Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0802(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0397/2006

Pateikti tekstai :

A6-0397/2006

Debatai :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Balsavimas :

PV 14/12/2006 - 6.31
CRE 14/12/2006 - 6.31
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0599

Priimti tekstai
PDF 477kWORD 93k
Ketvirtadienis, 2006 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Pagalba branduolinės saugos ir saugumo srityje *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo srityje priemonę, projekto (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos siūlomą tekstą (9037/2006),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2004)0630)(1),

–   atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 177 ir 203 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0153/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A6-0397/2006),

1.   pritaria Tarybos siūlomam tekstui su pakeitimais;

2.   mano, kad siūlomame teisės akto projekte nurodyta orientacinė suma turi atitikti naujosios daugiametės finansinės struktūros 4 išlaidų kategorijos aukščiausią ribą, ir pabrėžia, kad dėl metinės sumos bus nuspręsta metinės biudžeto sudarymo procedūros metu pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės disciplinos ir patikimo finansų valdymo 38 punkto nuostatas(2);

3.   ragina Komisiją pagal Euratomo sutarties 119 straipsnio 2 pastraipą atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   prašo Tarybos dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis
1)  Europos bendrija yra vienas iš pagrindinių ekonominės, finansinės, techninės, humanitarinės ir makroekonominės pagalbos teikėjų trečiosioms šalims. Siekiant, kad Europos bendrijos išorės pagalba būtų veiksmingesnė, buvo parengta nauja sistema pagalbai planuoti ir teikti. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... bus nustatyta Pasirengimo narystei priemonė, pagal kurią bus teikiama Bendrijos pagalba šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms . [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. [...] bus nustatyta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... tikslas – vystomasis bendradarbiavimas ir ekonominis bendradarbiavimas su kitomis trečiosiomis šalimis. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... bus nustatyta Stabilumo priemonė. Šis reglamentas yra papildoma priemonė, kuria siekiama paremti pastangas stiprinti branduolinę saugą ir branduolinių medžiagų efektyvių bei veiksmingų saugos priemonių taikymą trečiosiose šalyse.
1)  Europos bendrija yra vienas iš pagrindinių ekonominės, finansinės, techninės, humanitarinės ir makroekonominės pagalbos teikėjų trečiosioms šalims. Siekiant, kad Europos bendrijos išorės pagalba būtų veiksmingesnė, buvo parengta nauja sistema pagalbai planuoti ir teikti. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... bus nustatyta Pasirengimo narystei priemonė, pagal kurią bus teikiama Bendrijos pagalba šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. [...] bus nustatyta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. ... tikslas – vystomasis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis1. [data] Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... skatinamas ekonominis bendradarbiavimas su kitomis trečiosiomis šalimis. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... bus nustatyta Stabilumo priemonė. [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... sukuriama demokratijos ir žmogaus teisių skatinimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (EIDHR)2. Šis reglamentas yra papildoma priemonė, kuria siekiama paremti pastangas stiprinti branduolinę saugą ir branduolinių medžiagų efektyvių bei veiksmingų saugos priemonių taikymą trečiosiose šalyse.
_______________·
1 OL L […], […], p. […].
2 OL L […], […], p. […].
Pakeitimas 3
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) Dėl to, kad didėja prieinamumas prie branduolinių medžiagų, didėja branduolinės ginkluotės platinimo pavojus, todėl šis klausimas patenka į branduolinės saugos sritį ir su juo susijusios problemos turėtų būti sprendžiamos taikant šią priemonę.
Pakeitimas 4
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) Nepaprastai svarbu užtikrinti su branduoline ir radiacine sauga susijusios informacijos, kuri turi būti tiksli ir patvirtinta, konfidencialumą; tai ypač taikoma informacijai, kuri galėtų itin dominti teroristus.
Pakeitimas 5
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Bendrija pagal Sutarties X straipsnį jau glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautine atominės energetikos agentūra branduolinės saugos priemonių (prisidėdama prie Sutarties antrosios dalies VII skyriuje) ir branduolinės saugos klausimais.
(4)  Bendrija pagal Sutarties II antraštinės dalies X skyrių jau glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautine atominės energetikos agentūra branduolinės saugos priemonių (siekdama Sutarties II antraštinės dalies VII skyriuje išdėstytų tikslų) ir branduolinės saugos klausimais. Atsižvelgdama į tai, Bendrija aktyviai remia ketinimą parengti elgesio kodeksą, susijusį su Tarptautinės atominės energetikos agentūros valdoma tarptautine įspėjimo apie branduolines avarijas sistema.
Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Šalia tarptautinių konvencijų ir sutarčių kai kurios valstybės narės yra sudariusios dvišalius susitarimus dėl techninės pagalbos teikimo.
(7)  Šalia tarptautinių konvencijų ir sutarčių kai kurios valstybės narės yra sudariusios dvišalius susitarimus dėl techninės pagalbos teikimo. Pageidautina, kad pagal tokius susitarimus vykdomi veiksmai būtų derinami su Bendrijos priemonėms.
Pakeitimas 7
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Susitariama, kad kai atitinkamam branduoliniam įrenginiui teikiama pagalba, ji skiriama, tam, kad būtų pasiektas maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant nuo principo, pagal kurį už įrenginio saugą turėtų atsakyti operatorius ir valstybė, kurios jurisdikcijai priklauso įrenginys.
(9)  Susitariama, kad kai atitinkamam branduoliniam įrenginiui teikiama pagalba, ji skiriama, tam, kad būtų pasiektas maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant nuo principo "teršėjas moka", ir principo, pagal kurį atsakomybė už įrenginio saugą, sustabdymą ir pagamintų atliekų tvarkymą turėtų tekti operatoriui ir valstybei, kurios jurisdikcijai priklauso įrenginys. Be to, parama visų pirma turėtų būti skiriama tiems branduoliniams įrenginiams ir tokiai veiklai, kurie gali turėti didelį poveikį valstybėms narėms.
Pakeitimas 8
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Šis reglamentas, kuriame numatoma finansinė parama, kuri padėtų siekti Sutartyje numatytų tikslų, neprieštarauja atitinkamoms Bendrijos ir valstybių narių kompetencijoms atitinkamose srityse, visų pirma branduolinės saugos priemonių srityje.
(13)  Šis reglamentas, kuriame numatoma finansinė parama, kuri padėtų siekti Sutartyje numatytų tikslų, neprieštarauja išimtinei valstybių narių teisei pasirinkti energetikos šaltinius ir Bendrijos ir valstybių narių kompetencijai atitinkamose srityse, visų pirma branduolinės saugos priemonių srityje.
Pakeitimas 9
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) Atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 38 punkto nuostatas ir neribojant pagal Sutartį apibrėžtų dviejų biudžeto valdymo institucijų galių, šiame reglamente turėtų būti nurodyta orientacinė suma visam priemonės įgyvendinimo laikotarpiui.
--  -----------------------------
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
Pakeitimas 10
1 straipsnis
Bendrija, laikydamasi šio reglamento nuostatų, finansuoja priemones, skirtas aukštam branduolinės ir radiacinės saugos lygiui bei branduolinių medžiagų efektyvių ir veiksmingų saugos priemonių taikymui trečiosiose šalyse skatinti.
Bendrija, laikydamasi šio reglamento nuostatų ir nepažeisdama principo "teršėjas moka", gali skirti finansinę paramą, kad būtų veiksmingai įgyvendinimos priemonės, skirtos užtikrinti aukštam radiacinio saugumo lygiui, kuris atitinktų Europos Sąjungos technologijų, reglamentavimo ir veiklos lygį, atsižvelgiant į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, radiacinei saugai bei branduolinių medžiagų efektyvių ir veiksmingų saugos priemonių taikymui trečiosiose šalyse. 
Pakeitimas 11
2 straipsnio a punktas, įvadinė dalis
a) veiksmingos branduolinės saugos kultūros skatinimas visais lygiais, visų pirma:
a) veiksmingų branduolinės saugos priemonių skatinimas visais lygiais, visų pirma:
Pakeitimas 13
2 straipsnio a punkto trečia įtrauka
– gerinant esamų atominių elektrinių arba kitų branduolinių įrenginių konstrukcijos, eksploatavimo ir priežiūros saugos aspektus, kad būtų galima pasiekti aukštą saugos lygį,
– gerinant esamų atominių elektrinių arba kitų branduolinių įrenginių eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros saugos aspektus, atsižvelgiant į šių įrenginių eksploatavimo patirtį, kad būtų galima pasiekti kuo aukštesnį saugos lygį,
Pakeitimas 14
2 straipsnio a punkto ketvirta įtrauka
– remiant saugų branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų pervežimą, apdorojimą ir laidojimą,
– remiant tinkamų metodų ir technologijų kūrimą siekiant užtikrinti saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų pervežimą, apdorojimą ir laidojimą, ir
Pakeitimas 15
2 straipsnio a punkto penkta įtrauka
plėtojant bei įgyvendinant esamų įrenginių eksploatavimo nutraukimo ir buvusių branduolinių vietų atkūrimo strategijas;
plėtojant bei įgyvendinant esamų įrenginių eksploatavimo nutraukimo ir buvusių branduolinių vietų atkūrimo strategijas, pagal kurias priimtinomis kainomis ir terminais galima užtikrinti aukštą saugos lygį;
Pakeitimas 16
2 straipsnio b punktas
b) veiksmingų reglamentavimo sistemų, procedūrų ir struktūrų skatinimas siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma didelio aktyvumo radioaktyvių šaltinių, jonizuojančiosios spinduliuotės, ir saugų šių medžiagų laidojimą;
b) veiksmingų reglamentavimo sistemų, procedūrų ir struktūrų skatinimas siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma didelio aktyvumo radioaktyvių šaltinių, jonizuojančiosios spinduliuotės, ir saugų šių medžiagų laidojimą, o už tai finansiškai atsakingas ir toliau turi likti tik operatorius;
Pakeitimas 17
2 straipsnio d punktas
d) veiksmingų nenumatytų įvykių planavimo, parengties ir reagavimo, civilinės saugos ir reabilitacijos priemonių nustatymas;
d) veiksmingų avarijų prevencijos, nenumatytų įvykių planavimo, parengties ir reagavimo, civilinės saugos, žalos apribojimo ir reabilitacijos priemonių nustatymas;
Pakeitimas 18
2 straipsnio e punktas
e) priemonės, skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui (taip pat tarp su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma TATENA) pirmiau nurodytose srityse skatinti, įskaitant tarptautinių konvencijų ir sutarčių įgyvendinimą ir stebėseną, keitimąsi informaciją, mokymą ir mokslinius tyrimus.
e) priemonės, skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui (taip pat tarp su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma TATENA) pirmiau nurodytose srityse skatinti, įskaitant tarptautinių konvencijų ir sutarčių įgyvendinimą ir stebėseną, keitimąsi informaciją, mokymą, švietimą ir mokslinius tyrimus.
Pakeitimas 19
5 straipsnio 2 dalis
2.  Šiose veiksmų programose apibrėžiami siekiami tikslai, intervencijos sritys, numatytos priemonės, tikėtini rezultatai, valdymo procedūros ir planuojamo finansavimo bendra suma. Jose pateikiamas trumpas finansuotinų operacijų apibūdinimas, nurodomos kiekvienai operacijai skirtos sumos ir preliminarus jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Atitinkamais atvejais jose gali būti pateikiami anksčiau teikiant pagalbą įgytos patirties pavyzdžiai.
2.  Šiose veiksmų programose apibrėžiami siekiami tikslai, intervencijos sritys, numatytos priemonės, tikėtini rezultatai, valdymo procedūros ir planuojamo finansavimo bendra suma. Jose pateikiamas trumpas finansuotinų operacijų apibūdinimas, nurodomos kiekvienai operacijai skirtos sumos ir preliminarus jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Tinkamais atvejais jose pateikiami anksčiau teikiant pagalbą įgytos patirties pavyzdžiai.
Pakeitimas 20
5 straipsnio 3 dalis
3.  Veiksmų programos ir visi jų patikslinimai bei pratęsimai tvirtinami 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka prireikus pasikonsultavus su šalimi partnere ar šalimis partnerėmis atitinkamame regione.
3.  Veiksmų programos ir visi jų patikslinimai bei pratęsimai tvirtinami 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir atsižvelgiant į 18 straipsnio nuostatas, jei reikia, pasikonsultavus su šalimi partnere ar šalimis partnerėmis atitinkamame regione.
Pakeitimas 21
7 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka
  Europos Sąjungos agentūros;
jungtinis Bendrijos mokslinių tyrimų centras ir Europos Sąjungos agentūros;
Pakeitimas 22
8 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka
− skolos sumažinimo programos;
− skolos sumažinimo programos, tačiau tik išimtiniais atvejais, remiantis tarptautiniu mastu suderinta skolų mažinimo programa;
Pakeitimas 23
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Bendrijos finansavimas paprastai nenaudojamas mokesčiams, muitams arba kitoms mokestinėms įmokoms šalyse gavėjose mokėti.
Pakeitimas 24
18 straipsnis
Komisija reguliariai vertina politikos sričių ir programų rezultatus, programavimo veiksmingumą, siekdama patikrinti, ar buvo pasiekti tikslai, ir parengti rekomendacijas, kaip pagerinti būsimą veiklą. Komisija svarbius įvertinimo pranešimus pateikia pagal 20 straipsnį įsteigtam komitetui.
Komisija, pasinaudodama nepriklausomų ekspertų pagalba, pagal atskirus projektus reguliariai vertina politikos sričių ir programų rezultatus, programavimo veiksmingumą, siekdama patikrinti, ar buvo pasiekti tikslai, ir parengti rekomendacijas, kaip pagerinti būsimą veiklą. Komisija svarbius įvertinimo pranešimus pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir pagal 20 straipsnį įsteigtam komitetui.
Pakeitimas 25
20 a straipsnis (naujas)
20a straipsnis
Orientacinė suma
Orientacinė suma šiam reglamentui įgyvendinti 2007–2013 m. yra 524 mln. EUR.
Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvalgdama į finansinėje struktūroje nustatytas ribas.
Pakeitimas 26
21 straipsnis
Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kuriame įvertinamas reglamento įgyvendinimas pirmaisiais trejais metais, prireikus pridėdama pasiūlymą dėl teisės akto, nustatančio būtinus dokumento pakeitimus.
Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kuriame įvertinamas reglamento įgyvendinimas pirmaisiais trejais metais, ir po to tokį pranešimą teikia kas dvejus metus, prireikus pridėdama pasiūlymą dėl teisės akto, nustatančio būtinus dokumento pakeitimus.

(1) Dar neskelbta OL.
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika