Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0802(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0397/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0397/2006

Keskustelut :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Äänestykset :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0599

Hyväksytyt tekstit
PDF 308kWORD 80k
Torstai 14. joulukuuta 2006 - Strasbourg
Välineen perustaminen ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (9037/2006),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0630)(1),

–   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 177 ja 203 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0153/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0397/2006),

1.   hyväksyy neuvoston tekstin sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntötekstissä esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä tehdyn toimielinten sopimuksen(2) 38 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

4.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan yhteisö on merkittävä taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen, humanitaarisen ja makrotaloudellisen avun antaja sen ulkopuolisille maille. Euroopan yhteisön ulkomaanavun tehostamiseksi avun suunnitteluun ja toimittamiseen on laadittu uusi kehys. … päivänä …kuuta … annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o … perustetaan liittymistä valmisteleva väline, joka kattaa ehdokasvaltioille ja mahdollisille ehdokasvaltioille myönnettävän yhteisön avun. … päivänä …kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o … otetaan käyttöön eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline. … päivänä …kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o … tavoitteena on kehitysyhteistyö ja taloudellinen yhteistyö muiden yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. … päivänä …kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o … perustetaan vakautusväline. Tämä asetus on täydentävä väline, jonka tavoitteena on tukea pyrkimyksiä tehostaa ydinturvallisuutta sekä tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamista yhteisön ulkopuolisissa maissa.
(1)  Euroopan yhteisö on merkittävä taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen, humanitaarisen ja makrotaloudellisen avun antaja sen ulkopuolisille maille. Euroopan yhteisön ulkomaanavun tehostamiseksi avun suunnitteluun ja toimittamiseen on laadittu uusi kehys. … päivänä …kuuta … annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o … perustetaan liittymistä valmisteleva väline, joka kattaa ehdokasvaltioille ja mahdollisille ehdokasvaltioille myönnettävän yhteisön avun. … päivänä …kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o … otetaan käyttöön eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline. … päivänä …kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o … tavoitteena on kehitysyhteistyö yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa1. … päivänä …kuuta … annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o … edistetään taloudellista yhteistyötä muiden yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. … päivänä …kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o … perustetaan vakautusväline. … päivänä …kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o … perustetaan rahoitusväline demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä varten (EIDHR)2. Tämä asetus on täydentävä väline, jonka tavoitteena on tukea pyrkimyksiä tehostaa ydinturvallisuutta sekä tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamista yhteisön ulkopuolisissa maissa.
______
1 EUVL L
2 EUVL L
Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Ydinmateriaalin yhä parempi saatavuus lisää ydinaseiden leviämisen vaaraa ja vaikuttaa täten selvästi ydinturvallisuuteen. Tällä välineellä olisi puututtava näihin vaikutuksiin.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) On erittäin tärkeää, että ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevan tiedon, jonka on oltava täsmällistä ja vahvistettua, luottamuksellisuus taataan erityisesti niiltä osin kuin se voi erityisesti kiinnostaa terroristeja.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Yhteisö tekee jo tiivistä yhteistyötä perustamissopimuksen X luvun mukaisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa sekä ydinmateriaalivalvonnan osalta (perustamissopimuksen toisen osaston VII luvun tavoitteiden saavuttamiseksi) että ydinturvallisuuden osalta.
(4)  Yhteisö tekee jo tiivistä yhteistyötä perustamissopimuksen II osaston 10 luvun mukaisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa sekä ydinmateriaalivalvonnan osalta (perustamissopimuksen II osaston 7 luvun tavoitteiden saavuttamiseksi) että ydinturvallisuuden osalta. Tätä varten yhteisö tukee aktiivisesti menettelysääntöjen laatimista ydinonnettomuuksia koskevalle kansainväliselle varoitusjärjestelmälle Kansainvälisen atomienergiajärjestön alaisuudessa.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia teknisen avun antamisesta.
(7)  Kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia teknisen avun antamisesta. Tällaisten sopimusten nojalla toteutettavan toiminnan koordinointi yhteisön toimien kanssa on toivottavaa.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Annettaessa apua kyseessä olevalle ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan periaatteesta, että vastuun laitoksen turvallisuudesta olisi oltava toiminnanharjoittajalla ja valtiolla, jonka lainkäyttövallan piiriin laitos kuuluu.
(9)  Annettaessa apua kyseessä olevalle ydinlaitokselle tavoitteena on suurimman mahdollisen vaikutuksen saavuttaminen avun välityksellä, poikkeamatta kuitenkaan aiheuttamisperiaatteesta sekä siitä, että vastuun laitoksen turvallisuudesta, sen sulkemisesta ja laitoksen tuottamasta jätteestä olisi oltava toiminnanharjoittajalla ja valtiolla, jonka lainkäyttövallan piiriin laitos kuuluu. Lisäksi etusijalle olisi asetettava sellaisten ydinlaitosten ja toimintojen avustaminen, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia jäsenvaltioihin.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tämä asetus, jossa säädetään rahoitusavusta perustamissopimuksen tavoitteiden tukemiseksi, ei rajoita yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivallan soveltamista kyseisillä aloilla, erityisesti ydinmateriaalivalvonnan alalla.
(13)  Tämä asetus, jossa säädetään rahoitusavusta perustamissopimuksen tavoitteiden tukemiseksi, ei rajoita jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa oikeutta päättää energiapoliittisista ratkaisuistaan eikä yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivallan soveltamista kyseisillä aloilla, erityisesti ydinmateriaalivalvonnan alalla.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 38 kohdan mukainen rahoitusohje olisi sisällytettävä tähän asetukseen välineen koko keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.
______
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
Tarkistus 10
1 artikla
Yhteisö rahoittaa tukitoimenpiteitä, joilla on tarkoitus edistää ydinturvallisuuden, säteilysuojelun ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen korkeaa tasoa yhteisön ulkopuolisissa maissa tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
Yhteisö voi rahoittaa tukitoimenpiteitä, joilla on tarkoitus edistää tehokasta täytäntöönpanoa tapauksissa, jotka saattavat johtaa ydinturvallisuuden tasoon, joka vastaa yhteisön nykyistä teknologista tasoa, sääntelytasoa ja operationaalista tasoa sekä uusinta tutkimuksellista ja teknologista kehitystä, sekä edistää säteilysuojelun ja tehokkaan ja toimivan ydinmateriaalivalvonnan soveltamisen korkeaa tasoa yhteisön ulkopuolisissa maissa tämän asetuksen säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta aiheuttamisperiaatteen soveltamiseen.
Tarkistus 11
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantokappale
a) toimivan ydinturvallisuuskulttuurin edistäminen kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavasti:
a) tehokkaiden ydinturvallisuustoimien edistäminen kaikilla tasoilla, erityisesti seuraavasti:
Tarkistus 13
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta
– olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai muiden olemassa olevien ydinlaitosten rakenteen, toiminnan ja huollon turvallisuusnäkökohtien parantaminen siten, että korkeat turvallisuustasot voidaan saavuttaa,
– olemassa olevien ydinvoimalaitosten tai muiden olemassa olevien ydinlaitosten toiminnan, uudenaikaistamisen ja huollon turvallisuusnäkökohtien parantaminen niiden toiminnasta saadut kokemukset huomioon ottaen siten, että mahdollisimman korkeat turvallisuustasot voidaan saavuttaa,
Tarkistus 14
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 4 luetelmakohta
– tuki ydinpolttoaine- ja radioaktiivisen jätteen turvalliselle kuljetukselle, käsittelylle ja loppukäsittelylle,
– tuki asianmukaisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämiselle käytetyn ydinpolttoaine- ja radioaktiivisen jätteen turvalliselle kuljetukselle, käsittelylle ja loppukäsittelylle, ja
Tarkistus 15
2 artiklan 1 kohdan a alakohdan 5 luetelmakohta
ja strategioiden kehittäminen ja täytäntöönpano olemassa olevien laitosten käytöstä poistamiseksi ja entisten ydinvoimala-alueiden kunnostamiseksi;
– strategioiden kehittäminen ja täytäntöönpano olemassa olevien laitosten käytöstä poistamiseksi ja entisten ydinvoimala-alueiden kunnostamiseksi, jos niissä voidaan saavuttaa turvallisuuden korkea taso kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa;
Tarkistus 16
2 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) toimivien sääntelypuitteiden, menettelyjen ja järjestelmien edistäminen, jotta voitaisiin varmistaa riittävä suoja radioaktiivisista materiaaleista ja erityisesti korkea-aktiivisista radioaktiivisista lähteistä johtuvaa ionisoivaa säteilyä vastaan, ja kyseisten materiaalien turvallinen loppukäsittely;
b) toimivien sääntelypuitteiden, menettelyjen ja järjestelmien edistäminen, jotta voitaisiin varmistaa riittävä suoja radioaktiivisista materiaaleista ja erityisesti korkea-aktiivisista radioaktiivisista lähteistä johtuvaa ionisoivaa säteilyä vastaan, ja kyseisten materiaalien turvallinen loppukäsittely, josta toiminnanharjoittajan on edelleen kannettava yksin taloudellinen vastuu;
Tarkistus 17
2 artiklan 1 kohdan d alakohta
d) tehokkaiden järjestelyjen käyttöönotto valmiussuunnittelu-, torjuntavalmius- ja torjunta-, pelastuspalvelu- ja kunnostustoimenpiteitä varten;
d) tehokkaiden järjestelyjen käyttöönotto onnettomuuksien ehkäisemis-, valmiussuunnittelu-, torjuntavalmius- ja torjunta-, pelastuspalvelu-, seurausten lieventämis- ja kunnostustoimenpiteitä varten:
Tarkistus 18
2 artiklan 1 kohdan e alakohta
e) toimenpiteet, joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä (myös asiaankuuluvissa kansainvälisissä organisaatioissa, erityisesti IAEA:ssa) edellä mainituilla aloilla, mukaan lukien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, tietojenvaihto sekä koulutus ja tutkimus.
e) toimenpiteet, joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä (myös asiaankuuluvissa kansainvälisissä organisaatioissa, erityisesti IAEA:ssa) edellä mainituilla aloilla, mukaan lukien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten täytäntöönpano ja seuranta, tietojenvaihto sekä kouluttaminen ja tutkimus.
Tarkistus 19
5 artiklan 2 kohta
2.  Toimintaohjelmissa määritellään asetetut tavoitteet, toimialat, suunnitellut toimenpiteet, odotetut tulokset, hallinnointitavat sekä suunnitellun rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä täytäntöönpanon alustava aikataulu. Niihin voidaan tarvittaessa sisällyttää aiemmasta avusta saadut kokemukset.
2.  Toimintaohjelmissa määritellään asetetut tavoitteet, toimialat, suunnitellut toimenpiteet, odotetut tulokset, hallinnointitavat sekä suunnitellun rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä täytäntöönpanon alustava aikataulu. Niihin on tarvittaessa sisällytettävä aiemmasta avusta saadut kokemukset.
Tarkistus 20
5 artiklan 3 kohta
3.  Toimintaohjelmat ja niiden tarkistukset tai laajennukset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sen jälkeen kun kumppanimaata tai alueen kumppanimaita on tarvittaessa kuultu.
3.  Toimintaohjelmat ja niiden tarkistukset tai laajennukset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 18 artiklan säännökset huomioon ottaen, sen jälkeen kun kumppanimaata tai alueen kumppanimaita on tarvittaessa kuultu.
Tarkistus 21
7 artiklan 1 kohdan 5 luetelmakohta
–  Euroopan unionin virastot;
yhteisön yhteinen tutkimuskeskus ja Euroopan unionin virastot;
Tarkistus 22
8 artiklan 1 kohdan 6 luetelmakohta
– velkahelpotusohjelmat;
– velkahelpotusohjelmat poikkeustapauksissa ja kansainvälisesti sovitun velkahelpotusohjelman mukaisesti,
Tarkistus 23
8 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Yhteisön rahoitusta ei periaatteessa saa käyttää verojen, tullien tai muiden veroluonteisten maksujen suorittamiseen edunsaajamaissa.
Tarkistus 24
18 artikla
Komissio arvioi säännöllisesti politiikkojen ja ohjelmien tuloksia sekä ohjelmasuunnittelun tehokkuutta tarkistaakseen tavoitteiden saavuttamisen ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. Komissio toimittaa merkittävät arviointikertomukset tiedoksi 20 artiklan mukaisesti perustetulle komitealle.
Komissio arvioi säännöllisesti riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella politiikkojen ja ohjelmien tuloksia sekä ohjelmasuunnittelun tehokkuutta yksittäisen hankkeen tasolla tarkistaakseen tavoitteiden saavuttamisen ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. Komissio toimittaa merkittävät arviointikertomukset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 20 artiklan mukaisesti perustetulle komitealle.
Tarkistus 25
20 a artikla (uusi)
20 a artikla
Rahoitusohje
Rahoitusohje tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi kaudella 2007–2013 on 524 miljoonaa euroa.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.
Tarkistus 26
21 artikla
Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan asetuksen täytäntöönpanoa kolmen ensimmäisen vuoden aikana sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään säädökseen tarvittavia muutoksia.
Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan asetuksen täytäntöönpanoa kolmen ensimmäisen vuoden aikana, ja antaa sen jälkeen kertomuksen kahden vuoden välein sekä antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitetään säädökseen tarvittavia muutoksia.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö