuskavades määratakse kindlaks taotletavad eesmärgid, sekkumisvaldkonnad, kavandatavad meetmed, eeldatavad tulemused, halduskord ja kavandatav rahastamise kogusumma. Tegevuskava sisaldab rahastatavate operatsioonide koondkirjeldust, igaks operatsiooniks eraldatud summasid ning rakendamise esialgset ajakava. Vajadusel võib tegevuskava sisaldada varasematest abiprogrammidest õpitut.
2.  Nimetatud tegevuskavades määratakse kindlaks taotletavad eesmärgid, sekkumisvaldkonnad, kavandatavad meetmed, eeldatavad tulemused, halduskord ja kavandatav rahastamise kogusumma. Tegevuskava sisaldab rahastatavate operatsioonide koondkirjeldust, igaks operatsiooniks eraldatud summasid ning rakendamise esialgset ajakava. Kui see on kohaldatav, sisaldab tegevuskava varasematest abiprogrammidest õpitut.
Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõige 3
3.  Tegevuskavad võetakse vastu ning nende muutmine või pikendamine toimub artikli 20 lõikes 2 osutatud korra kohaselt ning vajadusel pärast konsulteerimist piirkonnas asuva asjaomase partnerriigi või partnerriikidega.
3.  Tegevuskavad võetakse vastu ning nende muutmine või pikendamine toimub artikli 20 lõikes 2 osutatud korra kohaselt ja võttes arvesse artiklit 18 ning vajadusel pärast konsulteerimist piirkonnas asuva asjaomase partnerriigi või partnerriikidega.
Muudatusettepanek 21
Artikli 7 lõike 1 viies taane
–  Euroopa Liidu asutused;
ühenduse Teadusuuringute Ühiskeskus ja Euroopa Liidu asutused;
Muudatusettepanek 22
Artikli 8 lõike 1 kuues taane
– võlakergendusprogrammid;
– võlakergendusprogrammid, erandjuhtudel ja vastavalt rahvusvaheliselt kokku lepitud võlakergendusprogrammile;
Muudatusettepanek 23
Artikli 8 lõige 2 a (uus)
2 a. Ühenduse toetust ei tohi põhimõtteliselt kasutada maksude, tollimaksude või muude lõivude tasumiseks abi saavates riikides.
Muudatusettepanek 24
Artikkel 18
Komisjon hindab korrapäraselt tegevussuundade ja programmide tulemusi ning programmide tõhusust, et teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud, ning võimaldada anda soovitusi tulevaste meetmete parandamiseks. Komisjon saadab olulised hindamisaruanded artikli 20 kohaselt moodustatud komiteele.
Komisjon hindab sõltumatute ekspertide abil korrapäraselt ja projektipõhiselt tegevussuundade ja programmide tulemusi ning programmide tõhusust, et teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud, ning võimaldada anda soovitusi tulevaste meetmete parandamiseks. Komisjon saadab olulised hindamisaruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule ja artikli 20 kohaselt moodustatud komiteele.
Muudatusettepanek 25
Artikkel 20 a (uus)
Artikkel 20 a
Võrdlussumma
Aastatel 2007–2013 on käesoleva määruse rakendamiseks määratava võrdlussumma suurus 524 miljonit eurot.
Iga-aastased assigneeringud määrab eelarvepädev institutsioon finantsraamistiku piires.
Muudatusettepanek 26
Artikkel 21
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2010 aruande, milles hinnatakse määruse rakendamist esimesel kolmel aastal, vajadusel koos seadusandliku ettepanekuga vajalike muudatuste tegemiseks.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2010 aruande, milles hinnatakse määruse rakendamist esimesel kolmel aastal ja seejärel esitab aruande iga kahe aasta järel, vajadusel koos seadusandliku ettepanekuga vajalike muudatuste tegemiseks.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika